GRUPĖS DARBUOTOJŲ ATLEIDIMAS IŠ DARBO 2009 Juristas Nr. 1 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


GRUPĖS DARBUOTOJŲ ATLEIDIMAS IŠ DARBO 2009 Juristas Nr. 1
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 10-6-2010

Prasidėjusi pasaulio finansų krizė ir su tuo susijęs ekonomikos nuosmukis kelia grėsmę ir mūsų šalies ūkio raidai. Prognozuojama, kad daugelis ūkio subjektų turės mažinti gamybos apimtj, o kartu atleisti iš darbo ir ne vieną darbuotoją. Dalis įmonių net gali bankrutuoti.
Susiklosčius tokioms aplinkybėms, jmonės priverstos nagrinėti tvarką, pagal kurią gali būti nutraukiamos darbo sutartys su grupe darbuotojų dėl nepalankios paskirų ūkio šakų ekonominės padėties, t. y. kai įmonėms, įstaigoms, organizacijoms (toliau - įmonė) teks nutraukti darbo sutartis su nemažai darbuotojų dėl priežasčių, nesusijusių su jų darbu ar elgesiu darbe.

Darbo kodekso pakeitimas ir papildymas
Lietuvos Respublikos Seimas 2008 m. gegužės 13 d. įstatymu Nt. X-1534 (Žin., 2008, Nr. 63-2375) pakeitė Lietuvos Respublikos darbo kodekso (DK) 130 straipsnį - dalį nuostatų pripažino netekusiomis galios — ir papildė kodeksą nauju - 130-1 straipsniu. Jame nustatoma tvarka, pagal kurią įmonės gali atleisti iš darbo grupę darbuotojų dėl priežasčių, nesusijusių su jų veika.
DK 130-1 straipsnyje nurodyta, kad grupės darbuotojų atleidimu laikomas darbo sutarčių nutraukimas, kai per 30 kalendorinių dienų dėl ekonominių ar technologinių priežasčių, darbovietės struktūros pertvarkos ar dėl kitų priežasčių, nesusijusių su atskiru darbuotoju, numatoma atleisti iš darbo: 1) 10 ir daugiau darbuotojų įmonių, kuriose dirba nuo 20 iki 99 darbuotojų;
2)  ne mažiau kaip 10 proc. darbuotojų įmonių, kuriose dirba nuo 100 iki 299 darbuotojų;
3)   30 ir daugiau darbuotojų įmonių, kuriose dirba 300 ir daugiau darbuotojų. Pažymėtina, kad grupės darbuotojų atleidimu nelaikomi atvejai, kai darbuotojai atleidžiami iš darbo suėjus darbo sutarties terminui (pasibaigus terminuotos, sezoninės, laikinosios darbo sutarties galiojimo laikui).
Darbo sutartis negali būti nutraukiama pažeidus pareigą konsultuotis su darbuotojų atstovais arba pareigą pranešti teritorinei darbo biržai apie numatomą grupės darbuotojų adeidimą. Si nuostata taikoma visų rūšių įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ir kitoms organizacinėms struktūroms.
Grupės darbuotojų atleidimą iš darbo reglamentuoja nurodytas DK 130-1 straipsnis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1032 (Žin., 2008, Nr. 121-4609) patvirtintas Pranešimo teritorinei darbo biržai (TDB) apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) 2000 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 61 (Žin., 2000, Nr. 48-1398) nustatyta Grupės darbuotojų atleidimo ir jo prevencijos tvarka (toliau - Tvarka).
Pareiga informuoti ir konsultuoti apie grupės darbuotojų atleidimą
Apraše nurodyta, kad pirmiausia darbdavys turi surengti įmonės darbuotojų atstovams (pagal DK 19 straipsnį — tai yra profesinė sąjunga, o ten, kur jos nėra, tai - išrinkta darbo taryba) konsultacijas apie numatomą grupės darbuotojų adeidimą. Tvarkos 6.3 punkte sakoma, kad kai įmonėje nėra darbuotojų atstovų, darbdavys informuoja darbuotojus asmeniškai apie atleidimą arba tą daro per darbuotojų susirinkimą.
Tvarkoje nustatyta, kad darbdavys per konsultacijas su įmonės darbuotojų atstovais dėl numatomo atleidimo įvertina atstovų teikiamus pasiūlymus ir raštu informuoja juos apie priimtus sprendimus. Jeigu įmonėje sudaryta kolektyvinė sutartis, kartu su darbuotojų atstovais svarstoma dėl joje įtvirtintų susitarimų įgyvendinimo atleidžiant iš darbo darbuotojus (6.2 p.).
Remiantis darbdavio teikiama darbuotojų atstovams informacija apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą, gali būti nustatomos priemonės ir būdai, kaip išvengti kolektyvinio darbuotojų atleidimo iš darbo; mažinamas atleidžiamų darbuotojų skaičius; nustatomos priemonės atleistiems darbuotojams įdarbinti ar mokyti (Tvarkos 7 p.).
Pranešimas apie grupės darbuotojų atleidimą
Apraše nurodyta, kad apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą darbdavys, pasibaigus konsultacijoms su darbuotojų atstovais dėl numatomo grupės darbuotojų atleidimo, ne vėliau kaip prieš įteikdamas įspėjimus numatomiems adeisti darbuotojams dėl darbo sutarties nutraukimo privalo raš-
tu pranešti apie tai teritorinei darbo biržai — užpildyti ir išsiųsti Vyriausybės patvirtintą pranešimo teritorinei darbo biržai apie numatomą grupės darbuotojų adeidimą formą (pridedama).
Darbdavys, turintis filialų kitose, nei yra jo buveinė, savivaldybių teritorijose, apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą raštu praneša tik tos savivaldybės teritorijos, kurioje tie filialai yra, teritorinei darbo biržai.
Tvarkoje nurodyta, kad teritorinė darbo birža, gavusi iš įmonės pranešimą apie grupės darbuotojų atleidimą, per 10 dienų įvertina numatomo tokio atleidimo poveikį vietos darbo rinkai ir galimybes sušvelninti jo neigiamus padarinius. Prireikus teritorinės darbo biržos iniciatyva iš teritorinės darbo biržos, savivaldybės, darbdavio ir įmonės darbuotojų atstovų gali būti sudaryta darbo grupė parengti prevencijos priemones numatomo atleidimo padariniams sušvelninti. Šios grupės sudėtį ir jos parengtas priemones tvirtina trišalė komisija prie teritorinės darbo biržos.
Įgyvendindama parengtas prevencijos priemones numatomo atleidimo padariniams sušvelninti, darbo birža gali rengti darbuotojams susitikimus, kuriuose jie informuojami apie padėtį darbo rinkoje, darbuotojų teises bei pareigas, ir taikyti darbo rinkos politikos priemones (profesinio mokymo, viešųjų darbų, darbo klubų, laikino užimtumo ir kt.). Savivaldybė gali sudaryti atleidžiamiems darbuotojams papildomas verslo ir savarankiško užimtumo skatinimo sąlygas, plėsti viešųjų darbų programas ir kt. (Tvarkos 13 ir 14 p.).

 Pranešimą apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą galima parsisiųsti papsaudus čia.

______________________________________

Grupės darbuotojų atleidimas iš darbo
Teisininkas Petras Batėnas
www.paciolis.lt
Straipsnis iš GRUPĖS DARBUOTOJŲ ATLEIDIMAS IŠ DARBO 2009 Juristas Nr. 1 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
http://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=245