Konstitucinio teismo praktika, Konstitucinio teismo nutarimai 2005 metai : Straipsniai, TP : Konstitucinio teismo nutarimai 2005 metai : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu


Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#1599: Svečiai
#1: Vartotojai
#7472: Registruoti vartotojai

# xetera


Jūs čia svečias.
+ registracija

Konstitucinio teismo nutarimai 2005 metai

Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 4-5-2009

Informacija atnaujinta 2009 m. balandžio 30 d.

Nr. 253
 Prašymas (Nr. 3/2005) gautas: 2005 m. sausio 25 d. Bylos Nr.: 02/05
 Prašymą pateikė: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): Z.Namavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2005, Nr. 131-4743
 Pastaba. KT 2003-01-27 sprendimu bylos Nr. 02/03, 03/03, 04/03, 05/03 sujungtos į vieną bylą. KT 2005-09-29 sprendimu byla Nr. 02/03-03/03-04/03-05/03 ir bylos Nr. 39/03, 05/04, 16/04, 02/05, 04/05 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 02/03-03/03-04/03-05/03-39/03-05/04-16/04-02/05-04/05
 Dėl Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo (2003 m. lapkričio 20 d. redakcija) 26 straipsnio 14 dalies ta apimtimi, kuria, pasak pareiškėjo, yra suvaržyta teismo teisė, atsižvelgus į visas, taip pat ir į įstatyme nustatytąsias, atsakomybę lengvinančias aplinkybes, skirti švelnesnę negu Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 7 dalyje nustatytoji baudą už Tabako kontrolės įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 6 punkte nustatytų tabako gaminių pardavimo, laikymo draudimų pažeidimą, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 1, 2, 3 dalims, konstituciniam teisinės valstybės principui

Nr. 256
 Prašymas (Nr. 6/2005) gautas: 2005 m. kovo 2 d. Bylos Nr.: 04/05
 Prašymą pateikė: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): Z.Namavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2005, Nr. 131-4743
 Pastaba. KT 2003-01-27 sprendimu bylos Nr. 02/03, 03/03, 04/03, 05/03 sujungtos į vieną bylą. KT 2005-09-29 sprendimu byla Nr. 02/03-03/03-04/03-05/03 ir bylos Nr. 39/03, 05/04, 16/04, 02/05, 04/05 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 02/03-03/03-04/03-05/03-39/03-05/04-16/04-02/05-04/05
 Dėl Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo (2003 m. lapkričio 20 d. redakcija) 26 straipsnio 5 ir 14 dalių ta apimtimi, kuria nenumatyta bylą nagrinėjančio teismo teisė, atsižvelgus į faktines lengvinančias atsakomybę aplinkybes, skirti švelnesnę, negu Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 5 dalyje numatytos sankcijos minimali riba, bausmę, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui

Nr. 258
 Prašymas (Nr. 8/2005) gautas: 2005 m. kovo 10 d. Bylos Nr.: 06/05
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): S.Stačiokas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 121-4965, atitaisymas - 2007.12.01, Nr.: 125
 Pastaba. 2005-05-13 sprendimu bylos 06/05 ir 08/05 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 06/05-08/05
 Dėl: 1. Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymu patvirtinto Vidaus tarnybos statuto II skyriaus 8 skirsnio „Pareigūnų sveikatos priežiūra ir su tuo susijusios socialinės garantijos" ta apimtimi, kuria, pasak pareiškėjo, sumažinta socialinių garantijų apimtis atsisakant pareigūnų gyvybės ir sveikatos privalomojo draudimo valstybės biudžeto lėšomis nuo nelaimingų atsitikimų vykdant tarnybines pareigas bei draudimo išmokų, jei pareigūnas buvo sužalotas vykdydamas tarnybines pareigas, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnio 1 daliai, 52 straipsniui ir konstituciniams teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo principams; 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 530 „Dėl asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ar žuvus ryšium su tarnyba sąlygų" (2002 m. gruodžio 23 d. redakcija) patvirtintų Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ar jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygų 14, 15 punktų nuostatų, ta apimtimi, kuria nustatyta, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinis skyrius turi spręsti dėl draudimo sumos mokėjimo Sąlygų 1.1 punkte nurodytiems pareigūnams juos sužeidus einant tarnybines pareigas, o Sąlygų 1.1 punkte nurodytų statutinių pareigūnų darbovietės moka šiems pareigūnams draudimo sumas, atitikties Vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio 3 daliai

Nr. 259
 Prašymas (Nr. 9/2005) gautas: 2005 m. kovo 14 d. Bylos Nr.: 05/05
 Prašymą pateikė: Šiaulių r. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Abramavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2006, Nr. 7-254
 Pastaba. 2005-10-10 sprendimu bylos 7/03-41/03, 40/04, 46/04, 5/05, 7/05 ir 17/05 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 7/03-41/03-40/04-46/04-5/05-7/05-17/05
Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 407 straipsnio, 410 straipsnio, 412 straipsnio 2 dalies, 413 straipsnio 5 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai ir dėl šio kodekso 234 straipsnio 5 dalies 3 punkto ir 244 straipsnio 2 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 110 straipsnio 2 daliaibr />
Nr. 260
 Prašymas (Nr. 10/2005) gautas: 2005 m. kovo 17 d. Bylos Nr.: 09/05
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): E.Kūris
 Prašymo būsena: Pradėta teisena nutraukta
 Pastaba. KT 2005-03-31 sprendimu atsisakyta nagrinėti Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 12 d. nutarimas Nr. 1167 „Dėl leidimo vykdyti studijas pagal kitų valstybių aukštųjų mokyklų studijų programas ir užsiimti kita su studijomis susijusia veikla išdavimo švietimo įstaigai Baltijos humanitariniam centrui" neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 1153 „Dėl Aukštųjų mokyklų steigimo ir leidimų vykdyti studijas išdavimo tvarkos patvirtinimo" patvirtintos Aukštųjų mokyklų steigimo ir leidimų vykdyti studijas išdavimo tvarkos 40, 42 ir 43 punktams (kartu su Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintu teisinės valstybės principu)
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 12 d. nutarimo Nr. 1167 „Dėl leidimo vykdyti studijas pagal kitų valstybių aukštųjų mokyklų studijų programas ir užsiimti kita su studijomis susijusia veikla išdavimo švietimo įstaigai Baltijos humanitariniam centrui" atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 9 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo 15 straipsnio 3 daliai

Nr. 262
 Prašymas (Nr. 12/2005) gautas: 2005 m. kovo 22 d. Bylos Nr.: 08/05
 Prašymą pateikė: Klaipėdos apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): S.Stačiokas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 121-4965, atitaisymas - 2007.12.01, Nr.: 125
 Pastaba. 2005-05-13 sprendimu bylos 08/05 ir 06/05 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 06/05-08/05
 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintiems teisingos pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės principams, Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 daliai, 52 straipsniui, taip pat dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 530 "Dėl asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ar žuvus ryšium su tarnyba sąlygų" patvirtintų Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ar jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygų atitikties Vidaus tarnybos statuto 40 straipsniui

Nr. 263
 Prašymas (Nr. 13/2005) gautas: 2005 m. kovo 23 d. Bylos Nr.: 07/05
 Prašymą pateikė: Šiaulių r. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Abramavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2006, Nr. 7-254
 Pastaba. 2005-10-10 sprendimu bylos 7/03-41/03, 40/04, 46/04, 5/05, 7/05 ir 17/05 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 7/03-41/03-40/04-46/04-5/05-7/05-17/05
Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 407 straipsnio, 410 straipsnio, 412 straipsnis 2 dalies, 413 straipsnis 5 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai ir dėl šio kodekso 234 straipsnio 5 dalies 3 punkto ir 244 straipsnio 2 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 110 straipsnio 2 daliai

Nr. 264
 Prašymas (Nr. 14/2005) gautas: 2005 m. balandžio 7 d. Bylos Nr.: 10/05
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): K.Lapinskas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2005, Nr. 71-2561
Dėl: Lietuvos Respublikos Prezidento 2005 m. kovo 17 d. dekreto Nr. 237 „Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui atleisti R. K. Urbaitį iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigų" pagal turinį ir priėmimo tvarką atitikties Konstitucijoje įtvirtintiems teisinės valstybės ir atsakingo valdymo principams, 5 straipsnio 1 ir 2 dalims, 6 straipsnio 1 daliai, 7 straipsnio 1 daliai, 77 straipsniui, 84 straipsnio 11 punktui, 112 straipsnio 5 daliai ir 115 straipsnio 4 punktui; Lietuvos Respublikos Seimo 2005 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. X-131 „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjų paskyrimo" 2 straipsnio „Atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko teikimą, paskirti Romualdą Kęstutį URBAITĮ Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėju devyneriems metams" ir Lietuvos Respublikos Seimo 2005 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. X-138 „Dėl R. K. Urbaičio atleidimo iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigų" pagal priėmimo tvarką atitikties Konstitucijoje įtvirtintiems atsakingo valdymo ir teisinės valstybės principams, 103, 104 straipsniams, 112 straipsnio 5 daliai, 113 straipsniui ir 115 straipsnio 4 punktui; Lietuvos Respublikos Seimo 2005 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. X-131 „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjų paskyrimo" 2 straipsnio „Atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko teikimą, paskirti Romualdą Kęstutį URBAITĮ Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėju devyneriems metams" ir Lietuvos Respublikos Seimo 2005 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. X-138 „Dėl R. K. Urbaičio atleidimo iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigų" pagal turinį atitikties Konstitucijoje įtvirtintiems atsakingo valdymo ir teisinės valstybės principams, 5 straipsnio 1 ir 2 dalims, 6 straipsnio 1 daliai, 7 straipsnio 1 daliai, 67 straipsnio 10 punktui, 112 straipsnio 5 daliai ir 115 straipsnio 4 punktui


Nr. 265
 Prašymas (Nr. 15/2005) gautas: 2005 m. gegužės 4 d. Bylos Nr.: 11/05
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.Ruškytė
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 126-5132
 Pastaba. Gauta pakartotinai. Ankstesnis prašymas gautas 2005-03-22 Nr. 11/2005. Sprendimu 2005-03-31 grąžintas.. Prašymas Nr. 15 susideda iš dvieju prašymų: prašymas Nr. 15a ir prašymas Nr. 15b
 Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatos „šio įstatymo 1 <...> straipsnių nuostatos taikomos apskaičiuojant 2000-ųjų ir vėlesnių metų apmokestinamąjį pelną" atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintiems teisingumo ir teisinės valstybės principams


Nr. 267
 Prašymas (Nr. 17/2005) gautas: 2005 m. gegužės 16 d. Bylos Nr.: 12/05
 Prašymą pateikė: Utenos r.apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 65-2529
 Pastaba. KT 2007-05-22 sprendimu bylos Nr. 12/05, 14/05, 18/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05, 01/06, 03/06, 06/06, 07/06, 08/06, 15/06, 17/06, 21/06, 24/06, 25/06, 28/06, 40/06, 41/06, 47/06, 48/06, 53/06, 55/06, 63/06, 68/06, 02/07, 07/07, 09/07, 13/07, 15/07, 19/07, 20/07, 21/07, 22/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 12/05-14/05-18/05-20/05-21/05-22/05-25/05-01/06-03/06-06/06-07/06-08/06-15/06-17/06-21/06-24/06-25/06-28/06-40/06-41/06-47/06-48/06-53/06-55/06-63/06-68/06-02/07-07/07-09/07-13/07-15/07-19/07-20/07-21/07-22/07
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad "išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, jog tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės

Nr. 269
 Prašymas (Nr. 19/2005) gautas: 2005 m. birželio 22 d. Bylos Nr.: 14/05
 Prašymą pateikė: Panevėžio miesto apylinkės teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 65-2529
 Pastaba. KT 2007-05-22 sprendimu bylos Nr. 12/05, 14/05, 18/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05, 01/06, 03/06, 06/06, 07/06, 08/06, 15/06, 17/06, 21/06, 24/06, 25/06, 28/06, 40/06, 41/06, 47/06, 48/06, 53/06, 55/06, 63/06, 68/06, 02/07, 07/07, 09/07, 13/07, 15/07, 19/07, 20/07, 21/07, 22/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 12/05-14/05-18/05-20/05-21/05-22/05-25/05-01/06-03/06-06/06-07/06-08/06-15/06-17/06-21/06-24/06-25/06-28/06-40/06-41/06-47/06-48/06-53/06-55/06-63/06-68/06-02/07-07/07-09/07-13/07-15/07-19/07-20/07-21/07-22/07
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio pakeitimo įstatymo ta apimtimi, kuria nustatyta, kad „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai, teisinės valstybės principui

Nr. 270


 Prašymas (Nr. 20/2005) gautas: 2005 m. liepos 26 d. Bylos Nr.: 16/05
 Prašymą pateikė: Lietuvos apeliacinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): S.Stačiokas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 134-5427
 Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2004 m. liepos 1 d. dekreto Nr. 140 "Dėl apygardos teismo teisėjo atleidimo" atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 115 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 83 straipsnio 1 daliai, taip pat šio įstatymo 83, 84, 86 straipsniams, 90 straipsnio 1 dalies 5 punktui, 6 ir 7 dalims ta apimtimi, kuria reglamentuojamos teisėjo drausminė atsakomybė ir atleidimo iš pareigų tvarka

Nr. 271
 Prašymas (Nr. 21/2005) gautas: 2005 m. rugpjūčio 5 d. Bylos Nr.: 15/05
 Prašymą pateikė: Panevėžio apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): T.Birmontienė
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 131-5309
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. 497 "Dėl kasmetinių papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos patvirtinimo" patvirtintų Kasmetinių papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos 1.2 punkto ta apimtimi, kuria nustatyta, kad į ilgalaikį nepertraukiamąjį darbo toje darbovietėje stažą, už kurį suteikiamos kasmetinės papildomos atostogos, neįeina laikas, dirbtas įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, iš kurios į kitą darbovietę darbuotojas perkeltas darbdavių susitarimu ar kitais pagrindais, nenutraukiančiais stažo, atitikties Lietuvos Respublikos darbo kodekso 30 straipsnio 1 dalies 4 punktui

Nr. 273
 Prašymas (Nr. 23/2005) gautas: 2005 m. rugsėjo 21 d. Bylos Nr.: 17/05
 Prašymą pateikė: Šiaulių r. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): A.Abramavičius
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2006, Nr. 7-254
 Pastaba. 2005-10-10 sprendimu bylos 7/03-41/03, 40/04, 46/04, 5/05, 7/05 ir 17/05 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 7/03-41/03-40/04-46/04-5/05-7/05-17/05
 Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 407 straipsnio, 410 straipsnio, 412 straipsnio 2 dalies, 413 straipsnio 5 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai ir dėl šio kodekso 234 straipsnio 5 dalies 3 punkto ir 244 straipsnio 2 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 110 straipsnio 2 daliai

Nr. 274
 Prašymas (Nr. 24/2005) gautas: 2005 m. spalio 3 d. Bylos Nr.: 18/05
 Prašymą pateikė: Panevėžio apygardos teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 65-2529
 Pastaba. KT 2007-05-22 sprendimu bylos Nr. 12/05, 14/05, 18/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05, 01/06, 03/06, 06/06, 07/06, 08/06, 15/06, 17/06, 21/06, 24/06, 25/06, 28/06, 40/06, 41/06, 47/06, 48/06, 53/06, 55/06, 63/06, 68/06, 02/07, 07/07, 09/07, 13/07, 15/07, 19/07, 20/07, 21/07, 22/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 12/05-14/05-18/05-20/05-21/05-22/05-25/05-01/06-03/06-06/06-07/06-08/06-15/06-17/06-21/06-24/06-25/06-28/06-40/06-41/06-47/06-48/06-53/06-55/06-63/06-68/06-02/07-07/07-09/07-13/07-15/07-19/07-20/07-21/07-22/07
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad "išlaikymą teismas priteisia <....>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui

Nr. 275
 Prašymas (Nr. 25/2005) gautas: 2005 m. spalio 5 d. Bylos Nr.: 19/05
 Prašymą pateikė: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.Ruškytė
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2008, Nr. 23-852
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 1568 „Dėl Kvalifikacinių aukštojo teisinio išsilavinimo reikalavimų asmenims, norintiems įstatymų nustatyta tvarka eiti teisėjo pareigas, patvirtinimo" patvirtintų Kvalifikacinių aukštojo teisinio išsilavinimo reikalavimų asmenims, norintiems įstatymų nustatyta tvarka eiti teisėjo pareigas (inter alia šiuo Vyriausybės nutarimu patvirtintų Kvalifikacinių reikalavimų 3 punkto) ta apimtimi, kuria nenumatytos privalomos nuosekliosios universitetinės studijos pagal pirmosios pakopos teisės studijų programą bakalauro kvalifikaciniam laipsniui gauti, atitikties Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 51 straipsnio 1 dalies nuostatai „Apylinkės teismo teisėju gali būti skiriamas <...> Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą" ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatai „Turinčiais Teismų įstatymo 51 straipsnyje numatytą aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą laikomi asmenys, įgiję teisės magistro arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą)"

Nr. 276
 Prašymas (Nr. 26/2005) gautas: 2005 m. spalio 10 d. Bylos Nr.: 20/05
 Prašymą pateikė: Biržų r. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 65-2529
 Pastaba. KT 2007-05-22 sprendimu bylos Nr. 12/05, 14/05, 18/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05, 01/06, 03/06, 06/06, 07/06, 08/06, 15/06, 17/06, 21/06, 24/06, 25/06, 28/06, 40/06, 41/06, 47/06, 48/06, 53/06, 55/06, 63/06, 68/06, 02/07, 07/07, 09/07, 13/07, 15/07, 19/07, 20/07, 21/07, 22/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 12/05-14/05-18/05-20/05-21/05-22/05-25/05-01/06-03/06-06/06-07/06-08/06-15/06-17/06-21/06-24/06-25/06-28/06-40/06-41/06-47/06-48/06-53/06-55/06-63/06-68/06-02/07-07/07-09/07-13/07-15/07-19/07-20/07-21/07-22/07
Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad "išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresni negu 24 metų", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai

Nr. 277
 Prašymas (Nr. 27/2005) gautas: 2005 m. lapkričio 7 d. Bylos Nr.: 21/05
 Prašymą pateikė: Šakių r. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 65-2529
 Pastaba. KT 2007-05-22 sprendimu bylos Nr. 12/05, 14/05, 18/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05, 01/06, 03/06, 06/06, 07/06, 08/06, 15/06, 17/06, 21/06, 24/06, 25/06, 28/06, 40/06, 41/06, 47/06, 48/06, 53/06, 55/06, 63/06, 68/06, 02/07, 07/07, 09/07, 13/07, 15/07, 19/07, 20/07, 21/07, 22/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 12/05-14/05-18/05-20/05-21/05-22/05-25/05-01/06-03/06-06/06-07/06-08/06-15/06-17/06-21/06-24/06-25/06-28/06-40/06-41/06-47/06-48/06-53/06-55/06-63/06-68/06-02/07-07/07-09/07-13/07-15/07-19/07-20/07-21/07-22/07
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai

Nr. 278
 Prašymas (Nr. 28/2005) gautas: 2005 m. lapkričio 11 d. Bylos Nr.: 22/05
 Prašymą pateikė: Kaišiadorių r. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 65-2529
 Pastaba. KT 2007-05-22 sprendimu bylos Nr. 12/05, 14/05, 18/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05, 01/06, 03/06, 06/06, 07/06, 08/06, 15/06, 17/06, 21/06, 24/06, 25/06, 28/06, 40/06, 41/06, 47/06, 48/06, 53/06, 55/06, 63/06, 68/06, 02/07, 07/07, 09/07, 13/07, 15/07, 19/07, 20/07, 21/07, 22/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 12/05-14/05-18/05-20/05-21/05-22/05-25/05-01/06-03/06-06/06-07/06-08/06-15/06-17/06-21/06-24/06-25/06-28/06-40/06-41/06-47/06-48/06-53/06-55/06-63/06-68/06-02/07-07/07-09/07-13/07-15/07-19/07-20/07-21/07-22/07
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai

Nr. 279
 Prašymas (Nr. 29/2005) gautas: 2005 m. lapkričio 18 d. Bylos Nr.: 23/05
 Prašymą pateikė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): P.Kuconis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas,
 Pastaba. 2007-10-01 KT sprendimu prašymai Nr. 29/2005 ir 16/2007 sujungti į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 23/05-18/07
 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 2091 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 743 „Dėl gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo" papildymo" nuostatos „37.9. nustatyti laisviesiems vartotojams dujų tiekimo kainą, ne didesnę kaip komisijos nustatyta viršutinė dujų tiekimo kainos riba", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsniui, 7 straipsnio 1 daliai, 23 straipsniui, 46 straipsnio 1 daliai, 94 straipsnio 2 punktui ir konstituciniam teisinės valstybės principui, taip pat Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.2 straipsnio 2 daliai, 1.3 straipsnio 3 daliai, 2.80 straipsniui, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsniui

Nr. 282
 Prašymas (Nr. 32/2005) gautas: 2005 m. gruodžio 6 d. Bylos Nr.: 24/05
 Prašymą pateikė: Seimo narių grupė
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): T.Birmontienė
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2006, Nr. 38-1349
 Pastaba. KT 2006-01-16 sprendimu bylos Nr. 24/05 ir 04/06 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 24/05-04/06. 2006-11-21 priimtas sprendimas išaiškinti KT 2006-04-04 nutarimą (medž. Nr. 1B-49/2006)
 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto 73 straipsnio 3 dalies atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 59 straipsnio 4 daliai

Nr. 283
 Prašymas (Nr. 33/2005) gautas: 2005 m. gruodžio 7 d. Bylos Nr.: 25/05
 Prašymą pateikė: Šiaulių r. apyl. teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): R.K.Urbaitis
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2007, Nr. 65-2529
 Pastaba. KT 2007-05-22 sprendimu bylos Nr. 12/05, 14/05, 18/05, 20/05, 21/05, 22/05, 25/05, 01/06, 03/06, 06/06, 07/06, 08/06, 15/06, 17/06, 21/06, 24/06, 25/06, 28/06, 40/06, 41/06, 47/06, 48/06, 53/06, 55/06, 63/06, 68/06, 02/07, 07/07, 09/07, 13/07, 15/07, 19/07, 20/07, 21/07, 22/07 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 12/05-14/05-18/05-20/05-21/05-22/05-25/05-01/06-03/06-06/06-07/06-08/06-15/06-17/06-21/06-24/06-25/06-28/06-40/06-41/06-47/06-48/06-53/06-55/06-63/06-68/06-02/07-07/07-09/07-13/07-15/07-19/07-20/07-21/07-22/07
 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų", atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai

Nr. 285
 Prašymas (Nr. 35/2005) gautas: 2005 m. gruodžio 30 d. Bylos Nr.: 02/06
 Prašymą pateikė: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
 Bylą rengęs teisėjas (-ai): K.Lapinskas
 Prašymo būsena:  Paskelbtas nutarimas, Žin., 2008, Nr. 10-349
 Pastaba. KT 2007-10-01 sprendimu prašymai Nr. 35/2005, 23/2006, 30/2006 ir 51/2006 sujungti į vieną bylą, suteikiant jai Nr. 02/06-23/06-37/06-50/06KT 2007-12-20 sprendimu prašymai Nr. 1B-35/2005, 1B-23/2006, 1B-30/2006, 51/2006 (byla Nr. 02/06-23/06-37/06-50/06) ir prašymas Nr. 1B-40/2007 (byla Nr. 31/07) sujungti į vieną bylą, kuriai suteiktas Nr. 02/06-23/06-37/06-50/06-31/07
 Dėl prašymo ištirti: 1) ar Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalis (2004 m. kovo 9 d. redakcija) ir Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 "Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholio gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo" patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 51.5 punktas, ta apimtimi, kuria nėra numatyta galimybė atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, atsakomybę lengvinančias bei kitas reikšmingas aplinkybes, nepanaikinti licencijos galiojimo, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintiems teisingumo ir teisinės valstybės principams; 2) ar Alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalis (2004 m. kovo 9 d. redakcija) ir minėtu Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 51.5 ir 28.5 punktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 5 daliai

[ Gryžti į skyrių Konstitucinio teismo praktika | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.16877 sekundės -