Dėl našlystės pensijos : SOCIALINĖ PARAMA, klausimai/atsakymai, diskusijos : Užduok klausimą : Dėl našlystės pensijos 

Svetainės meniu


Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#1334: Svečiai
#1: Vartotojai
#7472: Registruoti vartotojai

# xetera


Jūs čia svečias.
+ registracija

Sponsoriai
www.teisesgidas.lt Remėjai

/  Forumų sarašas » Klausimai, atsakymai » SOCIALINĖ PARAMA, klausimai/atsakymai, diskusijos

     ≡  Dėl našlystės pensijos


  
  Atspausdinti temą 

§Vaidotas # 2
Intelektinis Rėmėjas
Intelektinis Rėmėjas

VaidotasIšŠiauliai


Laba diena.
kadangi jūs buvote sugyventiniai, jūs negalėsite pateikti santuokos liudijimo, dėl šios preižasties našlystės opensijos gauti negalėsite.

Našlių ir našlaičių pensija
Našlių ir našlaičių pensijos skiriamos ir mokamos vadovaujantis 1994 m. liepos 18 d. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu (Žin., 1994, Nr.59-1153; 2005, Nr.71-2555) bei Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr.1156 patvirtintais Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais (Žin., 1994, Nr.91-1781; 2005, Nr.83-3066). Šie teisės aktai įsigaliojo nuo 1995 m. sausio 1 d.

Našlių ir našlaičių pensija skiriama, jei asmuo mirties dieną atitiko šias sąlygas:
buvo įgijęs šio įstatymo nustatytą teisę gauti valstybinę socialinio draudimo netekto darbingumo (jei asmuo mirė iki 2005-07-01 – invalidumo) pensiją ar senatvės pensiją arba gavo vieną iš šių pensijų – netekto darbingumo (invalidumo) ar senatvės;
minimalų valstybinio socialinio pensijų draudimo ar jam prilyginamą stažą atitinkamos rūšies pensijai mirusysis įgijo dirbdamas Lietuvos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusių valstybių narių įmonėse, įstaigose ar organizacijose (išskyrus asmenis, iki mirties dienos gavusius netekto darbingumo (invalidumo) ar senatvės pensiją, paskirtą ir (ar) mokėtą pagal šį įstatymą ar pagal pensijų įstatymus, galiojusius Lietuvos Respublikoje iki 1995 m. sausio 1 d. bei Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka reabilituotus politinius kalinius ir tremtinius, dalį stažo įgijusius neteisėto kalinimo metu ar tremtyje, kuriems sąlyga įgyti minimalų stažą dirbant Lietuvos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusių valstybių narių įmonėse, įstaigose ar organizacijose netaikoma).
aukščiau nustatytos sąlygos skiriant našlių pensijas netaikomos, jei sutuoktinis mirė iki 1991 m. birželio 1 d.
miręs po 1991-06-01, t.y. po Valstybinio socialinio draudimo įstatymo įsigaliojimo, asmuo buvo nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas.

Teisę gauti našlių pensiją turi asmenys:
1.sukakę senatvės pensijos amžių našlė arba našlys, neatsižvelgiant į jų amžių sutuoktinio mirties metu;
2.pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005-07-01 – invalidais) našlė arba našlys, jeigu jie atitinka vieną iš šių sąlygų:
buvo pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005-07-01 – invalidais) iki sutuoktinio mirties arba pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005-07-01 – invalidais) per 5 metus po sutuoktinio mirties;
buvo pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005-07-01 – invalidais) tuo metu, kai slaugė namuose mirusiojo vaikus (įvaikius) iki 18 metų, pripažintus neįgaliaisiais (iki 2005-07-01 – invalidais), taip pat mirusiojo vaikus (įvaikius), kuriems nustatyta 75-100 procentų netekto darbingumo (iki 2005-07-01 – I invalidumo grupė), jeigu šie vaikai (įvaikiai) buvo pripažinti neįgaliaisiais (iki 2005-07-01 – invalidais) iki jiems sukankant 18 metų.
Našlė arba našlys, neturėję su mirusiu sutuoktiniu vaikų, turi teisę gauti našlių pensiją tik tuo atveju, jei nuo santuokos įregistravimo nustatyta tvarka iki sutuoktinio mirties dienos praėjo ne mažiau kaip 1 metai.

Našlei ar našliui našlių pensija neskiriama, o paskirtosios pensijos mokėjimas nutraukiamas dar kartą susituokus.

Našlių pensijos dydis

Našlei ar našliui, turinčiam teisę gauti našlių pensiją, našlių pensija skiriama valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinio dydžio. Valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinį dydį tvirtina Vyriausybė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikimu. Šis dydis negali būti mažesnis nei 70 Lt.

Teisę gauti našlaičių pensiją turi
mirusiojo vaikai ir įvaikiai iki 18 metų, taip pat vyresni, jeigu jie pripažinti neįgaliaisiais (iki 2005-07-01 – invalidais) iki 18 metų ir jeigu nuo 18 metų nuolat yra nedarbingi ar iš dalies darbingi (invalidai).
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje įregistruotų aukštųjų, profesinių ir bendrojo lavinimo mokyklų dieninių skyrių studentai ir mokiniai, sukakę 18 metų, turi teisę gauti našlaičių pensiją iki šių mokyklų baigimo (išskyrus bendrojo lavinimo mokyklų dieninių skyrių mokinius, kurie turi teisę gauti našlaičių pensiją iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis šiose mokyklose, rugpjūčio 31 d.), bet neilgiau, negu jiems sukaks 24 metai.
Našlaičių pensijos apskaičiavimas ir dydis

Našlaičių pensija skiriama 50 procentų mirusiajam asmeniui galėjusios priklausyti valstybinės socialinio draudimo netekto darbingumo pensijos dydžio, nustatyto asmenims, netekusiems 60-70 procentų darbingumo (iki 2005-07-01 – II grupės invalidumo pensijos dydžio), jeigu miręs asmuo nebuvo sukakęs senatvės pensijos amžiaus, arba mirusiajam galėjusios priklausyti valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos dydžio, jeigu jis jau buvo sukakęs senatvės pensijos amžių. Tokio dydžio našlaičių pensija skiriama, jeigu teisę gauti našlaičių pensiją turi vienas vaikas. Jei tokią teisę turi du ir daugiau vaikų (įvaikių), kiekvienam skiriama po lygiai, bet ne daugiau kaip 100 procentų viso apskaičiuotos netekto darbingumo (invalidumo) ar senatvės pensijos dydžio.

Mirus senatvės, netekto darbingumo, invalidumo ar išankstinės senatvės pensijos gavėjui, našlaičio pensija apskaičiuojama pagal mirusiojo gautos pensijos dydį. Skiriant našlaičių pensiją netekto darbingumo pensijos, apskaičiuotos asmenims, netekusiems 45-55 proc. darbingumo (iki 2005-07-01 - III grupės invalidumo pensijos) 50 proc. mažinimas netaikomas.

Patvirtinus naują, didesnį valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydį ir (ar) naujas, didesnes einamųjų metų draudžiamąsias pajamas, našlaičių pensijos yra atitinkamai didinamos.

Našlaičių pensijos abiejų tėvų netekusiems našlaičiams skiriamos už kiekvieną iš mirusių tėvų. Jeigu šie našlaičiai po tėvų mirties įgyja teisę gauti našlaičių pensiją už mirusį įtėvį (įmotę), jų prašymu vietoj našlaičių pensijos už tėvą (motiną) skiriama ir mokama našlaičių pensija už įtėvį(įmotę), jeigu ji didesnė už gaunamą.

Reikalingi dokumentai našlių ir našlaičių pensijai gauti

Prie prašymo skirti pensiją asmuo turi pateikti Lietuvos Respublikos piliečio ar ES valstybės piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir šiuos dokumentus:
mirties liudijimą arba teismo sprendimą dėl asmens pripažinimo nežinia kur esančiu;
dokumentą apie asmens amžių, jeigu tai nenurodyta mirties liudijime;
dokumentą, įrodantį mirusiojo asmens stažą;
dokumentą, įrodantį mirusiojo asmens draudžiamąsias pajamas;
santuokos liudijimą;
našlaičių gimimo liudijimus;
mokymo įstaigų pažymėjimus, jeigu našlaičiai, vyresni kaip 18 metų, mokosi;.
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) išduotą darbingumo lygio pažymėjimą, jeigu teisė gauti šią pensiją priklauso nuo darbingumo lygio.
Pagarbiai
Vaidotas


Ką turėčiau žinoti prieš rašydamas ieškinį, pareiškimą, prašymą, atsiliepimą rasi čia.

Pasinaudok pirmine teisine pagalba NEMOKAMAI nepriklausomai nuo turto ir pajamų,

Pasinaudok antrine (procesine) teisine paglaba
Nemokamų advokatų skyrimo tvarka ir kokioje savivaldybėje, kas gali padėti užpildyti prašymą rasi čia.,
Kokių dokumentų reikia ir kada priklauso antrinė (procesinė) teisinė pagalba rasi čia.

Prieš užduodami klausimą perskaitykite D.U.K. dažnai užduodamus klausimus ir diskusijose pateiktus klausimus ir ats
»16.09.09 - 10:33 Anketa Aplankyti tinklapį

Svetys # 1
Aš septynerius metus išgyvenau su sugyventiniu, ar man priklausytų našlystės pensija?
»16.09.09 - 10:16
  Atspausdinti temą 

Panašios temos
      Tema / Autorius Atnaujinimai Atsakymai Peržiūrėta
® dėl ilgalaikio darbo išmokų mokamų ir savivaldybės biud
Svetys
06.03.20 15:12
0131
® dėl teismo leidimo įkeisti perkamą bustą
Svetys
26.01.20 10:57
0192
® Dėl įmonės skolų
Svetys
21.11.19 15:52
0235
® dėl paveldėjimo
Svetys
13.11.19 14:19
0280
® Dėl išeitinės pašalpos
Svetys
17.06.19 21:33
0629
   

Paieška

Raktiniai žodžiai    

[ Išplėstinė paieška ]

Teisės

Jūs galite kurti temas.
Jūs negalite redaguoti savo pranešimus.
Jūs negalite kurti apklausas.
Jūs negalite prisegti prie pranešimo bylas.
Jūs negalite rašyti pranešimus.
Jūs negalite šalinti savo pranešimus.
Jūs negalite balsuoti.
- Puslapio generavimas: 0.15963 sekundės -