VT testai : 2011-03-16 Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas egzamino raštu klausimai Testai : TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu


Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5092: Svečiai
#2: Vartotojai
#7354: Registruoti vartotojai

# Moderator
# Vaidotas


Jūs čia svečias.
+ registracija

Jums pateiktas nepilnas testas, 20 klausimų iš 70 galimų. Pilnas testas pateikiamas tik registruotiems vartotojams, registracija nemokama. Norėdami prisiregistruoti, spauskite čia .
Prisiregistravus galėsite išspręsti iki 50 testų NEMOKAMAI.


2011-03-16 Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas egzamino raštu klausimai


1. Institucijos vadovas pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą gali nušalinti valstybinėje tarnyboje dirbantį asmenį nuo konkretaus sprendimo rengimo procedūros, jei yra:
Pažymėk kuris yra teisingas atsakymas
1 Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nurodymas
2 pakankamas pagrindas manyti, kad šio asmens dalyvavimas sukels interesų konfliktą
3 tiesioginio vadovo rekomendacijos

2. Kuriuose iš šių šaltinių privalo būti skelbiama informacija apie konkursus į valstybės tarnautojo pareigas?
Pažymėk kuris yra teisingas atsakymas
1 Valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančios įstaigos interneto tinklalapyje
2 Vidaus reikalų ministerijos interneto tinklalapyje
3 Didžiuosiuose šalies dienraščiuose

3. Ką reiškia pagal Viešojo administravimo įstatymą proporcingumo principas?
Pažymėk kuris yra teisingas atsakymas
1 Viešojo administravimo subjektų sprendimai turi būti priimami ir įgyvendinami tuo viešojo administravimo sistemos lygiu, kuriuo jie yra efektyviausi
2 Institucijoms ir įstaigoms draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint viešojo administravimo įgaliojimų
3 Administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės turi atitikti būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus

4. Kurie iš išvardytų asmenų pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą NEPRISKIRIAMI asmenims, dirbantiems valstybinėje tarnyboje?
Pažymėk kuris yra teisingas atsakymas
1 Profesinės karo tarnybos kariai, vykdantys operatyvinę veiklą
2 Mokytojai
3 Teisėjai

5. Esant pareiškėjo prašymui nurodyti valstybės rinkliavos arba atlyginimo už informacijos teikimą apskaičiavimo pagrindimą, įstaiga:
Pažymėk kuris yra teisingas atsakymas
1 nurodo pagrindimą
2 nurodo tų valstybės rinkliavų ar atlyginimo pagrindimą, kurie įtraukti į Vyriausybės tvirtinamą sąrašą
3 gali pagrįstai atsisakyti nurodyti pagrindimą

6. Kuriuo iš šių būdų NEGALIMA pagrįsti deklaruoto turto įsigijimo šaltinį?
Pažymėk kuris yra teisingas atsakymas
1 Trečiųjų asmenų žodiniais patvirtinimais
2 Sandorius patvirtinančiais dokumentais
3 Trečiųjų asmenų rašytiniais patvirtinimais ar sandorius patvirtinančiais dokumentais

7. Kas teikia aukščiausius diplomatinius rangus?
Pažymėk kuris yra teisingas atsakymas
1 Seimas
2 Ministras Pirmininkas
3 Respublikos Prezidentas

8. Grupiniai nelaimingi atsitikimai darbe – tai:
Pažymėk kuris yra teisingas atsakymas
1 atsitikimai, kai traumą patiria ne mažiau kaip 10 procentų įmonės darbuotojų
2 daugiau negu 3 darbuotojų sveikatos sutrikimas, kurį sukėlė vienas ar daugiau kenksmingų veiksnių per tam tikrą darbo laiką
3 atsitikimai, kai traumą patiria daugiau negu 1 darbuotojas

9. Pretendentė į valstybės tarnautojo pareigas Olga per egzaminą žodžiu vieno komisijos nario buvo paklausta, kokia yra pirmoji teisės akto rengimo stadija. Kuris iš atsakymų teisingas?
Pažymėk kuris yra teisingas atsakymas
1 Teisės akto paskirties nustatymas
2 Rengėjo nustatymas
3 Teisės akto aprobavimas

10. Kada įsigalioja teisės aktai, kuriuose yra valstybės paslaptį sudarančios informacijos, jeigu pačiuose teisės aktuose nenumatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data?
Pažymėk kuris yra teisingas atsakymas
1 Jų paskelbimo „Valstybės žiniose“ dieną
2 Jų pasirašymo dieną
3 Kitą dieną po jų priėmimo

11. Kai įstaigos duomenys išdėstyti dokumento apatinėje paraštėje, tai adresatas rašomas:
Pažymėk kuris yra teisingas atsakymas
1 po dokumento sudarytojo pavadinimu
2 prieš įstaigos duomenų rekvizitą
3 prieš dokumento sudarytojo pavadinimą

12. Aldona, vadovaudamasi Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, kreipėsi į ministeriją dėl jai reikalingos informacijos. Per kiek laiko ministerija turi pateikti Aldonai informaciją nuo jos prašymo gavimo dienos?
Pažymėk kuris yra teisingas atsakymas
1 Per 20 kalendorinių dienų
2 Per 14 darbo dienų
3 Per 20 darbo dienų

13. Kada paprastai teisės aktas dėstomas nauja redakcija?
Pažymėk kuris yra teisingas atsakymas
1 Kai keičiamas pavadinimas
2 Kai keičiama daugiau kaip pusė straipsnių
3 Kai keičiami daugiau nei du skirsniai

14. Nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjekto priimtas teisės aktas neatitinka įstatymų, Vyriausybės atstovas:
Pažymėk kuris yra teisingas atsakymas
1 per 1 mėnesį nuo savivaldybės administravimo subjekto pranešimo apie atsisakymą patenkinti teikimą gavimo dienos, dėl šio akto kreipiasi į teismą
2 per 10 dienų nuo savivaldybės administravimo subjekto pranešimo apie atsisakymą patenkinti teikimą gavimo dienos dėl šio akto kreipiasi į teismą
3 per 1 mėnesį nuo savivaldybės administravimo subjekto pranešimo apie atsisakymą patenkinti teikimą gavimo dienos, šį aktą skundžia Vyriausybei

15. Į kokias eilines sesijas kiekvienais metais renkasi Seimas?
Pažymėk kuris yra teisingas atsakymas
1 Pavasario, vasaros ir rudens
2 Pavasario ir rudens
3 Žiemos ir vasaros

16. Kas sudaro ir tvirtina savivaldybių biudžetą?
Pažymėk kuris yra teisingas atsakymas
1 Seimas
2 Seimo biudžeto ir finansų komitetas
3 Savivaldybės

17. Kas reglamentuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą?
Pažymėk kuris yra teisingas atsakymas
1 Valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančios įstaigos vadovo įsakymai
2 Viešojo administravimo įstatymas ir vidaus reikalų ministro įsakymai
3 Valstybės tarnybos įstatymas ir Vyriausybės patvirtinta tvarka

18. Kas skiria valstybės tarnautojams tarnybines nuobaudas?
Pažymėk kuris yra teisingas atsakymas
1 Įstaigos personalo administravimo tarnybos vadovas
2 Valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo
3 Valstybės tarnautojų vertinimo komisija

19. Kur gali būti nustatytos papildomos ir palankesnės nei galiojančiuose norminiuose teisės aktuose saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų sudarymo darbuotojams nuostatos?
Pažymėk kuris yra teisingas atsakymas
1 Įmonės darbo vidaus tvarkos taisyklėse
2 Įmonės kolektyvinėse sutartyse
3 Įmonės darbuotojų pareigybių aprašymuose (instrukcijose)

20. Apie organizuojamą konkursą į valstybės tarnautojo pareigas privaloma paskelbti:
Pažymėk kuris yra teisingas atsakymas
1 organizuojančios įstaigos ir aukštesnės pagal pavaldumą įstaigos interneto tinklalapiuose
2 Vidaus reikalų ministerijos interneto tinklalapyje
3 „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančios įstaigos interneto tinklalapyje

- Puslapio generavimas: 1.75307 sekundės -