Konstitucinio teismo nutarimai 2007 metai : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Konstitucinio teismo nutarimai 2007 metai
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 4-5-2009

Informacija atnaujinta 2009 m. balandžio 30 d.

Nr. 361
 Prašymas (Nr. 1/2007) gautas: 2007 m. sausio 4 d. Bylos Nr.: 02/07
 Prašymą pateikė: Visagino m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 65-2529
 Pastaba. KT 2007-05-22 sprendimu bylos Nr. 12/05, 14/05, 18/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05, 01/06, 03/06, 06/06, 07/06, 08/06, 15/06, 17/06, 21/06, 24/06, 25/06, 28/06, 40/06, 41/06, 47/06, 48/06, 53/06, 55/06, 63/06, 68/06, 02/07, 07/07, 09/07, 13/07, 15/07, 19/07, 20/07, 21/07, 22/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 12/05-14/05-18/05-20/05-21/05-22/05-25/05-01/06-03/06-06/06-07/06-08/06-15/06-17/06-21/06-24/06-25/06-28/06-40/06-41/06-47/06-48/06-53/06-55/06-63/06-68/06-02/07-07/07-09/07-13/07-15/07-19/07-20/07-21/07-22/07
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad "išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai

Nr. 362
 Prašymas (Nr. 2/2007) gautas: 2007 m. sausio 9 d. Bylos Nr.: -
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Atsisakyta nagrinėti
 Dėl 1999 03 23 Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo Nr. VIII-I099 (Žin., 1999, Nr. 30-856; 2000, 85-2572; 2003, Nr. 74-3430; 2004, Nr. 63-2244) 19 str. l d. 5 p., 36 str. 2 d., 40 str. l d. ir 41 str. l d. ta apimtimi, kuria suteikiama teisė spręsti ūkio subjekto kaltės ir piniginės baudos iki 10 procentų ūkio subjekto bendrųjų metinių pajamų praėjusiais metais skyrimo klausimus Konkurencijos tarybai, kuri nėra nepriklausomas ir nešališkas teismas, atitikties Konstitucijos 31 str. l d. ir 109 str. l d. nuostatoms bei konstituciniam teisinės valstybės principui; dėl 1999 03 23 Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 (Žin., 1999, Nr. 30-856; 2000, 85-2572; 2003, Nr. 74-3430; 2004, Nr. 63-2244) 19 str. l d. 5 p., 23 str. 2 d., 24 str. 2 d., 25 str. 6 d., 30 str. l d., 36 str. 2 d., 40 str. l d. ir 41 str. l d. nuostatos ta apimtimi, kuria Konkurencijos tarybai suteikiama teisė atlikti tyrimo veiksmus, o taip pat konstatuoti pažeidimą bei skirti sankciją, tuo neužtikrinant nepriklausomo ir nešališko bylos nagrinėjimo Konkurencijos taryboje, atitikties Konstitucijos 31 str. l d. ir 109 str. l d. bei konstituciniam teisinės valstybės principui; dėl 1999 03 23 Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 42 str. 5 d. (Žin., 1999, Nr. 30-856; 2004, Nr. 63-2244) ir ja vadovaujantis priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 12 06 nutarimas Nr. 1591 bei juo patvirtintos "Baudos, skiriamos už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo taisyklės" ta apimtimi, kad baudų dydžio nustatymo taisyklės patvirtintos ne įstatymu, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 str. 4 d. bei konstituciniam teisinės valstybės principui; dėl 1999 03 23 Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 42 str. 3 d. (Žin., 1999, Nr. 30-856) ta apimtimi, kuria nustatytas pakartotinumas kaip atsakomybę sunkinanti aplinkybė, tačiau nėra nustatytas terminas, kuriam pasibaigus ūkio subjekto padarytas naujas ūkio subjekto pažeidimas nebūtų laikomas pakartotinai padarytu pažeidimu, t.y. jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe, atitikties konstituciniam teisingumo ir teisinės valstybės principui

Nr. 363
 Prašymas (Nr. 3/2007) gautas: 2007 m. sausio 12 d. Bylos Nr.: 04/07
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): Z.Namavičius
 Prašymo būsena: Grąžinta prašant (atsiimta)
 Pastaba. grąžinta KT pirmininko 2007-07-04 potvarkiu Nr. 2B-80
 Dėl Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 51 straipsnio (2000 m. spalio 10 d. redakcija) 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 1, 2 dalims, konstituciniams teisingumo ir teisinės valstybės principams

Nr. 364
 Prašymas (Nr. 4/2007) gautas: 2007 m. sausio 15 d. Bylos Nr.: 03/07
 Prašymą pateikė: Klaipėdos m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Abramavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 72-2865
 Pastaba. KT 2007-04-02 sprendimu bylos Nr. 14/06, 22/06, 27/06, 29/06, 34/06, 35/06, 42/06, 46/06, 52/06, 54/06, 03/07, 11/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 14/06-22/06-27/06-29/06-34/06-35/06-42/06-46/06-52/06-54/06-03/07-11/07
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1269 "Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano)" atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 2 straipsniui, 3 straipsnio 1 dalies 4 punktui, 9 straipsnio 1 daliai, taip pat dėl minėto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo atitikties Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos" 1 straipsnio 1 daliai, 2 straipsnio 1 dalies 4 punktui, 8 straipsnio 1 daliai

Nr. 365
 Prašymas (Nr. 5/2007) gautas: 2007 m. sausio 31 d. Bylos Nr.: 06/07
 Prašymą pateikė: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): S.Stačiokas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 19-722
 Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo (2006 m. gruodžio 21 d. redakcija) 34 straipsnio 1 dalies nuostatos "kandidatus į savivaldybės tarybos narius gali kelti partija" ta apimtimi, kuria, pasak pareiškėjo, išimtinės teisės kelti kandidatus į savivaldybių tarybų narius yra suteiktos politinėms partijoms, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 35 straipsnio 2 daliai, 119 straipsnio 2 daliai, 135 straipsnio 1 daliai

Nr. 366
 Prašymas (Nr. 6/2007) gautas: 2007 m. vasario 5 d. Bylos Nr.: 07/07
 Prašymą pateikė: Panevėžio miesto apylinkės teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 65-2529
 Pastaba. KT 2007-05-22 sprendimu bylos Nr. 12/05, 14/05, 18/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05, 01/06, 03/06, 06/06, 07/06, 08/06, 15/06, 17/06, 21/06, 24/06, 25/06, 28/06, 40/06, 41/06, 47/06, 48/06, 53/06, 55/06, 63/06, 68/06, 02/07, 07/07, 09/07, 13/07, 15/07, 19/07, 20/07, 21/07, 22/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 12/05-14/05-18/05-20/05-21/05-22/05-25/05-01/06-03/06-06/06-07/06-08/06-15/06-17/06-21/06-24/06-25/06-28/06-40/06-41/06-47/06-48/06-53/06-55/06-63/06-68/06-02/07-07/07-09/07-13/07-15/07-19/07-20/07-21/07-22/07
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio pakeitimo įstatymo ta apimtimi, kuria nustatyta, kad "išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui

Nr. 367
 Prašymas (Nr. 7/2007) gautas: 2007 m. vasario 5 d. Bylos Nr.: -
 Prašymą pateikė: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Abramavičius
 Prašymo būsena: Atsisakyta nagrinėti
 Dėl 1994 m. liepos 7 Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr.I-532 (Lietuvos Respublikos 2006 m. gruodžio 21 d. įstatymo Nr. X-1001 redakcija) 34 straipsnio 1 dalies nuostatos „kandidatus į savivaldybės tarybos narius gali kelti partija", ta apimtimi, kuria išimtinės teisės kelti kandidatus į savivaldybių tarybų narius yra suteiktos politinėms partijoms, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio 2 daliai, 35 straipsnio 2 daliai, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 135 straipsnio 1 daliai

Nr. 368
 Prašymas (Nr. 9/2007) gautas: 2007 m. vasario 9 d. Bylos Nr.: 08/07
 Prašymą pateikė: Klaipėdos apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2008, Nr. 28-1018
 Pastaba. 2007-10-01 KT sprendimu prašymai Nr. 38/2006 ir 9/2007 sujungti į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 31/06-08/07
 Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 18 straipsnio 4 dalies (2005 m. gruodžio 23 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad "draudžiama rinkti ir vežti keleivių grupes iš gatvių ir aikštelių teritorijų, kurios ribojasi su autobusų stotimis", ir kad "šių gatvių ir aikštelių teritorijų ribas nustato savivaldybių institucijos", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsniui

Nr. 369
 Prašymas (Nr. 10/2007) gautas: 2007 m. vasario 12 d. Bylos Nr.: 09/07
 Prašymą pateikė: Klaipėdos r. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 65-2529
 Pastaba. KT 2007-05-22 sprendimu bylos Nr. 12/05, 14/05, 18/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05, 01/06, 03/06, 06/06, 07/06, 08/06, 15/06, 17/06, 21/06, 24/06, 25/06, 28/06, 40/06, 41/06, 47/06, 48/06, 53/06, 55/06, 63/06, 68/06, 02/07, 07/07, 09/07, 13/07, 15/07, 19/07, 20/07, 21/07, 22/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 12/05-14/05-18/05-20/05-21/05-22/05-25/05-01/06-03/06-06/06-07/06-08/06-15/06-17/06-21/06-24/06-25/06-28/06-40/06-41/06-47/06-48/06-53/06-55/06-63/06-68/06-02/07-07/07-09/07-13/07-15/07-19/07-20/07-21/07-22/07
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad "išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai

Nr. 370
 Prašymas (Nr. 11/2007) gautas: 2007 m. vasario 12 d. Bylos Nr.: 10/07
 Prašymą pateikė: Lietuvos apeliacinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): T.Birmontienė
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2008, Nr. 126-4816
 Pastaba. 2007-09-18 KT sprendimu prašymai Nr. 14/2006, 76/2006 ir 11/2007 sujungti į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 16/06-69/06-10/07
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.96 straipsnio 2 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui, 29 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui

Nr. 371
 Prašymas (Nr. 12/2007) gautas: 2007 m. vasario 14 d. Bylos Nr.: 12/07
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2008, Nr. 108-4136
 Pastaba. 2007-10-01 KT sprendimu prašymai Nr. 75/2006 ir 12/2007 sujungti į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 71/06-12/07
 Dėl: 1) Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio (2003 m. lapkričio 20 d. redakcija) 5 dalies, taip pat šio straipsnio 17 dalies nuostatos "Įmonių turimų licencijų galiojimas panaikinamas, jeigu pačioms įmonėms, įmonių administracijos vadovams ar kitiems įmonių darbuotojams (veikusiems įmonės vardu ar dėl jos interesų) yra įsiteisėjęs <...> Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos atitinkamas nutarimas dėl <...> nuobaudos skyrimo už <...> tabako gaminių <...> pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų <...>" ir "Šioms įmonėms, kurių turimos licencijos galiojimas panaikinamas pagal šio straipsnio 5 dalį, naujos licencijos neišduodamos" atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 5 daliai, 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisingumo ir teisinės valstybės principams; 2) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 383 "Dėl Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių ir Tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo" 1.1 punktu patvirtintų Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių 39.6 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 5 daliai, 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisingumo ir teisinės valstybės principams; 3) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 383 "Dėl Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių ir Tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo" 1.1 punktu patvirtintų Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių 40 punkto 3 pastraipos atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisingumo ir teisinės valstybės principams

Nr. 372
 Prašymas (Nr. 13/2007) gautas: 2007 m. vasario 20 d. Bylos Nr.: 11/07
 Prašymą pateikė: Klaipėdos apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Abramavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 72-2865
 Pastaba. KT 2007-04-02 sprendimu bylos Nr. 14/06, 22/06, 27/06, 29/06, 34/06, 35/06, 42/06, 46/06, 52/06, 54/06, 03/07, 11/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 14/06-22/06-27/06-29/06-34/06-35/06-42/06-46/06-52/06-54/06-03/07-11/07
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1269 "Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano)" atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos statymo 2 straipsniui, 3 straipsnio 1 dalies 4 punktui, 9 straipsnio 1 daliai, taip pat dėl minėto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo atitikties Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos" 1 straipsnio 1 daliai, 2 straipsnio 1 dalies 4 punktui, 8 straipsnio 1 daliai

Nr. 373
 Prašymas (Nr. 14/2007) gautas: 2007 m. vasario 26 d. Bylos Nr.: 13/07
 Prašymą pateikė: Kaišiadorių r. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 65-2529
 Pastaba. KT 2007-05-22 sprendimu bylos Nr. 12/05, 14/05, 18/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05, 01/06, 03/06, 06/06, 07/06, 08/06, 15/06, 17/06, 21/06, 24/06, 25/06, 28/06, 40/06, 41/06, 47/06, 48/06, 53/06, 55/06, 63/06, 68/06, 02/07, 07/07, 09/07, 13/07, 15/07, 19/07, 20/07, 21/07, 22/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 12/05-14/05-18/05-20/05-21/05-22/05-25/05-01/06-03/06-06/06-07/06-08/06-15/06-17/06-21/06-24/06-25/06-28/06-40/06-41/06-47/06-48/06-53/06-55/06-63/06-68/06-02/07-07/07-09/07-13/07-15/07-19/07-20/07-21/07-22/07
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad "išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai

Nr. 374
 Prašymas (Nr. 16/2007) gautas: 2007 m. kovo 8 d. Bylos Nr.: 18/07
 Prašymą pateikė: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): P.Kuconis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas,
 Pastaba. 2007-10-01 KT sprendimu prašymai Nr. 29/2005 ir 16/2007 sujungti į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 23/05-18/07
 Dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 743 "Dėl gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintų Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo licencijavimo taisyklių 10 punkto nuostatos „Licencijos perduoti, paskirstyti, laikyti dujas išduodamos tik dujų sistemas nuosavybės teise turinčioms ar kitais teisėtais būdais jas naudojančioms įmonėms" atitikites Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46, 54 straipsniams

Nr. 375
 Prašymas (Nr. 18/2007) gautas: 2007 m. kovo 15 d. Bylos Nr.: 15/07
 Prašymą pateikė: Vilniaus m. 1 apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 65-2529
 Pastaba. KT 2007-05-22 sprendimu bylos Nr. 12/05, 14/05, 18/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05, 01/06, 03/06, 06/06, 07/06, 08/06, 15/06, 17/06, 21/06, 24/06, 25/06, 28/06, 40/06, 41/06, 47/06, 48/06, 53/06, 55/06, 63/06, 68/06, 02/07, 07/07, 09/07, 13/07, 15/07, 19/07, 20/07, 21/07, 22/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 12/05-14/05-18/05-20/05-21/05-22/05-25/05-01/06-03/06-06/06-07/06-08/06-15/06-17/06-21/06-24/06-25/06-28/06-40/06-41/06-47/06-48/06-53/06-55/06-63/06-68/06-02/07-07/07-09/07-13/07-15/07-19/07-20/07-21/07-22/07
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad "išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai

Nr. 376
 Prašymas (Nr. 19/2007) gautas: 2007 m. balandžio 19 d. Bylos Nr.: 21/07
 Prašymą pateikė: Klaipėdos apygardos teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 65-2529
 Pastaba. KT 2007-05-22 sprendimu bylos Nr. 12/05, 14/05, 18/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05, 01/06, 03/06, 06/06, 07/06, 08/06, 15/06, 17/06, 21/06, 24/06, 25/06, 28/06, 40/06, 41/06, 47/06, 48/06, 53/06, 55/06, 63/06, 68/06, 02/07, 07/07, 09/07, 13/07, 15/07, 19/07, 20/07, 21/07, 22/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 12/05-14/05-18/05-20/05-21/05-22/05-25/05-01/06-03/06-06/06-07/06-08/06-15/06-17/06-21/06-24/06-25/06-28/06-40/06-41/06-47/06-48/06-53/06-55/06-63/06-68/06-02/07-07/07-09/07-13/07-15/07-19/07-20/07-21/07-22/07
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad "išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai

Nr. 377
 Prašymas (Nr. 20/2007) gautas: 2007 m. balandžio 23 d. Bylos Nr.: 19/07
 Prašymą pateikė: Klaipėdos apygardos teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 65-2529
 Pastaba. KT 2007-05-22 sprendimu bylos Nr. 12/05, 14/05, 18/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05, 01/06, 03/06, 06/06, 07/06, 08/06, 15/06, 17/06, 21/06, 24/06, 25/06, 28/06, 40/06, 41/06, 47/06, 48/06, 53/06, 55/06, 63/06, 68/06, 02/07, 07/07, 09/07, 13/07, 15/07, 19/07, 20/07, 21/07, 22/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 12/05-14/05-18/05-20/05-21/05-22/05-25/05-01/06-03/06-06/06-07/06-08/06-15/06-17/06-21/06-24/06-25/06-28/06-40/06-41/06-47/06-48/06-53/06-55/06-63/06-68/06-02/07-07/07-09/07-13/07-15/07-19/07-20/07-21/07-22/07
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad "išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai

Nr. 378
 Prašymas (Nr. 21/2007) gautas: 2007 m. balandžio 23 d. Bylos Nr.: -
 Prašymą pateikė: Klaipėdos m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.Ruškytė
 Prašymo būsena: Atsisakyta nagrinėti ir grąžinta
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 4 straipsnio, 346 straipsnio 1 dalies, 2 dalies, 350 straipsnio 1 dalies, 2 dalies (įstatymo 2006 m. rugsėjo 11 d. Nr. IX-743 redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintiems teisingumo ir teisinės valstybės principams, o taip pat dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano), patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1269 "Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano)" atitikties Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, 1993 m. balandžio 6 d. Lietuvos Respublikos įstatymo Nr. I-119 "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos" 1 straipsnio 1 daliai (Įstatymo Nr. I-119 2005 m. liepos 7 d. redakcijos 2 straipsniui), 2 straipsnio 1 dalies 4 punktui (Įstatymo Nr. I-119 2005 m. liepos 7 d. redakcijos 3 straipsnio 1 dalies 4 punktui), 8 straipsnio 1 daliai (Įstatymo Nr. I-119 2005 m. liepos 7 d. redakcijos 9 straipsnio 1 daliai)

Nr. 379
 Prašymas (Nr. 22/2007) gautas: 2007 m. balandžio 25 d. Bylos Nr.: 20/07
 Prašymą pateikė: Vilniaus m. 1 apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 65-2529
 Pastaba. KT 2007-05-22 sprendimu bylos Nr. 12/05, 14/05, 18/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05, 01/06, 03/06, 06/06, 07/06, 08/06, 15/06, 17/06, 21/06, 24/06, 25/06, 28/06, 40/06, 41/06, 47/06, 48/06, 53/06, 55/06, 63/06, 68/06, 02/07, 07/07, 09/07, 13/07, 15/07, 19/07, 20/07, 21/07, 22/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 12/05-14/05-18/05-20/05-21/05-22/05-25/05-01/06-03/06-06/06-07/06-08/06-15/06-17/06-21/06-24/06-25/06-28/06-40/06-41/06-47/06-48/06-53/06-55/06-63/06-68/06-02/07-07/07-09/07-13/07-15/07-19/07-20/07-21/07-22/07
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad "išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai

Nr. 380
 Prašymas (Nr. 23/2007) gautas: 2007 m. balandžio 26 d. Bylos Nr.: 22/07
 Prašymą pateikė: Klaipėdos apygardos teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 65-2529
 Pastaba. KT 2007-05-22 sprendimu bylos Nr. 12/05, 14/05, 18/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05, 01/06, 03/06, 06/06, 07/06, 08/06, 15/06, 17/06, 21/06, 24/06, 25/06, 28/06, 40/06, 41/06, 47/06, 48/06, 53/06, 55/06, 63/06, 68/06, 02/07, 07/07, 09/07, 13/07, 15/07, 19/07, 20/07, 21/07, 22/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 12/05-14/05-18/05-20/05-21/05-22/05-25/05-01/06-03/06-06/06-07/06-08/06-15/06-17/06-21/06-24/06-25/06-28/06-40/06-41/06-47/06-48/06-53/06-55/06-63/06-68/06-02/07-07/07-09/07-13/07-15/07-19/07-20/07-21/07-22/07
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad "išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai

Nr. 381
 Prašymas (Nr. 24/2007) gautas: 2007 m. gegužės 4 d. Bylos Nr.: -
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Atsisakyta nagrinėti
 Dėl Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (2000 m. rugsėjo 19 d. įstatymo Nr.VIII-1927 redakcija) 57 straipsnio 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo (2003 m. gruodžio 16 d. įstatymo Nr.IX-1908 redakcija) 15 straipsnio 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintiems teisingumo, teisinės valstybės principams, taip pat Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (2000 m. rugsėjo 19 d. įstatymo Nr.VIII-1927 redakcija) 51 straipsnio 1 ir 2 dalims ir 53 straipsnio 1 daliai

Nr. 382
 Prašymas (Nr. 26/2007) gautas: 2007 m. birželio 7 d. Bylos Nr.: 24/07
 Prašymą pateikė: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): T.Birmontienė
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2008, Nr. 10-350
 Dėl: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 "Dėl Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas tvarkos patvirtinimo" patvirtintos Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas tvarkos (2003 m. lapkričio 25 d. redakcija) ta apimtimi, kuria, pasak pareiškėjo, nebuvo numatytas reikalavimas fiksuoti egzamino žodžiu eigą (komisijos narių klausimus ir pretendentų atsakymus), atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, 109 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (2002 m. balandžio 23 d. redakcija) 3 straipsnio 1 dalyje, pasak pareiškėjo, įtvirtintam valstybės tarnybos skaidrumo principui; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 "Dėl Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas tvarkos patvirtinimo" patvirtinto Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo (2006 m. birželio 28 d. redakcija) ta apimtimi, kuria, pasak pareiškėjo, nėra numatytas reikalavimas fiksuoti egzamino žodžiu eigą (komisijos narių klausimus ir pretendentų atsakymus), atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, 109 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (2002 m. balandžio 23 d. redakcija) 3 straipsnio 1 dalyje, pasak pareiškėjo, įtvirtintam valstybės tarnybos skaidrumo principui

Nr. 383
 Prašymas (Nr. 27/2007) gautas: 2007 m. birželio 11 d. Bylos Nr.: -
 Prašymą pateikė: Šiaulių r. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): K.Lapinskas
 Prašymo būsena: Atsisakyta nagrinėti ir grąžinta
 Pastaba. 1. Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo - Šiaulių rajono apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 straipsnio (2000 m. rugsėjo 26 d. redakcija) 4 dalis (Žin., 2000, Nr. 89-2741) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui.2. Pareiškėjo - Šiaulių rajono apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 straipsnio (2003 m. balandžio 10 d. redakcija) 2 dalis (2000 m. rugsėjo 26 d. redakcija (Žin., 2000, Nr. 89-2741)) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, grąžinti pareiškėjui.
 Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 straipsnio 4 dalies (2000-09-26 įstatymo Nr.VIII-1968 redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui

Nr. 384
 Prašymas (Nr. 29/2007) gautas: 2007 m. liepos 10 d. Bylos Nr.: -
 Prašymą pateikė: Kauno apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.Ruškytė
 Prašymo būsena: Grąžinta
 Pastaba. grąžinta KT pirmininko 2007-08-01 potvarkiu Nr. 2B-85. Pakartotinai gauta 2007-09-14, prašymo Nr. 1B-33/2007
 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 2 daliai, 52 straipsniui ir Konstitucijoje įtvirtintiems teisingumo ir teisinės valstybės principams

Nr. 385
 Prašymas (Nr. 30/2007) gautas: 2007 m. liepos 17 d. Bylos Nr.: -
 Prašymą pateikė: Kauno m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Atsisakyta nagrinėti
 Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 192 straipsnio 1 dalyje numatyto objektyviojo didesnės nei 100 MGL mažmeninės kainos požymio atitikties autoriaus teisėms ginti numatytai Lietuvos Konstitucijos 42 straipsnio 3 daliai; dėl mažmeninės kainos kriterijaus atitikties autorinio atlyginimo sampratai, ginant autorių teises galiojančio baudžiamojo įstatymo pagrindu; dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 192 straipsnio 1 dalies dispozicijos, kad dėl to, kad, baudžiamojoje byloje nustačius, jog kūriniai atgaminti neteisėtai, visais atvejais neteisėtai atgamintos kūrinių kopijos sunaikinamos, atitikties Lietuvos Konstitucijos 42 straipsnio 3 daliai

Nr. 386
 Prašymas (Nr. 31/2007) gautas: 2007 m. liepos 17 d. Bylos Nr.: -
 Prašymą pateikė: Kauno m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Atsisakyta nagrinėti
 Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 192 straipsnio 1 dalyje numatyto objektyviojo didesnės nei 100 MGL mažmeninės kainos požymio atitikties autoriaus teisėms ginti numatytai Lietuvos Konstitucijos 42 straipsnio 3 daliai; dėl mažmeninės kainos kriterijaus atitikties autorinio atlyginimo sampratai, ginant autorių teises galiojančio baudžiamojo įstatymo pagrindu; dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 192 straipsnio 1 dalies dispozicijos, kad dėl to, kad, baudžiamojoje byloje nustačius, jog kūriniai atgaminti neteisėtai, visais atvejais neteisėtai atgamintos kūrinių kopijos sunaikinamos, atitikties Lietuvos Konstitucijos 42 straipsnio 3 daliai

Nr. 387
 Prašymas (Nr. 32/2007) gautas: 2007 m. liepos 31 d. Bylos Nr.: 26/07
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Abramavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 111-4549
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (2002 m. vasario 28 d. redakcija) 4, 165 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 109 straipsniui

Nr. 388
 Prašymas (Nr. 33/2007) gautas: 2007 m. rugsėjo 14 d. Bylos Nr.: -
 Prašymą pateikė: Kauno apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena: Atsisakyta nagrinėti
 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 2 daliai, 52 straipsniui ir Konstitucijoje įtvirtintiems teisingumo ir teisinės valstybės principams

Nr. 389
 Prašymas (Nr. 35/2007) gautas: 2007 m. rugsėjo 26 d. Bylos Nr.: -
 Prašymą pateikė: Klaipėdos apygardos teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): K.Lapinskas
 Prašymo būsena: Grąžinta
 Pastaba. Grąžinta KT pirmininko 2007-10-22 potvarkiu Nr. 2B-93
 Dėl: 1) Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo (skelbta: Valstybės Žinios, 2000.03.31, Nr. 27, Publ. Nr. 715) 9 straipsnio 2 dalies 8 punkto ir 11 straipsnio 2 ir4 dalių (aktuali 11 straipsnio 2 ir 4 dalių redakcija skelbta: Valstybės Žinios, 2001.02.21, Nr. 16, Publ. Nr. 496) normos, įtvirtinančios, kad tik šis ir kiti įstatymai gali nustatyti valstybinėms aukštosioms mokykloms patikėjimo teise perduoto turto valdymo, naudojimo ir disponavimo turinį, tačiau išsamiau to nesureguliuojančios, atitikties aukštųjų mokyklų autonomijos principui, įtvirtintam Lietuvos Respublikos Konstitucijos 40 straipsnyje; 2) 2000 m. gegužės 4 d. priimtos Žemės įstatymo 22 straipsnio 1 dalies pataisos (Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 3, 6, 9, 10, 12, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 44, 47, 49, 55 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas, Valstybės Žinios, 2000.05.24, Nr. 42, Publ. Nr. 1191), numatančios, kad valstybinė žemė perduodama neterminuotai arba terminuotai naudotis iš valstybės ar savivaldybių biudžetų išlaikomoms įstaigoms ar organizacijoms, valstybės įmonėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, kitoms įstatymų nustatytoms įstaigoms, organizacijoms ar įmonėms, sudarant valstybinės žemės panaudos sutartis, ir nenustačius, kaip įforminamas žemės perdavimas tokiems subjektams, kaip valstybiniai universitetai, turintiems teisę naudotis valstybės turtu patikėjimo teise, atitikties Konstitucijos 40 straipsnyje įtvirtintam aukštosios mokyklos autonomijos principui; 3) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. 1428 "Dėl valstybinės žemės suteikimo naudotis tvarkos" (skelbta: Valstybės Žinios, 1995.11.17, Nr. 94, Publ. Nr. 2104, Valstybės Žinios, 2005.10.22, Nr. 126, Publ. Nr. 4506), nesureguliavusio, kaip įforminamas žemės perdavimas tokiems subjektams, kaip valstybiniai universitetai, turintiems teisę naudotis valstybės turtu patikėjimo teise, atitikties Civilinio kodekso, patvirtinto 2000 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymu Nr. VIII-1864" (skelbta: Valstybės Žinios, 2000.09.06, Nr. 74, Publ. Nr. 2262), normoms, reglamentuojančioms patikėjimo teisės institutą, taip pat Konstitucijos 40 straipsnyje įtvirtintam aukštosios mokyklos autonomijos principui

Nr. 390
 Prašymas (Nr. 36/2007) gautas: 2007 m. spalio 22 d. Bylos Nr.: 28/07
 Prašymą pateikė: Lietuvos Respublikos Prezidentas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): Z.Namavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2008, Nr. 34-1224, atitaisymas - 2008.04.17, Nr.: 44
 Pastaba. KT 2007-11-14 sprendimu prašymai Nr. 1B-36/2007 (byla Nr. 28/07) ir Nr. 1B-37/2007 (byla Nr. 29/07) sujungti į vieną bylą, kuriai suteiktas Nr. 28/07-29/07
 Dėl pareiškėjo - Lietuvos Respublikos Prezidento 2007 m. spalio 22 d. dekrete Nr. 1K-1138 "Dėl kreipimosi į Respublikos Konstitucinį Teismą" išdėstyto prašymo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 1272 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikio nustatymo ir jų skyrimo mokslo ir studijų institucijoms metodikos patvirtinimo" (2006 m. spalio 5 d. redakcija) patvirtintos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikio nustatymo ir jų skyrimo mokslo ir studijų institucijoms metodikos 14 ir 3 punktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 40 straipsnio 3 daliai ir 41 straipsnio 3 daliai

Nr. 391
 Prašymas (Nr. 37/2007) gautas: 2007 m. lapkričio 5 d. Bylos Nr.: 29/07
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): Z.Namavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2008, Nr. 34-1224, atitaisymas - 2008.04.17, Nr.: 44
 Pastaba. KT 2007-11-14 sprendimu prašymai Nr. 1B-36/2007 (byla Nr. 28/07) ir Nr. 1B-37/2007 (byla Nr. 29/07) sujungti į vieną bylą, kuriai suteiktas Nr. 28/07-29/07
 Dėl Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo 47 straipsnio 4 dalies, 58 straipsnio 4 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 40 straipsnio 3 daliai, 41 straipsnio 3 daliai, 46 straipsnio 5 daliai; Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo 47 straipsnio 5 dalies, 61 straipsnio 1 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 40 straipsnio 3 daliai, 41 straipsnio 3 daliai, 46 straipsnio 5 daliai; Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymas, inter alia šio įstatymo 57 straipsnio, ta apimtimi, kuria, pasak pareiškėjo, nėra nustatyti valstybės biudžeto lėšų paskirstymo aukštosioms mokykloms principai, o juos nustatyti pavesta Vyriausybei, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 40 straipsnio 3 daliai, konstituciniams valdžių padalijimo, teisinės valstybės principams; Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo 58 straipsnio 3, 4, 6 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 46 straipsnio 4 daliai

Nr. 392
 Prašymas (Nr. 38/2007) gautas: 2007 m. lapkričio 9 d. Bylos Nr.: -
 Prašymą pateikė: Teisingumo ministras P. Baguška
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Priimtas sprendimas išaiškinti nutarimą
 Pastaba. KT išaiškinimas susijęs su bylomis Nr. 23/98 ir 10/95
 Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro prašymo (Nr. 1B-38) išaiškinti: - Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 13 d. nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 1 straipsnio 5 punkto, 10 straipsnio 3 ir 4 dalių, 15 straipsnio 1 dalies, 20 straipsnio, 21 straipsnio 2 punkto, 32 straipsnio 2 dalies, 34 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių, 35 straipsnio 2 ir 5 punktų, 37 straipsnio 2 punkto ir 38 straipsnio 2 ir 3 punktų atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai" motyvuojamosios dalies I skyriaus 6 punkto nuostatą "Bažnyčių bei religinių organizacijų įvardijimas kaip tradicinių yra <...> jų tradiciškumo - nuo įstatymų leidėjo valios nepriklausančios jų santykių su visuomene būklės konstatavimo aktas, atspindintis visuomenės religinės kultūros raidą ir būklę"; - Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 13 d. nutarimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 6 punkto nuostatą "Konstitucijos 43 straipsnio 1 dalies nuostata, jog yra tradicinės Lietuvoje bažnyčios bei religinės organizacijos, yra tas konstitucinis pagrindas, kuriuo remiantis valstybėje gali būti nustatoma skirtinga tradicinių bažnyčių bei religinių organizacijų būklė, palyginti su kitomis bažnyčiomis bei religinėmis organizacijomis. Tai reiškia, kad, neapribojant Konstitucijoje įtvirtintų visoms bažnyčioms bei religinėms organizacijoms garantuojamų teisių, tradicinėms bažnyčioms bei religinėms organizacijoms įstatymu gali būti užtikrinamos ir tokios teisės, kurių neturi tradicinėmis nesančios bažnyčios bei religinės organizacijos"; - Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 13 d. nutarimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 6 punkto nuostatą "neapribojant Konstitucijoje įtvirtintų visoms bažnyčioms bei religinėms organizacijoms garantuojamų teisių, tradicinėms bažnyčioms bei religinėms organizacijoms įstatymu gali būti užtikrinamos ir tokios teisės, kurių neturi tradicinėmis nesančios bažnyčios bei religinės organizacijos" ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1996 m. vasario 28 d. nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 30 d. nutarimo Nr. 1164 "Dėl dalies Žemės ūkio ministerijos įmonių paskolų kapitalizavimo" atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos biudžetinės sandaros įstatymo 13 straipsniui, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ekonominių santykių valstybinio reguliavimo įstatymo 9 straipsniui ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 43 straipsnio pirmajai daliai" motyvuojamosios dalies 1 skyriaus nuostatą "konstitucinis asmenų lygybės principas savaime nepaneigia to, kad įstatymu gali būti nustatytas nevienodas teisinis reguliavimas tam tikrų asmenų kategorijų, esančių skirtingose padėtyse, atžvilgiu. Tai taikytina ne tik fiziniams, bet ir juridiniams asmenims, nes jie paprastai yra fizinių asmenų susivienijimai"

Nr. 393
 Prašymas (Nr. 40/2007) gautas: 2007 m. lapkričio 27 d. Bylos Nr.: 31/07
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): K.Lapinskas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2008, Nr. 10-349
 Pastaba. KT 2007-12-20 sprendimu prašymai Nr. 1B-35/2005, 1B-23/2006, 1B-30/2006, 51/2006 (byla Nr. 02/06-23/06-37/06-50/06) ir prašymas Nr. 1B-40/2007 (byla Nr. 31/07) sujungti į vieną bylą, kuriai suteiktas Nr. 02/06-23/06-37/06-50/06-31/07
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 "Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo" patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 51.6 punkto (2004 m. gegužės 20 d. redakcija) atitikties Konstitucijos 31 straipsnio 5 daliai, 46 straipsniui, 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisinės valstybės, teisingumo principams, Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 daliai

Nr. 394
 Prašymas (Nr. 41/2007) gautas: 2007 m. gruodžio 13 d. Bylos Nr.: 18/06
 Prašymą pateikė: Lietuvos Respublikos Prezidentas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Abramavičius
 Prašymo būsena: Priimtas sprendimas išaiškinti nutarimą
 Pastaba. Prašymas išaiškinti susijęs su byla Nr. 18/06
 Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento prašymo (Nr. 1B-41) išaiškinti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. gegužės 5 d. nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 899 "Dėl Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų pareigybių reikalavimų aprašo, Konkursų valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų pareigas eiti organizavimo, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų atestavimo tvarkos aprašo ir Pedagoginių vardų suteikimo universitetuose tvarkos aprašo patvirtinimo" (2005 m. rugpjūčio 18 d. redakcija) 2.3.1 punkto, šiuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (2005 m. rugpjūčio 18 d. redakcija) patvirtinto Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų, dirbančių humanitarinių ir socialinių mokslų srityse, pareigybių reikalavimų aprašo (2005 m. rugpjūčio 18 d. redakcija) 2.2, 2.5, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 punktų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 962 "Dėl Habilitacijos tvarkos patvirtinimo" patvirtintos Habilitacijos tvarkos 3.1 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai" nuostatas
Straipsnis iš Konstitucinio teismo nutarimai 2007 metai : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
http://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=102