Teismų praktika, LAT civilinės nutartys nuo 2005m. nuo 93 iki 125 kategorijos : Straipsniai, TP : LAT civilinės nutartys nuo 2005m. nuo 93 iki 125 kategorijos : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu


Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#780: Svečiai
#1: Vartotojai
#7411: Registruoti vartotojai

# Hanna_Myk


Jūs čia svečias.
+ registracija

LAT civilinės nutartys nuo 2005m. nuo 93 iki 125 kategorijos

Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 29-4-2009

93. Civilinio proceso įstatymai, jų aiškinimas ir taikymas:
       93.1. Civilinio proceso įstatymų aiškinimas ir taikymas
       93.2. Civilinio proceso principai:
          93.2.1. Teisingumą vykdo tik teismas principas
          93.2.2. Teisėjų nepriklausomumo ir klausymo tik įstatymo principas
          93.2.3. Teisės į tinkamą teismo procesą principas
          93.2.4. Teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principai
          93.2.5. Proceso koncentruotumo principas
          93.2.6. Draudimo piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis principas
          93.2.7. Ekonomiškumo principas
          93.2.8. Kooperacijos principas
          93.2.9. Teismo proceso viešumo principas
          93.2.10. Valstybinės kalbos principas
          93.2.11. Rungimosi principas
          93.2.12. Dispozityvumo principas
          93.2.13. Betarpiškumo (tiesioginio dalyvavimo) principas
          93.2.14. Žodinio ir rašytinio procesų derinimas
          93.2.15. Bylos nagrinėjimo nepertraukiamumo ir teisėjų sudėties nekintamumo principai
          93.2.16. Šalių procesinio lygiateisiškumo principas
          93.2.17. Teismo sprendimų privalomumo principas
          93.2.18. Sprendimo priėmimo slaptumo principas
          93.2.19. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos principas
          93.2.20. Teismo vadovavimo procesui principas ir išaiškinimo pareiga
          93.2.21. Laisvo įrodymų vertinimo principas
          93.2.22. Teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų taikymas civiliniame procese
    94. Teismų kompetencija:
       94.1. Civilinių bylų priskirtinumas (žinybingumas)
       94.2. Civilinių bylų teismingumas:
          94.2.1. Rūšinis (dalykinis) teismingumas
          94.2.2. Bendrasis teritorinis teismingumas
          94.2.3. Alternatyvusis teritorinis teismingumas
          94.2.4. Išimtinis teritorinis teismingumas
          94.2.5. Sutartinis teismingumas
          94.2.6. Kelių tarpusavyje susijusių bylų teismingumas
          94.2.7. Funkcinis teismingumas
       94.3. Teismo priimtos savo žinion bylos perdavimas kitam teismui
       94.4. Bylos perdavimas iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui
       94.5. Ginčų dėl teismingumo sprendimas
    95. Civilinio proceso dalyviai:
       95.1. Dalyvaujantys byloje asmenys ir civilinis procesinis teisnumas bei veiksnumas
       95.2. Civilinio proceso šalys ir jų teisės ir pareigos
       95.3. Tinkama ir netinkama proceso šalis
       95.4. Procesinis bendrininkavimas:
          95.4.1. Privalomas procesinis bendrininkavimas
          95.4.2. Neprivalomas procesinis bendrininkavimas
       95.5. Procesinis teisių perėmimas
       95.6. Tretieji asmenys civiliniame procese:
          95.6.1. Tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus
          95.6.2. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų
       95.7. Prokuroras, valstybės ir savivaldybių institucijos bei kiti asmenys, ginantys viešąjį interesą, ir jų teisės bei pareigos
       95.8. Valstybės ir savivaldybių institucijos, duodančios išvadą byloje
       95.9. Kiti proceso dalyviai
    96. Atstovavimas teisme:
       96.1. Bendrosios atstovavimo teisme nuostatos
       96.2. Fizinių asmenų atstovai pagal įstatymą
       96.3. Atstovavimo teisme juridiniams asmenims ypatumai
       96.4. Atstovavimas teisme pagal pavedimą
       96.5. Asmenys, kurie negali būti atstovais teisme
       96.6. Kuratorius
       96.7. Valstybės garantuojama teisinė pagalba
    97. Teismo sudėtis ir bylų skirstymas
    98. Teisėjo ar kitų proceso dalyvių nušalinimas (nusišalinimas):
       98.1. Pagrindai teisėjui nušalinti (nusišalinti)
       98.2. Pagrindai ekspertui, vertėjui, teismo posėdžio sekretoriui nušalinti (nusišalinti)
       98.3. Pareiškimų dėl nušalinimų pateikimo ir išsprendimo tvarka, šių pareiškimų patenkinimo teisiniai padariniai
       98.4. Neleistinumas teisėjui pakartotinai dalyvauti nagrinėjant bylas
    99. Bylinėjimosi išlaidos:
       99.1. Žyminis mokestis:
          99.1.1. Žyminio mokesčio dydis
          99.1.2. Žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimas
          99.1.3. Žyminio mokesčio primokėjimas
          99.1.4. Žyminio mokesčio mokėjimas
          99.1.5. Žyminio mokesčio grąžinimas
       99.2. Mokestis už išduodamus procesinius dokumentus
       99.3. Išndlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, ir jų apmokėjimas
       99.4. Atleidimas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo
       99.5. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas
       99.6. Nuostolių atlyginimas kaip piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis padariniai
       99.7. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimas valstybei
       99.8. Atsakovo paieškos ir sprendimų vykdymo išlaidų atlyginimas
       99.9. Išlaidų advokato, advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimas
       99.10. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų atlyginimas
       99.11. Kiti su bylinėjimosi išlaidomis susiję klausimai
    100. Užstatas
    101. Teismo nuobaudos
    102. Procesiniai terminai:
       102.1. Procesinių terminų samprata, jų teisinė reikšmė ir rūšys
       102.2. Procesinių terminų skaičiavimas, jų pabaiga ir praleidimo teisiniai padariniai
       102.3. Procesinių terminų sustabdymas
       102.4. Procesinių terminų pratęsimas
       102.5. Procesinių terminų atnaujinimas
    103. Dalyvaujančių byloje asmenų procesiniai dokumentai:
       103.1. Dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų samprata, forma, turinys ir rūšys
       103.2. Dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų skaičius ir kalba
       103.3. Dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų priedai ir jų forma
       103.4. Dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų priėmimas ir trūkumų ištaisymas
    104. Procesinių dokumentų įteikimas:
       104.1. Įteikimas paprastuoju ir registruotu paštu
       104.2. Įteikimas per antstolius
       104.3. Įteikimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais
       104.4. Įteikimas per dalyvaujantį byloje asmenį
       104.5. Įteikimas šalies ir trečiojo asmens atstovui
       104.6. Įteikimas tarp advokatų
       104.7. Įteikimas procesinio bendrininkavimo atveju
       104.8. Įteikimas kuratoriui
       104.9. Įteikimas viešo paskelbimo būdu
       104.10. Procesinių dokumentų įteikimo vieta ir tvarka, jų įteikimo patvirtinimas
       104.11. Atsakovo paieška
    105. Teismo pranešimai ir šaukimai, jų turinys
    106. Ieškinys:
       106.1. Ieškinio samprata, jo turinys, elementai (ieškinio dalykas ir pagrindas)
       106.2. Kelių ieškinio reikalavimų sujungimas ir išskyrimas
       106.3. Ieškinio trūkumų ištaisymas
       106.4. Ieškinio priėmimas
       106.4. Ieškinio atsiėmimas
       106.5. Ieškovo atsisakymas nuo ieškinio
       106.6. Ieškinio dalyko arba pagrindo keitimas
       106.7. Atsisakymas priimti ieškinį:
          106.7.1. Atsisakymas priimti ieškinį, jeigu ieškinys nenagrinėtinas teisme
          106.7.2. Atsisakymas priimti ieškinį, jeigu ieškinys neteismingas teismui
          106.7.3. Atsisakymas priimti ieškinį, jeigu suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė įstatymų nustatytos tai bylų kategorijai išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos
          106.7.4. Atsisakymas priimti ieškinį, kai yra įsiteisėjęs teismo arba arbitražo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti ieškovo atsisakymą ieškinio arba patvirtinti šalių
          106.7.5. Atsisakymas priimti ieškinį, kai teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu
          106.7.6. Atsisakymas priimti ieškinį, jeigu šalys yra sudariusios susitarimą perduoti tą ginčą spręsti arbitražui ir atsakovas prieštarauja ginčo nagrinėjimui teisme bei reikalauja laikytis arbitražinio susitarimo
          106.7.7. Atsisakymas priimti ieškinį, kai pareiškimą paduoda neveiksnus fizinis asmuo
          106.7.8. Atsisakymas priimti ieškinį, kai pareiškimą suinteresuoto asmens vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo.
       106.8. Grupės ieškinys
       106.9. Civilinis ieškinys iš baudžiamosios bylos
    107. Atsakovo pripažinimas ieškinio
    108. Priešieškinis
    109. Taikinimas ir taikos sutartis civiliniame procese
    110. Laikinosios apsaugos priemonės:
       110.1. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas
       110.2. Atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimas
       110.3. Vienos laikinosios apsaugos priemonės pakeitimas kita
       110.4. Laikinųjų apsaugos priemonių galiojimas ir panaikinimas
       110.5. Nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymas ir apskundimas
       110.6. Kiti su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, pakeitimu, panaikinimu susiję klausimai
       III.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
    111. Pasirengimas teisminiam civilinės bylos nagrinėjimui:
       111.1. Atsiliepimas į pareikštą ieškinį
       111.2. Pasirengimas nagrinėti bylą teisme paruošiamųjų dokumentų būdu (dublikai, triplikai)
       111.3. Pasirengimas nagrinėti bylą teisme parengiamajame teismo posėdyje
       111.4. Kiti teismo ir šalių parengiamieji veiksmai
    112. Bylos skyrimas nagrinėti teismo posėdyje
    113. Bylos nagrinėjimas teismo posėdyje:
       113.1. Žodinis bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme
       113.2. Rašytinis bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme
       113.3. Teismo posėdžio pirmininkas ir jo įgaliojimai
       113.4. Šalių, trečiųjų asmenų ir jų atstovų, kitų proceso dalyvių neatvykimo į teismo posėdį teisiniai padariniai
       113.5. Bylos nagrinėjimo atidėjimas
       113.6. Bylos sustabdymas (bylos sustabdymo pagrindai, terminai, teisiniai padariniai ir bylos nagrinėjimo atnaujinimas):
          113.6.1. Privalomas bylos sustabdymas:
             113.6.1.1. Bylos sustabdymas, kai miršta fizinis asmuo arba pasibaigia juridinis asmuo, kuris buvo bylos šalis, jeigu leidžiamas teisių perėmimas
             113.6.1.2. Bylos sustabdymas, kai šalis netenka veiksnumo
             113.6.1.3. Bylos sustabdymas, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol nebus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka
             113.6.1.4. Bylos sustabdymas, kai nagrinėjant bylą, kurioje atsakovui pareikšti turtiniai reikalavimai, paaiškėja, kad tų pačių turtinių reikalavimų patenkinimas yra susijęs su iškeltos baudžiamosios bylos nagrinėjimu
             113.6.1.5. Bylos sustabdymas, kai nagrinėjant bylą, kurioje atsakovui pareikšti turtiniai reikalavimai, paaiškėja, kad jam iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla
             113.6.1.6. Bylos sustabdymas, kai nagrinėjant bylą, kurioje komerciniam bankui pareikšti turtiniai reikalavimai, paaiškėja, kad Lietuvos bankas yra paskyręs komerciniam bankui laikinąjį administratorių
             113.6.1.7. Bylos sustabdymas, kai teismas kreipiasi į Konstitucinį Teismą
             113.6.1.8. Bylos sustabdymas, kai teismas kreipiasi į administracinį teismą
             113.6.1.9. Bylos sustabdymas, kai teismas kreipiasi į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją
             113.6.1.10. Privalomas bylos sustabdymas kitais įstatymų numatytais atvejais
          113.6.2. Fakultatyvus bylos sustabdymas:
             113.6.2.1. Bylos sustabdymas, kai yra paskelbta atsakovo paieška
             113.6.2.2. Bylos sustabdymas, kai teismas paskiria ekspertizę
             113.6.2.3. Bylos sustabdymas, kai šalis tarnauja Lietuvos Respublikos krašto apsaugos dalinyje, kuriame paskelbta karinė padėtis
             113.6.2.4. Bylos sustabdymas, kai teismas pripažįsta, jog bylą sustabdyti būtina
    113.7 Pertrauka
       113.8. Teismo sprendimo ar nutarties priėmimas ir paskelbimas
       113.9. Teismo sprendimo priėmimo ir paskelbimo atidėjimas
       113.10. Bylos nagrinėjimo iš esmės atnaujinimas
       113.11. Teismo posėdžio protokolas, pastabos dėl protokolo ir jų išnagrinėjimas
    114. Įrodymai ir įrodinėjimas:
       114.1. Įrodymai ir jų rūšys
       114.2. Įrodymų sąsajumas
       114.3. Įrodinėjimo priemonių leistinumas
       114.4. Įrodinėjimo pareiga ir jos paskirstymas tarp šalių
       114.5. Įrodinėjimo dalykas
       114.6. Teismo atsisakymas priimti įrodymą
       114.7. Pavėluotas naujų įrodymų ir motyvų pateikimas
       114.8. Atleidimas nuo įrodinėjimo:
          114.8.1. Teismo pripažintos visiems žinomos aplinkybės
          114.8.2. Prejudiciniai faktai
          114.8.3. Prezumpcijos
          114.8.4. Faktų pripažinimas
       114.9. Įrodinėjimo priemonės:
          114.9.1. Šalių, trečiųjų asmenų ir jų atstovų paaiškinimai
          114.9.2. Liudytojų apklausa ir liudytojų parodymai
          114.9.3. Rašytiniai įrodymai:
             114.9.3.1. Rašytinių įrodymų pateikimas ir išreikalavimas
             114.9.3.2. Oficialūs rašytiniai įrodymai
             114.9.3.3. Rašytiniai įrodymai su trūkumais
             114.9.3.4. Dokumentų originalų pateikimas
             114.9.3.5. Dokumentų nuorašai
          114.9.4. Daiktiniai įrodymai
          114.9.5. Daiktinių, rašytinių įrodymų apžiūra jų buvimo vietoje arba vietos apžiūra ir apžiūros protokolas
          114.9.6. Eksperto išvada:
             114.9.6.1. Eksperto skyrimas ir ekspertizės atlikimas
             114.9.6.2. Eksperto išvada
             114.9.6.3. Eksperto apklausa
             114.9.6.4. Papildoma ir pakartotinė ekspertizė
          114.9.7. Kiti įrodymai (nuotraukos, vaizdo ir garso įrašai ir kt.)
          114.9.8. Elektroniniai duomenys, kaip įrodymai
       114.10. Įrodymų užtikrinimas
       114.11. Įrodymų vertinimas
       114.12. Kiti klausimai, susiję su įrodymais bei įrodinėjimu civiliniame procese
    115. Teismo pavedimai
    116. Teismo sprendimas:
       116.1. Teismo sprendimas, jo priėmimas ir išdėstymas, reikalavimai, kurie keliami teismo sprendimui
       116.2. Dalinis sprendimas
       116.3. Preliminarus sprendimas
       116.4. Galutinis sprendimas
       116.5. Sprendimas už akių:
          116.5.1. Sprendimo už akių priėmimo sąlygos ir tvarka, draudimai priimti sprendimą už akių
          116.5.2. Sprendimo už akių turinys
          116.5.3. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ir šio pareiškimo nagrinėjimo tvarka
          116.5.4. Pakartotinis sprendimas už akių
       116.6. Teismo sprendimo nukreipimas skubiam vykdymui:
          116.6.1. Privalomas sprendimo nukreipimas skubiam vykdymui
          116.6.2. Fakultatyvusis sprendimo nukreipimas skubiam vykdymui
       116.7. Teismo sprendimo įvykdymo tvarkos ir termino nustatymas ir sprendimo įvykdymo užtikrinimas
       116.8. Teismo sprendimo atidėjimas ir išdėstymas, sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimas
       116.9. Teismo sprendimo nuorašų išsiuntimas šalims, tretiesiems asmenims ir kitiems asmenims
       116.10. Teismo sprendimo trūkumų ištaisymas:
          116.10.1. Sprendime padarytų rašymo apsirikimų ir aritmetinių klaidų ištaisymas
          116.10.2. Papildomo sprendimo priėmimas
          116.10.3. Sprendimo išaiškinimas
       116.11. Teismo sprendimo įsiteisėjimas ir įsiteisėjimo teisiniai padariniai, res judicata
    117. Pirmosios instancijos teismo nutartys ir rezoliucijos:
       117.1. Klausimai, kuriuos pirmosios instancijos teismas gali spręsti nutartimi
       117.2. Pirmosios instancijos teismo nutarčių rūšys, priėmimo tvarka ir turinys
       117.3. Pirmosios instancijos teismo nutarčių nuorašų įteikimas
       117.4. Rezoliucijos
    118. Bylos nutraukimas:
       118.1. Bylos nutraukimas, kai byla nenagrinėtina teisme
       118.2. Bylos nutraukimas, jeigu ieškovas ar pareiškėjas, kurie kreipėsi į teismą, nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos ir nebegalima šia tvarka pasinaudoti
       118.3. Bylos nutraukimas, kai yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti ieškovo atsisakymą ieškinio arba patvirtinti šalių taikos sutartį
       118.4. Bylos nutraukimas, jeigu ieškovas atsisakė nuo ieškinio ir teismas atsisakymą priėmė
       118.5. Bylos nutraukimas, jeigu šalys sudarė taikos sutartį ir teismas ją patvirtino
       118.6. Bylos nutraukimas, kai yra įsiteisėjęs arbitražo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu
       118.7. Bylos nutraukimas, jeigu mirus fiziniam asmeniui, kuris buvo viena iš bylos šalių, neleidžiamas teisių perėmimas
       118.8. Bylos nutraukimas, kai likvidavus juridinį asmenį, kuris buvo viena iš bylos šalių, neleidžiamas teisių perėmimas
       118.9. Kiti bylos nutraukimo atvejai
       118.10. Bylos nutraukimo tvarka ir teisiniai padariniai
    119. Pareiškimo palikimas nenagrinėto:
       119.1. Pareiškimas palikimas nenagrinėto, jeigu ieškovas ar pareiškėjas, kurie kreipėsi į teismą, nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos ir dar galima pasinaudoti šia tvarka
       119.2. Pareiškimo palikimas nenagrinėto, kai pareiškimą padavė neveiksnus fizinis asmuo
       119.3. Pareiškimo palikimas nenagrinėto, jeigu pareiškimą ieškovo ar pareiškėjo vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo
       119.4. Pareiškimo palikimas nenagrinėto, kai teisme nagrinėjamas ginčas tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu
       119.5. Pareiškimo palikimas nenagrinėto, jeigu atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių CPK 246 straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju
       119.6. Pareiškimo palikimas nenagrinėto, jeigu abi šalys, neprašiusios nagrinėti bylą jų nesant, neatvyko be svarbių priežasčių
       119.7. Pareiškimo palikimas nenagrinėto, kai pareiškimą padavęs asmuo nėra sumokėjęs nustatyto dydžio žyminio mokesčio
       119.8. Pareiškimo palikimas nenagrinėto, jeigu yra pareikšta keletas reikalavimų, o žyminis mokestis sumokėtas tik už dalį iš jų – neapmokėtų reikalavimų dalyje
       119.9. Pareiškimo palikimas nenagrinėto, kai šalys yra sudariusios sutartį perduoti tą ginčą spręsti arbitražui
       119.10. Pareiškimo palikimas nenagrinėto CPK 139 straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju
       119.11. Pareiškimo palikimas nenagrinėto, jeigu bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu paaiškėja, kad pareiškimas neatitinka ieškinio turiniui keliamų reikalavimų
       119.12. Kiti pareiškimo palikimo nenagrinėto atvejai
       119.13. Pareiškimo palikimo nenagrinėto tvarka ir teisiniai padariniai
    120. Teismo nutartis dėl teisės pažeidimų pašalinimo
       III.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
    121. Apeliacinis procesas:
       121.1. Apeliacinio proceso esmė, paskirtis ir tikslai
       121.2. Apeliacijos ribojimai
       121.3. Apeliacinis skundas ir jo padavimo tvarka
       121.4. Apeliacinio skundo subjektai
       121.5. Apeliacinio skundo terminai
       121.6. Apeliacinio skundo priėmimas ir trūkumų šalinimas
       121.7. Apeliacinio skundo atsisakymas
       121.8. Prisidėjimas prie apeliacinio skundo
       121.9. Atsiliepimai į apeliacinį skundą
       121.10. Draudimas apeliaciniame skunde kelti naujus reikalavimus
       121.11. Naujų įrodymų ir motyvų pateikimo apeliacinės instancijos teisme ribojimai
       121.12. Pasirengimas bylos nagrinėjimui apeliacinės instancijos teisme
       121.13. Apeliacijos dalykas ir ribos
       121.14. Apeliacinis bylos nagrinėjimas rašytinio proceso tvarka
       121.15. Apeliacinis bylos nagrinėjimas žodinio proceso tvarka
       121.16. Apribojimai keisti apeliacinio skundo dalyką ir pagrindą
       121.17. Apeliacinio proceso nutraukimas
       121.18. Apeliacinės instancijos teismo, išnagrinėjusio bylą apeliacine tvarka, teisės
       121.19. Absoliutūs sprendimo negaliojimo pagrindai:
          121.19.1. Byla išnagrinėta neteisėtos sudėties teismo
          121.19.2. Pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų
          121.19.3. Pirmosios instancijos teismo sprendimą priėmė ne tas teisėjas, kuris nagrinėjo bylą
          121.19.4. Sprendimas, nutartis yra be motyvų (sutrumpintų motyvų)
          121.19.5. Byloje nėra teismo posėdžio protokolo, kai ji išnagrinėta žodinio proceso tvarka
          121.19.6. Buvo pažeistos rūšinio ar išimtinio teismingumo taisyklės
          121.19.7. Pirmosios instancijos teismas išsprendė ne visus byloje pareikštus reikalavimus ir bylos negalima išskirti CPK 327 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka
          121.19.8. Pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą, kai nebuvo nors vieno iš dalyvaujančių byloje asmenų, kuriam nebuvo pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, jeigu toks asmuo remdamasis šia aplinkybe grindžia savo apeliacinį skundą
          121.19.9. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, buvo pažeistos proceso kalbos taisyklės ir asmuo, kurio teisės buvo pažeistos, šia aplinkybe grindžia savo apeliacinį skundą
       121.20. Bylos perdavimas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui
       121.21. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas ir nutartis, sprendimo ir nutarties priėmimas bei paskelbimas
       121.22. Kiti su apeliacija susiję klausimai
    122. Atskirieji skundai:
       122.1. Atskirasis skundas ir jo pateikimo tvarka
       122.2. Atskirojo skundo nagrinėjimas
       122.3. Apeliacinės instancijos teismo, išnagrinėjusio atskirąjį skundą, teisės
       122.4. Apeliacinės instancijos teismo nutartis dėl atskirojo skundo
       122.5. Kiti su atskirųjų skundų nagrinėjimu susiję klausimai
    123. Kasacinis procesas:
       123.1. Kasacinio proceso esmė, paskirtis ir tikslai
       123.2. Kasacijos ribojimai
       123.3. Pagrindai peržiūrėti bylą kasacine tvarka
       123.4. Kasacinis skundas, prisidėjimas prie kasacinio skundo, atsiliepimas į kasacinį skundą, jų pateikimo tvarka
       123.5. Kasacinių skundų priėmimo tvarka
       123.6. Kasacijos dalykas ir ribos
       123.7. Pasirengimas bylos nagrinėjimui kasaciniame teisme, bylos nagrinėjimas kasacinio teismo posėdyje ir kasacinio teismo nutarties ar nutarimo priėmimas bei paskelbimas
       123.8. Kasacinio proceso nutraukimas
       123.9. Kasacinio teismo, išnagrinėjusio bylą kasacine tvarka, teisės ir kasacinio teismo nutartis (nutarimas)
       123.10. Kiti su kasacija susiję klausimai
    124. Proceso atnaujinimas:
       124.1. Prašymas atjauninti procesą ir jo pateikimo tvarka
       124.2. Proceso atnaujinimo pagrindai:
          124.2.1. Proceso atnaujinimas, kai Europos žmogaus teisių teismas pripažįsta, kad Lietuvos Respublikos teismų sprendimai, nutartys ar nutarimai civilinėse bylose prieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai ir (ar) jos p
          124.2.2. Proceso atnaujinimas, kai naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu
          124.2.3. Proceso atnaujinimas, kai įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyti žinomai melagingi šalies ar trečiojo asmens paaiškinimai, liudytojo parodymai, žinomai melaginga eksperto išvada, žinomai neteisingas vertimas, dokumentų ar daiktinių įrodymų s
          124.2.4. Proceso atnaujinimas, kai įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatytos nusikalstamos dalyvaujančių byloje ar kitų asmenų arba teisėjų veikos, padarytos nagrinėjant tą bylą
          124.2.5. Proceso atnaujinimas, kai panaikinamas kaip neteisėtas ar nepagrįstas teismo sprendimas, nuosprendis arba kitoks valstybės ar savivaldybių institucijų individualaus pobūdžio aktas, kuris buvo pagrindas tam sprendimui, nutarčiai ar nutarimui priim
          124.2.6. Proceso atnaujinimas, jeigu viena iš šalių proceso metu buvo neveiksni ir nebuvo atstovaujama atstovo pagal įstatymą
          124.2.7. Proceso atnaujinimas, jeigu sprendime teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ar pareigų
          124.2.8. Proceso atnaujinimas, kai bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas
          124.2.9. Proceso atnaujinimas, kai pirmosios (apeliacinės) instancijos teismo sprendime ar nutartyje padaryta aiški teisės normos taikymo klaida
       124.3. Prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimas
       124.4. Bylos, kurioje procesas atnaujintas, nagrinėjimas
       124.5. Teismo, išnagrinėjusio bylą, kurioje procesas atnaujintas, teisės
       124.6. Kiti su proceso atnaujinimu susiję klausimai
       III.4. Atskirų kategorijų bylų nagrinėjimo ypatumai, įmonių bankrotas, restruktūrizavimas bei ypatingoji teisena
    125. Atskirų kategorijų bylų nagrinėjimo teisme ypatumai:
       125.1. Bendri šeimos bylų nagrinėjimo ypatumai
       125.2. Bylų dėl santuokos nutrau
93. Civilinio proceso įstatymai, jų aiškinimas ir taikymas:
       93.1. Civilinio proceso įstatymų aiškinimas ir taikymas
       93.2. Civilinio proceso principai:
          93.2.1. Teisingumą vykdo tik teismas principas
          93.2.2. Teisėjų nepriklausomumo ir klausymo tik įstatymo principas
          93.2.3. Teisės į tinkamą teismo procesą principas
          93.2.4. Teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principai
          93.2.5. Proceso koncentruotumo principas
          93.2.6. Draudimo piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis principas
          93.2.7. Ekonomiškumo principas
          93.2.8. Kooperacijos principas
          93.2.9. Teismo proceso viešumo principas
          93.2.10. Valstybinės kalbos principas
          93.2.11. Rungimosi principas
          93.2.12. Dispozityvumo principas
          93.2.13. Betarpiškumo (tiesioginio dalyvavimo) principas
          93.2.14. Žodinio ir rašytinio procesų derinimas
          93.2.15. Bylos nagrinėjimo nepertraukiamumo ir teisėjų sudėties nekintamumo principai
          93.2.16. Šalių procesinio lygiateisiškumo principas
          93.2.17. Teismo sprendimų privalomumo principas
          93.2.18. Sprendimo priėmimo slaptumo principas
          93.2.19. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos principas
          93.2.20. Teismo vadovavimo procesui principas ir išaiškinimo pareiga
          93.2.21. Laisvo įrodymų vertinimo principas
          93.2.22. Teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų taikymas civiliniame procese
    94. Teismų kompetencija:
       94.1. Civilinių bylų priskirtinumas (žinybingumas)
       94.2. Civilinių bylų teismingumas:
          94.2.1. Rūšinis (dalykinis) teismingumas
          94.2.2. Bendrasis teritorinis teismingumas
          94.2.3. Alternatyvusis teritorinis teismingumas
          94.2.4. Išimtinis teritorinis teismingumas
          94.2.5. Sutartinis teismingumas
          94.2.6. Kelių tarpusavyje susijusių bylų teismingumas
          94.2.7. Funkcinis teismingumas
       94.3. Teismo priimtos savo žinion bylos perdavimas kitam teismui
       94.4. Bylos perdavimas iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui
       94.5. Ginčų dėl teismingumo sprendimas
    95. Civilinio proceso dalyviai:
       95.1. Dalyvaujantys byloje asmenys ir civilinis procesinis teisnumas bei veiksnumas
       95.2. Civilinio proceso šalys ir jų teisės ir pareigos
       95.3. Tinkama ir netinkama proceso šalis
       95.4. Procesinis bendrininkavimas:
          95.4.1. Privalomas procesinis bendrininkavimas
          95.4.2. Neprivalomas procesinis bendrininkavimas
       95.5. Procesinis teisių perėmimas
       95.6. Tretieji asmenys civiliniame procese:
          95.6.1. Tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus
          95.6.2. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų
       95.7. Prokuroras, valstybės ir savivaldybių institucijos bei kiti asmenys, ginantys viešąjį interesą, ir jų teisės bei pareigos
       95.8. Valstybės ir savivaldybių institucijos, duodančios išvadą byloje
       95.9. Kiti proceso dalyviai
    96. Atstovavimas teisme:
       96.1. Bendrosios atstovavimo teisme nuostatos
       96.2. Fizinių asmenų atstovai pagal įstatymą
       96.3. Atstovavimo teisme juridiniams asmenims ypatumai
       96.4. Atstovavimas teisme pagal pavedimą
       96.5. Asmenys, kurie negali būti atstovais teisme
       96.6. Kuratorius
       96.7. Valstybės garantuojama teisinė pagalba
    97. Teismo sudėtis ir bylų skirstymas
    98. Teisėjo ar kitų proceso dalyvių nušalinimas (nusišalinimas):
       98.1. Pagrindai teisėjui nušalinti (nusišalinti)
       98.2. Pagrindai ekspertui, vertėjui, teismo posėdžio sekretoriui nušalinti (nusišalinti)
       98.3. Pareiškimų dėl nušalinimų pateikimo ir išsprendimo tvarka, šių pareiškimų patenkinimo teisiniai padariniai
       98.4. Neleistinumas teisėjui pakartotinai dalyvauti nagrinėjant bylas
    99. Bylinėjimosi išlaidos:
       99.1. Žyminis mokestis:
          99.1.1. Žyminio mokesčio dydis
          99.1.2. Žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimas
          99.1.3. Žyminio mokesčio primokėjimas
          99.1.4. Žyminio mokesčio mokėjimas
          99.1.5. Žyminio mokesčio grąžinimas
       99.2. Mokestis už išduodamus procesinius dokumentus
       99.3. Išndlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, ir jų apmokėjimas
       99.4. Atleidimas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo
       99.5. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas
       99.6. Nuostolių atlyginimas kaip piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis padariniai
       99.7. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimas valstybei
       99.8. Atsakovo paieškos ir sprendimų vykdymo išlaidų atlyginimas
       99.9. Išlaidų advokato, advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimas
       99.10. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų atlyginimas
       99.11. Kiti su bylinėjimosi išlaidomis susiję klausimai
    100. Užstatas
    101. Teismo nuobaudos
    102. Procesiniai terminai:
       102.1. Procesinių terminų samprata, jų teisinė reikšmė ir rūšys
       102.2. Procesinių terminų skaičiavimas, jų pabaiga ir praleidimo teisiniai padariniai
       102.3. Procesinių terminų sustabdymas
       102.4. Procesinių terminų pratęsimas
       102.5. Procesinių terminų atnaujinimas
    103. Dalyvaujančių byloje asmenų procesiniai dokumentai:
       103.1. Dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų samprata, forma, turinys ir rūšys
       103.2. Dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų skaičius ir kalba
       103.3. Dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų priedai ir jų forma
       103.4. Dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų priėmimas ir trūkumų ištaisymas
    104. Procesinių dokumentų įteikimas:
       104.1. Įteikimas paprastuoju ir registruotu paštu
       104.2. Įteikimas per antstolius
       104.3. Įteikimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais
       104.4. Įteikimas per dalyvaujantį byloje asmenį
       104.5. Įteikimas šalies ir trečiojo asmens atstovui
       104.6. Įteikimas tarp advokatų
       104.7. Įteikimas procesinio bendrininkavimo atveju
       104.8. Įteikimas kuratoriui
       104.9. Įteikimas viešo paskelbimo būdu
       104.10. Procesinių dokumentų įteikimo vieta ir tvarka, jų įteikimo patvirtinimas
       104.11. Atsakovo paieška
    105. Teismo pranešimai ir šaukimai, jų turinys
    106. Ieškinys:
       106.1. Ieškinio samprata, jo turinys, elementai (ieškinio dalykas ir pagrindas)
       106.2. Kelių ieškinio reikalavimų sujungimas ir išskyrimas
       106.3. Ieškinio trūkumų ištaisymas
       106.4. Ieškinio priėmimas
       106.4. Ieškinio atsiėmimas
       106.5. Ieškovo atsisakymas nuo ieškinio
       106.6. Ieškinio dalyko arba pagrindo keitimas
       106.7. Atsisakymas priimti ieškinį:
          106.7.1. Atsisakymas priimti ieškinį, jeigu ieškinys nenagrinėtinas teisme
          106.7.2. Atsisakymas priimti ieškinį, jeigu ieškinys neteismingas teismui
          106.7.3. Atsisakymas priimti ieškinį, jeigu suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė įstatymų nustatytos tai bylų kategorijai išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos
          106.7.4. Atsisakymas priimti ieškinį, kai yra įsiteisėjęs teismo arba arbitražo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti ieškovo atsisakymą ieškinio arba patvirtinti šalių
          106.7.5. Atsisakymas priimti ieškinį, kai teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu
          106.7.6. Atsisakymas priimti ieškinį, jeigu šalys yra sudariusios susitarimą perduoti tą ginčą spręsti arbitražui ir atsakovas prieštarauja ginčo nagrinėjimui teisme bei reikalauja laikytis arbitražinio susitarimo
          106.7.7. Atsisakymas priimti ieškinį, kai pareiškimą paduoda neveiksnus fizinis asmuo
          106.7.8. Atsisakymas priimti ieškinį, kai pareiškimą suinteresuoto asmens vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo.
       106.8. Grupės ieškinys
       106.9. Civilinis ieškinys iš baudžiamosios bylos
    107. Atsakovo pripažinimas ieškinio
    108. Priešieškinis
    109. Taikinimas ir taikos sutartis civiliniame procese
    110. Laikinosios apsaugos priemonės:
       110.1. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas
       110.2. Atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimas
       110.3. Vienos laikinosios apsaugos priemonės pakeitimas kita
       110.4. Laikinųjų apsaugos priemonių galiojimas ir panaikinimas
       110.5. Nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymas ir apskundimas
       110.6. Kiti su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, pakeitimu, panaikinimu susiję klausimai
       III.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
    111. Pasirengimas teisminiam civilinės bylos nagrinėjimui:
       111.1. Atsiliepimas į pareikštą ieškinį
       111.2. Pasirengimas nagrinėti bylą teisme paruošiamųjų dokumentų būdu (dublikai, triplikai)
       111.3. Pasirengimas nagrinėti bylą teisme parengiamajame teismo posėdyje
       111.4. Kiti teismo ir šalių parengiamieji veiksmai
    112. Bylos skyrimas nagrinėti teismo posėdyje
    113. Bylos nagrinėjimas teismo posėdyje:
       113.1. Žodinis bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme
       113.2. Rašytinis bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme
       113.3. Teismo posėdžio pirmininkas ir jo įgaliojimai
       113.4. Šalių, trečiųjų asmenų ir jų atstovų, kitų proceso dalyvių neatvykimo į teismo posėdį teisiniai padariniai
       113.5. Bylos nagrinėjimo atidėjimas
       113.6. Bylos sustabdymas (bylos sustabdymo pagrindai, terminai, teisiniai padariniai ir bylos nagrinėjimo atnaujinimas):
          113.6.1. Privalomas bylos sustabdymas:
             113.6.1.1. Bylos sustabdymas, kai miršta fizinis asmuo arba pasibaigia juridinis asmuo, kuris buvo bylos šalis, jeigu leidžiamas teisių perėmimas
             113.6.1.2. Bylos sustabdymas, kai šalis netenka veiksnumo
             113.6.1.3. Bylos sustabdymas, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol nebus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka
             113.6.1.4. Bylos sustabdymas, kai nagrinėjant bylą, kurioje atsakovui pareikšti turtiniai reikalavimai, paaiškėja, kad tų pačių turtinių reikalavimų patenkinimas yra susijęs su iškeltos baudžiamosios bylos nagrinėjimu
             113.6.1.5. Bylos sustabdymas, kai nagrinėjant bylą, kurioje atsakovui pareikšti turtiniai reikalavimai, paaiškėja, kad jam iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla
             113.6.1.6. Bylos sustabdymas, kai nagrinėjant bylą, kurioje komerciniam bankui pareikšti turtiniai reikalavimai, paaiškėja, kad Lietuvos bankas yra paskyręs komerciniam bankui laikinąjį administratorių
             113.6.1.7. Bylos sustabdymas, kai teismas kreipiasi į Konstitucinį Teismą
             113.6.1.8. Bylos sustabdymas, kai teismas kreipiasi į administracinį teismą
             113.6.1.9. Bylos sustabdymas, kai teismas kreipiasi į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją
             113.6.1.10. Privalomas bylos sustabdymas kitais įstatymų numatytais atvejais
          113.6.2. Fakultatyvus bylos sustabdymas:
             113.6.2.1. Bylos sustabdymas, kai yra paskelbta atsakovo paieška
             113.6.2.2. Bylos sustabdymas, kai teismas paskiria ekspertizę
             113.6.2.3. Bylos sustabdymas, kai šalis tarnauja Lietuvos Respublikos krašto apsaugos dalinyje, kuriame paskelbta karinė padėtis
             113.6.2.4. Bylos sustabdymas, kai teismas pripažįsta, jog bylą sustabdyti būtina
    113.7 Pertrauka
       113.8. Teismo sprendimo ar nutarties priėmimas ir paskelbimas
       113.9. Teismo sprendimo priėmimo ir paskelbimo atidėjimas
       113.10. Bylos nagrinėjimo iš esmės atnaujinimas
       113.11. Teismo posėdžio protokolas, pastabos dėl protokolo ir jų išnagrinėjimas
    114. Įrodymai ir įrodinėjimas:
       114.1. Įrodymai ir jų rūšys
       114.2. Įrodymų sąsajumas
       114.3. Įrodinėjimo priemonių leistinumas
       114.4. Įrodinėjimo pareiga ir jos paskirstymas tarp šalių
       114.5. Įrodinėjimo dalykas
       114.6. Teismo atsisakymas priimti įrodymą
       114.7. Pavėluotas naujų įrodymų ir motyvų pateikimas
       114.8. Atleidimas nuo įrodinėjimo:
          114.8.1. Teismo pripažintos visiems žinomos aplinkybės
          114.8.2. Prejudiciniai faktai
          114.8.3. Prezumpcijos
          114.8.4. Faktų pripažinimas
       114.9. Įrodinėjimo priemonės:
          114.9.1. Šalių, trečiųjų asmenų ir jų atstovų paaiškinimai
          114.9.2. Liudytojų apklausa ir liudytojų parodymai
          114.9.3. Rašytiniai įrodymai:
             114.9.3.1. Rašytinių įrodymų pateikimas ir išreikalavimas
             114.9.3.2. Oficialūs rašytiniai įrodymai
             114.9.3.3. Rašytiniai įrodymai su trūkumais
             114.9.3.4. Dokumentų originalų pateikimas
             114.9.3.5. Dokumentų nuorašai
          114.9.4. Daiktiniai įrodymai
          114.9.5. Daiktinių, rašytinių įrodymų apžiūra jų buvimo vietoje arba vietos apžiūra ir apžiūros protokolas
          114.9.6. Eksperto išvada:
             114.9.6.1. Eksperto skyrimas ir ekspertizės atlikimas
             114.9.6.2. Eksperto išvada
             114.9.6.3. Eksperto apklausa
             114.9.6.4. Papildoma ir pakartotinė ekspertizė
          114.9.7. Kiti įrodymai (nuotraukos, vaizdo ir garso įrašai ir kt.)
          114.9.8. Elektroniniai duomenys, kaip įrodymai
       114.10. Įrodymų užtikrinimas
       114.11. Įrodymų vertinimas
       114.12. Kiti klausimai, susiję su įrodymais bei įrodinėjimu civiliniame procese
    115. Teismo pavedimai
    116. Teismo sprendimas:
       116.1. Teismo sprendimas, jo priėmimas ir išdėstymas, reikalavimai, kurie keliami teismo sprendimui
       116.2. Dalinis sprendimas
       116.3. Preliminarus sprendimas
       116.4. Galutinis sprendimas
       116.5. Sprendimas už akių:
          116.5.1. Sprendimo už akių priėmimo sąlygos ir tvarka, draudimai priimti sprendimą už akių
          116.5.2. Sprendimo už akių turinys
          116.5.3. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ir šio pareiškimo nagrinėjimo tvarka
          116.5.4. Pakartotinis sprendimas už akių
       116.6. Teismo sprendimo nukreipimas skubiam vykdymui:
          116.6.1. Privalomas sprendimo nukreipimas skubiam vykdymui
          116.6.2. Fakultatyvusis sprendimo nukreipimas skubiam vykdymui
       116.7. Teismo sprendimo įvykdymo tvarkos ir termino nustatymas ir sprendimo įvykdymo užtikrinimas
       116.8. Teismo sprendimo atidėjimas ir išdėstymas, sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimas
       116.9. Teismo sprendimo nuorašų išsiuntimas šalims, tretiesiems asmenims ir kitiems asmenims
       116.10. Teismo sprendimo trūkumų ištaisymas:
          116.10.1. Sprendime padarytų rašymo apsirikimų ir aritmetinių klaidų ištaisymas
          116.10.2. Papildomo sprendimo priėmimas
          116.10.3. Sprendimo išaiškinimas
       116.11. Teismo sprendimo įsiteisėjimas ir įsiteisėjimo teisiniai padariniai, res judicata
    117. Pirmosios instancijos teismo nutartys ir rezoliucijos:
       117.1. Klausimai, kuriuos pirmosios instancijos teismas gali spręsti nutartimi
       117.2. Pirmosios instancijos teismo nutarčių rūšys, priėmimo tvarka ir turinys
       117.3. Pirmosios instancijos teismo nutarčių nuorašų įteikimas
       117.4. Rezoliucijos
    118. Bylos nutraukimas:
       118.1. Bylos nutraukimas, kai byla nenagrinėtina teisme
       118.2. Bylos nutraukimas, jeigu ieškovas ar pareiškėjas, kurie kreipėsi į teismą, nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos ir nebegalima šia tvarka pasinaudoti
       118.3. Bylos nutraukimas, kai yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti ieškovo atsisakymą ieškinio arba patvirtinti šalių taikos sutartį
       118.4. Bylos nutraukimas, jeigu ieškovas atsisakė nuo ieškinio ir teismas atsisakymą priėmė
       118.5. Bylos nutraukimas, jeigu šalys sudarė taikos sutartį ir teismas ją patvirtino
       118.6. Bylos nutraukimas, kai yra įsiteisėjęs arbitražo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu
       118.7. Bylos nutraukimas, jeigu mirus fiziniam asmeniui, kuris buvo viena iš bylos šalių, neleidžiamas teisių perėmimas
       118.8. Bylos nutraukimas, kai likvidavus juridinį asmenį, kuris buvo viena iš bylos šalių, neleidžiamas teisių perėmimas
       118.9. Kiti bylos nutraukimo atvejai
       118.10. Bylos nutraukimo tvarka ir teisiniai padariniai
    119. Pareiškimo palikimas nenagrinėto:
       119.1. Pareiškimas palikimas nenagrinėto, jeigu ieškovas ar pareiškėjas, kurie kreipėsi į teismą, nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos ir dar galima pasinaudoti šia tvarka
       119.2. Pareiškimo palikimas nenagrinėto, kai pareiškimą padavė neveiksnus fizinis asmuo
       119.3. Pareiškimo palikimas nenagrinėto, jeigu pareiškimą ieškovo ar pareiškėjo vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo
       119.4. Pareiškimo palikimas nenagrinėto, kai teisme nagrinėjamas ginčas tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu
       119.5. Pareiškimo palikimas nenagrinėto, jeigu atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių CPK 246 straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju
       119.6. Pareiškimo palikimas nenagrinėto, jeigu abi šalys, neprašiusios nagrinėti bylą jų nesant, neatvyko be svarbių priežasčių
       119.7. Pareiškimo palikimas nenagrinėto, kai pareiškimą padavęs asmuo nėra sumokėjęs nustatyto dydžio žyminio mokesčio
       119.8. Pareiškimo palikimas nenagrinėto, jeigu yra pareikšta keletas reikalavimų, o žyminis mokestis sumokėtas tik už dalį iš jų – neapmokėtų reikalavimų dalyje
       119.9. Pareiškimo palikimas nenagrinėto, kai šalys yra sudariusios sutartį perduoti tą ginčą spręsti arbitražui
       119.10. Pareiškimo palikimas nenagrinėto CPK 139 straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju
       119.11. Pareiškimo palikimas nenagrinėto, jeigu bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu paaiškėja, kad pareiškimas neatitinka ieškinio turiniui keliamų reikalavimų
       119.12. Kiti pareiškimo palikimo nenagrinėto atvejai
       119.13. Pareiškimo palikimo nenagrinėto tvarka ir teisiniai padariniai
    120. Teismo nutartis dėl teisės pažeidimų pašalinimo
       III.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
    121. Apeliacinis procesas:
       121.1. Apeliacinio proceso esmė, paskirtis ir tikslai
       121.2. Apeliacijos ribojimai
       121.3. Apeliacinis skundas ir jo padavimo tvarka
       121.4. Apeliacinio skundo subjektai
       121.5. Apeliacinio skundo terminai
       121.6. Apeliacinio skundo priėmimas ir trūkumų šalinimas
       121.7. Apeliacinio skundo atsisakymas
       121.8. Prisidėjimas prie apeliacinio skundo
       121.9. Atsiliepimai į apeliacinį skundą
       121.10. Draudimas apeliaciniame skunde kelti naujus reikalavimus
       121.11. Naujų įrodymų ir motyvų pateikimo apeliacinės instancijos teisme ribojimai
       121.12. Pasirengimas bylos nagrinėjimui apeliacinės instancijos teisme
       121.13. Apeliacijos dalykas ir ribos
       121.14. Apeliacinis bylos nagrinėjimas rašytinio proceso tvarka
       121.15. Apeliacinis bylos nagrinėjimas žodinio proceso tvarka
       121.16. Apribojimai keisti apeliacinio skundo dalyką ir pagrindą
       121.17. Apeliacinio proceso nutraukimas
       121.18. Apeliacinės instancijos teismo, išnagrinėjusio bylą apeliacine tvarka, teisės
       121.19. Absoliutūs sprendimo negaliojimo pagrindai:
          121.19.1. Byla išnagrinėta neteisėtos sudėties teismo
          121.19.2. Pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų
          121.19.3. Pirmosios instancijos teismo sprendimą priėmė ne tas teisėjas, kuris nagrinėjo bylą
          121.19.4. Sprendimas, nutartis yra be motyvų (sutrumpintų motyvų)
          121.19.5. Byloje nėra teismo posėdžio protokolo, kai ji išnagrinėta žodinio proceso tvarka
          121.19.6. Buvo pažeistos rūšinio ar išimtinio teismingumo taisyklės
          121.19.7. Pirmosios instancijos teismas išsprendė ne visus byloje pareikštus reikalavimus ir bylos negalima išskirti CPK 327 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka
          121.19.8. Pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą, kai nebuvo nors vieno iš dalyvaujančių byloje asmenų, kuriam nebuvo pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, jeigu toks asmuo remdamasis šia aplinkybe grindžia savo apeliacinį skundą
          121.19.9. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, buvo pažeistos proceso kalbos taisyklės ir asmuo, kurio teisės buvo pažeistos, šia aplinkybe grindžia savo apeliacinį skundą
       121.20. Bylos perdavimas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui
       121.21. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas ir nutartis, sprendimo ir nutarties priėmimas bei paskelbimas
       121.22. Kiti su apeliacija susiję klausimai
    122. Atskirieji skundai:
       122.1. Atskirasis skundas ir jo pateikimo tvarka
       122.2. Atskirojo skundo nagrinėjimas
       122.3. Apeliacinės instancijos teismo, išnagrinėjusio atskirąjį skundą, teisės
       122.4. Apeliacinės instancijos teismo nutartis dėl atskirojo skundo
       122.5. Kiti su atskirųjų skundų nagrinėjimu susiję klausimai
    123. Kasacinis procesas:
       123.1. Kasacinio proceso esmė, paskirtis ir tikslai
       123.2. Kasacijos ribojimai
       123.3. Pagrindai peržiūrėti bylą kasacine tvarka
       123.4. Kasacinis skundas, prisidėjimas prie kasacinio skundo, atsiliepimas į kasacinį skundą, jų pateikimo tvarka
       123.5. Kasacinių skundų priėmimo tvarka
       123.6. Kasacijos dalykas ir ribos
       123.7. Pasirengimas bylos nagrinėjimui kasaciniame teisme, bylos nagrinėjimas kasacinio teismo posėdyje ir kasacinio teismo nutarties ar nutarimo priėmimas bei paskelbimas
       123.8. Kasacinio proceso nutraukimas
       123.9. Kasacinio teismo, išnagrinėjusio bylą kasacine tvarka, teisės ir kasacinio teismo nutartis (nutarimas)
       123.10. Kiti su kasacija susiję klausimai
    124. Proceso atnaujinimas:
       124.1. Prašymas atjauninti procesą ir jo pateikimo tvarka
       124.2. Proceso atnaujinimo pagrindai:
          124.2.1. Proceso atnaujinimas, kai Europos žmogaus teisių teismas pripažįsta, kad Lietuvos Respublikos teismų sprendimai, nutartys ar nutarimai civilinėse bylose prieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai ir (ar) jos p
          124.2.2. Proceso atnaujinimas, kai naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu
          124.2.3. Proceso atnaujinimas, kai įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyti žinomai melagingi šalies ar trečiojo asmens paaiškinimai, liudytojo parodymai, žinomai melaginga eksperto išvada, žinomai neteisingas vertimas, dokumentų ar daiktinių įrodymų s
          124.2.4. Proceso atnaujinimas, kai įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatytos nusikalstamos dalyvaujančių byloje ar kitų asmenų arba teisėjų veikos, padarytos nagrinėjant tą bylą
          124.2.5. Proceso atnaujinimas, kai panaikinamas kaip neteisėtas ar nepagrįstas teismo sprendimas, nuosprendis arba kitoks valstybės ar savivaldybių institucijų individualaus pobūdžio aktas, kuris buvo pagrindas tam sprendimui, nutarčiai ar nutarimui priim
          124.2.6. Proceso atnaujinimas, jeigu viena iš šalių proceso metu buvo neveiksni ir nebuvo atstovaujama atstovo pagal įstatymą
          124.2.7. Proceso atnaujinimas, jeigu sprendime teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ar pareigų
          124.2.8. Proceso atnaujinimas, kai bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas
          124.2.9. Proceso atnaujinimas, kai pirmosios (apeliacinės) instancijos teismo sprendime ar nutartyje padaryta aiški teisės normos taikymo klaida
       124.3. Prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimas
       124.4. Bylos, kurioje procesas atnaujintas, nagrinėjimas
       124.5. Teismo, išnagrinėjusio bylą, kurioje procesas atnaujintas, teisės
       124.6. Kiti su proceso atnaujinimu susiję klausimai
       III.4. Atskirų kategorijų bylų nagrinėjimo ypatumai, įmonių bankrotas, restruktūrizavimas bei ypatingoji teisena
    125. Atskirų kategorijų bylų nagrinėjimo teisme ypatumai:
       125.1. Bendri šeimos bylų nagrinėjimo ypatumai
       125.2. Bylų dėl santuokos nutrau
[ Gryžti į skyrių Teismų praktika | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.22372 sekundės -