Ar priklauso socialinė pašalpa vaikų išlaikymui, kol nė : SOCIALINĖ PARAMA, klausimai/atsakymai, diskusijos : Užduok klausimą : TEISĖS GIDAS

Diskusijos: SOCIALINĖ PARAMA, klausimai/atsakymai, diskusijos -> Ar priklauso socialinė pašalpa vaikų išlaikymui, kol nė

Valetudo grupė
http://www.teisesgidas.lt

Temos URL
http://www.teisesgidas.lt/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=208&forum=8


© Svetys :

2010-01-8 10:30
 ieškove kreipesi į teismą dėl santuokos nutraukimo ir alimentų . 2009 m. lapkričio menėsi vaikų išlaikinui iš atasakovo priteisti alimentai. Dėl santuokos nutraukimo teismas bylos dar nesvarste.Prašau paaiškinti ar priklauso man socialine pašalpa vaikų išlaikimui kol nera ištuokos liudijimo.Socialines paramos skyrius reikalauja ištuokos liudijimo kitaip socialines pašalpos neskaičiuos .

© Vaidotas :

2010-01-8 13:27
 Laba diena.
Viena iš priežasčių kodėl gali reikalauti ištuokos liudijimo, tai, kad nustatoma pagal tai kokias pajamas gauna vienas šeimos narys. Jeigu nepateikiate ištuokos liudijimo tai reikia pateikti kitus dokumentus, patvirtinančius, kad vidutinės pajamos šeimos narui yra mažesnės negu numatyta teisės aktuose. Pavyzdžiui:
1.Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymas
5 straipsnis. Šeimos arba vieno gyvenančio asmens teisė į
socialinę pašalpą
Šeima arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę
pašalpą, jei kreipimosi metu atitinka visus šiame straipsnyje
nurodytus reikalavimus:
1) nuosavybės teise turimo turto, nurodyto šio įstatymo 12
straipsnyje, vertė neviršija turto vertės normatyvo;
2) pajamos, nurodytos ir apskaičiuotos pagal šio įstatymo 15
ir 16 straipsnius, yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas
šeimai arba vienam gyvenančiam asmeniui;
3) kiekvienas vyresnis kaip 18 metų šeimos narys, vienas
gyvenantis asmuo arba vaikas nuo 16 iki 18 metų atitinka bent
vieną iš šio įstatymo 7 straipsnyje nurodytų sąlygų.
19 straipsnis. Kreipimasis dėl piniginės socialinės paramos
1. Kreipdamasis dėl piniginės socialinės paramos, pareiškėjas
užpildo Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą
prašymą-paraišką, nurodo duomenis apie save ir šeimos narius,
veiklos pobūdį, turimą turtą ir šio įstatymo 12 straipsnio 1
dalies 6-11 punktuose bei 2 dalyje nurodyto turto vertę, gaunamas
pajamas, taip pat kitą piniginei socialinei paramai gauti būtiną
informaciją. Prie prašymo-paraiškos pridedamos šeimos narių arba
vieno gyvenančio asmens pažymos apie šio įstatymo 15 straipsnyje
nurodytas pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio,
nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, arba, jei pajamų
šaltinis yra pasikeitęs, pajamas to mėnesio, nuo kurio prašoma
skirti piniginę socialinę paramą. Visų prašyme-paraiškoje
pateiktų duomenų teisingumą pareiškėjas patvirtina savo parašu.
2. Pareiškėjas pateikia duomenis apie mėnesio, einančio prieš
prašymo-paraiškos pateikimo mėnesį, paskutinę dieną turimą turtą,
nurodytą šio įstatymo 12 straipsnyje, ir tai patvirtinančius
dokumentus. Šie duomenys, nesant pasikeitimų, pateikiami kas 12
mėnesių. Šiam terminui pasibaigus, socialinės paramos teikimo
laikotarpiu iki paramos teikimo laikotarpio pabaigos naujų
duomenų apie turimą turtą pateikti nereikia.
3. Turto, nurodyto šio įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 1-5
punktuose, vertę nustato savivaldybės administracija,
vadovaudamasi Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos parengta
metodika ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos
patvirtintomis žemės ūkio produkcijos sąlyginėmis vertėmis.


arba

2. Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas
5 straipsnis. Lietuvos Respublikos
2009 m. gruodžio 10 d. įstatymo Nr. XI-546
(nuo 2010 m. sausio 1 d.)
(Žin., 2009, Nr. 153-6886)
redakcija
Mokinių teisė į socialinę paramą
1. Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir į paramą
mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos
nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų
(toliau - VRP) dydžio.
2. Kitais savivaldybės, kurioje priimamas sprendimas dėl
socialinės paramos mokiniams skyrimo, tarybos nustatytais
atvejais (ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo,
mokiniui iš tris ir daugiau vaikų auginančios ar neįgalių tėvų
šeimos ir kt.), atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas, mokiniai
turi teisę į nemokamą maitinimą, jeigu vidutinės pajamos vienam
šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai.
3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytiems mokiniams
skiriamas nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu mokyklose
organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.

Su viršuje minėtais teisės aktais galite susipažinti svetainėje www.lrs.lt -> teisės aktai -> LR teisės aktų paieška

Valetudo grupė
http://www.teisesgidas.lt

Temos URL
http://www.teisesgidas.lt/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=208&forum=8