Konstitucinio teismo nutarimai 2006 metai : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Konstitucinio teismo nutarimai 2006 metai
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 4-5-2009

Informacija atnaujinta 2009 m. balandžio 30 d.

Nr. 286
 Prašymas (Nr. 1/2006) gautas: 2006 m. sausio 3 d. Bylos Nr.: 01/06
 Prašymą pateikė: Šilutės r. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 65-2529
 Pastaba. KT 2007-05-22 sprendimu bylos Nr. 12/05, 14/05, 18/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05, 01/06, 03/06, 06/06, 07/06, 08/06, 15/06, 17/06, 21/06, 24/06, 25/06, 28/06, 40/06, 41/06, 47/06, 48/06, 53/06, 55/06, 63/06, 68/06, 02/07, 07/07, 09/07, 13/07, 15/07, 19/07, 20/07, 21/07, 22/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 12/05-14/05-18/05-20/05-21/05-22/05-25/05-01/06-03/06-06/06-07/06-08/06-15/06-17/06-21/06-24/06-25/06-28/06-40/06-41/06-47/06-48/06-53/06-55/06-63/06-68/06-02/07-07/07-09/07-13/07-15/07-19/07-20/07-21/07-22/07
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai

Nr. 287
 Prašymas (Nr. 2/2006) gautas: 2006 m. sausio 5 d. Bylos Nr.: 03/06
 Prašymą pateikė: Šilutės r. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 65-2529
 Pastaba. KT 2007-05-22 sprendimu bylos Nr. 12/05, 14/05, 18/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05, 01/06, 03/06, 06/06, 07/06, 08/06, 15/06, 17/06, 21/06, 24/06, 25/06, 28/06, 40/06, 41/06, 47/06, 48/06, 53/06, 55/06, 63/06, 68/06, 02/07, 07/07, 09/07, 13/07, 15/07, 19/07, 20/07, 21/07, 22/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 12/05-14/05-18/05-20/05-21/05-22/05-25/05-01/06-03/06-06/06-07/06-08/06-15/06-17/06-21/06-24/06-25/06-28/06-40/06-41/06-47/06-48/06-53/06-55/06-63/06-68/06-02/07-07/07-09/07-13/07-15/07-19/07-20/07-21/07-22/07
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai

Nr. 288
 Prašymas (Nr. 3/2006) gautas: 2006 m. sausio 9 d. Bylos Nr.: 04/06
 Prašymą pateikė: Lietuvos Respublikos Seimas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): T.Birmontienė
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2006, Nr. 38-1349
 Pastaba. KT 2006-01-16 sprendimu bylos Nr. 04/06 ir 24/05 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 24/05-04/06. 2006-11-21 priimtas sprendimas išaiškinti KT 2006-04-04 nutarimą (medž. Nr. 1B-49/2006)
 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto 73 straipsnio 3 dalies nuostatos „jeigu ne mažesnė kaip 1/4 Seimo narių grupė raštu pareikalauja sudaryti laikinąją kontrolės ar tyrimo komisiją, tokią komisiją Seimas turi sudaryti artimiausio posėdžio metu" atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 59 straipsnio 4 dalyje įtvirtintam Seimo nario laisvo mandato principui

Nr. 289
 Prašymas (Nr. 4/2006) gautas: 2006 m. sausio 25 d. Bylos Nr.: 11/06
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): Z.Namavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2006, Nr. 102-3957, atitaisymas - 2006.12.16, Nr.: 137
 Pastaba. KT 2006-05-10 sprendimu bylos Nr. 11/06 ir 35/03 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 35/03-11/06
 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymo ištirti: - ar Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (2000 m. rugsėjo 19 d. redakcija) 85 straipsnio 3 dalis ta apimtimi, kuria, pasak pareiškėjo, nustatyta, kad paprastai tą pačią dieną po individualios bylos išnagrinėjimo surašomos ir viešai paskelbiamos teismo sprendimo įžanginė ir rezoliucinė dalys, o aprašomoji ir motyvuojamoji sprendimo dalys surašomos per septynias darbo dienas nuo sprendimo paskelbimo, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109, 117 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui; - ar Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (2000 m. rugsėjo 19 d. redakcija) 139 straipsnio 2, 3 dalys ta apimtimi, kuria, pasak pareiškėjo, nustatyta, kad išnagrinėjus bylą yra surašomos ir viešai paskelbiamos teismo sprendimo ar nutarties įžanginė ir rezoliucinė dalys, trumpai išdėstant motyvus, o aprašomoji ir motyvuojamoji sprendimo, nutarties dalys surašomos vėliau, per septynias dienas nuo sprendimo ar nutarties priėmimo, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109, 117 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui; - ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 306 straipsnis (2004 m. liepos 8 d. redakcija) ta apimtimi, kuria, pasak pareiškėjo, nustatyta, kad teisėjas surašo ir paskelbia nuosprendžius su juos pagrindžiančiais motyvais tik bylose dėl nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 135 straipsnio 1 dalyje, 149 straipsnio 1, 2, 3 dalyse, 150 straipsnio 1, 2, 3 dalyse, 180 straipsnio 2, 3 dalyse, 182 straipsnio 2 dalyje ir 260 straipsnio 1, 2 dalyse, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29, 109, 117 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui; - ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 308 straipsnio 2 dalis (2002 m. kovo 14 d. redakcija) ta apimtimi, kuria, pasak pareiškėjo, nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas iki nuosprendžio skelbimo laiko privalo nuosprendyje jo priėmimo motyvus nurodyti tik tuomet, kai teismas mano, jog byla nėra ypač sudėtinga ar didelė, o kitais atvejais teismas turi teisę iki nuosprendžio skelbimo laiko surašyti tik nuosprendžio įžanginę ir rezoliucinę dalis, jas paskelbti ir žodžiu paaiškinti nuosprendžio priėmimo argumentus, kad visas motyvuotas nuosprendis surašomas ir pasirašomas vėliau po paskelbimo ir kad bylą išnagrinėję teisėjai turi teisę teismo pirmininko ar Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko sutikimu nuosprendį surašyti ir pasirašyti per 14 dienų, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29, 109, 117 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui; - ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 324 straipsnio 12, 13 dalys (2002 m. kovo 14 d. redakcija) ta apimtimi, kuria, pasak pareiškėjo, nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas iki nuosprendžio ar nutarties skelbimo laiko privalo nuosprendyje jo priėmimo motyvus nurodyti tik tuomet, kai teismas mano, jog byla nėra ypač sudėtinga ar didelė, o kitais atvejais teismas turi teisę iki nuosprendžio, nutarties skelbimo laiko surašyti tik nuosprendžio, nutarties įžanginę ir rezoliucinę dalis, jas paskelbti ir žodžiu paaiškinti nuosprendžio, nutarties priėmimo argumentus, kad visas motyvuotas nuosprendis, nutartis yra surašoma ir pasirašoma vėliau po paskelbimo ir kad bylą išnagrinėję teisėjai turi teisę teismo pirmininko ar Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko sutikimu nuosprendį, nutartį surašyti ir pasirašyti per 14 dienų, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29, 109, 117 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui; - ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 377 straipsnio 9 dalis (2002 m. kovo 14 d. redakcija) ta apimtimi, kuria, pasak pareiškėjo, nustatyta, kad kasacinės instancijos teismas priima ir paskelbia nutartį be motyvų, o motyvai surašomi ir jais nutartis papildoma vėliau po paskelbimo ir kad bylą išnagrinėję teisėjai turi teisę teismo pirmininko ar Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko sutikimu nutartį surašyti ir pasirašyti per 14 dienų, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109, 117 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui; - ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 448 straipsnio 7 dalis (2002 m. kovo 14 d. redakcija) ta apimtimi, kuria, pasak pareiškėjo, nustatyta, kad nutartis bylose dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių priimama ir paskelbiama be motyvų, o motyvai surašomi ir teisėjų pasirašomi vėliau, per tris dienas nuo nutarties priėmimo, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109, 117 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui; - ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 454 straipsnio 5 dalis (2002 m. kovo 14 d. redakcija) ta apimtimi, kuria, pasak pareiškėjo, nustatyta, kad nutartis bylose dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių visų asmenų atžvilgiu, išskyrus nuteistuosius, kurie turi būti paleisti iš laisvės atėmimo vietų, priimama ir paskelbiama be motyvų, o motyvai surašomi ir teisėjų pasirašomi vėliau, per tris dienas nuo nutarties priėmimo, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29, 109, 117 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui; - ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 460 straipsnio 4, 5 dalys (2002 m. kovo 14 d. redakcija) ta apimtimi, kuria, pasak pareiškėjo, nustatyta, kad nutartis bylose dėl bylos atnaujinimo priėmus Europos žmogaus teisių teismo sprendimą priimama ir paskelbiama be motyvų, o motyvai surašomi ir teisėjų pasirašomi vėliau, per dešimt dienų nuo nutarties priėmimo, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109, 117 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui; - ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268 straipsnio 3 dalis (2002 m. vasario 28 d. redakcija) ta apimtimi, kuria, pasak pareiškėjo, nustatyta, kad sprendžiant bylą pirmosios instancijos teisme yra priimamos, surašomos ir paskelbiamos tik įžanginė bei rezoliucinė sprendimo dalys, o likusi, sprendimą pagrindžianti, dalis rašoma vėliau, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109, 117 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui; - ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 2 dalis (2002 m. vasario 28 d. redakcija) ta apimtimi, kuria, pasak pareiškėjo, nustatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29, 109, 117 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui; - ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 5 dalis (2002 m. vasario 28 d. redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29, 109, 117 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui; - ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 286 straipsnio 1 dalis (2002 m. vasario 28 d. redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29, 109, 117 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui; - ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 303 straipsnio 2 dalis (2002 m. vasario 28 d. redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29, 109, 117 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui; - ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsnio 2, 3 dalys (2002 m. vasario 28 d. redakcija) ta apimtimi, kuria, pasak pareiškėjo, nustatyta, kad sprendžiant bylą apeliacinės instancijos teisme yra priimamos, surašomos ir paskelbiamos tik sprendimo ar nutarties įžanginė bei rezoliucinė dalys, o likusios, aprašomoji ir motyvuojamoji, dalys rašomos vėliau, per keturiolika dienų nuo sprendimo ar nutarties priėmimo dienos, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109, 117 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui; - ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 358 straipsnio 3 dalis (2002 m. vasario 28 d. redakcija) ta apimtimi, kuria, pasak pareiškėjo, nustatyta, kad sprendžiant bylą kasacinės instancijos teisme yra priimamos, surašomos ir paskelbiamos tik įžanginė ir rezoliucinė nutarties (nutarimo) dalys, o likusios, aprašomoji ir motyvuojamoji, dalys rašomos vėliau, per dvidešimt dienų nuo nutarties ar nutarimo priėmimo dienos, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109, 117 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui; - ar Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 119 straipsnio 2 dalies 1 punktas (2002 m. sausio 24 d. redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5, 109, 112, 114 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui; - ar Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 119 straipsnio 5 dalis (2002 m. sausio 24 d. redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5, 109, 112, 114 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui; - ar Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 120 straipsnio 1 punktas (2002 m. sausio 24 d. redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5, 109, 112, 114 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui; - ar Lietuvos Respublikos Prezidento 2003 m. vasario 19 d. dekretas Nr. 2067 "Dėl apygardos teismo teisėjo įgaliojimų pratęsimo" neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui; - ar Lietuvos Respublikos Prezidento 2003 m. birželio 18 d. dekretas Nr. 128 "Dėl apygardų teismų skyrių pirmininkų skyrimo" ta apimtimi, kuria nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo teisėjas Konstantas Ramelis skiriamas šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininku, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui

Nr. 290
 Prašymas (Nr. 5/2006) gautas: 2006 m. vasario 15 d. Bylos Nr.: 05/06
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 76-3018
 Pastaba. KT 2006-09-27 sprendimu bylos Nr. 05/06, 15/04 ir 03/04 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 03/04-15/04-05/06. 2008-07-04 priimtas sprendimas išaiškinti KT 2007-07-05 nutarimą byloje Nr. 03/04-15/04-05/06 (medžiagos Nr. 1B-10/2008)
 Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkto (2002 m. balandžio 2 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad grąžinamos natūra laisvos (neužstatytos) žemės plotas sumažinamas iki 1 ha ploto žemės sklypo dydžio, jeigu jame yra suprojektuoti žemės sklypai, perduodami neatlygintinai piliečiams individualiai statybai pagal šio straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jų negalima suprojektuoti kitose miesto teritorijose dėl laisvos (neužstatytos) žemės šiame mieste trūkumo, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 3 daliai

Nr. 291
 Prašymas (Nr. 6/2006) gautas: 2006 m. vasario 15 d. Bylos Nr.: 12/06
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.Ruškytė
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2006, Nr. 65-2400
 Pastaba. KT 2006-03-29 sprendimu pareiškėjui - Lietuvos Respublikos Seimo narių grupei grąžintas prašymas ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 1 straipsnio pavadinimas ir jo 3 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos VIII, IX skirsniams
 Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 1 straipsnio pavadinimo ir jo 3 dalis atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 1, 2 dalims, 111 straipsnio 1 daliai

Nr. 292
 Prašymas (Nr. 7/2006) gautas: 2006 m. vasario 20 d. Bylos Nr.: 06/06
 Prašymą pateikė: Jonavos r. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 65-2529
 Pastaba. KT 2007-05-22 sprendimu bylos Nr. 12/05, 14/05, 18/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05, 01/06, 03/06, 06/06, 07/06, 08/06, 15/06, 17/06, 21/06, 24/06, 25/06, 28/06, 40/06, 41/06, 47/06, 48/06, 53/06, 55/06, 63/06, 68/06, 02/07, 07/07, 09/07, 13/07, 15/07, 19/07, 20/07, 21/07, 22/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 12/05-14/05-18/05-20/05-21/05-22/05-25/05-01/06-03/06-06/06-07/06-08/06-15/06-17/06-21/06-24/06-25/06-28/06-40/06-41/06-47/06-48/06-53/06-55/06-63/06-68/06-02/07-07/07-09/07-13/07-15/07-19/07-20/07-21/07-22/07
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad "išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai

Nr. 293
 Prašymas (Nr. 8/2006) gautas: 2006 m. kovo 1 d. Bylos Nr.: 09/06
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Taminskas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2008, Nr. 150-6106
 Pastaba. 2007-10-01 KT sprendimu prašymai Nr. 8/2006, 29/2006 ir 78/2006 sujungti į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 09/06-30/06-01/07. KT 2008-11-13 sprendimu prašymai Nr. 1B-8/2008, 1B-29/2006 ir 1B-78/2006 (byla Nr. 09/06-30/06-01/07) ir prašymas Nr. 1B-33/2008 (byla Nr. 30/08) sujungti į vieną bylą, kuriai suteiktas Nr. 09/06-30/06-01/07-30/08
 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui, 29 straipsnio 2 daliai, 52 straipsniui

Nr. 294
 Prašymas (Nr. 9/2006) gautas: 2006 m. kovo 2 d. Bylos Nr.: 07/06
 Prašymą pateikė: Vilniaus m. 1 apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 65-2529
 Pastaba. KT 2007-05-22 sprendimu bylos Nr. 12/05, 14/05, 18/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05, 01/06, 03/06, 06/06, 07/06, 08/06, 15/06, 17/06, 21/06, 24/06, 25/06, 28/06, 40/06, 41/06, 47/06, 48/06, 53/06, 55/06, 63/06, 68/06, 02/07, 07/07, 09/07, 13/07, 15/07, 19/07, 20/07, 21/07, 22/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 12/05-14/05-18/05-20/05-21/05-22/05-25/05-01/06-03/06-06/06-07/06-08/06-15/06-17/06-21/06-24/06-25/06-28/06-40/06-41/06-47/06-48/06-53/06-55/06-63/06-68/06-02/07-07/07-09/07-13/07-15/07-19/07-20/07-21/07-22/07
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad "išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai

Nr. 295
 Prašymas (Nr. 10/2006) gautas: 2006 m. kovo 3 d. Bylos Nr.: 08/06
 Prašymą pateikė: Visagino m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 65-2529
 Pastaba. KT 2007-05-22 sprendimu bylos Nr. 12/05, 14/05, 18/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05, 01/06, 03/06, 06/06, 07/06, 08/06, 15/06, 17/06, 21/06, 24/06, 25/06, 28/06, 40/06, 41/06, 47/06, 48/06, 53/06, 55/06, 63/06, 68/06, 02/07, 07/07, 09/07, 13/07, 15/07, 19/07, 20/07, 21/07, 22/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 12/05-14/05-18/05-20/05-21/05-22/05-25/05-01/06-03/06-06/06-07/06-08/06-15/06-17/06-21/06-24/06-25/06-28/06-40/06-41/06-47/06-48/06-53/06-55/06-63/06-68/06-02/07-07/07-09/07-13/07-15/07-19/07-20/07-21/07-22/07
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad "išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai

Nr. 296
 Prašymas (Nr. 11/2006) gautas: 2006 m. kovo 15 d. Bylos Nr.: 10/06
 Prašymą pateikė: Šiaulių apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): Z.Namavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 96-3891
 Pastaba. KT 2006-10-10 sprendimus bylos Nr. 10/06 ir Nr. 44/04 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 44/04-10/06
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 765 2 punkto "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 "Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo" pakeitimo" ta apimtimi, kuria, pasak pareiškėjo, Šiaulių miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemoje nurodyta A. Donelaičio turėta žemė buvusiame Margių kaime pagal Aplinkos ministerijos parengtas schemas buvo priskirta prie valstybinės reikšmės miškų plotų, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui, Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatai, kad nuosavybės teisės į žemę atkuriamos grąžinant natūra laisvą (neužstatytą) žemę turėtoje vietoje, šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatai, kad nuosavybės teisės į žemę atkuriamos perduodant neatlygintinai nuosavybėn piliečiui naują Vyriausybės nustatyta tvarka įrengtą arba neįrengtą žemės sklypą, Vyriausybei patvirtinus jo dydį tame mieste, kuriame buvo turėtoji žemė bei 12 straipsniui, kuriame nustatytos sąlygos, kada žemė gali būti išperkama valstybės

Nr. 297
 Prašymas (Nr. 12/2006) gautas: 2006 m. balandžio 6 d. Bylos Nr.: 13/06
 Prašymą pateikė: Lietuvos apeliacinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas,
 Pastaba. KT 2007-12-03 sprendimu nutraukta pradėta teisena bylos dalyje pagal pareiškėjo - Lietuvos apeliacinio teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 90 straipsnio 8 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija; Žin., 2002, Nr. 17-649) nuostata "teisėjas, nesutikdamas su atleidimu iš pareigų, turi teisę <...> kreiptis į Vilniaus apygardos teismą" neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102 straipsnio 1 daliai, 105 straipsnio 2 dalies 1 punktui.
 Dėl: 1. Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 90 straipsnio 8 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102 straipsnio 1 daliai, 105 straipsnio 2 dalies 1 punktui; 2. Lietuvos Respublikos Prezidento 2005 m. kovo 3 d. dekreto Nr. 225 "Dėl apylinkės teismo teisėjos atleidimo" atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 115 straipsnio 2 punktui, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 45 straipsnio 1 daliai, 52 straipsnio 4 punktui

Nr. 298
 Prašymas (Nr. 13/2006) gautas: 2006 m. balandžio 12 d. Bylos Nr.: 14/06
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Abramavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 72-2865
 Pastaba. KT 2007-04-02 sprendimu bylos Nr. 14/06, 22/06, 27/06, 29/06, 34/06, 35/06, 42/06, 46/06, 52/06, 54/06, 03/07, 11/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 14/06-22/06-27/06-29/06-34/06-35/06-42/06-46/06-52/06-54/06-03/07-11/07
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1269 "Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano)" atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos" 8 straipsnio 1 daliai

Nr. 299
 Prašymas (Nr. 14/2006) gautas: 2006 m. balandžio 24 d. Bylos Nr.: 16/06
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): T.Birmontienė
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2008, Nr. 126-4816
 Pastaba. 2007-09-18 KT sprendimu prašymai Nr. 14/2006, 76/2006 ir 11/2007 sujungti į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 16/06-69/06-10/07
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.96 straipsnio 2 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui, 29 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui

Nr. 300
 Prašymas (Nr. 15/2006) gautas: 2006 m. balandžio 24 d. Bylos Nr.: 15/06
 Prašymą pateikė: Klaipėdos apygardos teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 65-2529
 Pastaba. KT 2007-05-22 sprendimu bylos Nr. 12/05, 14/05, 18/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05, 01/06, 03/06, 06/06, 07/06, 08/06, 15/06, 17/06, 21/06, 24/06, 25/06, 28/06, 40/06, 41/06, 47/06, 48/06, 53/06, 55/06, 63/06, 68/06, 02/07, 07/07, 09/07, 13/07, 15/07, 19/07, 20/07, 21/07, 22/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 12/05-14/05-18/05-20/05-21/05-22/05-25/05-01/06-03/06-06/06-07/06-08/06-15/06-17/06-21/06-24/06-25/06-28/06-40/06-41/06-47/06-48/06-53/06-55/06-63/06-68/06-02/07-07/07-09/07-13/07-15/07-19/07-20/07-21/07-22/07
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad "išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai

Nr. 301
 Prašymas (Nr. 16/2006) gautas: 2006 m. gegužės 5 d. Bylos Nr.: 17/06
 Prašymą pateikė: Vilniaus m. 1 apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 65-2529
 Pastaba. KT 2007-05-22 sprendimu bylos Nr. 12/05, 14/05, 18/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05, 01/06, 03/06, 06/06, 07/06, 08/06, 15/06, 17/06, 21/06, 24/06, 25/06, 28/06, 40/06, 41/06, 47/06, 48/06, 53/06, 55/06, 63/06, 68/06, 02/07, 07/07, 09/07, 13/07, 15/07, 19/07, 20/07, 21/07, 22/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 12/05-14/05-18/05-20/05-21/05-22/05-25/05-01/06-03/06-06/06-07/06-08/06-15/06-17/06-21/06-24/06-25/06-28/06-40/06-41/06-47/06-48/06-53/06-55/06-63/06-68/06-02/07-07/07-09/07-13/07-15/07-19/07-20/07-21/07-22/07
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad "išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai

Nr. 302
 Prašymas (Nr. 17/2006) gautas: 2006 m. gegužės 17 d. Bylos Nr.: 19/06
 Prašymą pateikė: Klaipėdos apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): K.Lapinskas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2008, Nr. 32-1114
 Pastaba. 2007-10-01 KT sprendimu prašymai Nr. 17/2006 ir 18/2006 sujungti į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 19/06-20/06
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 177 "Dėl skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo" 1 punktu patvirtintų Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo licencijavimo taisyklių (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr.1096 redakcija) 34 punkto ta apimtimi, kuria, pasak pareiškėjo, nėra numatyta galimybė, atsižvelgus į pažeidimo pobūdį, atsakomybę lengvinančias ir kitas reikšmingas aplinkybes, netaikyti sankcijos - supirkimo vietos išbraukimo iš licencijos supirkti skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužą ir atliekas, taip pat, pasak pareiškėjo, nėra numatyta išbraukimo iš licencijos supirkti skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužą ir atliekas trukmė, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 3 daliai, konstituciniams teisingumo ir teisinės valstybės principams

Nr. 303
 Prašymas (Nr. 18/2006) gautas: 2006 m. gegužės 17 d. Bylos Nr.: 20/06
 Prašymą pateikė: Klaipėdos apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): K.Lapinskas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2008, Nr. 32-1114
 Pastaba. 2007-10-01 KT sprendimu prašymai Nr. 17/2006 ir 18/2006 sujungti į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 19/06-20/06
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 177 "Dėl skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo" 1 punktu patvirtintų Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo licencijavimo taisyklių (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr.1096 redakcija) 34 punkto ta apimtimi, kuria, pasak pareiškėjo, nėra numatyta galimybė, atsižvelgus į pažeidimo pobūdį, atsakomybę lengvinančias ir kitas reikšmingas aplinkybes, netaikyti sankcijos - supirkimo vietos išbraukimo iš licencijos supirkti skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužą ir atliekas, taip pat, pasak pareiškėjo, nėra numatyta išbraukimo iš licencijos supirkti skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužą ir atliekas trukmė, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 3 daliai, konstituciniams teisingumo ir teisinės valstybės principams

Nr. 304
 Prašymas (Nr. 19/2006) gautas: 2006 m. gegužės 22 d. Bylos Nr.: 24/06
 Prašymą pateikė: Panevėžio apygardos teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 65-2529
 Pastaba. KT 2007-05-22 sprendimu bylos Nr. 12/05, 14/05, 18/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05, 01/06, 03/06, 06/06, 07/06, 08/06, 15/06, 17/06, 21/06, 24/06, 25/06, 28/06, 40/06, 41/06, 47/06, 48/06, 53/06, 55/06, 63/06, 68/06, 02/07, 07/07, 09/07, 13/07, 15/07, 19/07, 20/07, 21/07, 22/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 12/05-14/05-18/05-20/05-21/05-22/05-25/05-01/06-03/06-06/06-07/06-08/06-15/06-17/06-21/06-24/06-25/06-28/06-40/06-41/06-47/06-48/06-53/06-55/06-63/06-68/06-02/07-07/07-09/07-13/07-15/07-19/07-20/07-21/07-22/07
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad "išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui

Nr. 305
 Prašymas (Nr. 20/2006) gautas: 2006 m. gegužės 22 d. Bylos Nr.: 21/06
 Prašymą pateikė: Marijampolės rajono apylinkės teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 65-2529
 Pastaba. KT 2007-05-22 sprendimu bylos Nr. 12/05, 14/05, 18/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05, 01/06, 03/06, 06/06, 07/06, 08/06, 15/06, 17/06, 21/06, 24/06, 25/06, 28/06, 40/06, 41/06, 47/06, 48/06, 53/06, 55/06, 63/06, 68/06, 02/07, 07/07, 09/07, 13/07, 15/07, 19/07, 20/07, 21/07, 22/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 12/05-14/05-18/05-20/05-21/05-22/05-25/05-01/06-03/06-06/06-07/06-08/06-15/06-17/06-21/06-24/06-25/06-28/06-40/06-41/06-47/06-48/06-53/06-55/06-63/06-68/06-02/07-07/07-09/07-13/07-15/07-19/07-20/07-21/07-22/07
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad "išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai

Nr. 306
 Prašymas (Nr. 21/2006) gautas: 2006 m. gegužės 23 d. Bylos Nr.: 18/06
 Prašymą pateikė: Lietuvos Respublikos Prezidentas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 52-2025
 Pastaba. 2007-12-13 yra gautas Respublikos Prezidento prašymas (Nr. 1B-41/2007) išaiškinti KT 2007-05-05 nutarimą. 2008-02-01 priimtas KT sprendimas išaiškinti nutarimą
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 906 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 899 "Dėl minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų pareigybių reikalavimų, konkursų valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų pareigas eiti organizavimo, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų atestavimo tvarkos ir pedagoginių vardų suteikimo universitetuose tvarkos patvirtinimo" pakeitimo" išdėstytos naujos redakcijos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų pareigybių reikalavimų aprašo, konkursų valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų pareigas eiti organizavimo, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų atestavimo tvarkos aprašo ir pedagoginių vardų suteikimo universitetuose tvarkos aprašo patvirtinimo" 2.3.1 punkto, šiuo nutarimu patvirtinto Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų, dirbančių humanitarinių ir socialinių mokslų srityse, pareigybių reikalavimų aprašo 2.2., 2.5., 3.1.2-3.1.4 punktų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 962 "Dėl habilitacijos tvarkos patvirtinimo" patvirtintos Habilitacijos tvarkos 3.1. punkto ta apimtimi, kuria nustatyta, kad ne mažiau kaip 2 moksliniai straipsniai būtų paskelbti leidiniuose, įtrauktuose į Mokslinės informacijos instituto duomenų bazes, atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 14 straipsniui

Nr. 307
 Prašymas (Nr. 22/2006) gautas: 2006 m. gegužės 25 d. Bylos Nr.: 22/06
 Prašymą pateikė: Klaipėdos apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Abramavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 72-2865
 Pastaba. KT 2007-04-02 sprendimu bylos Nr. 14/06, 22/06, 27/06, 29/06, 34/06, 35/06, 42/06, 46/06, 52/06, 54/06, 03/07, 11/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 14/06-22/06-27/06-29/06-34/06-35/06-42/06-46/06-52/06-54/06-03/07-11/07
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1269 "Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano)" atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 2 straipsniui, 3 straipsnio 1 dalies 4 punktui, 9 straipsnio 1 daliai, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos" (1993 m. balandžio 6 d. redakcija) 1 straipsnio 1 daliai, 2 straipsnio 1 dalies 4 punktui, 8 straipsnio 1 daliai

Nr. 308
 Prašymas (Nr. 23/2006) gautas: 2006 m. gegužės 29 d. Bylos Nr.: 23/06
 Prašymą pateikė: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): K.Lapinskas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2008, Nr. 10-349
 Pastaba. KT 2007-10-01 sprendimu prašymai Nr. 35/2005, 23/2006, 30/2006 ir 51/2006 sujungti į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 02/06-23/06-37/06-50/06KT 2007-12-20 sprendimu prašymai Nr. 1B-35/2005, 1B-23/2006, 1B-30/2006, 51/2006 (byla Nr. 02/06-23/06-37/06-50/06) ir prašymas Nr. 1B-40/2007 (byla Nr. 31/07) sujungti į vieną bylą, kuriai suteiktas Nr. 02/06-23/06-37/06-50/06-31/07
 Dėl: 1) Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalies (2004 m. kovo 9 d. redakcija) ir Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 "Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo" patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 51.5 punkto ta apimtimi, kuria nėra numatyta galimybė atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, atsakomybę lengvinančias bei kitas reikšmingas aplinkybes, nepanaikinti licencijos galiojimo, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintiems teisingumo ir teisinės valstybės principams; 2) Alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalies (2004 m. kovo 9 d. redakcija) ir minėtu Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 51.5 ir 28.5 punktų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 5 daliai

Nr. 309
 Prašymas (Nr. 24/2006) gautas: 2006 m. gegužės 30 d. Bylos Nr.: 25/06
 Prašymą pateikė: Vilniaus m. 1 apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 65-2529
 Pastaba. KT 2007-05-22 sprendimu bylos Nr. 12/05, 14/05, 18/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05, 01/06, 03/06, 06/06, 07/06, 08/06, 15/06, 17/06, 21/06, 24/06, 25/06, 28/06, 40/06, 41/06, 47/06, 48/06, 53/06, 55/06, 63/06, 68/06, 02/07, 07/07, 09/07, 13/07, 15/07, 19/07, 20/07, 21/07, 22/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 12/05-14/05-18/05-20/05-21/05-22/05-25/05-01/06-03/06-06/06-07/06-08/06-15/06-17/06-21/06-24/06-25/06-28/06-40/06-41/06-47/06-48/06-53/06-55/06-63/06-68/06-02/07-07/07-09/07-13/07-15/07-19/07-20/07-21/07-22/07
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad "išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai

Nr. 310
 Prašymas (Nr. 26/2006) gautas: 2006 m. birželio 9 d. Bylos Nr.: 27/06
 Prašymą pateikė: Klaipėdos apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Abramavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 72-2865
 Pastaba. KT 2007-04-02 sprendimu bylos Nr. 14/06, 22/06, 27/06, 29/06, 34/06, 35/06, 42/06, 46/06, 52/06, 54/06, 03/07, 11/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 14/06-22/06-27/06-29/06-34/06-35/06-42/06-46/06-52/06-54/06-03/07-11/07
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1269 "Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano)" atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 2 straipsniui, 3 straipsnio 1 dalies 4 punktui, 9 straipsnio 1 daliai, taip pat dėl minėto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo atitikties Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos" 1 straipsnio 1 daliai, 2 straipsnio 1 dalies 4 punktui, 8 straipsnio 1 daliai

Nr. 311
 Prašymas (Nr. 27/2006) gautas: 2006 m. birželio 20 d. Bylos Nr.: 28/06
 Prašymą pateikė: Telšių r. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 65-2529
 Pastaba. KT 2007-05-22 sprendimu bylos Nr. 12/05, 14/05, 18/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05, 01/06, 03/06, 06/06, 07/06, 08/06, 15/06, 17/06, 21/06, 24/06, 25/06, 28/06, 40/06, 41/06, 47/06, 48/06, 53/06, 55/06, 63/06, 68/06, 02/07, 07/07, 09/07, 13/07, 15/07, 19/07, 20/07, 21/07, 22/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 12/05-14/05-18/05-20/05-21/05-22/05-25/05-01/06-03/06-06/06-07/06-08/06-15/06-17/06-21/06-24/06-25/06-28/06-40/06-41/06-47/06-48/06-53/06-55/06-63/06-68/06-02/07-07/07-09/07-13/07-15/07-19/07-20/07-21/07-22/07
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad "išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai

Nr. 312
 Prašymas (Nr. 28/2006) gautas: 2006 m. birželio 22 d. Bylos Nr.: 29/06
 Prašymą pateikė: Klaipėdos m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Abramavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 72-2865
 Pastaba. KT 2007-04-02 sprendimu bylos Nr. 14/06, 22/06, 27/06, 29/06, 34/06, 35/06, 42/06, 46/06, 52/06, 54/06, 03/07, 11/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 14/06-22/06-27/06-29/06-34/06-35/06-42/06-46/06-52/06-54/06-03/07-11/07
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1269 "Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano)" atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 2 straipsniui, 3 straipsnio 1 dalies 4 punktui, 9 straipsnio 1 daliai, taip pat dėl minėto nutarimo atitikties Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos" 1 straipsnio 1 daliai, 2 straipsnio 1 dalies 4 punktui, 8 straipsnio 1 daliai

Nr. 313
 Prašymas (Nr. 29/2006) gautas: 2006 m. birželio 28 d. Bylos Nr.: 30/06
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Taminskas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2008, Nr. 150-6106
 Pastaba. 2007-10-01 KT sprendimu prašymai Nr. 8/2006, 29/2006 ir 78/2006 sujungti į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 09/06-30/06-01/07. KT 2008-11-13 sprendimu prašymai Nr. 1B-8/2008, 1B-29/2006 ir 1B-78/2006 (byla Nr. 09/06-30/06-01/07) ir prašymas Nr. 1B-33/2008 (byla Nr. 30/08) sujungti į vieną bylą, kuriai suteiktas Nr. 09/06-30/06-01/07-30/08
 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio 5 dalies (2000 m. gruodžio 21 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui, 52 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui

Nr. 314
 Prašymas (Nr. 30/2006) gautas: 2006 m. liepos 12 d. Bylos Nr.: 37/06
 Prašymą pateikė: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): K.Lapinskas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2008, Nr. 10-349
 Pastaba. KT 2007-10-01 sprendimu prašymai Nr. 35/2005, 23/2006, 30/2006 ir 51/2006 sujungti į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 02/06-23/06-37/06-50/06KT 2007-12-20 sprendimu prašymai Nr. 1B-35/2005, 1B-23/2006, 1B-30/2006, 51/2006 (byla Nr. 02/06-23/06-37/06-50/06) ir prašymas Nr. 1B-40/2007 (byla Nr. 31/07) sujungti į vieną bylą, kuriai suteiktas Nr. 02/06-23/06-37/06-50/06-31/07
 Dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalies (2004 m. kovo 9 d., 2006 m. balandžio 25 d. redakcijos), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 "Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo" patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 28.5, 51.5 punktų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisingumo ir teisinės valstybės principams

Nr. 315
 Prašymas (Nr. 31/2006) gautas: 2006 m. liepos 13 d. Bylos Nr.: 32/06
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 34-1244
 Pastaba. KT 2007-01-23 sprendimu bylos Nr. 32/06, 49/06, 57/06, 58/06, 59/06, 60/06, 61/06, 62/06, 65/06, 66/06 ir 67/06 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 32/06-49/06-57/06-58/06-59/06-60/06-61/06-62/06-65/06-66/06-67/06
 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 187 straipsnio 1 dalies, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 937 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" 1, 2 punktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 316 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" 1, 2 punktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 361 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" 1, 2 punktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 298 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" 1.1, 1.2, 2 punktų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui

Nr. 316
 Prašymas (Nr. 32/2006) gautas: 2006 m. liepos 19 d. Bylos Nr.: 05/07
 Prašymą pateikė: Kauno apygardos teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Abramavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2008, Nr. 58-2182
 Pastaba. KT 2007-01-17 sprendimu atsisakyta nagrinėti pareiškėjo - Kauno apygardos teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 9 d. nutarimas Nr. 540 "Dėl neprivatizuotinų žemės ūkio įmonių ir organizacijų sąrašo tvirtinimo" ta apimtimi, kuria šiuo Vyriausybės nutarimu patvirtintame Neprivatizuotinų žemės ūkio įmonių ir organizacijų sąraše yra įtvirtinta nuostata, kad Lietuvos veterinarijos akademijai nustatytas neprivatizuotinų žemės ūkio naudmenų plotas yra 1000 hektarų, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje, pasak pareiškėjo, įtvirtintam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio nuostatai, kad nuosavybė neliečiama, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje, pasak pareiškėjo, įtvirtintam teisėtų lūkesčių principui, Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų" (1991 m. birželio 18 d. redakcija) 1 straipsniui
 Dėl: - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 540 "Dėl neprivatizuotinų žemės ūkio įmonių ir organizacijų sąrašo tvirtinimo" (1992 m. vasario 27 d. redakcija) patvirtinto Neprivatizuotinų žemės ūkio įmonių ir organizacijų sąrašo nuostatos, kad Lietuvos veterinarijos akademijai nustatytas neprivatizuotinų žemės ūkio naudmenų plotas yra 800 hektarų, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje, pasak pareiškėjo, įtvirtintam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje, pasak pareiškėjo, įtvirtintam teisėtų lūkesčių principui, Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų" (1991 m. birželio 18 d. redakcija) 1 straipsniui; - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 540 "Dėl neprivatizuotinų žemės ūkio įmonių ir organizacijų sąrašo tvirtinimo" patvirtinto Neprivatizuotinų žemės ūkio įmonių ir organizacijų sąrašo (1999 m. gegužės 14 d. redakcija) ta apimtimi, kuria Lietuvos veterinarijos akademijai priskirta žemė, į kurią, kaip teigia pareiškėjas, buvusio žemės savininko J. Jerino įpėdiniai pretenduoja atkurti nuosavybės teises, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje, pasak pareiškėjo, įtvirtintam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1, 3 dalims, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje, pasak pareiškėjo, įtvirtintam teisėtų lūkesčių principui, Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo preambulei (1997 m. liepos 1 d. redakcija); - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 579 "Dėl žemės sklypo suteikimo ir pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo" ta apimtimi, kuria Lietuvos Respublikos ginklų fondui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės priskirta žemė, į kurią, kaip teigia pareiškėjas, buvusio žemės savininko J. Jerino įpėdiniai pretenduoja atkurti nuosavybės teises, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje, pasak pareiškėjo, įtvirtintam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1, 3 dalims, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje, pasak pareiškėjo, įtvirtintam teisėtų lūkesčių principui, Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo preambulei (1997 m. liepos 1 d. redakcija); - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 8 d. nutarimo Nr. 266 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1026 "Dėl žemės, suteiktos mokslo bei mokymo įstaigoms ir perduotos valstybiniams specializuotiems sėklininkystės ir veislininkystės ūkiams, specialiosios paskirties veislininkystės bendrovėms, naudotojų ir jų naudojamų žemės sklypų dydžio nustatymo" dalinio pakeitimo" ta apimtimi, kuria Lietuvos veterinarijos akademijai priskirta žemė, į kurią, kaip teigia pareiškėjas, buvusio žemės savininko J. Jerino įpėdiniai pretenduoja atkurti nuosavybės teises, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje, pasak pareiškėjo, įtvirtintam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1, 3 dalims, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje, pasak pareiškėjo, įtvirtintam teisėtų lūkesčių principui, Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo preambulei (1997 m. liepos 1 d. redakcija)

Nr. 317
 Prašymas (Nr. 33/2006) gautas: 2006 m. liepos 28 d. Bylos Nr.: 38/06
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): T.Birmontienė
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2008, Nr. 75-2965
 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo (2003 m. gruodžio 18 d. redakcija) 9 straipsnio 2 dalies nuostatos "Finansų ministerijos sprendimai dėl skolos išieškojimo iš skolininko <...> perduodami teismo antstoliams vykdyti Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka" atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 30 straipsnio 1 daliai, 46 straipsnio 1 ir 3 dalims

Nr. 318
 Prašymas (Nr. 34/2006) gautas: 2006 m. liepos 28 d. Bylos Nr.: 33/06
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): Z.Namavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2009, Nr. 36-1390
 Pastaba. byloje yra teisėjų T. Birmontienės ir A. Taminsko 2009-03-31 atskiroji nuomonė
 Dėl Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 51 straipsnio (2000 m. spalio 10 d. redakcija) 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 1, 2 dalims, konstituciniams teisingumo ir teisinės valstybės principams

Nr. 319
 Prašymas (Nr. 35/2006) gautas: 2006 m. liepos 31 d. Bylos Nr.: 34/06
 Prašymą pateikė: Klaipėdos apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Abramavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 72-2865
 Pastaba. KT 2007-04-02 sprendimu bylos Nr. 14/06, 22/06, 27/06, 29/06, 34/06, 35/06, 42/06, 46/06, 52/06, 54/06, 03/07, 11/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 14/06-22/06-27/06-29/06-34/06-35/06-42/06-46/06-52/06-54/06-03/07-11/07
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1269 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano)" atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 2 straipsniui, 3 straipsnio 1 dalies 4 punktui, 9 straipsnio 1 daliai, taip pat dėl minėto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo atitikties Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos" 1 straipsnio 1 daliai, 2 straipsnio 1 dalies 4 punktui, 8 straipsnio 1 daliai

Nr. 320
 Prašymas (Nr. 36/2006) gautas: 2006 m. liepos 31 d. Bylos Nr.: 35/06
 Prašymą pateikė: Klaipėdos apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Abramavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 72-2865
 Pastaba. KT 2007-04-02 sprendimu bylos Nr. 14/06, 22/06, 27/06, 29/06, 34/06, 35/06, 42/06, 46/06, 52/06, 54/06, 03/07, 11/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 14/06-22/06-27/06-29/06-34/06-35/06-42/06-46/06-52/06-54/06-03/07-11/07
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1269 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano)" atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 2 straipsniui, 3 straipsnio 1 dalies 4 punktui, 9 straipsnio 1 daliai, taip pat dėl minėto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo atitikties Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos" 1 straipsnio 1 daliai, 2 straipsnio 1 dalies 4 punktui, 8 straipsnio 1 daliai

Nr. 321
 Prašymas (Nr. 38/2006) gautas: 2006 m. rugpjūčio 4 d. Bylos Nr.: 31/06
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2008, Nr. 28-1018
 Pastaba. 2007-10-01 KT sprendimu prašymai Nr. 38/2006 ir 9/2007 sujungti į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 31/06-08/07
 Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 18 straipsnio 4 dalies (2005 m. gruodžio 23 d. redakcija) ta apimtimi, kuria draudžiama rinkti ir vežti keleivių grupes iš gatvių ir aikštelių teritorijų, kurios ribojasi su autobusų stotimis ir kurių teritorijų ribas nustato savivaldybių institucijos, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsniui

Nr. 322
 Prašymas (Nr. 39/2006) gautas: 2006 m. rugpjūčio 16 d. Bylos Nr.: 39/06
 Prašymą pateikė: Rokiškio r. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): P.Kuconis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2008, Nr. 62-2353
 Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 256 straipsnio (2000 m. rugsėjo 19 d. redakcija) 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 2 daliai, 109 straipsnio 2 daliai

Nr. 323
 Prašymas (Nr. 40/2006) gautas: 2006 m. rugsėjo 7 d. Bylos Nr.: -
 Prašymą pateikė: Klaipėdos apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena: Priimtas sprendimas prašymą grąžinti
 Dėl Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punkto (2004 m. lapkričio 26 d. įstatymo Nr. VIII-1509 redakcija, įsigaliojusi nuo 2005 m. sausio 1 d.), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. 309 patvirtintų Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų 13.1 punkto (2004 m. rugpjūčio 30 d. redakcija, įsigaliojusi 2004 m. rugpjūčio 31 d.) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 daliai ir 52 straipsniui

Nr. 324
 Prašymas (Nr. 41/2006) gautas: 2006 m. rugsėjo 7 d. Bylos Nr.: -
 Prašymą pateikė: Klaipėdos apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena: Priimtas sprendimas prašymą grąžinti
 Dėl Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punkto (2004 m. lapkričio 26 d. įstatymo Nr. VIII-1509 redakcija, įsigaliojusi nuo 2005 m. sausio 1 d.), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. 309 patvirtintų Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų 13.1 punkto (2004 m. rugpjūčio 30 d. redakcija, įsigaliojusi 2004 m. rugpjūčio 31 d.) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 daliai ir 52 straipsniui

Nr. 325
 Prašymas (Nr. 42/2006) gautas: 2006 m. rugsėjo 13 d. Bylos Nr.: -
 Prašymą pateikė: Panevėžio apygardos teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Abramavičius
 Prašymo būsena: Atsisakyta nagrinėti ir grąžinta
 Dėl nustatyto teisinio reguliavimo Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 192 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 214(10) straipsnio 1 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 4 daliai

Nr. 326
 Prašymas (Nr. 43/2006) gautas: 2006 m. rugsėjo 21 d. Bylos Nr.: 40/06
 Prašymą pateikė: Vilniaus m. 1 apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 65-2529
 Pastaba. KT 2007-05-22 sprendimu bylos Nr. 12/05, 14/05, 18/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05, 01/06, 03/06, 06/06, 07/06, 08/06, 15/06, 17/06, 21/06, 24/06, 25/06, 28/06, 40/06, 41/06, 47/06, 48/06, 53/06, 55/06, 63/06, 68/06, 02/07, 07/07, 09/07, 13/07, 15/07, 19/07, 20/07, 21/07, 22/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 12/05-14/05-18/05-20/05-21/05-22/05-25/05-01/06-03/06-06/06-07/06-08/06-15/06-17/06-21/06-24/06-25/06-28/06-40/06-41/06-47/06-48/06-53/06-55/06-63/06-68/06-02/07-07/07-09/07-13/07-15/07-19/07-20/07-21/07-22/07
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad "išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai

Nr. 327
 Prašymas (Nr. 44/2006) gautas: 2006 m. rugsėjo 22 d. Bylos Nr.: 41/06
 Prašymą pateikė: Panevėžio miesto apylinkės teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 65-2529
 Pastaba. KT 2007-05-22 sprendimu bylos Nr. 12/05, 14/05, 18/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05, 01/06, 03/06, 06/06, 07/06, 08/06, 15/06, 17/06, 21/06, 24/06, 25/06, 28/06, 40/06, 41/06, 47/06, 48/06, 53/06, 55/06, 63/06, 68/06, 02/07, 07/07, 09/07, 13/07, 15/07, 19/07, 20/07, 21/07, 22/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 12/05-14/05-18/05-20/05-21/05-22/05-25/05-01/06-03/06-06/06-07/06-08/06-15/06-17/06-21/06-24/06-25/06-28/06-40/06-41/06-47/06-48/06-53/06-55/06-63/06-68/06-02/07-07/07-09/07-13/07-15/07-19/07-20/07-21/07-22/07
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad "išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai

Nr. 329
 Prašymas (Nr. 46/2006) gautas: 2006 m. rugsėjo 27 d. Bylos Nr.: 42/06
 Prašymą pateikė: Klaipėdos apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Abramavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 72-2865
 Pastaba. KT 2007-04-02 sprendimu bylos Nr. 14/06, 22/06, 27/06, 29/06, 34/06, 35/06, 42/06, 46/06, 52/06, 54/06, 03/07, 11/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 14/06-22/06-27/06-29/06-34/06-35/06-42/06-46/06-52/06-54/06-03/07-11/07
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1269 "Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano)" atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 2 straipsniui, 3 straipsnio 1 dalies 4 punktui, 9 straipsnio 1 daliai, taip pat dėl minėto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo atitikties Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos" 1 straipsnio 1 daliai, 2 straipsnio 1 dalies 4 punktui, 8 straipsnio 1 daliai

Nr. 330
 Prašymas (Nr. 47/2006) gautas: 2006 m. spalio 9 d. Bylos Nr.: 44/06
 Prašymą pateikė: Palangos m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): T.Birmontienė
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2008, Nr. 4-136
 Dėl Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 45 straipsnio 3, 5 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 35 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui

Nr. 331
 Prašymas (Nr. 48/2006) gautas: 2006 m. spalio 10 d. Bylos Nr.: 45/06
 Prašymą pateikė: Klaipėdos m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): K.Lapinskas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2008, Nr. 11-388
 Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 425 straipsnio 2 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 31 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui

Nr. 333
 Prašymas (Nr. 50/2006) gautas: 2006 m. spalio 17 d. Bylos Nr.: 46/06
 Prašymą pateikė: Klaipėdos apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Abramavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 72-2865
 Pastaba. KT 2007-04-02 sprendimu bylos Nr. 14/06, 22/06, 27/06, 29/06, 34/06, 35/06, 42/06, 46/06, 52/06, 54/06, 03/07, 11/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 14/06-22/06-27/06-29/06-34/06-35/06-42/06-46/06-52/06-54/06-03/07-11/07
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1269 "Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano)" atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 2 straipsniui, 3 straipsnio 1 dalies 4 punktui, 9 straipsnio 1 daliai, taip pat dėl minėto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo atitikties Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos" 1 straipsnio 1 daliai, 2 straipsnio 1 dalies 4 punktui, 8 straipsnio 1 daliai

Nr. 334
 Prašymas (Nr. 51/2006) gautas: 2006 m. spalio 18 d. Bylos Nr.: 50/06
 Prašymą pateikė: Šiaulių apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): K.Lapinskas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2008, Nr. 10-349
 Pastaba. KT 2007-10-01 sprendimu prašymai Nr. 35/2005, 23/2006, 30/2006 ir 51/2006 sujungti į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 02/06-23/06-37/06-50/06KT 2007-12-20 sprendimu prašymai Nr. 1B-35/2005, 1B-23/2006, 1B-30/2006, 51/2006 (byla Nr. 02/06-23/06-37/06-50/06) ir prašymas Nr. 1B-40/2007 (byla Nr. 31/07) sujungti į vieną bylą, kuriai suteiktas Nr. 02/06-23/06-37/06-50/06-31/07
 Dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 8 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, 46 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių principams

Nr. 336
 Prašymas (Nr. 53/2006) gautas: 2006 m. spalio 19 d. Bylos Nr.: 47/06
 Prašymą pateikė: Kupiškio r. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 65-2529
 Pastaba. KT 2007-05-22 sprendimu bylos Nr. 12/05, 14/05, 18/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05, 01/06, 03/06, 06/06, 07/06, 08/06, 15/06, 17/06, 21/06, 24/06, 25/06, 28/06, 40/06, 41/06, 47/06, 48/06, 53/06, 55/06, 63/06, 68/06, 02/07, 07/07, 09/07, 13/07, 15/07, 19/07, 20/07, 21/07, 22/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 12/05-14/05-18/05-20/05-21/05-22/05-25/05-01/06-03/06-06/06-07/06-08/06-15/06-17/06-21/06-24/06-25/06-28/06-40/06-41/06-47/06-48/06-53/06-55/06-63/06-68/06-02/07-07/07-09/07-13/07-15/07-19/07-20/07-21/07-22/07
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad "išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui

Nr. 337
 Prašymas (Nr. 54/2006) gautas: 2006 m. spalio 20 d. Bylos Nr.: 49/06
 Prašymą pateikė: Klaipėdos apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 34-1244
 Pastaba. KT 2007-01-23 sprendimu bylos Nr. 32/06, 49/06, 57/06, 58/06, 59/06, 60/06, 61/06, 62/06, 65/06, 66/06 ir 67/06 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 32/06-49/06-57/06-58/06-59/06-60/06-61/06-62/06-65/06-66/06-67/06
 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 187 straipsnio 1 dalies, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 937 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" 1, 2 punktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 316 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" 1, 2 punktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 361 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" 1, 2 punktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 298 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" 1.1, 1.2, 2 punktų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui

Nr. 338
 Prašymas (Nr. 55/2006) gautas: 2006 m. spalio 20 d. Bylos Nr.: 51/06
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių rinkos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies (2006 m. birželio 22 d. redakcija) atitikties Konstitucijos 23, 46, 48 straipsniams

Nr. 339
 Prašymas (Nr. 56/2006) gautas: 2006 m. spalio 26 d. Bylos Nr.: 48/06
 Prašymą pateikė: Marijampolės rajono apylinkės teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 65-2529
 Pastaba. KT 2007-05-22 sprendimu bylos Nr. 12/05, 14/05, 18/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05, 01/06, 03/06, 06/06, 07/06, 08/06, 15/06, 17/06, 21/06, 24/06, 25/06, 28/06, 40/06, 41/06, 47/06, 48/06, 53/06, 55/06, 63/06, 68/06, 02/07, 07/07, 09/07, 13/07, 15/07, 19/07, 20/07, 21/07, 22/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 12/05-14/05-18/05-20/05-21/05-22/05-25/05-01/06-03/06-06/06-07/06-08/06-15/06-17/06-21/06-24/06-25/06-28/06-40/06-41/06-47/06-48/06-53/06-55/06-63/06-68/06-02/07-07/07-09/07-13/07-15/07-19/07-20/07-21/07-22/07
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad "išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai

Nr. 340
 Prašymas (Nr. 57/2006) gautas: 2006 m. lapkričio 2 d. Bylos Nr.: 52/06
 Prašymą pateikė: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Abramavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 72-2865
 Pastaba. KT 2007-04-02 sprendimu bylos Nr. 14/06, 22/06, 27/06, 29/06, 34/06, 35/06, 42/06, 46/06, 52/06, 54/06, 03/07, 11/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 14/06-22/06-27/06-29/06-34/06-35/06-42/06-46/06-52/06-54/06-03/07-11/07
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1269 "Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano)" atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 2 straipsniui, 3 straipsnio 1 dalies 4 punktui, 9 straipsnio 1 daliai, taip pat dėl minėto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo atitikties Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos" 1 straipsnio 1 daliai, 2 straipsnio 1 dalies 4 punktui, 8 straipsnio 1 daliai

Nr. 341
 Prašymas (Nr. 58/2006) gautas: 2006 m. lapkričio 6 d. Bylos Nr.: 53/06
 Prašymą pateikė: Trakų r. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 65-2529
 Pastaba. KT 2007-05-22 sprendimu bylos Nr. 12/05, 14/05, 18/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05, 01/06, 03/06, 06/06, 07/06, 08/06, 15/06, 17/06, 21/06, 24/06, 25/06, 28/06, 40/06, 41/06, 47/06, 48/06, 53/06, 55/06, 63/06, 68/06, 02/07, 07/07, 09/07, 13/07, 15/07, 19/07, 20/07, 21/07, 22/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 12/05-14/05-18/05-20/05-21/05-22/05-25/05-01/06-03/06-06/06-07/06-08/06-15/06-17/06-21/06-24/06-25/06-28/06-40/06-41/06-47/06-48/06-53/06-55/06-63/06-68/06-02/07-07/07-09/07-13/07-15/07-19/07-20/07-21/07-22/07
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad "išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui

Nr. 342
 Prašymas (Nr. 59/2006) gautas: 2006 m. lapkričio 9 d. Bylos Nr.: 55/06
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 65-2529
 Pastaba. KT 2007-05-22 sprendimu bylos Nr. 12/05, 14/05, 18/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05, 01/06, 03/06, 06/06, 07/06, 08/06, 15/06, 17/06, 21/06, 24/06, 25/06, 28/06, 40/06, 41/06, 47/06, 48/06, 53/06, 55/06, 63/06, 68/06, 02/07, 07/07, 09/07, 13/07, 15/07, 19/07, 20/07, 21/07, 22/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 12/05-14/05-18/05-20/05-21/05-22/05-25/05-01/06-03/06-06/06-07/06-08/06-15/06-17/06-21/06-24/06-25/06-28/06-40/06-41/06-47/06-48/06-53/06-55/06-63/06-68/06-02/07-07/07-09/07-13/07-15/07-19/07-20/07-21/07-22/07
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad "išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų", neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai

Nr. 343
 Prašymas (Nr. 60/2006) gautas: 2006 m. lapkričio 10 d. Bylos Nr.: 56/06
 Prašymą pateikė: Klaipėdos apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2008, Nr. 51-1904
 Dėl Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies (2005 m. gegužės 19 d. redakcija) 1 punkto (2003 m. lapkričio 11 d. redakcija) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. 309 "Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo" patvirtintų Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų 13 punkto nuostatos "Draudiminiais įvykiais taip pat nepripažįstami nelaimingi atsitikimai darbe arba nustatytos ūmios profesinės ligos, kuriuos ištyrus nustatoma, kad jie atitinka šių Nuostatų 7, 8. 10 ar 11 punktuose nustatytas sąlygas, tačiau įvykę esant bent vienai iš šių aplinkybių: 13.1. apdraustasis buvo neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų, ir tai nebuvo susiję su jam draudėjo pavesto darbo technologijos ypatybėmis.<...>" atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 daliai, 52 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui

Nr. 344
 Prašymas (Nr. 61/2006) gautas: 2006 m. lapkričio 10 d. Bylos Nr.: 54/06
 Prašymą pateikė: Klaipėdos apygardos teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Abramavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 72-2865
 Pastaba. KT 2007-04-02 sprendimu bylos Nr. 14/06, 22/06, 27/06, 29/06, 34/06, 35/06, 42/06, 46/06, 52/06, 54/06, 03/07, 11/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 14/06-22/06-27/06-29/06-34/06-35/06-42/06-46/06-52/06-54/06-03/07-11/07
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1269 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano)" atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, 1993 m. balandžio 6 d. Lietuvos Respublikos įstatymo Nr. I-119 „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos" 1 straipsnio 1 daliai (įstatymo Nr. I-119 2005 m. liepos 7 d. redakcijos 2 straipsniui), 2 straipsnio 1 dalies 4 punktui (įstatymo Nr. I-119 2005 m. liepos 7 d. redakcijos 3 straipsnio 1 dalies 4 punktui), 8 straipsnio 1 daliai (įstatymo Nr. I-119 2005 m. liepos 7 d. redakcijos 9 straipsnio 1 daliai)

Nr. 345
 Prašymas (Nr. 62/2006) gautas: 2006 m. lapkričio 15 d. Bylos Nr.: 57/06
 Prašymą pateikė: Panevėžio apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 34-1244
 Pastaba. KT 2007-01-23 sprendimu bylos Nr. 32/06, 49/06, 57/06, 58/06, 59/06, 60/06, 61/06, 62/06, 65/06, 66/06 ir 67/06 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 32/06-49/06-57/06-58/06-59/06-60/06-61/06-62/06-65/06-66/06-67/06
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 937 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo 1, 2 punktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 316 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" 1, 2 punktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 361 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" 1, 2 punktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 298 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo 1.1, 1.2, 2 punktų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui

Nr. 346
 Prašymas (Nr. 63/2006) gautas: 2006 m. lapkričio 16 d. Bylos Nr.: 72/06
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): K.Lapinskas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 102-4171
 Pastaba. KT 2007-06-27 sprendimu bylos Nr. 35/04-37/04 ir 72/06 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 35/04-37/04-72/06
 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 34 straipsnio 3 dalies 1 punkto (2003 m. spalio 7 d. redakcija), šio straipsnio 4 dalies 1 punkto (2003 m. spalio 7 d. redakcija), taip pat Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 4 d. redakcija) ir 8 straipsnio 2 dalies 1 punkto (2004 m. lapkričio 4 d. redakcija) nuostatos ta apimtimi, kuria, pasak pareiškėjo, nustatyta, kad savarankiškai dirbantys asmenys, kurie gauna socialinio draudimo senatvės pensijas, turi mokėti socialinio draudimo įmokas pagrindinei ir papildomai pensijos daliai, ir ta apimtimi, kuria, pasak pareiškėjo, prievolė savarankiškai dirbantiems asmenims mokėti įmokas pagrindinei ir papildomai pensijos daliai yra siejama su 12 minimalių mėnesinių algų, apskaičiuotų įstatymo nustatyta tvarka, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 2 daliai, 48 straipsnio 1 daliai, 52 straipsniui, konstituciniams teisingumo ir teisinės valstybės principams

Nr. 347
 Prašymas (Nr. 64/2006) gautas: 2006 m. lapkričio 16 d. Bylos Nr.: 58/06
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 34-1244
 Pastaba. KT 2007-01-23 sprendimu bylos Nr. 32/06, 49/06, 57/06, 58/06, 59/06, 60/06, 61/06, 62/06, 65/06, 66/06 ir 67/06 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 32/06-49/06-57/06-58/06-59/06-60/06-61/06-62/06-65/06-66/06-67/06
 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 187 straipsnio 1 dalies, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 937 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo 1, 2 punktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 316 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" 1, 2 punktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 361 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" 1, 2 punktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 298 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo 1.1, 1.2, 2 punktų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui

Nr. 348
 Prašymas (Nr. 65/2006) gautas: 2006 m. lapkričio 20 d. Bylos Nr.: 59/06
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 34-1244
 Pastaba. KT 2007-01-23 sprendimu bylos Nr. 32/06, 49/06, 57/06, 58/06, 59/06, 60/06, 61/06, 62/06, 65/06, 66/06 ir 67/06 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 32/06-49/06-57/06-58/06-59/06-60/06-61/06-62/06-65/06-66/06-67/06
 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 187 straipsnio 1 dalies ta apimtimi, kuria nustatyta, kad atskiroms ūkio šakoms, regionams ar darbuotojų grupėms Vyriausybė Trišalės darybos teikimu gali nustatyti skirtingus minimaliojo valandinio atlygio ir minimalios mėnesinės algos dydžius, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 07 18 nutarimo Nr. 937 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" 1 ir 2 punktų; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 03 24 nutarimo Nr. 316 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" 1 ir 2 punktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 04 04 nutarimo Nr. 361 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" 1 ir 2 punktų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 03 27 nutarimo Nr. 298 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" 1.1, 1.2 ir 2 punktų ta apimtimi, kuria nustatytas skirtingas minimalus valandinis atlygis ir minimalioji mėnesinė alga darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, neatsižvelgiant į nuosavybės formą, kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma minimali mėnesinė alga, ir valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, kariams, valstybės tarnautojams, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui

Nr. 349
 Prašymas (Nr. 66/2006) gautas: 2006 m. lapkričio 21 d. Bylos Nr.: 60/06
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 34-1244
 Pastaba. KT 2007-01-23 sprendimu bylos Nr. 32/06, 49/06, 57/06, 58/06, 59/06, 60/06, 61/06, 62/06, 65/06, 66/06 ir 67/06 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 32/06-49/06-57/06-58/06-59/06-60/06-61/06-62/06-65/06-66/06-67/06
 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 187 straipsnio 1 dalies ta apimtimi, kuria nustatyta, kad atskiroms ūkio šakoms, regionams ar darbuotojų grupėms Vyriausybė Trišalės darybos teikimu gali nustatyti skirtingus minimaliojo valandinio atlygio ir minimalios mėnesinės algos dydžius, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 07 18 nutarimo Nr. 937 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" 1 ir 2 punktų; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 03 24 nutarimo Nr. 316 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" 1 ir 2 punktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 04 04 nutarimo Nr. 361 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" 1 ir 2 punktų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 03 27 nutarimo Nr. 298 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" 1.1, 1.2 ir 2 punktų ta apimtimi, kuria nustatytas skirtingas minimalus valandinis atlygis ir minimalioji mėnesinė alga darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, neatsižvelgiant į nuosavybės formą, kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma minimali mėnesinė alga, ir valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, kariams, valstybės tarnautojams, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui

Nr. 350
 Prašymas (Nr. 67/2006) gautas: 2006 m. lapkričio 21 d. Bylos Nr.: 61/06
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 34-1244
 Pastaba. KT 2007-01-23 sprendimu bylos Nr. 32/06, 49/06, 57/06, 58/06, 59/06, 60/06, 61/06, 62/06, 65/06, 66/06 ir 67/06 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 32/06-49/06-57/06-58/06-59/06-60/06-61/06-62/06-65/06-66/06-67/06
 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 187 straipsnio 1 dalies ta apimtimi, kuria nustatyta, kad atskiroms ūkio šakoms, regionams ar darbuotojų grupėms Vyriausybė Trišalės darybos teikimu gali nustatyti skirtingus minimaliojo valandinio atlygio ir minimalios mėnesinės algos dydžius, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 07 18 nutarimo Nr. 937 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" 1 ir 2 punktų; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 03 24 nutarimo Nr. 316 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" 1 ir 2 punktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 04 04 nutarimo Nr. 361 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" 1 ir 2 punktų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 03 27 nutarimo Nr. 298 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" 1.1, 1.2 ir 2 punktų ta apimtimi, kuria nustatytas skirtingas minimalus valandinis atlygis ir minimalioji mėnesinė alga darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, neatsižvelgiant į nuosavybės formą, kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma minimali mėnesinė alga, ir valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, kariams, valstybės tarnautojams, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui

Nr. 351
 Prašymas (Nr. 68/2006) gautas: 2006 m. lapkričio 21 d. Bylos Nr.: 62/06
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 34-1244
 Pastaba. KT 2007-01-23 sprendimu bylos Nr. 32/06, 49/06, 57/06, 58/06, 59/06, 60/06, 61/06, 62/06, 65/06, 66/06 ir 67/06 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 32/06-49/06-57/06-58/06-59/06-60/06-61/06-62/06-65/06-66/06-67/06
 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 187 straipsnio 1 dalies ta apimtimi, kuria nustatyta, kad atskiroms ūkio šakoms, regionams ar darbuotojų grupėms Vyriausybė Trišalės darybos teikimu gali nustatyti skirtingus minimaliojo valandinio atlygio ir minimalios mėnesinės algos dydžius, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 07 18 nutarimo Nr. 937 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" 1 ir 2 punktų; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 03 24 nutarimo Nr. 316 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" 1 ir 2 punktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 04 04 nutarimo Nr. 361 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" 1 ir 2 punktų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 03 27 nutarimo Nr. 298 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" 1.1, 1.2 ir 2 punktų ta apimtimi, kuria nustatytas skirtingas minimalus valandinis atlygis ir minimalioji mėnesinė alga darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, neatsižvelgiant į nuosavybės formą, kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma minimali mėnesinė alga, ir valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, kariams, valstybės tarnautojams, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui

Nr. 352
 Prašymas (Nr. 70/2006) gautas: 2006 m. lapkričio 22 d. Bylos Nr.: 63/06
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 65-2529
 Pastaba. KT 2007-05-22 sprendimu bylos Nr. 12/05, 14/05, 18/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05, 01/06, 03/06, 06/06, 07/06, 08/06, 15/06, 17/06, 21/06, 24/06, 25/06, 28/06, 40/06, 41/06, 47/06, 48/06, 53/06, 55/06, 63/06, 68/06, 02/07, 07/07, 09/07, 13/07, 15/07, 19/07, 20/07, 21/07, 22/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 12/05-14/05-18/05-20/05-21/05-22/05-25/05-01/06-03/06-06/06-07/06-08/06-15/06-17/06-21/06-24/06-25/06-28/06-40/06-41/06-47/06-48/06-53/06-55/06-63/06-68/06-02/07-07/07-09/07-13/07-15/07-19/07-20/07-21/07-22/07
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (įstatymo 2004 m. lapkričio 11d. Nr. IX- 2571 redakcija) ta apimtimi, kuri numato, jog „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, jog tėvų teisė ir pareiga - iki pilnametystės išlaikyti savo vaikus

Nr. 353
 Prašymas (Nr. 71/2006) gautas: 2006 m. lapkričio 30 d. Bylos Nr.: 65/06
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 34-1244
 Pastaba. KT 2007-01-23 sprendimu bylos Nr. 32/06, 49/06, 57/06, 58/06, 59/06, 60/06, 61/06, 62/06, 65/06, 66/06 ir 67/06 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 32/06-49/06-57/06-58/06-59/06-60/06-61/06-62/06-65/06-66/06-67/06
 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 187 straipsnio 1 dalies, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 937 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo 1, 2 punktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 316 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" 1, 2 punktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 361 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" 1, 2 punktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 298 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo 1.1, 1.2, 2 punktų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui

Nr. 354
 Prašymas (Nr. 72/2006) gautas: 2006 m. lapkričio 30 d. Bylos Nr.: 66/06
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 34-1244
 Pastaba. KT 2007-01-23 sprendimu bylos Nr. 32/06, 49/06, 57/06, 58/06, 59/06, 60/06, 61/06, 62/06, 65/06, 66/06 ir 67/06 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 32/06-49/06-57/06-58/06-59/06-60/06-61/06-62/06-65/06-66/06-67/06
 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 187 straipsnio 1 dalies, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 937 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo 1, 2 punktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 316 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" 1, 2 punktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 361 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" 1, 2 punktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 298 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo 1.1, 1.2, 2 punktų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui

Nr. 355
 Prašymas (Nr. 73/2006) gautas: 2006 m. lapkričio 30 d. Bylos Nr.: 67/06
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 34-1244
 Pastaba. KT 2007-01-23 sprendimu bylos Nr. 32/06, 49/06, 57/06, 58/06, 59/06, 60/06, 61/06, 62/06, 65/06, 66/06 ir 67/06 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 32/06-49/06-57/06-58/06-59/06-60/06-61/06-62/06-65/06-66/06-67/06
 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 187 straipsnio 1 dalies, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 937 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo 1, 2 punktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 316 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" 1, 2 punktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 361 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" 1, 2 punktų, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui

Nr. 356
 Prašymas (Nr. 74/2006) gautas: 2006 m. gruodžio 6 d. Bylos Nr.: 68/06
 Prašymą pateikė: Alytaus r. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 65-2529
 Pastaba. KT 2007-05-22 sprendimu bylos Nr. 12/05, 14/05, 18/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05, 01/06, 03/06, 06/06, 07/06, 08/06, 15/06, 17/06, 21/06, 24/06, 25/06, 28/06, 40/06, 41/06, 47/06, 48/06, 53/06, 55/06, 63/06, 68/06, 02/07, 07/07, 09/07, 13/07, 15/07, 19/07, 20/07, 21/07, 22/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 12/05-14/05-18/05-20/05-21/05-22/05-25/05-01/06-03/06-06/06-07/06-08/06-15/06-17/06-21/06-24/06-25/06-28/06-40/06-41/06-47/06-48/06-53/06-55/06-63/06-68/06-02/07-07/07-09/07-13/07-15/07-19/07-20/07-21/07-22/07
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad "išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai

Nr. 357
 Prašymas (Nr. 75/2006) gautas: 2006 m. gruodžio 8 d. Bylos Nr.: 71/06
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2008, Nr. 108-4136
 Pastaba. 2007-10-01 KT sprendimu prašymai Nr. 75/2006 ir 12/2007 sujungti į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 71/06-12/07
 Dėl: 1) Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo (2003 m. lapkričio 20 d. redakcija) 26 straipsnio 5 dalies ta apimtimi, kuria nėra numatyta galimybė, atsižvelgus į pažeidimo pobūdį, atsakomybę lengvinančias bei kitas reikšmingas aplinkybes, netaikyti sankcijos - licencijos galiojimo panaikinimo, atitikties konstituciniams teisingumo ir teisinės valstybės principams; 2) Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo (2003 m. lapkričio 20 d. redakcija) 26 straipsnio 17 dalies ta apimtimi, kuria nustatyta, jog įmonėms, kurių turimos licencijos galiojimas panaikinamas pagal šio straipsnio 5 dalį, naujos licencijos neišduodamos, atitikties konstituciniams teisingumo ir teisinės valstybės principams

Nr. 358
 Prašymas (Nr. 76/2006) gautas: 2006 m. gruodžio 8 d. Bylos Nr.: 69/06
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): T.Birmontienė
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2008, Nr. 126-4816
 Pastaba. 2007-09-18 KT sprendimu prašymai Nr. 14/2006, 76/2006 ir 11/2007 sujungti į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 16/06-69/06-10/07
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.96 straipsnio 2 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui, 29 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui

Nr. 359
 Prašymas (Nr. 77/2006) gautas: 2006 m. gruodžio 12 d. Bylos Nr.: 70/06
 Prašymą pateikė: Lietuvos Respublikos Seimas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): T.Birmontienė
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 58-2246
 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. lapkričio 23 d. nutarime Nr. X-922 "Dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos AB "Alita" privatizavimo aplinkybėms ištirti išvadų" (Žin., 2006, Nr. 134-5065) išdėstyto prašymo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 1698 "Dėl pritarimo akcinės bendrovės "Alita" valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų pirkimo-pardavimo sutarties projektui" (Žin., 2003, Nr. 123-5628) neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 3 straipsnio 2 daliai (1997 m. lapkričio 4 d. redakcija), 16 straipsnio (2001 m. gruodžio 17 d. redakcija) 1 dalies (1997 m. lapkričio 4 d. redakcija) nuostatai "Su geriausią konkursinį pasiūlymą pateikusiu potencialiu pirkėju ar potencialiais pirkėjais, kurių konkursiniai pasiūlymai skiriasi ne daugiau kaip 15 procentų, gali būti deramasi dėl jų pateiktų konkursinių pasiūlymų gerinimo".

Nr. 360
 Prašymas (Nr. 78/2006) gautas: 2006 m. gruodžio 19 d. Bylos Nr.: 01/07
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Taminskas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2008, Nr. 150-6106
 Pastaba. 2007-10-01 KT sprendimu prašymai Nr. 8/2006, 29/2006 ir 78/2006 sujungti į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 09/06-30/06-01/07. KT 2008-11-13 sprendimu prašymai Nr. 1B-8/2008, 1B-29/2006 ir 1B-78/2006 (byla Nr. 09/06-30/06-01/07) ir prašymas Nr. 1B-33/2008 (byla Nr. 30/08) sujungti į vieną bylą, kuriai suteiktas Nr. 09/06-30/06-01/07-30/08
 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui, 29 straipsnio 2 daliai, 52 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principuiStraipsnis iš Konstitucinio teismo nutarimai 2006 metai : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
http://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=101