Konstitucinio teismo nutarimai 2000 m. : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Konstitucinio teismo nutarimai 2000 m.
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 4-5-2009

Prašymų archyve yra 413

Informacija atnaujinta 2009 m. balandžio 30 d.

Nr. 1
 Prašymas (Nr. 1/2000) gautas: 2000 m. sausio 4 d. Bylos Nr.: 1/2000
 Prašymą pateikė: Vilniaus m. 1 apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): J.Prapiestis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2000, Nr. 39-1105
 Pastaba. 2000 02 10 sprendimu bylos Nr. 12/99, 27/99, 29/99, 1/2000, 2/2000 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 12/99-27/99-29/99-1/2000-2/2000
 Dėl Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo 7 straipsnio 2 punkto 3 papunkčio, 11 straipsnio 1 dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsnio 3 daliai bei minėto įstatymo 11 straipsnio 1 dalies atitikimo Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, taip pat dėl Baudžiamojo proceso kodekso 198 straipsnio 1 ir 2 dalių atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsnio 3 daliai

Nr. 2
 Prašymas (Nr. 2/2000) gautas: 2000 m. sausio 4 d. Bylos Nr.: 2/2000
 Prašymą pateikė: Vilniaus m. 1 apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): J.Prapiestis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2000, Nr. 39-1105
 Pastaba. 2000 02 10 sprendimu bylos Nr. 12/99, 27/99, 29/99, 1/2000, 2/2000 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 12/99-27/99-29/99-1/2000-2/2000
 Dėl Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo 7 straipsnio 2 punkto 3 papunkčio, 11 straipsnio 1 dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsnio 3 daliai bei to paties įstatymo 2 straipsnio 12 punkto, 7 straipsnio 2 punkto 3 papunkčio, 11 straipsnio atitikimo Konstitucijos 28 straipsniui

Nr. 3
 Prašymas (Nr. 3/2000) gautas: 2000 m. sausio 5 d. Bylos Nr.: 16/98
 Prašymą pateikė: Aukščiausiojo Teismo pirmininkas V. Greičius
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena: Priimtas sprendimas išaiškinti nutarimą
 Pastaba. 2000 01 12 sprendimu išaiškintas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gruodžio 21 d. nutarimas (KTĮ 61 str.)
 Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gruodžio 21 d. nutarimo išaiškinimo

Nr. 4
 Prašymas (Nr. 4/2000) gautas: 2000 m. sausio 6 d. Bylos Nr.: 16/98
 Prašymą pateikė: Teisingumo ministras G. Balčiūnas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena: Priimtas sprendimas išaiškinti nutarimą
 Pastaba. 2000 01 12 sprendimu išaiškintas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gruodžio 21 d. nutarimas (KTĮ 61 str.)
 Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gruodžio 21 d. nutarimo išaiškinimo

Nr. 5
 Prašymas (Nr. 5/2000) gautas: 2000 m. sausio 25 d. Bylos Nr.: 3/2000
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2000, Nr. 88-2724
 Pastaba. 2000 08 28 sprendimu bylos Nr. 3/2000, 16/99 ir 29/98 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 29/98-16/99-3/2000
 Dėl 1. 1999 m. spalio 5 d. priimtas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių „Būtingės nafta", „Mažeikių nafta" ir „Naftotiekis" reorganizavimo įstatymo 3, 4 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo atitikimo pagal savo priėmimo procedūrą Konstitucijos 69 straipsnyje nustatytai tvarkai; 2. To paties įstatymo 1 ir 2 straipsnių atitikimo Konstitucijos preambulėje įtvirtintiems teisingos visuomenės ir teisinės valstybės principams, Konstitucijos 1, 67 straipsniams, 69 straipsnio 3 daliai bei 135 straipsnio 1 daliai; 3. To paties įstatymo 1 ir 2 straipsnių atitikimo Konstitucijos 46 straipsnio 3, 4 ir 5 dalims; 4. To paties įstatymo 2 straipsnio atitikimo Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui, 23 straipsniui, 46 straipsnio 1 ir 4 dalims.

Nr. 6
 Prašymas (Nr. 6/2000) gautas: 2000 m. vasario 1 d. Bylos Nr.: 5/2000
 Prašymą pateikė: Aukštesnysis administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Kūris
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2000, Nr. 105-3318
 Pastaba. 2000 10 18 sprendimu byla Nr. 5/2000 sujungta su bylomis Nr. 6/99, 23/99, 8/2000, suteikiant jai Nr. 6/99-23/99-5/2000-8/2000
 Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 50 straipsnio 9 dalies nuostatos "teisės aktai, kuriais panaikinami delspinigiai už mokesčio administratoriui laiku nepraneštas žinias apie išmokėtas sumas, taikomi ir už teisės pažeidimus, padarytus prieš šių teisės aktų įsigaliojimą, tačiau tik tuo atveju, jei šie delspinigiai nebuvo išieškoti arba sumokėti", atitikimo Konstitucijos 29 straipsniui

Nr. 7
 Prašymas (Nr. 7/2000) gautas: 2000 m. vasario 4 d. Bylos Nr.: 4/2000
 Prašymą pateikė: Klaipėdos apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): T.Staugaitienė
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2001, Nr. 41-1466
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl keitimosi gyvenamosiomis patalpomis tvarkos" patvirtintų taisyklių 2 punkto ir Vyriausybės 1991 m. liepos 31 d. nutarimu Nr. 309 „Dėl butų privatizavimo, perdavimo ir naudojimosi tvarkos", patvirtintų „Valstybinio, visuomeninio ir privatizuoto butų fondo gyvenamojo namo (buto) naudojimo ir aplinkos priežiūros pavyzdžių taisyklių" 1-o priedo „Gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio fondo nuomos tipinės sutarties" 3.2 punkto atitikimo Konstitucijai bei Civilinio kodekso 348 straipsnio 1 daliai

Nr. 8
 Prašymas (Nr. 8/2000) gautas: 2000 m. vasario 24 d. Bylos Nr.: 6/2000
 Prašymą pateikė: Anykščių r. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): Z.Levickis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2001, Nr. 49-1717
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 371(23) straipsnio 1 dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai

Nr. 9
 Prašymas (Nr. 9/2000) gautas: 2000 m. kovo 6 d. Bylos Nr.: 7/2000
 Prašymą pateikė: Pasvalio rajono apylinkės teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4, 13 ir 14 straipsnių atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)

Nr. 10
 Prašymas (Nr. 10/2000) gautas: 2000 m. kovo 14 d. Bylos Nr.: 8/2000
 Prašymą pateikė: Aukštesnysis administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Kūris
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2000, Nr. 105-3318
 Pastaba. 2000 10 18 sprendimu byla Nr. 8/2000 sujungta su bylomis Nr. 6/99, 23/99, 5/2000, suteikiant jai Nr. 6/99-23/99-5/2000-8/2000
 Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 50 straipsnio 3 dalies, kiek ji reguliuoja individualių įmonių atsakomybės klausimus, atitikimo bendrajam teisingumo principui bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam asmenų lygybės prieš įstatymą principui

Nr. 11
 Prašymas (Nr. 11/2000) gautas: 2000 m. kovo 15 d. Bylos Nr.: 9/2000
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): S.Stačiokas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2001, Nr. 56-1997
  1. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 1307 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektų" atitikimo Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 7, 10, 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei papildymo 15 straipsniu įstatymo 7 ir 13 straipsniams, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 30 punktui bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos 94 straipsnio 2 punktui, 33 straipsnio 1 daliai, 120 straipsnio 2 daliai. 2. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4, 14 straipsnių papildymo ir 5 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo bei Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4, 14 straipsnių papildymo ir 5 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo atitikimo Konstitucijos 69 straipsnio 1 daliai, 33 straipsnio 1 daliai ir 120 straipsnio 2 daliai.

Nr. 12
 Prašymas (Nr. 12/2000) gautas: 2000 m. kovo 17 d. Bylos Nr.: 10/2000
 Prašymą pateikė: Aukštesnysis administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): Z.Levickis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2001, Nr. 93-3288
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 83 patvirtintų „Vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo nuostatų" 8 punkto atitikimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos ir prokuratūros pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsniui bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos 94 straipsniui.

Nr. 13
 Prašymas (Nr. 13/2000) gautas: 2000 m. kovo 21 d. Bylos Nr.: 11/2000
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Pavilonis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2001, Nr. 85-2977
 Dėl Lietuvos Respublikos administracinės teisės pažeidimų kodekso 269 straipsnio 4 dalies nuostatos, kad jeigu priimamas nutarimas skirti baudą, vairuoti transporto priemonę pažymėjimas negrąžinamas iki bus sumokėta paskirta bauda, atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 5 daliai ir 32 straipsnio 1 daliai.

Nr. 14
 Prašymas (Nr. 14/2000) gautas: 2000 m. kovo 28 d. Bylos Nr.: 12/2000
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): T.Staugaitienė
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2001, Nr. 102-3636
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 22 d. protokolinio sprendimo Nr. 30 "Dėl kompanijos "Danisco Sugar" A/S prašymo įsigyti cukraus pramonės akcijų" atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 1, 4, 5 dalims ir 95 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 6 ir 11 straipsniams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 2 straipsniui, Lietuvos Respublikos įstatymo dėl įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos 2 ir 8 straipsniams

Nr. 15
 Prašymas (Nr. 15/2000) gautas: 2000 m. balandžio 4 d. Bylos Nr.: -
 Prašymą pateikė: Alytaus r. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): Z.Levickis
 Prašymo būsena: Grąžinta
 Pastaba. 2000 04 19 prašymas grąžintas, nes neatitiko KTĮ 67 str. Rašto Nr. 01-17-118. Pakartotinai gauta 2000 06 07, registracijos Nr. 24/2000
 Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. lapkričio 15 d. nutarimo įžanginės dalies ir Lietuvos Respublikos Seimo įstatymo "Dėl valstybinių įmonių, kurių iki 2000-ųjų metų nenumatoma nei akcionuoti, nei privatizuoti", atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui

Nr. 16
 Prašymas (Nr. 16/2000) gautas: 2000 m. balandžio 7 d. Bylos Nr.: -
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Grąžinta
 Pastaba. 2000 04 12 prašymas grąžintas, nes neatitiko KTĮ 66 str. 1 d. 7 ir 8 p. reikalavimų. Rašto Nr. 01-17-115
 Dėl Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo 60 straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 41 straipsniui

Nr. 17
 Prašymas (Nr. 17/2000) gautas: 2000 m. balandžio 17 d. Bylos Nr.: 13/2000
 Prašymą pateikė: Aukštesnysis administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2001, Nr. 62-2276, atitaisymas - 2001-10-10, Nr. 86
 Pastaba. 2001 06 20 sprendimu bylos sujungtos į vieną, suteikiant jai Nr. 13/2000-14/2000-20/2000-21/2000-22/2000-25/2000-31/2000-35/2000-39/2000-8/01-31/01. KT 2006-01-26 sprendimu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. liepos 9 d. prašymas (prašymas Nr. 30/2003, byla Nr. 33/03) ta apimtimi, kuria prašoma išaiškinti, kokį vieną ar kelis iš pareiškėjo nurodytų motyvų reiškia Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimo konstatuojamosios dalies II.1 ir II.2 punktų nuostatos ir rezoliucinės dalies 6 ir 7 punktai, išskirtas į atskirą bylą, suteikiant jai Nr. 13/2000-14/2000-20/2000-21/2000-22/2000-25/2000-31/2000-35/2000-39/2000-8/01-31/01PASTABA.KT 2006-03-14 sprendimu atsisakyta pagal pareiškėjo - Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. liepos 3 d. nutartyje 2003 m. liepos 9 d. pateiktą prašymą (Nr. 30/2003) aiškinti, kokį vieną ar kelis iš pareiškėjo nurodytų motyvų reiškia Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimo motyvuojamosios dalies II skyriaus 1, 2 punktų, rezoliucinės dalies 6, 7 punktų nuostatos
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1494 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 689 "Dėl teisėtvarkos, teisėsaugos ir kontrolės vadovaujančiųjų pareigūnų ir valdininkų darbo apmokėjimo" dalinio pakeitimo" atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 ir 114 straipsniams

Nr. 18
 Prašymas (Nr. 18/2000) gautas: 2000 m. balandžio 18 d. Bylos Nr.: 14/2000
 Prašymą pateikė: Vilniaus m. 1 apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2001, Nr. 62-2276, atitaisymas - 2001-10-10, Nr. 86
 Pastaba. 2001 06 20 sprendimu bylos sujungtos į vieną, suteikiant jai Nr. 13/2000-14/2000-20/2000-21/2000-22/2000-25/2000-31/2000-35/2000-39/2000-8/01-31/01. KT 2006-01-26 sprendimu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. liepos 9 d. prašymas (prašymas Nr. 30/2003, byla Nr. 33/03) ta apimtimi, kuria prašoma išaiškinti, kokį vieną ar kelis iš pareiškėjo nurodytų motyvų reiškia Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimo konstatuojamosios dalies II.1 ir II.2 punktų nuostatos ir rezoliucinės dalies 6 ir 7 punktai, išskirtas į atskirą bylą, suteikiant jai Nr. 13/2000-14/2000-20/2000-21/2000-22/2000-25/2000-31/2000-35/2000-39/2000-8/01-31/01PASTABA.KT 2006-03-14 sprendimu atsisakyta pagal pareiškėjo - Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. liepos 3 d. nutartyje 2003 m. liepos 9 d. pateiktą prašymą (Nr. 30/2003) aiškinti, kokį vieną ar kelis iš pareiškėjo nurodytų motyvų reiškia Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimo motyvuojamosios dalies II skyriaus 1, 2 punktų, rezoliucinės dalies 6, 7 punktų nuostatos
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1494 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 689 "Dėl teisėtvarkos, teisėsaugos ir kontrolės institucijų vadovaujančiųjų pareigūnų ir valdininkų darbo apmokėjimo" dalinio pakeitimo" atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 ir 114 straipsniams

Nr. 19
 Prašymas (Nr. 19/2000) gautas: 2000 m. balandžio 26 d. Bylos Nr.: 15/2000
 Prašymą pateikė: Panevėžio apygardos teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): Z.Namavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2002, Nr. 48-1867, atitaisymas - 2002-07-05, Nr. 69
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 649 "Dėl Lietuvos žemės ūkio akademijos naudojamos žemės statuso ir jos naudojimo zonavimo schemos patvirtinimo", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. balandžio 19 d. nutarimo Nr. 294 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 649 dalinio pakeitimo", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 350 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 649 "Dėl Lietuvos žemės ūkio akademijos naudojamos žemės statuso ir jos naudojimo zonavimo schemos patvirtinimo" papildymo" atitikimo 1997 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 8 punktui (1999 m. gegužės 13 d. redakcija), 1991 m. liepos 25 d. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 13 straipsnio 4 punktui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui

Nr. 20
 Prašymas (Nr. 20/2000) gautas: 2000 m. balandžio 26 d. Bylos Nr.: 16/2000
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Normantas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2001, Nr. 107-3885
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 942 "Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų dalinio pakeitimo" 6, 7, 7.1 punktų atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsniui, 94 straipsnio 1 dalies 2 punktui, 131 straipsniui bei Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatymo 22 straipsniui

Nr. 21
 Prašymas (Nr. 21/2000) gautas: 2000 m. gegužės 17 d. Bylos Nr.: 17/2000
 Prašymą pateikė: Panevėžio miesto apylinkės teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): Z.Levickis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2002, Nr. 24-889
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 573 straipsnio 1 dalies, nustatančios įpėdinius, paveldint pagal įstatymą, atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 29 ir 52 straipsniams

Nr. 22
 Prašymas (Nr. 22/2000) gautas: 2000 m. gegužės 17 d. Bylos Nr.: 18/2000
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): S.Stačiokas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2002, Nr. 14-518
 Dėl: 1. Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo 22 straipsnio 5 dalies 10, 11 ir 12 punktų, 24 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 5 punktų ir 24 straipsnio 7 dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 40 straipsniui; 2. Įstatymo 9 straipsnio 3 dalies pirmojo sakinio, 24 straipsnio 2 dalies, 42 straipsnio 4 dalies antrojo sakinio, 8 straipsnio 5 dalies atitikimo Konstitucijos 40 straipsniui; 3. Įstatymo 22 straipsnio 3 dalies antrojo sakinio, 60 straipsnio 2 dalies, 61 straipsnio 1 dalies, 62 straipsnio 1 dalies ir 65 straipsnio 1 ir 2 dalių atitikimo Konstitucijos 29 straipsniui; 4. Įstatymo 60 straipsnio atitikimo Konstitucijos 41 straipsniui

Nr. 23
 Prašymas (Nr. 23/2000) gautas: 2000 m. gegužės 18 d. Bylos Nr.: 26/2000
 Prašymą pateikė: Aukštesnysis administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): J.Prapiestis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2002, Nr. 18-738
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 6 d. nutarimo "Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto valdymo" 4.2 punkto atitikimo Lietuvos Respublikos žemės nuomos įstatymo 8 straipsnio 2 daliai (pirminės redakcijos 11 straipsnio 1 daliai)

Nr. 24
 Prašymas (Nr. 24/2000) gautas: 2000 m. birželio 7 d. Bylos Nr.: 19/2000
 Prašymą pateikė: Alytaus r. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Abramavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2002, Nr. 53-2093
 Pastaba. Pakartotinai. Pirminė registracija 2000 04 04 Nr. 15/2000
 Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. I-787 įžanginės dalies, 1994 m. gruodžio 28 d. įstatymo Nr. I-744, 1995 m. vasario 2 d. įstatymo Nr. I-784, 1995 m. vasario 23 d. įstatymo Nr. I-815, 1995 m. spalio 25 d. įstatymo Nr. I-1073 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų: 1991 m. balandžio 18 d. Nr. 145, 1991 m. birželio 25 d. Nr. 248, 1995 m. birželio 16 d. Nr. 855, 1995 m. birželio 28 d. Nr. 902, 1995 m. rugsėjo 22 d. Nr. 1270, 1995 m. gruodžio 28 d. Nr. 1629, 1996 m. lapkričio 13 d. Nr. 1311 dėl buvusios Savanoriškos draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto suvalstybinimo atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui

Nr. 25
 Prašymas (Nr. 25/2000) gautas: 2000 m. birželio 13 d. Bylos Nr.: 20/2000
 Prašymą pateikė: Vilniaus m. 1 apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2001, Nr. 62-2276, atitaisymas - 2001-10-10, Nr. 86
 Pastaba. 2001 06 20 sprendimu bylos sujungtos į vieną, suteikiant jai Nr. 13/2000-14/2000-20/2000-21/2000-22/2000-25/2000-31/2000-35/2000-39/2000-8/01-31/01. KT 2006-01-26 sprendimu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. liepos 9 d. prašymas (prašymas Nr. 30/2003, byla Nr. 33/03) ta apimtimi, kuria prašoma išaiškinti, kokį vieną ar kelis iš pareiškėjo nurodytų motyvų reiškia Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimo konstatuojamosios dalies II.1 ir II.2 punktų nuostatos ir rezoliucinės dalies 6 ir 7 punktai, išskirtas į atskirą bylą, suteikiant jai Nr. 13/2000-14/2000-20/2000-21/2000-22/2000-25/2000-31/2000-35/2000-39/2000-8/01-31/01PASTABA.KT 2006-03-14 sprendimu atsisakyta pagal pareiškėjo - Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. liepos 3 d. nutartyje 2003 m. liepos 9 d. pateiktą prašymą (Nr. 30/2003) aiškinti, kokį vieną ar kelis iš pareiškėjo nurodytų motyvų reiškia Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimo motyvuojamosios dalies II skyriaus 1, 2 punktų, rezoliucinės dalies 6, 7 punktų nuostatos
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1494 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 689 "Dėl teisėtvarkos, teisėsaugos ir kontrolės institucijų vadovaujančiųjų pareigūnų ir valdininkų darbo apmokėjimo" dalinio pakeitimo" atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 ir 114 straipsniams

Nr. 26
 Prašymas (Nr. 26/2000) gautas: 2000 m. birželio 14 d. Bylos Nr.: 21/2000
 Prašymą pateikė: Vilniaus m. 1 apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2001, Nr. 62-2276, atitaisymas - 2001-10-10, Nr. 86
 Pastaba. 2001 06 20 sprendimu bylos sujungtos į vieną, suteikiant jai Nr. 13/2000-14/2000-20/2000-21/2000-22/2000-25/2000-31/2000-35/2000-39/2000-8/01-31/01. KT 2006-01-26 sprendimu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. liepos 9 d. prašymas (prašymas Nr. 30/2003, byla Nr. 33/03) ta apimtimi, kuria prašoma išaiškinti, kokį vieną ar kelis iš pareiškėjo nurodytų motyvų reiškia Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimo konstatuojamosios dalies II.1 ir II.2 punktų nuostatos ir rezoliucinės dalies 6 ir 7 punktai, išskirtas į atskirą bylą, suteikiant jai Nr. 13/2000-14/2000-20/2000-21/2000-22/2000-25/2000-31/2000-35/2000-39/2000-8/01-31/01PASTABA.KT 2006-03-14 sprendimu atsisakyta pagal pareiškėjo - Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. liepos 3 d. nutartyje 2003 m. liepos 9 d. pateiktą prašymą (Nr. 30/2003) aiškinti, kokį vieną ar kelis iš pareiškėjo nurodytų motyvų reiškia Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimo motyvuojamosios dalies II skyriaus 1, 2 punktų, rezoliucinės dalies 6, 7 punktų nuostatos
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1494 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 689 "Dėl teisėtvarkos, teisėsaugos ir kontrolės institucijų vadovaujančiųjų pareigūnų ir valdininkų darbo apmokėjimo" dalinio pakeitimo" atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 ir 114 straipsniams

Nr. 27
 Prašymas (Nr. 27/2000) gautas: 2000 m. birželio 14 d. Bylos Nr.: 22/2000
 Prašymą pateikė: Vilniaus m. 1 apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2001, Nr. 62-2276, atitaisymas - 2001-10-10, Nr. 86
 Pastaba. 2001 06 20 sprendimu bylos sujungtos į vieną, suteikiant jai Nr. 13/2000-14/2000-20/2000-21/2000-22/2000-25/2000-31/2000-35/2000-39/2000-8/01-31/01. KT 2006-01-26 sprendimu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. liepos 9 d. prašymas (prašymas Nr. 30/2003, byla Nr. 33/03) ta apimtimi, kuria prašoma išaiškinti, kokį vieną ar kelis iš pareiškėjo nurodytų motyvų reiškia Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimo konstatuojamosios dalies II.1 ir II.2 punktų nuostatos ir rezoliucinės dalies 6 ir 7 punktai, išskirtas į atskirą bylą, suteikiant jai Nr. 13/2000-14/2000-20/2000-21/2000-22/2000-25/2000-31/2000-35/2000-39/2000-8/01-31/01PASTABA.KT 2006-03-14 sprendimu atsisakyta pagal pareiškėjo - Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. liepos 3 d. nutartyje 2003 m. liepos 9 d. pateiktą prašymą (Nr. 30/2003) aiškinti, kokį vieną ar kelis iš pareiškėjo nurodytų motyvų reiškia Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimo motyvuojamosios dalies II skyriaus 1, 2 punktų, rezoliucinės dalies 6, 7 punktų nuostatos
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1494 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 689 "Dėl teisėtvarkos, teisėsaugos ir kontrolės institucijų vadovaujančiųjų pareigūnų ir valdininkų darbo apmokėjimo" dalinio pakeitimo" atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 ir 114 straipsniams

Nr. 28
 Prašymas (Nr. 28/2000) gautas: 2000 m. birželio 19 d. Bylos Nr.: 23/2000
 Prašymą pateikė: Aukštesnysis administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2002, Nr. 28-1003
 Dėl Lietuvos Respublikos farmacinės veiklos įstatymo 11 straipsnio 2 dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 1 daliai ir 48 straipsnio 1 daliai

Nr. 29
 Prašymas (Nr. 29/2000) gautas: 2000 m. birželio 30 d. Bylos Nr.: 24/2000
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Normantas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2002, Nr. 39-1441
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1493 "Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo" dalinio pakeitimo": 1) 3.4.4 ir 3.7.15 punktų atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 1, 3, 4 dalims; 2) 3.4.4 punkto atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos48 straipsnio 1 daliai; 3) 3.4.4 ir 3.7.15 punktų atitikimo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 1 straipsnio 1 punktui; 4) 3.7.15 punkto atitikimo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 2 straipsnio 1 punktui, 3 straipsnio 11 punktui, 9 straipsnio nuostatai ir 9 straipsnio 1 ir 2 punktams

Nr. 30
 Prašymas (Nr. 30/2000) gautas: 2000 m. liepos 10 d. Bylos Nr.: 25/2000
 Prašymą pateikė: Vilniaus m. 1 apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2001, Nr. 62-2276, atitaisymas - 2001-10-10, Nr. 86
 Pastaba. 2001 06 20 sprendimu bylos sujungtos į vieną, suteikiant jai Nr. 13/2000-14/2000-20/2000-21/2000-22/2000-25/2000-31/2000-35/2000-39/2000-8/01-31/01. KT 2006-01-26 sprendimu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. liepos 9 d. prašymas (prašymas Nr. 30/2003, byla Nr. 33/03) ta apimtimi, kuria prašoma išaiškinti, kokį vieną ar kelis iš pareiškėjo nurodytų motyvų reiškia Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimo konstatuojamosios dalies II.1 ir II.2 punktų nuostatos ir rezoliucinės dalies 6 ir 7 punktai, išskirtas į atskirą bylą, suteikiant jai Nr. 13/2000-14/2000-20/2000-21/2000-22/2000-25/2000-31/2000-35/2000-39/2000-8/01-31/01PASTABA.KT 2006-03-14 sprendimu atsisakyta pagal pareiškėjo - Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. liepos 3 d. nutartyje 2003 m. liepos 9 d. pateiktą prašymą (Nr. 30/2003) aiškinti, kokį vieną ar kelis iš pareiškėjo nurodytų motyvų reiškia Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimo motyvuojamosios dalies II skyriaus 1, 2 punktų, rezoliucinės dalies 6, 7 punktų nuostatos
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1494 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 689 "Dėl teisėtvarkos, teisėsaugos ir kontrolės institucijų vadovaujančiųjų pareigūnų ir valdininkų darbo apmokėjimo" dalinio pakeitimo" atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 ir 114 straipsniams

Nr. 31
 Prašymas (Nr. 31/2000) gautas: 2000 m. liepos 13 d. Bylos Nr.: 28/2000
 Prašymą pateikė: Kauno m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): K.Lapinskas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2002, Nr. 55-2199
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 99 "Dėl atskaitymų valstybiniams keliams tiesti, taisyti ir prižiūrėti" atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 15 punktui

Nr. 32
 Prašymas (Nr. 32/2000) gautas: 2000 m. liepos 14 d. Bylos Nr.: 27/2000
 Prašymą pateikė: Aukštesnysis administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): J.Prapiestis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2002, Nr. 43-1636
 Dėl: 1) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos ir prokuratūros pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalių, 16 straipsnio 6 dalies ir 16 straipsnio 9 dalies 2 punkto atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai; 2) Vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 83, 31.3 punkto atitikimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos ir prokuratūros pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 7 straipsnio 1 daliai

Nr. 33
 Prašymas (Nr. 33/2000) gautas: 2000 m. liepos 21 d. Bylos Nr.: 29/2000
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Kūris
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2002, Nr. 62-2515
 Pastaba. KT 2002-09-23 sprendimu atsisakyta išaiškinti kai kurias KT 2002-06-19 nutarimo nuostatas (medžiagos Nr. 21/2002)
 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 7, 11, 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 71 ir 90 straipsniams

Nr. 34
 Prašymas (Nr. 34/2000) gautas: 2000 m. liepos 25 d. Bylos Nr.: 30/2000
 Prašymą pateikė: Pasvalio rajono apylinkės teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4, 13 ir 14 straipsnių atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)

Nr. 35
 Prašymas (Nr. 35/2000) gautas: 2000 m. rugpjūčio 2 d. Bylos Nr.: 31/2000
 Prašymą pateikė: Aukštesnysis administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2001, Nr. 62-2276, atitaisymas - 2001-10-10, Nr. 86
 Pastaba. 2001 06 20 sprendimu bylos sujungtos į vieną, suteikiant jai Nr. 13/2000-14/2000-20/2000-21/2000-22/2000-25/2000-31/2000-35/2000-39/2000-8/01-31/01. KT 2006-01-26 sprendimu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. liepos 9 d. prašymas (prašymas Nr. 30/2003, byla Nr. 33/03) ta apimtimi, kuria prašoma išaiškinti, kokį vieną ar kelis iš pareiškėjo nurodytų motyvų reiškia Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimo konstatuojamosios dalies II.1 ir II.2 punktų nuostatos ir rezoliucinės dalies 6 ir 7 punktai, išskirtas į atskirą bylą, suteikiant jai Nr. 13/2000-14/2000-20/2000-21/2000-22/2000-25/2000-31/2000-35/2000-39/2000-8/01-31/01PASTABA.KT 2006-03-14 sprendimu atsisakyta pagal pareiškėjo - Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. liepos 3 d. nutartyje 2003 m. liepos 9 d. pateiktą prašymą (Nr. 30/2003) aiškinti, kokį vieną ar kelis iš pareiškėjo nurodytų motyvų reiškia Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimo motyvuojamosios dalies II skyriaus 1, 2 punktų, rezoliucinės dalies 6, 7 punktų nuostatos
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 666, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 499 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1494 atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 2 daliai ir 114 straipsniui

Nr. 36
 Prašymas (Nr. 36/2000) gautas: 2000 m. rugpjūčio 11 d. Bylos Nr.: 32/2000
 Prašymą pateikė: Aukštesnysis administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): S.Stačiokas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2002, Nr. 69-2832
 Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 48 straipsnio 2 dalies nuostatos, numatančios, kad atleidimo iš profesinės karo tarnybos ar kario savanorio tarnybos pagal šio įstatymo 38 straipsnio 1 dalyje numatytus pagrindus bei atleidimo iš profesinės karo tarnybos ar kario savanorio tarnybos pagal 38 straipsnio 2 dalies 10 ir 12 punktuose numatytus pagrindus, kai profesinės karo tarnybos ar kario savanorio tarnybos sutartis turėjo būti nutraukiama, atvejais teismui gali būti paduotas skundas tik dėl teisės aktų nustatytos atleidimo tvarkos pažeidimo, atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai ir 109 straipsnio 1 daliai

Nr. 37
 Prašymas (Nr. 37/2000) gautas: 2000 m. rugsėjo 29 d. Bylos Nr.: 38/2000
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4 ir 14 straipsnių atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)

Nr. 38
 Prašymas (Nr. 38/2000) gautas: 2000 m. spalio 3 d. Bylos Nr.: 34/2000
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): K.Lapinskas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2002, Nr. 93-4000
 Pastaba. 2002-05-27 sprendimu bylos Nr. 34/2000 ir 28/01 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 34/2000-28/01
 Dėl: 1) Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatymo 27 straipsnio pakeitimo įstatymo 1 straipsnio 2 pastraipos atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsniui. 2) Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatymo 27 straipsnio pakeitimo įstatymo 1 straipsnio 2 pastraipos ir 2 straipsnio 1 dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui

Nr. 39
 Prašymas (Nr. 39/2000) gautas: 2000 m. spalio 5 d. Bylos Nr.: 35/2000
 Prašymą pateikė: Aukštesnysis administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2001, Nr. 62-2276, atitaisymas - 2001-10-10, Nr. 86
 Pastaba. 2001 06 20 sprendimu bylos sujungtos į vieną, suteikiant jai Nr. 13/2000-14/2000-20/2000-21/2000-22/2000-25/2000-31/2000-35/2000-39/2000-8/01-31/01. KT 2006-01-26 sprendimu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. liepos 9 d. prašymas (prašymas Nr. 30/2003, byla Nr. 33/03) ta apimtimi, kuria prašoma išaiškinti, kokį vieną ar kelis iš pareiškėjo nurodytų motyvų reiškia Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimo konstatuojamosios dalies II.1 ir II.2 punktų nuostatos ir rezoliucinės dalies 6 ir 7 punktai, išskirtas į atskirą bylą, suteikiant jai Nr. 13/2000-14/2000-20/2000-21/2000-22/2000-25/2000-31/2000-35/2000-39/2000-8/01-31/01PASTABA.KT 2006-03-14 sprendimu atsisakyta pagal pareiškėjo - Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. liepos 3 d. nutartyje 2003 m. liepos 9 d. pateiktą prašymą (Nr. 30/2003) aiškinti, kokį vieną ar kelis iš pareiškėjo nurodytų motyvų reiškia Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimo motyvuojamosios dalies II skyriaus 1, 2 punktų, rezoliucinės dalies 6, 7 punktų nuostatos
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1494 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 689 "Dėl teisėtvarkos, teisėsaugos ir kontrolės institucijų vadovaujančiųjų pareigūnų ir valdininkų darbo apmokėjimo" dalinio pakeitimo" ir Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 4 straipsnio, 5 straipsnio ir priedėlio II skyriaus ta apimtimi, kuria mažinamas teisėjų darbo užmokestis, atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 2 daliai ir 114 straipsnio 1 daliai

Nr. 40
 Prašymas (Nr. 40/2000) gautas: 2000 m. spalio 10 d. Bylos Nr.: 33/2000
 Prašymą pateikė: Pasvalio rajono apylinkės teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4, 13 ir 14 straipsnių atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)

Nr. 41
 Prašymas (Nr. 41/2000) gautas: 2000 m. spalio 17 d. Bylos Nr.: 36/2000
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): Z.Namavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2002, Nr. 104-4675
 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. rugpjūčio 29 d. priimto Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 8 straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, dėl to paties įstatymo 14 straipsnio 3 dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsniui

Nr. 42
 Prašymas (Nr. 42/2000) gautas: 2000 m. spalio 17 d. Bylos Nr.: -
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): J.Prapiestis
 Prašymo būsena: Grąžinta
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1532 "Dėl demontuotų tarybinio laikotarpio paminklinių skulptūrų perdavimo" ir Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 1999 m. rugpjūčio 4 d. potvarkio Nr. 349 "Dėl darbo grupės demontuotų tarybinio laikotarpio paminklinių skulptūrų ekspozicijos klausimams spręsti sudarymo" atitikties Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 straipsnio 2 daliai

Nr. 43
 Prašymas (Nr. 43/2000) gautas: 2000 m. lapkričio 10 d. Bylos Nr.: 40/2000
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4, 14 straipsnių atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)

Nr. 44
 Prašymas (Nr. 44/2000) gautas: 2000 m. lapkričio 10 d. Bylos Nr.: 39/2000
 Prašymą pateikė: Aukštesnysis administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2001, Nr. 62-2276, atitaisymas - 2001-10-10, Nr. 86
 Pastaba. 2001 06 20 sprendimu bylos sujungtos į vieną, suteikiant jai Nr. 13/2000-14/2000-20/2000-21/2000-22/2000-25/2000-31/2000-35/2000-39/2000-8/01-31/01. KT 2006-01-26 sprendimu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. liepos 9 d. prašymas (prašymas Nr. 30/2003, byla Nr. 33/03) ta apimtimi, kuria prašoma išaiškinti, kokį vieną ar kelis iš pareiškėjo nurodytų motyvų reiškia Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimo konstatuojamosios dalies II.1 ir II.2 punktų nuostatos ir rezoliucinės dalies 6 ir 7 punktai, išskirtas į atskirą bylą, suteikiant jai Nr. 13/2000-14/2000-20/2000-21/2000-22/2000-25/2000-31/2000-35/2000-39/2000-8/01-31/01PASTABA.KT 2006-03-14 sprendimu atsisakyta pagal pareiškėjo - Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. liepos 3 d. nutartyje 2003 m. liepos 9 d. pateiktą prašymą (Nr. 30/2003) aiškinti, kokį vieną ar kelis iš pareiškėjo nurodytų motyvų reiškia Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimo motyvuojamosios dalies II skyriaus 1, 2 punktų, rezoliucinės dalies 6, 7 punktų nuostatos
 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. rugpjūčio 29 d. priimto Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 4, 7 straipsnių, priedėlio II dalies, Lietuvos Respublikos 1999 m. gruodžio 23 d. priimto Lietuvos Respublikos 2000 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 6 priedėlio, Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. liepos 13 d. priimto Lietuvos Respublikos 2000 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo 9 straipsnio, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1494 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 689 "Dėl teisėtvarkos, teisėsaugos ir kontrolės institucijų vadovaujančiųjų pareigūnų ir valdininkų darbo apmokėjimo dalinio pakeitimo" ta apimtimi, kuria mažinamas teisėjų darbo užmokestis, atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui, 5 straipsnyje nustatytam valdžių padalijimo principui, 109 straipsniui, 113 straipsnio 1 daliai, 114 straipsnio 1 daliai

Nr. 45
 Prašymas (Nr. 45/2000) gautas: 2000 m. lapkričio 24 d. Bylos Nr.: 41/2000
 Prašymą pateikė: Aukštesnysis administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Abramavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2002, Nr. 113-5057
 Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 69 straipsnio 2 dalies, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 9 punkto, Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 5 punkto ta apimtimi, kuri nustato diplomatų sutuoktinių - senatvės pensininkų privalomą valstybinį socialinių pensijų draudimą tuo laikotarpiu, kurį jie praleido užsienyje dėl to, kad ten gyveno kartu su diplomatu, dirbančiu Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 52 straipsniui

Nr. 46
 Prašymas (Nr. 46/2000) gautas: 2000 m. lapkričio 27 d. Bylos Nr.: 42/2000
 Prašymą pateikė: Kauno apygardos teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Pavilonis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2001, Nr. 14-445
 Pastaba. 2001 01 15 sprendimu bylos Nr. 42/2000, 15/99 ir 34/99 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 15/99-34/99-42/2000
 Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 2 daliai

Nr. 47
 Prašymas (Nr. 47/2000) gautas: 2000 m. lapkričio 28 d. Bylos Nr.: 43/2000
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4, 14 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)

Nr. 48
 Prašymas (Nr. 48/2000) gautas: 2000 m. lapkričio 28 d. Bylos Nr.: 44/2000
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4, 14 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)

Nr. 49
 Prašymas (Nr. 49/2000) gautas: 2000 m. lapkričio 28 d. Bylos Nr.: 45/2000
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4, 14 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)

Nr. 50
 Prašymas (Nr. 50/2000) gautas: 2000 m. lapkričio 28 d. Bylos Nr.: 46/2000
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4, 14 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)

Nr. 51
 Prašymas (Nr. 51/2000) gautas: 2000 m. lapkričio 30 d. Bylos Nr.: 47/2000
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4, 13 ir 14 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)

Nr. 52
 Prašymas (Nr. 52/2000) gautas: 2000 m. gruodžio 8 d. Bylos Nr.: 48/2000
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4 ir 14 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)

Nr. 53
 Prašymas (Nr. 53/2000) gautas: 2000 m. gruodžio 14 d. Bylos Nr.: 49/2000
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Kūris
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2003, Nr. 19-828
 Pastaba. 2004-02-11 sprendimu Seimo narių grupės atstovo P. Papovo prašymu buvo išaiškintos kai kurios 2002-12-24 nutarimo nuostatos (medžiagos Nr. 3/2004). 2004-07-02 sprendimu atsisakyta išaiškinti kai kurias 2002-12-24 nutarimo nuostatas (medž. Nr. 37/2004)
 Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymo: 1. 3 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytų sąvokos "Savivaldybės institucijos ir savivaldybės kontrolės institucijos" atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio 1, 3 ir 4 dalims; 2. 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 120 straipsnio 2 daliai; 3. 18 straipsnio 1 dalies nuostatos "iš savivaldybės tarybos narių" atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio 1 ir 4 dalims bei 5 straipsnio 2 daliai; 4. 19 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4, 8 ir 15 punktų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio 1 ir 4 dalims bei 5 straipsnio 2 daliai; 5. 21 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatų, kurios reglamentuoja mero, kaip savivaldybės valdybos vadovo veiklą, bei šio straipsnio 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18 punktų, taip pat 3 straipsnio 3 dalies nuostatos, kad "vykdomoji institucija yra savivaldybės meras", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio 1 ir 4 dalims bei 5 straipsnio 2 daliai

Nr. 54
 Prašymas (Nr. 54/2000) gautas: 2000 m. gruodžio 14 d. Bylos Nr.: 50/2000
 Prašymą pateikė: Kauno m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. 2001 07 13 sprendimu 42 bylos dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo atskirų nuostatų atitikties Konstitucijai sujungtos į vieną
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 1, 4, 13 ir 14 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18 straipsniui, 20 straipsnio 1 daliai, 22 straipsnio 1 daliai, 24 straipsniui, 25 straipsnio 5 daliai, 31 straipsnio 1 ir 2 dalims, 32 straipsniui ir 48 straipsnio 1 daliai Sujungtos bylos Nr. 31/99-7/2000-30/2000-33/2000-38/2000-40/2000-43/2000-44/2000-45/2000-46/2000-47/2000-48/2000-50/2000-1/01-2/01-4/01-5/01-6/01-7/01-9/01-10/01-11/01-12/01-13/01-15/01-16/01-18/01-19/01-21/01-22/01-23/01-24/01-26/01-29/01-30/01-32/01-33/01-36/01-37/01-38/01-41/01-42/01 Pradėta teisena nutraukta (KTĮ 28 str., 69 str. 4 d.)
Straipsnis iš Konstitucinio teismo nutarimai 2000 m. : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
http://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=95