Konstitucinio teismo nutarimai 2002 metai : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Konstitucinio teismo nutarimai 2002 metai
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 4-5-2009

Informacija atnaujinta 2009 m. balandžio 30 d.

Nr. 109
 Prašymas (Nr. 1/2002) gautas: 2002 m. sausio 9 d. Bylos Nr.: 1/02
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Normantas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2003, Nr. 103-4611
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 458 "Dėl nuostolių, padarytų gamtai, pažeidus aplinkos apsaugos įstatymus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo", kuris turėtų būti taikomas šioje civilinėje byloje, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, 95 straipsnio 2 daliai ir Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos" 8 straipsnio 1 daliai

Nr. 110
 Prašymas (Nr. 2/2002) gautas: 2002 m. sausio 9 d. Bylos Nr.: 2/02
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Abramavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2003, Nr. 68-3094
 Pastaba. 2002-10-23 sprendimu bylos Nr. 46/01, 48/01, 50/01, 2/02, 6/02 ir 18/02 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 46/01-48/01-50/01-2/02-6/02-18/02
 Dėl 1994 12 13 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 13 straipsnio 3 dalies nuostatos, kad nuteistiems už tyčinių nusikaltimų padarymą asmenims paskirtoji pareigūnų ir karių valstybinė pensija nebemokama, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai

Nr. 111
 Prašymas (Nr. 3/2002) gautas: 2002 m. sausio 23 d. Bylos Nr.: 3/02
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): K.Lapinskas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2004, Nr. 15-465
 Pastaba. 2003-01-29 sprendimu bylos Nr. 3/02 ir 7/02 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 3/02-7/02. 2003-10-29 sprendimu byla Nr. 3/02-7/02 ir byla Nr. 29/03 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 3/02-7/02-29/03
 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. balandžio 18 d. priimto Alkoholio kontrolės įstatymo (Nr. I-857) 1 straipsnio 4 dalies ir 30 straipsnio 1 dalies nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui ir 25 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatoms

Nr. 112
 Prašymas (Nr. 4/2002) gautas: 2002 m. sausio 23 d. Bylos Nr.: 4/02
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Normantas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2005, Nr. 14-432 , atitaisymas - 2005.02.10, Nr.: 19
 Dėl Lietuvos Respublikos muitinės kodekso 30 straipsnio 1 dalies 2 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui, 46 straipsnio 1 daliai ir 4 daliai

Nr. 113
 Prašymas (Nr. 5/2002) gautas: 2002 m. sausio 24 d. Bylos Nr.: 5/02
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2003, Nr. 24-1004
 Pastaba. 2002-07-11 sprendimu bylos Nr. 27/01 ir 5/02 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 27/01-5/02. 2003-01-24 sprendimu bylos 27/01-5/02 ir 01/03 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 27/01-5/02-01/03
 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2001 m. gruodžio 20 d. priimto Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 8, 12, 15, 16, 18, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 1 straipsnio 1 dalies, 4 ir 7 straipsnių, 8 straipsnio 2 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 29 ir 30 straipsniams

Nr. 114
 Prašymas (Nr. 6/2002) gautas: 2002 m. sausio 25 d. Bylos Nr.: 6/02
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2003, Nr. 68-3094
 Pastaba. 2002-10-23 sprendimu bylos Nr. 46/01, 48/01, 50/01, 2/02, 6/02 ir 18/02 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 46/01-48/01-50/01-2/02-6/02-18/02
 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų už tarnybą arba po pareigūnų ar karių valstybinių pensijų įstatymo (1994-12-13, Nr. l-693) 11 straipsnio 2 dalies nuostatos, kad "išėjusiems iš tarnybos pareigūnams ir kariams, kurie po pareigūnų ar karių valstybinių pensijų už tarnybą arba po pareigūnų ar karių valstybinių invalidumo pensijų paskyrimo turi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ir mokamos valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos, arba kurie gauna valstybinio socialinio draudimo ligos (įskaitant ir darbdavio mokamas ligos dienomis), motinystės, motinystės (tėvystės) ar bedarbio pašalpas (toliau šiame straipsnyje - draudžiamosios pajamos), mokama 30 procentų dydžio pareigūno ar kario valstybinės pensijos dalis", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 2 daliai ir 48 straipsnio 1 daliai

Nr. 115
 Prašymas (Nr. 7/2002) gautas: 2002 m. vasario 8 d. Bylos Nr.: 7/02
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): S.Stačiokas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2004, Nr. 15-465
 Pastaba. 2003-01-29 sprendimu bylos Nr. 7/02 ir 3/02 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 3/02-7/02. 2003-10-29 sprendimu byla Nr. 3/02-7/02 ir byla Nr. 29/03 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 3/02-7/02-29/03
 Dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 2 straipsnio 1 dalies, 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 4 bei 13 straipsnių, Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimu patvirtintų Alkoholio produktų licencijavimo taisyklių 7 bei 9 punktų normų atitikties Konstitucijos 46 straipsnio 1 ir 4 dalims

Nr. 116
 Prašymas (Nr. 8/2002) gautas: 2002 m. kovo 15 d. Bylos Nr.: 8/02
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2005, Nr. 1-7
 Pastaba. 2004-11-10 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02-25/02-9/03-10/03-11/03-36/03-37/03-06/04-09/04-20/04-26/04-30/04-31/04-32/04-34/04 ir Nr. 41/04 sujungtos į vieną bylą. 2002-10-23 sprendimu bylos Nr. 8/02 ir 16/02 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 8/02-16/02. 2004-08-17 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02, 25/02, 9/03, 10/03, 11/03, 36/03, 37/03, 06/04, 09/04, 20/04, 26/04, 30/04, 31/04, 32/04 sujungtos į vieną bylą2004-10-05 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02-25/02-9/03-10/03-11/03-36/03-37/03-06/04-09/04-20/04-26/04-30/04-31/04-32/04 ir Nr. 34/04 sujungtos į vieną bylą
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 3, 4, 8 straipsnių (2001 m. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31 ir 32 straipsniams

Nr. 117
 Prašymas (Nr. 9/2002) gautas: 2002 m. kovo 18 d. Bylos Nr.: 9/02
 Prašymą pateikė: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Kūris
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2005, Nr. 19-623
 Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gegužės 8 d. nutarimu Nr. 506, 37 punkto atitikties Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 29 straipsnio 1 daliai (1999 m. gruodžio 23 d. įstatymo ir 2001 m. liepos 5 d. įstatymo redakcijoms)

Nr. 118
 Prašymas (Nr. 10/2002) gautas: 2002 m. balandžio 19 d. Bylos Nr.: -
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): K.Lapinskas
 Prašymo būsena: Atsisakyta nagrinėti ir grąžinta
 Pastaba. 2002-04-24 sprendimu atsisakyta nagrinėti prašymą (KTĮ 69 str. 1 d. 1 p.)
 Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių operacijų, karinių pratybų ir kitų renginių įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. IX-703 (Žin., 2002, Nr. 13-465) 5 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių, 6 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių, 10 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių bei 14 straipsnio 2, 3 ir 5 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 67 straipsnio 20 punktui, 84 straipsnio 16 punktui, 142 straipsniui, o taip pat Lietuvos Respublikos Konstitucinio akto "Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų sąjungas" nutariamosios dalies 3 punktui

Nr. 119
 Prašymas (Nr. 11/2002) gautas: 2002 m. balandžio 19 d. Bylos Nr.: 10/02
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): Z.Namavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2005, Nr. 87-3274
 Pastaba. 2002-04-25 sprendimu atsisakyta nagrinėti prašymą dėl įstatymo "Dėl kultūros įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos" atitikties Europos vietos savivaldos chartijos 3 straipsnio 1 daliai, 4 straipsnio 2 ir 5 dalims, 6 straipsnio 1 daliai
 Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl kultūros įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos" (1995 m. birželio 13 d. įstatymo Nr. I-947 redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 120 straipsnio 2 daliai, taip pat dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1320 "Dėl Lietuvos nepriklausomybės signatarų namų ir Lietuvos menininkų rūmų" 2.4 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 120 straipsnio 2 daliai, Europos vietos savivaldos chartijos 3 straipsnio 1 daliai, 4 straipsnio 2 ir 5 dalims, 6 straipsnio 1 daliai bei Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 4 punktui ir 6 straipsnio 1 dalies 13 punktui

Nr. 120
 Prašymas (Nr. 12/2002) gautas: 2002 m. balandžio 26 d. Bylos Nr.: -
 Prašymą pateikė: Kauno m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Normantas
 Prašymo būsena: Grąžinta
 Pastaba. grąžinta 2002-05-29 pirmininko potvarkiu Nr. 39
 Dėl 2002 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 8, 12, 15, 16, 18, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. IX-708 1 straipsnio 1 punkto pakeitimo atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 29 ir 30 straipsniams, taip pat dėl 1997 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. VIII-369 Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 4 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai

Nr. 121
 Prašymas (Nr. 13/2002) gautas: 2002 m. gegužės 10 d. Bylos Nr.: 11/02
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): J.Prapiestis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2005, Nr. 36-1184
 Dėl Lietuvos Respublikos specialios paskirties akcinės bendrovės "Lietuvos energija" reorganizavimo įstatymo 2 straipsnio, 3 straipsnio 2 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio nuostatoms

Nr. 122
 Prašymas (Nr. 14/2002) gautas: 2002 m. birželio 19 d. Bylos Nr.: 12/02
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Grąžinta prašant (atsiimta)
 Pastaba. grąžinta KT pirmininko 2005-03-16 potvarkiu Nr. 2B-23
 Dėl Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 41 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatų (2000-05-11 įstatymo Nr. VIII-1678 redakcija, įsigaliojusi nuo 2001-09-01), numatančių išimtį dėl tradicinių religinių bendrijų švietimo įstaigų, suteikiančių valstybinio standarto bendrąjį išsilavinimą, išlaikymo ne steigėjų, o valstybės ir savivaldybių biudžeto lėšomis, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintiems atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės principams, 29 straipsniui, 43 straipsniui

Nr. 123
 Prašymas (Nr. 15/2002) gautas: 2002 m. liepos 2 d. Bylos Nr.: 13/02
 Prašymą pateikė: Lietuvos apeliacinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): S.Stačiokas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2003, Nr. 57-2552
 Pastaba. 2003-01-28 sprendimu bylos Nr. 13/02 ir 22/02 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 13/02-22/02
 Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 312 straipsnio 3 dalyje numatytos minimalios laisvės atėmimo bausmės - penkeri metai laisvės atėmimo, ir 45 straipsnio 4 dalies atitikties Konstitucijos 31 straipsnio 2 dalyje įtvirtintai nusikaltimo padarymu kaltinamo asmens teisei į teisingą bylos išnagrinėjimą bei Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui

Nr. 124
 Prašymas (Nr. 16/2002) gautas: 2002 m. liepos 3 d. Bylos Nr.: 14/02
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Abramavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2005, Nr. 63-2235
 Dėl: 1) 2002 m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo Nr. IX-966 (Žin., 2002, Nr. 65-2634) 7 straipsnio 2 dalies nuostatos: „Medžioti draudžiama […] žemės sklypuose, esančiuose medžioklės plotuose, jeigu jų savininkai uždraudė medžioti juose šio Įstatymo 13 straipsnio 2 dalies nustatyta tvarka", taip pat 13 straipsnio 2 dalies nuostatos: „Privačios žemės sklypo savininkas, kurio žemė šio Įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka yra numatoma priskirti arba yra priskirta medžioklės plotų vienetui, turi teisę uždrausti medžioti jam priklausančioje žemėje, jeigu medžioklės metu žemės ūkio pasėliams arba miškui bus daroma žala" ir 18 straipsnio 7 dalies nuostatos: „Medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala neatlyginama, jeigu ji padaryta žemės sklypuose, kuriuose jų savininkas šio Įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka uždraudė medžioti" atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalims; 2) Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatos: „Medžioklės plotų vienetas turi apimti ne mažiau kaip 1000 ha vientisų medžioklės plotų, išskyrus atvejus, kai mažesni medžioklės plotų vienetai sudaromi Aplinkos ministerijos siūlymu mokslo ir mokymo tikslams arba kai tokie vienetai sudaromi Žemės ūkio ministerijos siūlymu žuvininkystės tvenkinių teritorijose", atitikties Konstitucijos 46 straipsnio 1 daliai

Nr. 125
 Prašymas (Nr. 17/2002) gautas: 2002 m. liepos 5 d. Bylos Nr.: 15/02
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.Ruškytė
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2005, Nr. 117-4239
 Dėl 2002 m . birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos farmacinės veiklos įstatymo 1, 4, 5, 10, 11, 15, 17, 19, 20 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 10(1), 17(1) straipsniais įstatymo Nr. IX-922 (Žin., 2002, Nr. 58-2348) 8 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 ir 46 straipsniams

Nr. 126
 Prašymas (Nr. 18/2002) gautas: 2002 m. liepos 17 d. Bylos Nr.: 17/02
 Prašymą pateikė: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): K.Lapinskas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2006, Nr. 30-1050
 Pastaba. KT 2005-03-24 sprendimu bylos Nr. 17/02, 24/02, 06/03 ir 22/04 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 17/02-24/02-06/03-22/04
 Dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (1995 m. liepos 4 d. įstatymo Nr. I-1013 redakcija) 5 straipsnio 1 dalies, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (2001 m. gruodžio 4 d. įstatymo Nr. IX-628 redakcija) 31straipsnio 1 dalies, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (2001 m. gruodžio 11 d. įstatymo Nr. IX-640 redakcija) 8 straipsnio 6 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 2 dalyje numatyto žemės sklypų įsigijimo nuosavybėn subjektų, tvarkos, sąlygų ir apribojimų konstitucinio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktui bei dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (1995 m. liepos 4 d. įstatymo Nr. I-1013 redakcija) 5 straipsnio 4 dalies, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (2001 m. gruodžio 4 d. įstatymo Nr. IX-628 redakcija) 31straipsnio 7 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 2 dalyje numatyto žemės sklypų įsigijimo nuosavybėn subjektų, tvarkos, sąlygų ir apribojimų konstitucinio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 6 punktui

Nr. 127
 Prašymas (Nr. 19/2002) gautas: 2002 m. liepos 29 d. Bylos Nr.: 16/02
 Prašymą pateikė: Klaipėdos m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): Z.Namavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2005, Nr. 1-7
 Pastaba. 2004-11-10 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02-25/02-9/03-10/03-11/03-36/03-37/03-06/04-09/04-20/04-26/04-30/04-31/04-32/04-34/04 ir Nr. 41/04 sujungtos į vieną bylą. 2002-10-23 sprendimu bylos Nr. 8/02 ir 16/02 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 8/02-16/02. 2004-08-17 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02, 25/02, 9/03, 10/03, 11/03, 36/03, 37/03, 06/04, 09/04, 20/04, 26/04, 30/04, 31/04, 32/04 sujungtos į vieną bylą2004-10-05 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02-25/02-9/03-10/03-11/03-36/03-37/03-06/04-09/04-20/04-26/04-30/04-31/04-32/04 ir Nr. 34/04 sujungtos į vieną bylą
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 6 straipsnio 3 dalies (2001 m. birželio 26 d. Nr. IX-392 redakcija) ta apimtimi, kuria nenumatyta teisė apskųsti teismui nutarimą dėl oficialaus perspėjimo taikymo asmeniui, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21 straipsnio 2 daliai, 22 straipsnio 4 daliai ir 30 straipsnio 1 daliai

Nr. 128
 Prašymas (Nr. 20/2002) gautas: 2002 m. liepos 31 d. Bylos Nr.: 18/02
 Prašymą pateikė: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Normantas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2003, Nr. 68-3094
 Pastaba. 2002-10-23 sprendimu bylos Nr. 46/01, 48/01, 50/01, 2/02, 6/02 ir 18/02 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 46/01-48/01-50/01-2/02-6/02-18/02
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 83 "Dėl vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatų patvirtinimo ir tarnybos laiko, kurio reikia procentiniam priedui už ištarnautus metus gauti, nustatymo" patvirtintų Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatų 5 punkto atitikties Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo (1994 m. gruodžio 13 d. įstatymo Nr. I-693 redakcija) 16 straipsnio 4 dalies 1 punktui

Nr. 129
 Prašymas (Nr. 21/2002) gautas: 2002 m. rugpjūčio 13 d. Bylos Nr.: -
 Prašymą pateikė: Ministras Pirmininkas A. Brazauskas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): J.Prapiestis
 Prašymo būsena: Priimtas sprendimas atsisakyti išaiškinti
 Pastaba. Medžiaga pridėta prie bylos Nr. 29/2000
 Dėl išaiškinimo, kuri Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio redakcija, įsigaliojus Konstitucinio Teismo 2002 m. birželio 19 d. nutarimui, taikytina skiriant ir mokant nukentėjusiųjų asmenų valstybines pensijas

Nr. 130
 Prašymas (Nr. 22/2002) gautas: 2002 m. rugpjūčio 30 d. Bylos Nr.: 19/02
 Prašymą pateikė: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2005, Nr. 152-5605
 Dėl Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalių (1999 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. VIII-1499, įsigaliojusio nuo 1999 m. gruodžio 30 d.) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 3 dalims ir 29 straipsniui

Nr. 131
 Prašymas (Nr. 23/2002) gautas: 2002 m. rugsėjo 26 d. Bylos Nr.: 20/02
 Prašymą pateikė: Mažeikių r. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): S.Stačiokas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2005, Nr. 146-5332
 Dėl Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių "Būtingės nafta", "Mažeikių nafta" ir "Naftotiekis" reorganizavimo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 90-2482; 1999, Nr. 50-1606, Nr. 86-2560; 2001, Nr. 68-2469, Nr. 112-4075, 2002, Nr. 56-2231) 4 straipsnio 2 dalies nuostatos dėl Vertybinių popierių rinkos įstatymo 19 straipsnio netaikymo bei 3 straipsnio 8 dalies, pagal kurią nepateikus privalomojo pasiūlymo supirkti likusias akcijas, buvo sušauktas 2002-06-19 AB "Mažeikių nafta" visuotinis akcininkų susirinkimas, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulei, Konstitucijos 1, 23, 29 ir 46 straipsnių nuostatoms

Nr. 132
 Prašymas (Nr. 24/2002) gautas: 2002 m. spalio 18 d. Bylos Nr.: 21/02
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Abramavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2003, Nr. 27-1098
 Pastaba. 2002-10-23 sprendimu bylos Nr. 39/01ir 21/02 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 39/01-21/02
 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. rugsėjo 29 d. priimto Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių "Būtingės nafta", "Mažeikių nafta" ir "Naftotiekis" reorganizavimo įstatymo 3 straipsnio 4 dalies (Lietuvos Respublikos 1999 m. spalio 5 d. įstatymo Nr. VIII-1343 redakcija, Žin., 1999, Nr. 86-2560) nuostatos, kad "po to, kai strateginis investuotojas įsigis akcijų pagal šio straipsnio 1 dalies 1 punktą, valstybės ir savivaldybių institucijos akcinei bendrovei "Mažeikių nafta" ir jos dukterinėms bendrovėms negalės kelti papildomų reikalavimų dėl akcinės bendrovės "Mažeikių nafta" ir jos dukterinių bendrovių veiklos ar neveikimo ir kitų įvykių iki strateginiam investuotojui įsigyjant akcijų" atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintiems teisingos visuomenės ir teisinės valstybės principams, 5 straipsnio 1 ir 2 dalių, 46 straipsnio 3, 4 ir 5 dalių nuostatoms

Nr. 133
 Prašymas (Nr. 25/2002) gautas: 2002 m. spalio 28 d. Bylos Nr.: 22/02
 Prašymą pateikė: Panevėžio apygardos teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2003, Nr. 57-2552
 Pastaba. 2003-01-28 sprendimu bylos Nr. 22/02 ir 13/02 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 13/02-22/02
 Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 45 straipsnio 4 dalies atitikties Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai bei Konstitucijos 31 straipsnio 2 dalyje įtvirtintiems visų asmenų lygybės įstatymui ir nusikaltimo padarymu kaltinamo asmens teisės į teisingą bylos išnagrinėjimą principams

Nr. 134
 Prašymas (Nr. 26/2002) gautas: 2002 m. lapkričio 11 d. Bylos Nr.: 23/02
 Prašymą pateikė: Panevėžio apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): K.Lapinskas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2004, Nr. 129-4634
 Dėl 1998 m. gruodžio 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1423 patvirtintos Prašymų leisti įsigyti nuosavybėn ne žemės ūkio paskirties žemės sklypus Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 2 dalyje numatyto žemės sklypų įsigijimo nuosavybėn subjektų, tvarkos, sąlygų ir apribojimų įstatymo nustatytiems nacionaliniams ir užsienio subjektams pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo tvarkos 18 straipsnio 3 dalies sakinio "Jei šį skundą Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota ministerija nagrinėja, jos priimtas sprendimas yra galutinis" atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, Teismų įstatymo 4 straipsnio 3 daliai ir Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 daliai

Nr. 135
 Prašymas (Nr. 27/2002) gautas: 2002 m. lapkričio 29 d. Bylos Nr.: 25/02
 Prašymą pateikė: Šiaulių m. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Jarašiūnas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2005, Nr. 1-7
 Pastaba. 2004-11-10 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02-25/02-9/03-10/03-11/03-36/03-37/03-06/04-09/04-20/04-26/04-30/04-31/04-32/04-34/04 ir Nr. 41/04 sujungtos į vieną bylą. 2004-08-17 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02, 25/02, 9/03, 10/03, 11/03, 36/03, 37/03, 06/04, 09/04, 20/04, 26/04, 30/04, 31/04, 32/04 sujungtos į vieną bylą2004-10-05 sprendimu bylos Nr. 8/02-16/02-25/02-9/03-10/03-11/03-36/03-37/03-06/04-09/04-20/04-26/04-30/04-31/04-32/04 ir Nr. 34/04 sujungtos į vieną bylą
 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo Nr. IX -392 (2001 m. birželio 26 d. redakcija) 3, 4, 8 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 22, 24, 31, 32 straipsniams

Nr. 136
 Prašymas (Nr. 28/2002) gautas: 2002 m. gruodžio 4 d. Bylos Nr.: 26/02
 Prašymą pateikė: Panevėžio apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Normantas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2004, Nr. 181-6708
 Pastaba. 2004-08-17 sprendimu bylos Nr. 26/02, 51/01, 19/03, 22/03, 26/03 ir 27/03 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 51/01-26/02-19/03- 22/03-26/03-27/03
 Dėl 2002 m. gegužės 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 686 patvirtintų "Valstybės tarnautojo darbo užmokesčio skaičiavimo 2002 metų II pusmetį taisyklių" atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, Valstybės tarnybos įstatymo 24 straipsnio 1 ir 2 dalims

Nr. 137
 Prašymas (Nr. 29/2002) gautas: 2002 m. gruodžio 11 d. Bylos Nr.: 24/02
 Prašymą pateikė: Molėtų r. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2006, Nr. 30-1050
 Pastaba. KT 2005-03-24 sprendimu bylos Nr. 24/02, 17/02, 06/03 ir 22/04 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 17/02-24/02-06/03-22/04
 Dėl: 1) Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkto, 13 straipsnio 2 dalies 5 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui, 29 straipsnio 1 daliai; 2) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1608 patvirtintų Statybų privačioje žemėje reglamento 2 punkto atitikties Konstitucijos 23 straipsniui, 29 straipsnio 1 daliai; 3) Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 8 straipsnio 3 dalies atitikties Konstitucijos 23 straipsniui, 29 straipsnio 1 daliai

Nr. 138
 Prašymas (Nr. 30/2002) gautas: 2002 m. gruodžio 17 d. Bylos Nr.: -
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Anuliuota
 Pastaba. Pagal KT pirmininko 2002-12-30 potvarkį Nr. 78 Seimo narių A. Kubiliaus ir R. Šukio 2002-12-13 prašymas (pagal KT registraciją - 2002-12-17 Nr. 30/2002) laikomas raštu ir minėtas raštas išbraukiamas iš prašymų (bylų) sąrašo
 Dėl Seimo narių grupės atstovų - Seimo narių Andriaus Kubiliaus ir Raimondo Šukio prašymo, kuriame pateikiami argumentai dėl galimo Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. spalio 29 d. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo preambulės, 2, 12, 13, 15, 16, 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. IX-1157 preambulės, 15 straipsnio (visų dalių), 16 straipsnio 10 dalies ir 20 straipsnio 3 dalies prieštaravimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 29 ir 30 straipsniams

Nr. 139
 Prašymas (Nr. 31/2002) gautas: 2002 m. gruodžio 21 d. Bylos Nr.: 02/03
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): Z.Namavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2005, Nr. 131-4743
 Pastaba. KT 2003-01-27 sprendimu bylos Nr. 02/03, 03/03, 04/03, 05/03 sujungtos į vieną bylą. KT 2005-09-29 sprendimu byla Nr. 02/03-03/03-04/03-05/03 ir bylos Nr. 39/03, 05/04, 16/04, 02/05, 04/05 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 02/03-03/03-04/03-05/03-39/03-05/04-16/04-02/05-04/05
 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. gruodžio 2 d. priimto Tabako kontrolės įstatymo (Nr. I-1143) 21 straipsnio 4 dalies nuostatos, kad "pažeidimas užtraukia komercinės-ūkinės veiklos subjektams dvidešimties tūkstančių litų baudą", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintiems teisingumo ir teisinės valstybės principams

Nr. 140
 Prašymas (Nr. 32/2002) gautas: 2002 m. gruodžio 21 d. Bylos Nr.: 03/03
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): Z.Namavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2005, Nr. 131-4743
 Pastaba. KT 2003-01-27 sprendimu bylos Nr. 02/03, 03/03, 04/03, 05/03 sujungtos į vieną bylą. KT 2005-09-29 sprendimu byla Nr. 02/03-03/03-04/03-05/03 ir bylos Nr. 39/03, 05/04, 16/04, 02/05, 04/05 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 02/03-03/03-04/03-05/03-39/03-05/04-16/04-02/05-04/05
 Dėl Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 21 straipsnio 4 dalies nuostatos, jog tabako gaminių pardavimo reikalavimų, nustatytų šio įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje, pažeidimas užtraukia komercinės-ūkinės veiklos subjektams dvidešimties tūkstančių litų baudą, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 daliai, 46 straipsnio 1, 2 dalims bei Konstitucijoje įtvirtintiems teisingumo ir teisinės valstybės principams

Nr. 141
 Prašymas (Nr. 33/2002) gautas: 2002 m. gruodžio 21 d. Bylos Nr.: 04/03
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): Z.Namavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2005, Nr. 131-4743
 Pastaba. KT 2003-01-27 sprendimu bylos Nr. 02/03, 03/03, 04/03, 05/03 sujungtos į vieną bylą. KT 2005-09-29 sprendimu byla Nr. 02/03-03/03-04/03-05/03 ir bylos Nr. 39/03, 05/04, 16/04, 02/05, 04/05 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 02/03-03/03-04/03-05/03-39/03-05/04-16/04-02/05-04/05
 Dėl Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 21 straipsnio 4 dalies nuostatos, jog tabako gaminių pardavimo reikalavimų, nustatytų šio įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje, pažeidimas užtraukia komercinės-ūkinės veiklos subjektams dvidešimties tūkstančių litų baudą, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 daliai, 46 straipsnio 1, 2 dalims bei Konstitucijoje įtvirtintiems teisingumo ir teisinės valstybės principams

Nr. 142
 Prašymas (Nr. 34/2002) gautas: 2002 m. gruodžio 21 d. Bylos Nr.: 05/03
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): Z.Namavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2005, Nr. 131-4743
 Pastaba. KT 2003-01-27 sprendimu bylos Nr. 02/03, 03/03, 04/03, 05/03 sujungtos į vieną bylą. KT 2005-09-29 sprendimu byla Nr. 02/03-03/03-04/03-05/03 ir bylos Nr. 39/03, 05/04, 16/04, 02/05, 04/05 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 02/03-03/03-04/03-05/03-39/03-05/04-16/04-02/05-04/05
 Dėl Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 21 straipsnio 4 dalies nuostatos, jog tabako gaminių pardavimo reikalavimų, nustatytų šio įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje, pažeidimas užtraukia komercinės-ūkinės veiklos subjektams dvidešimties tūkstančių litų baudą, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 daliai, 46 straipsnio 1, 2 dalims bei Konstitucijoje įtvirtintiems teisingumo ir teisinės valstybės principams

Nr. 143
 Prašymas (Nr. 35/2002) gautas: 2002 m. gruodžio 21 d. Bylos Nr.: -
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): V.Sinkevičius
 Prašymo būsena: Grąžinta
 Pastaba. Pagal KT pirmininko 2002-12-30 potvarkį Nr. 77 prašymas grąžintas (KTĮ 70 str.). Gauta pakartotinai 2003-01-06, reg. Nr. 1B-02
 Dėl 2002 m. spalio 29 d. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo preambulės, 2, 12, 13, 15, 16, 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. IX-1157 preambulės, 15 straipsnio (visų dalių), 16 straipsnio 10 dalies ir 20 straipsnio 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 29 ir 30 straipsniams
Straipsnis iš Konstitucinio teismo nutarimai 2002 metai : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
http://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=97