Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5265: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

1. 4. Dėl Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 113 straips­nio
aiš­ki­ni­mo ir tai­ky­mo

Tiek teis­mo iš­lai­dos,
tiek ir iš­lai­dos ad­vo­ka­to pa­gal­bai ap­mo­kė­ti ky­la dėl ci­vi­li­nės by­los
nag­ri­nė­ji­mo teis­me ir yra ne­at­sie­ja­mai su­si­ju­sios su nag­ri­nė­ja­ma
by­la. Jų pa­skirs­ty­mas (at­ly­gi­ni­mas) tarp pro­ce­so sub­jek­tų vyk­do­mas
pa­gal ana­lo­giš­ką ben­drą­jį prin­ci­pą – pa­rei­ga kom­pen­suo­ti pro­ce­są
lai­mė­ju­sios ša­lies ir vals­ty­bės iš­lai­das ten­ka pra­lai­mė­ju­siai by­lą
ša­liai (Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 112, 113, 117 straips­niai).
Iš­ves­ti­niai iš pa­grin­di­nio
ma­te­ria­li­nio tei­si­nio rei­ka­la­vi­mo ci­vi­li­nė­je by­lo­je pro­ce­si­nio
tei­si­nio po­bū­džio rei­ka­la­vi­mai, ne­sant spe­cia­lios nuo­ro­dos įsta­ty­me,
ne­ga­li bū­ti sa­va­ran­kiš­ko ieš­ki­nio nau­jo­je by­lo­je da­ly­ku.
Dėl iš­lai­dų ad­vo­ka­to
ar ad­vo­ka­to pa­dė­jė­jo ir ki­to at­sto­vo pa­gal­bai ap­mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mo
pa­reikš­ti ieš­ki­nį nau­jo­je by­lo­je Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 113
straips­nio pa­grin­du ne­ga­li­ma. Šis klau­si­mas tu­ri bū­ti iš­nag­ri­nė­tas
to­je pa­čio­je by­lo­je, ku­rio­je pri­im­tas pro­ce­si­nis spren­di­mas dėl
gin­čo es­mės.
Ci­vi­li­nio pro­ce­so
ko­dek­so 113 straips­nio 1 da­ly­je nu­ro­dy­ta by­lo­je da­ly­va­vu­sių as­me­nų
tei­sė ne­tu­rė­tų bū­ti ri­bo­ja­ma vien dėl to, jog jie są­ži­nin­gai pro­tin­gą
lai­ką už­del­sė fak­tiš­kai at­si­skai­ty­ti su ad­vo­ka­tu. Į ap­lin­ky­bes,
dėl ku­rių by­lo­je da­ly­va­vęs as­muo są­ži­nin­gai pro­tin­gą lai­ką už­del­sė
at­si­skai­ty­ti su ad­vo­ka­tu, tu­ri bū­ti at­si­žvel­gia­ma, spren­džiant
apie svar­bias prie­žas­tis at­nau­jin­ti pra­leis­tą ter­mi­ną kreip­tis į
teis­mą su pra­šy­mu dėl pa­pil­do­mo­jo spren­di­mo pri­ėmi­mo iš­lai­dų by­lo­je
da­ly­va­vu­sio ad­vo­ka­to pa­gal­bai ap­mo­kė­ti klau­si­mu (Ci­vi­li­nio pro­ce­so
ko­dek­so 127 straips­nio 1 da­lis).

                                                   Ci­vi­li­nė by­la Nr. 3K–7–861/2001
                                                    By­lų ka­te­go­ri­ja 84; 88; 90; 92;
95. 1;107. 2. 2

LIETUVOS
AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos var­du

2001 m.
lap­kri­čio 8 d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus iš­plės­ti­nė tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti
iš tei­sė­jų: Č-­lo­vo J-o (ko­le­gi­jos pir­mi­nin­kas), A-o
D-o (pra­ne­šė­jas), Si­gi­to G-iaus, E-i­di­jaus L-o, V-o
M-o, B-o S-o ir J-o Š-­no,
vie­ša­me teis­mo po­sė­dy­je
ka­sa­ci­ne tvar­ka iš­nag­ri­nė­jo ci­vi­li­nę by­lą pa­gal ieš­ko­vo ak­ci­nės
ben­dro­vės „Ka­sy­ba” ka­sa­ci­nį skun­dą dėl Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo
Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. sau­sio 29 d. nu­tar­ties
per­žiū­rė­ji­mo ci­vi­li­nė­je by­lo­je pa­gal ieš­ko­vo ak­ci­nės ben­dro­vės
„Ka­sy­ba” ieš­ki­nį at­sa­ko­vui ak­ci­nei ben­dro­vei Lie­tu­vos tau­po­ma­jam
ban­kui dėl iš­lai­dų iš­ieš­ko­ji­mo by­lo­je da­ly­va­vu­sio ad­vo­ka­to pa­gal­bai
ap­mo­kė­ti.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja

n u s t a t ė :

Ieš­ko­vas AB „Ka­sy­ba”
2000 m. lie­pos 11 d. su ieš­ki­ni­niu pa­reiš­ki­mu krei­pė­si į teis­mą ir nu­ro­dė,
kad Kau­no apy­gar­dos teis­mas 1999 m. bir­že­lio 8 d. pri­ėmė spren­di­mą ci­vi­li­nė­je
by­lo­je Nr. 2–201/1999 pa­gal ieš­ko­vo AB Lie­tu­vos tau­po­mo­jo ban­ko ieš­ki­nį
at­sa­ko­vams – A. Gu­da­vi­čiaus per­so­na­li­nei įmo­nei „Ar­gus” ir AB „Ka­sy­ba”
– dėl 1 374 246,46 Lt pri­tei­si­mo ir at­sa­ko­vo AB „Ka­sy­ba” prie­šieš­ki­nį
ieš­ko­vui AB Lie­tu­vos tau­po­ma­jam ban­kui ir at­sa­ko­vui A. Gu­da­vi­čiaus
per­so­na­li­nei įmo­nei „Ar­gus” dėl ga­ran­ti­jos ir įkei­ti­mo san­do­rių
pri­pa­ži­ni­mo ne­ga­lio­jan­čiais. Teis­mas AB Lie­tu­vos tau­po­mo­jo ban­ko
ieš­ki­nį AB „Ka­sy­ba” at­me­tė, o AB „Ka­sy­ba” prie­šieš­ki­nį pa­ten­ki­no.
Nuo 1997 m. lap­kri­čio 3 d. AB „Ka­sy­ba” in­te­re­sams mi­nė­to­je by­lo­je
at­sto­va­vo ad­vo­ka­tas M-­vy­das Pū­kas. Per vi­są by­li­nė­ji­mo­si lai­ko­tar­pį
AB „Ka­sy­ba” ad­vo­ka­tui už tei­si­nę pa­gal­bą su­mo­kė­jo 80 830 Lt. To­kiu
bū­du, ieš­ko­vo AB „Ka­sy­ba” ma­ny­mu, dėl ne­pa­grįs­to AB Lie­tu­vos tau­po­mo­jo
ban­ko ieš­ki­nio AB „Ka­sy­ba” pa­ty­rė 80 830 Lt nuos­to­lių. Va­do­vau­da­ma­sis
CPK 113 straips­niu, ieš­ko­vas AB „Ka­sy­ba” 2000 m. lie­pos 11 d. ieš­ki­ni­niu
pa­reiš­ki­mu teis­mo pra­šė pri­teis­ti iš at­sa­ko­vo AB Lie­tu­vos tau­po­mo­jo
ban­ko 5 pro­cen­tų at­mes­to AB Lie­tu­vos tau­po­mo­jo ban­ko ieš­ki­ni­nio
rei­ka­la­vi­mo dy­džio su­mą, su­da­ran­čią 68 700 Lt, ir iš­ieš­ko­ti iš at­sa­ko­vo
ieš­ko­vo AB „Ka­sy­ba” nau­dai 3435 Lt žy­mi­nio mo­kes­čio bei 3435 Lt iš­lai­dų
da­ly­va­vu­sio šio­je by­lo­je ad­vo­ka­to pa­gal­bai ap­mo­kė­ti.
Kau­no apy­gar­dos teis­mas
2000 m. lap­kri­čio 13 d. spren­di­mu ieš­ki­nį at­me­tė ir pri­tei­sė iš ieš­ko­vo
AB „Ka­sy­ba” 25,60 Lt paš­to iš­lai­dų vals­ty­bei. Teis­mas nu­ro­dė, kad iš­lai­dų
by­lo­je da­ly­va­vu­sio ad­vo­ka­to pa­gal­bai ap­mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mas yra
re­gu­liuo­ja­mas ne ma­te­ria­li­nės, o pro­ce­si­nės tei­sės nor­mo­mis (CPK
113 straips­niu), ku­rios ne­nu­ma­to, kad šis klau­si­mas ga­lė­tų bū­ti reiš­kia­mas
kaip sa­va­ran­kiš­kas rei­ka­la­vi­mas ir nag­ri­nė­ja­mas ieš­ki­ni­nės tei­se­nos
tvar­ka. Mi­nė­tas klau­si­mas yra tie­sio­giai su­si­jęs su jau pri­im­tu
spren­di­mu iš es­mės iš­nag­ri­nė­to­je by­lo­je, to­dėl ga­lė­jo bū­ti nag­ri­nė­ja­mas
tik to­je pa­čio­je by­lo­je, ku­rio­je ša­lis tas iš­lai­das tu­rė­jo. Be to,
teis­mas pa­žy­mė­jo, kad iš­nag­ri­nė­to­je by­lo­je ieš­ko­vas at­sto­va­vi­mo
iš­lai­dų pri­teis­ti net ne­pra­šė ir kad iki spren­di­mo pri­ėmi­mo ieš­ko­vas
už at­sto­va­vi­mą bu­vo su­mo­kė­jęs 15 340 Lt. Li­ku­sią da­lį pra­šo­mos pri­teis­ti
su­mos ieš­ko­vas su­mo­kė­jo 2000 m. ge­gu­žės 24 d. , 2000 m. lie­pos 5 d. ir
2000 m. rug­pjū­čio 12 d. , t. y. po spren­di­mo pri­ėmi­mo.
Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio
teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja 2001 m. sau­sio 29
d. nu­tar­ti­mi ieš­ko­vo AB „Ka­sy­ba” ape­lia­ci­nį skun­dą pa­ten­ki­no iš
da­lies ir Kau­no apy­gar­dos teis­mo 2000 m. lap­kri­čio 13 d. spren­di­mą pa­kei­tė.
Iš AB Lie­tu­vos tau­po­mo­jo ban­ko ieš­ko­vo AB „Ka­sy­ba” nau­dai pri­teis­ta
15 000 Lt, 750 Lt at­sto­va­vi­mo iš­lai­dų ir 1125 Lt žy­mi­nio mo­kes­čio. Ki­ta
spren­di­mo da­lis pa­lik­ta ne­pa­keis­ta. Iš at­sa­ko­vo AB Lie­tu­vos tau­po­mo­jo
ban­ko taip pat bu­vo pri­teis­ta 9 Lt paš­to iš­lai­dų vals­ty­bei. Tei­sė­jų
ko­le­gi­ja nu­ro­dė, kad CPK 113 straips­ny­je įtvir­tin­ta nuo­sta­ta, jog ša­liai,
ku­rios nau­dai pri­im­tas spren­di­mas, ant­ro­ji ša­lis at­ly­gi­na su by­los
ve­di­mu su­si­ju­sias iš­lai­das, iš es­mės yra ma­te­ria­li­nės tei­sės nor­ma.
V- ta ap­lin­ky­bė, jog at­sto­va­vi­mo iš­lai­dų at­ly­gi­ni­mo klau­si­mas su­re­gu­liuo­tas
CPK, nė­ra kliū­tis už­ves­ti at­ski­rą by­lą dėl to­kių iš­lai­dų at­ly­gi­ni­mo.
Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas nu­sta­tė, kad ieš­ko­vas už at­sto­va­vi­mą
ci­vi­li­nė­je by­lo­je Nr. 2–201/1999 pa­gal AB Lie­tu­vos tau­po­mo­jo ban­ko
ieš­ki­nį A. Gu­da­vi­čiaus per­so­na­li­nei įmo­nei „Ar­gus” ir AB „Ka­sy­ba”
ad­vo­ka­tui M. Pū­kui su­mo­kė­jo 80 830 Lt. Teis­mas 1999 m. bir­že­lio 8 d.
spren­di­mu ci­vi­li­nė­je by­lo­je Nr. 2–201/1999 AB Lie­tu­vos tau­po­mo­jo
ban­ko ieš­ki­nį AB „Ka­sy­ba” at­me­tė ir pa­ten­ki­no AB „Ka­sy­ba” prie­šieš­ki­nį.
Gin­čo su­ma šio­je by­lo­je bu­vo 1 374 246,46 Lt. To­dėl ieš­ko­vo AB „Ka­sy­ba”
nau­dai mi­nė­tu spren­di­mu pa­ten­kin­tas 1 374 246,46 Lt ieš­ki­nys. Ta­čiau
ieš­ko­vo ad­vo­ka­tui su­mo­kė­tas iš­lai­das tei­sė­jų ko­le­gi­ja ver­ti­no
kaip aiš­kiai per di­de­les. Ad­vo­ka­tas M. Pū­kas AB „Ka­sy­ba” at­sto­va­vo
tik pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­me. At­si­žvelg­da­ma į tai, kad by­la pir­mo­sios
ins­tan­ci­jos teis­me tru­ko nuo 1994 m. rug­pjū­čio 9 d. iki 1999 m. bir­že­lio
8 d. , kad by­lo­je bu­vo pa­teik­tas prie­šieš­ki­ni­nis pa­reiš­ki­mas ir kad
ad­vo­ka­tas da­ly­va­vo ke­liuo­se teis­mo po­sė­džiuo­se, ko­le­gi­ja spren­dė,
jog tu­ri bū­ti at­ly­gin­ta 15 000 Lt ieš­ko­vo tu­rė­tų at­sto­va­vi­mo iš­lai­dų.
Ka­sa­ci­niu skun­du ieš­ko­vas
AB „Ka­sy­ba” pra­šo Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus
tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. sau­sio 29 d. nu­tar­ties da­lį, ku­ria Kau­no
apy­gar­dos teis­mo 2000 m. lap­kri­čio 13 d. spren­di­mo da­lis dėl 53 700 Lt
at­sto­va­vi­mo iš­lai­dų pri­tei­si­mo iš AB Lie­tu­vos tau­po­mo­jo ban­ko at­me­ti­mo
pa­lik­ta ne­pa­keis­ta, pa­nai­kin­ti ir pri­teis­ti iš at­sa­ko­vo AB Lie­tu­vos
tau­po­mo­jo ban­ko 53 700 Lt iš­lai­dų ad­vo­ka­to pa­gal­bai ap­mo­kė­ti,
2685 Lt iš­lai­dų ad­vo­ka­to, da­ly­va­vu­sio šio­je by­lo­je, pa­gal­bai ap­mo­kė­ti
ir vi­sas ieš­ko­vo tu­rė­tas teis­mo iš­lai­das. Ka­sa­to­riaus ma­ny­mu, ape­lia­ci­nės
ins­tan­ci­jos teis­mas ne­pa­grįs­tai pri­pa­ži­no, jog ieš­ko­vo su­mo­kė­tos
at­sto­va­vi­mo iš­lai­dos yra aiš­kiai per di­de­lės. Teis­mas to­kiai sa­vo
iš­va­dai pa­grįs­ti ne­nu­ro­dė jo­kių kri­te­ri­jų, ku­riais rem­da­ma­sis
įver­ti­no ad­vo­ka­to ho­no­ra­ro dy­dį. By­la pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­me
tru­ko be­veik pen­ke­rius me­tus ir tik ad­vo­ka­to pro­fe­sio­na­lu­mo dė­ka
AB „Ka­sy­ba” pa­vy­ko iš­veng­ti ne­pa­grįs­to ieš­ki­nio ir di­de­lių nuos­to­lių,
ga­lė­ju­sių su­kel­ti įmo­nės ban­kro­tą. Su­si­ta­ri­mas su ad­vo­ka­tu dėl
už­mo­kes­čio dy­džio bu­vo su­da­ry­tas va­do­vau­jan­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo 44 straips­niu, t. y. at­si­žvel­giant į by­los su­dė­tin­gu­mą,
ad­vo­ka­to kva­li­fi­ka­ci­ją ir pa­tir­tį. AB „Ka­sy­ba” ne­ma­no, kad ad­vo­ka­to
ho­no­ra­ras bu­vo per di­de­lis, o ver­ti­nant ad­vo­ka­to dar­bo re­zul­ta­tą
– net­gi per ma­žas. Su­si­ta­ri­mai su ad­vo­ka­tu dėl jo dar­bo ap­mo­kė­ji­mo
yra ga­lio­jan­tys, ne­pa­keis­ti. To­dėl, ka­sa­to­riaus ma­ny­mu, ape­lia­ci­nės
ins­tan­ci­jos teis­mas pa­žei­dė ma­te­ria­li­nės tei­sės nor­mą – CPK 113
straips­nį, at­si­sa­ky­da­mas ten­kin­ti ieš­ko­vo rei­ka­la­vi­mą pri­teis­ti
iš­lai­das ad­vo­ka­to pa­gal­bai ap­mo­kė­ti, su­da­ran­čias 5 pro­cen­tus ci­vi­li­nė­je
by­lo­je Nr. 2–201/1999 pa­ten­kin­tų AB „Ka­sy­ba” ieš­ki­ni­nių rei­ka­la­vi­mų.
At­si­lie­pi­mu į ka­sa­ci­nį
skun­dą at­sa­ko­vas AB Lie­tu­vos tau­po­ma­sis ban­kas pra­šo Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio
teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. sau­sio 29
d. nu­tar­tį pa­nai­kin­ti, pa­lik­ti by­lo­je ga­lio­ti Kau­no apy­gar­dos
teis­mo 2000 m. lap­kri­čio 13 d. spren­di­mą, o AB „Ka­sy­ba” ka­sa­ci­nį skun­dą
at­mes­ti. At­sa­ko­vas at­si­lie­pi­me į ka­sa­ci­nį skun­dą iš­dės­tė šiuos
ar­gu­men­tus:
1. Iš­lai­dų ad­vo­ka­to
pa­gal­bai ap­mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mas ma­te­ria­li­nės tei­sės nor­mo­mis yra
ne­re­gu­liuo­ja­mas. Šį klau­si­mą re­gu­liuo­ja pro­ce­si­nės tei­sės nor­mos
(CPK 113 straips­nis), ku­rios ne­nu­ma­to, kad tuo klau­si­mu ga­lė­tų bū­ti
reiš­kia­mas sa­va­ran­kiš­kas rei­ka­la­vi­mas, nag­ri­nė­ti­nas at­skir­to­je
by­lo­je ieš­ki­ni­nės tei­se­nos tvar­ka. Mi­nė­tas klau­si­mas yra ne­at­ski­ria­mai
su­si­jęs su anks­čiau pri­im­tu ir įsi­tei­sė­ju­siu teis­mo spren­di­mu iš es­mės
iš­nag­ri­nė­to­je by­lo­je, to­dėl ga­lė­jo bū­ti nag­ri­nė­ja­mas tik to­je
by­lo­je. Pas­ta­ro­jo­je by­lo­je at­sto­va­vi­mo iš­lai­dų pri­teis­ti ieš­ko­vas
ne­pra­šė.
2. Ieš­ko­vas AB „Ka­sy­ba”
ad­vo­ka­tui už pa­slau­gas bai­gė mo­kė­ti tik 2000 m. rug­pjū­čio 12 d. , t. y.
pra­ėjus dau­giau nei me­tams nuo teis­mo spren­di­mo įsi­tei­sė­ji­mo. Ši ap­lin­ky­bė,
at­sa­ko­vo ma­ny­mu, iš­lai­dų ad­vo­ka­to pa­gal­bai ap­mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mo
ob­jek­tą per­ke­lia už CPK 113 straips­nio ri­bų. Mo­kė­ji­mai ad­vo­ka­tui,
at­lik­ti po įsi­tei­sė­ju­sio teis­mo spren­di­mo, nė­ra sais­to­mi teis­mo va­lios
ir ga­lė­jo bū­ti at­lik­ti už vi­siš­kai su by­la ne­su­si­ju­sias ad­vo­ka­to
pa­slau­gas. An­tra ver­tus, ka­sa­ci­nia­me skun­de ak­cen­tuo­ja­mas ad­vo­ka­to
dar­bo re­zul­ta­tas lei­džia ma­ny­ti, kad su ad­vo­ka­tu ga­lė­jo bū­ti su­da­ry­tas
pri­klau­so­mas nuo by­los baig­ties su­si­ta­ri­mas dėl už­mo­kes­čio dy­džio,
o tai yra drau­džia­ma (Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo 44
straips­nis).
3. Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos
teis­mas rė­mė­si ne gin­čo tei­si­nių san­ty­kių me­tu ga­lio­ju­sio­mis tei­sės
nor­mo­mis, o pa­ties teis­mo su­ra­šy­tu įsta­ty­mų iš­aiš­ki­ni­mu, ku­ris iš
es­mės pa­grįs­tas gin­čo tei­si­niams san­ty­kiams ne­tai­ky­ti­no nau­jo­jo
CK nor­mo­mis.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja

k o n s t a t u o j a :

1. Dėl CPK 113 straips­ny­je
nu­ma­ty­tų tei­sės nor­mų po­bū­džio ir ga­li­my­bės                      pa­reikš­ti ieš­ki­nį CPK 113 straips­nio pa­grin­du

Iš­lai­dos ad­vo­ka­to
ar ad­vo­ka­to pa­dė­jė­jo ir ki­to at­sto­vo pa­gal­bai ap­mo­kė­ti įsta­ty­mu
nė­ra pri­skir­tos teis­mo iš­lai­doms (CPK 101, 108 straips­niai). S-­biau­sius
teis­mo iš­lai­dų ir iš­lai­dų ad­vo­ka­to pa­gal­bai ap­mo­kė­ti skir­tu­mus
są­ly­go­ja mi­nė­tų iš­lai­dų at­si­ra­di­mo prie­žas­tys. Teis­mo iš­lai­dos
ky­la tie­sio­giai iš pa­ties ci­vi­li­nio pro­ce­so ei­gos tei­si­nio reg­la­men­ta­vi­mo
ir ne­pri­klau­so nuo pro­ce­so ša­lių va­lios. Tuo tar­pu iš­lai­dų ad­vo­ka­to
pa­gal­bai at­si­ra­di­mą daž­niau­siai le­mia pro­ce­so ša­lies, ku­ri sam­do­si
ad­vo­ka­tą, siek­da­ma ge­riau ap­gin­ti sa­vo tei­ses, va­lia. Dėl to pas­ta­rą­sias
iš­lai­das ga­li­ma bū­tų api­bū­din­ti kaip pa­pil­do­mas iš­lai­das, su­si­ju­sias
su ci­vi­li­niu pro­ce­su. Teis­mo iš­lai­dų ir pa­pil­do­mų iš­lai­dų skir­tu­mai
są­ly­go­ja tai, kad mi­nė­tų iš­lai­dų at­si­ra­di­mą ir ap­mo­kė­ji­mą reg­la­men­tuo­ja
skir­tin­gų tei­sės ša­kų nor­mos. Teis­mo iš­lai­dų at­si­ra­di­mo ir ap­mo­kė­ji­mo
tei­si­niai san­ty­kiai reg­la­men­tuo­ja­mi ci­vi­li­nio pro­ce­so tei­sės nor­mo­mis
(CPK 102–106, 109–111 ir kt. straips­niai). Ad­vo­ka­tų ir ad­vo­ka­tų pa­dė­jė­jų
pa­slau­gų ap­mo­kė­ji­mas re­gu­liuo­ja­mas ne pro­ce­so, o ma­te­ria­li­nė­mis
tei­sės nor­mo­mis (Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo 44–46
straips­niai, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės
pa­gal­bos įsta­ty­mo 6, 12, 18 straips­niai, 2000 m. lie­pos 18 d. Lie­tu­vos
Res­pub­li­kos ci­vi­li­nio ko­dek­so 6. 720 straips­nis ir kt. ). Ki­ta ver­tus,
teis­mo iš­lai­dos ir pa­pil­do­mos iš­lai­dos, su­si­ju­sios su by­los nag­ri­nė­ji­mu,
tu­ri tam tik­rų es­mi­nių pa­na­šu­mų. CPK 113 straips­nio 1 da­lis nu­ma­to,
kad ša­liai, ku­rios nau­dai pri­im­tas spren­di­mas, teis­mas pri­tei­sia iš
ant­ro­sios ša­lies iš­lai­das da­ly­va­vu­sio by­lo­je ad­vo­ka­to ar ad­vo­ka­to
pa­dė­jė­jo ir ki­to at­sto­vo pa­gal­bai ap­mo­kė­ti – iki 5 pro­cen­tų pa­ten­kin­tos
ieš­ki­ni­nių rei­ka­la­vi­mų da­lies, bet ne dau­giau kaip nu­sta­ty­to­ji tak­sa.
Pa­gal CPK 113 straips­nio 3 da­lį, jei­gu nu­sta­ty­tą­ja tvar­ka ad­vo­ka­to
ar ad­vo­ka­to pa­dė­jė­jo ir ki­to at­sto­vo pa­gal­ba ša­liai bu­vo su­teik­ta
ne­at­ly­gin­ti­nai, teis­mas iš­ieš­ko nu­ro­dy­tą­ją su­mą į vals­ty­bės pa­ja­mas.
Šio­se tei­sės nor­mo­se įtvir­tin­ta iš­lai­dų at­sto­vo pa­gal­bai ap­mo­kė­ti
pa­skirs­ty­mo jau iš­nag­ri­nė­to­je ci­vi­li­nė­je by­lo­je tvar­ka. Tai­gi
tiek teis­mo iš­lai­dos, tiek ir iš­lai­dos ad­vo­ka­to pa­gal­bai ap­mo­kė­ti
ky­la dėl ci­vi­li­nės by­los nag­ri­nė­ji­mo teis­me ir yra ne­at­sie­ja­mai
su­si­ju­sios su nag­ri­nė­ja­mąja by­la. Jų pa­skirs­ty­mas (at­ly­gi­ni­mas)
tarp pro­ce­so sub­jek­tų vyk­do­mas pa­gal ana­lo­giš­ką ben­drą­jį prin­ci­pą
– pa­rei­ga kom­pen­suo­ti pro­ce­są lai­mė­ju­sios ša­lies ir vals­ty­bės iš­lai­das
ten­ka pra­lai­mė­ju­siai by­lą ša­liai (CPK 112, 113, 117 straips­niai). Dėl
šių pa­na­šu­mų, ne­pai­sant to, kad teis­mo iš­lai­dų ir iš­lai­dų ad­vo­ka­to
pa­gal­bai ap­mo­kė­ji­mas yra skir­tin­gų tei­sės ša­kų re­gu­lia­vi­mo
da­ly­kas, ap­tar­tų abie­jų gru­pių iš­lai­dų pa­skirs­ty­mas (at­ly­gi­ni­mas)
tarp ci­vi­li­nio pro­ce­so da­ly­vių bei da­ly­vau­jan­čių by­lo­je as­me­nų
ir vals­ty­bės (CPK 112–117 straips­niai) pri­ski­ria­mas ci­vi­li­nio pro­ce­so
tei­si­nio reg­la­men­ta­vi­mo sfe­rai. Pa­pil­do­mų iš­lai­dų, su­si­ju­sių su
by­los nag­ri­nė­ji­mu, kaip ir teis­mo iš­lai­dų pa­skirs­ty­mo (at­ly­gi­ni­mo)
tai­syk­lės iš­dės­ty­tos CPK šeš­ta­ja­me skir­sny­je. Vi­sos šios tai­syk­lės
lai­ky­ti­nos su­de­da­mą­ja pro­ce­si­nio teis­mo iš­lai­dų ins­ti­tu­to da­li­mi.
CPK 146 straips­nio 2 da­lies
7 punk­tas nu­ma­to, jog kiek­vie­na­me ieš­ki­ny­je tu­ri bū­ti iš­dės­ty­tas
ieš­ko­vo rei­ka­la­vi­mas. Rei­ka­la­vi­mais šio straips­nio pras­me,
at­si­žvel­giant į pas­ta­ro­sios są­vo­kos var­to­ji­mą Ci­vi­li­nio pro­ce­so
ko­dek­se (CPK 217 straips­nio 2 da­ly­je, 231 straips­nio 1 da­lies 1 punk­te,
323 straips­ny­je ir kt. ) ir ci­vi­li­nio pro­ce­so tei­sės dok­tri­no­je, lai­ko­mi
ma­te­ria­li­niai tei­si­niai vie­nos ša­lies rei­ka­la­vi­mai ki­tai ša­liai.
Ci­vi­li­nio pro­ce­so ope­ra­ty­vu­mo prin­ci­pas są­ly­go­ja to­kį tei­si­nį
reg­la­men­ta­vi­mą, pa­gal ku­rį iš­ves­ti­niai ci­vi­li­nės by­los klau­si­mai
tu­ri bū­ti ga­lu­ti­nai iš­spren­džia­mi to­je pa­čio­je ci­vi­li­nė­je by­lo­je.
An­tai CPK 222 straips­nio 5 da­lies 2 punk­tas nu­ro­do, kad teis­mo spren­di­mo
re­zo­liu­ci­nė­je da­ly­je tu­ri bū­ti nu­ro­dy­mas apie teis­mo iš­lai­dų pa­skirs­ty­mą.
Iš to išei­na, kad išves­ti­niai iš pa­grin­di­nio ma­te­ria­li­nio tei­si­nio
rei­ka­la­vi­mo ci­vi­li­nė­je by­lo­je pro­ce­si­nio tei­si­nio po­bū­džio
rei­ka­la­vi­mai, ne­sant spe­cia­lios nuo­ro­dos įsta­ty­me, ne­ga­li bū­ti
sa­va­ran­kiš­ko ieš­ki­nio nau­jo­je by­lo­je da­ly­ku. Kaip mi­nė­ta, CPK 113
straips­ny­je įtvir­tin­tos pro­ce­si­nės tei­sės nor­mos, skir­tos su­re­gu­liuo­ti
pro­ce­si­nius tei­si­nius san­ty­kius, su­si­ju­sius su iš­lai­dų pa­skirs­ty­mu
iš­nag­ri­nė­to­je by­lo­je. Tai­gi rei­ka­la­vi­mai, reiš­kia­mi šio straips­nio
pa­grin­du, yra pro­ce­si­nio tei­si­nio, bet ne ma­te­ria­li­nio tei­si­nio po­bū­džio.
Rem­da­ma­si iš­dės­ty­tais mo­ty­vais, iš­plės­ti­nė tei­sė­jų ko­le­gi­ja kon­sta­tuo­ja,
kad dėl iš­lai­dų ad­vo­ka­to ar ad­vo­ka­to pa­dė­jė­jo ir ki­to at­sto­vo pa­gal­bai
ap­mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mo pa­reikš­ti ieš­ki­nį nau­jo­je by­lo­je CPK 113
straips­nio pa­grin­du ne­ga­li­ma. Šis klau­si­mas tu­ri bū­ti iš­nag­ri­nė­tas
to­je pa­čio­je by­lo­je, ku­rio­je pri­im­tas pro­ce­si­nis spren­di­mas dėl
gin­čo es­mės.

2. Dėl CPK 113 straips­nio
nuo­sta­tų įgy­ven­di­ni­mo pro­ce­dū­ros

CPK 113 straips­nio 1 ir
2 da­lys nu­sta­to ben­drą­sias ja­me nu­ro­dy­tų pa­pil­do­mų iš­lai­dų, su­si­ju­sių
su by­los nag­ri­nė­ji­mu, pa­skirs­ty­mo (at­ly­gi­ni­mo) tai­syk­les. Įsta­ty­mas
ne­nu­ma­to, kad teis­mas sa­vo ini­cia­ty­va tu­ri pa­si­sa­ky­ti dėl ad­vo­ka­to,
ad­vo­ka­to pa­dė­jė­jo ar ki­to at­sto­vo at­ly­gin­ti­nos pa­gal­bos iš­lai­dų
pri­tei­si­mo (CPK 113 straips­nio 1 ir 2 da­lys). Ci­vi­li­nio pro­ce­so dis­po­zi­ty­vu­mo
prin­ci­pas nu­le­mia, jog to­kios iš­lai­dos ga­li bū­ti pri­tei­sia­mos tik
esant pro­ce­są lai­mė­ju­sios ša­lies pra­šy­mui. Ta­čiau vien nu­sta­ty­mas,
kie­no ini­cia­ty­va CPK 113 straips­nio 1 ir 2 da­lių tai­syk­lės yra tai­ko­mos,
ne­duo­da at­sa­ky­mo, ko­kiais pro­ce­si­niais do­ku­men­tais ir ko­kia kon­kre­čia
pro­ce­si­ne tvar­ka spren­džia­mi iš­lai­dų ad­vo­ka­to ar ad­vo­ka­to pa­dė­jė­jo
ir ki­to at­sto­vo pa­gal­bai ap­mo­kė­ti pa­skirs­ty­mo (at­ly­gi­ni­mo) klau­si­mai.
Nei CPK 113 straips­ny­je, nei ku­ria­me nors ki­ta­me CPK straips­ny­je to­kia
tvar­ka nė­ra de­ta­li­zuo­ta. Tai­gi eg­zis­tuo­ja tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo
spra­ga. CPK 11 straips­nio 6 da­lis nu­ro­do, kad tais at­ve­jais, kai nė­ra
įsta­ty­mo, re­gu­liuo­jan­čio gin­čo san­ty­kį, teis­mas vi­sų pir­ma tu­ri
tai­ky­ti įsta­ty­mą, re­gu­liuo­jan­tį pa­na­šius san­ty­kius (įsta­ty­mo ana­lo­gi­ja).
Įsta­ty­mo ana­lo­gi­jos bū­du tai­ky­ti­nas įsta­ty­mas nu­sta­to­mas at­si­žvel­giant
į tai, ko­kia­me tei­si­nia­me ins­ti­tu­te ir ko­kio­je tei­sės ša­ko­je su­si­da­rė
įsta­ty­mo spra­ga. Pa­pil­do­mų iš­lai­dų, su­si­ju­sių su by­los nag­ri­nė­ji­mu,
pa­skirs­ty­mo (at­ly­gi­ni­mo) tarp ci­vi­li­nio pro­ce­so sub­jek­tų tei­si­niai
san­ty­kiai la­biau­siai pa­na­šūs į to pa­ties teis­mo iš­lai­dų ins­ti­tu­to
re­gu­liuo­ja­mus teis­mo iš­lai­dų pa­skirs­ty­mo (at­ly­gi­ni­mo) tei­si­nius
san­ty­kius. Dėl to iš­plės­ti­nė tei­sė­jų ko­le­gi­ja kon­sta­tuo­ja, kad nu­ro­dy­ta
tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo spra­ga tu­ri bū­ti už­pil­do­ma įsta­ty­mo ana­lo­gi­jos
bū­du tai­kant CPK nor­mas, reg­la­men­tuo­jan­čias teis­mo iš­lai­dų pa­skirs­ty­mo
pro­ce­dū­rą.
CPK 222 straips­nio 5 da­lies
2 punk­tas nu­ma­to, kad teis­mas spren­di­mo re­zo­liu­ci­nė­je da­ly­je tu­ri
nu­ro­dy­ti apie teis­mo iš­lai­dų pa­skirs­ty­mą. Va­di­na­si, va­do­vau­jan­tis
CPK 11 straips­nio 6 da­li­mi, iš­spren­džiant by­lą iš es­mės teis­mo spren­di­mu,
jo re­zo­liu­ci­nė­je da­ly­je, esant pa­grin­dui, tu­ri bū­ti nu­ro­do­mas ir
CPK 113 straips­ny­je nu­ma­ty­tų iš­lai­dų pa­skirs­ty­mas. Jei­gu teis­mas
spren­di­me ne­iš­spren­dė ko­kių nors teis­mo iš­lai­dų pa­skirs­ty­mo klau­si­mo,
šiuo klau­si­mu ga­li bū­ti pri­ima­mas pa­pil­do­ma­sis spren­di­mas (CPK 231
straips­nio 1 da­lies 3 punk­tas). Rem­da­ma­si tuo, iš­plės­ti­nė tei­sė­jų ko­le­gi­ja
kon­sta­tuo­ja, jog pa­pil­do­muo­ju spren­di­mu pa­gal įsta­ty­mo ana­lo­gi­ją
spręs­ti­ni ir CPK 113 straips­nio tai­ky­mo klau­si­mai, jei­gu teis­mo spren­di­me
jie iš­spręs­ti ne­bu­vo.
CPK 113 straips­nis ne­ri­bo­ja
da­ly­vau­jan­čių by­lo­je as­me­nų tei­sės pa­reikš­ti pra­šy­mą dėl by­lo­je
da­ly­va­vu­sio ad­vo­ka­to, ad­vo­ka­to pa­dė­jė­jo ar ki­to at­sto­vo iš­lai­dų
at­ly­gi­ni­mo ko­kiais nors kon­kre­čiais ter­mi­nais. CPK 231 straips­nio 2
da­lis nu­ma­to, kad iš­kel­ti klau­si­mą dėl pa­pil­do­mo­jo spren­di­mo pri­ėmi­mo
ga­li­ma per ke­tu­rio­li­ka die­nų nuo teis­mo spren­di­mo pri­ėmi­mo die­nos.
Iš to iš­ei­na, jog iš­kel­ti klau­si­mą dėl CPK 113 straips­nio tai­ky­mo da­ly­vau­jan­tys
by­lo­je as­me­nys ga­li tiek iki teis­mo spren­di­mo pri­ėmi­mo, tiek ir per
ke­tu­rio­li­ka die­nų nuo teis­mo spren­di­mo pri­ėmi­mo die­nos (CPK 11 straips­nio
6 da­lis, 231 straips­nio 2 da­lis). Pa­žy­mė­ti­na, kad šis ke­tu­rio­li­kos
die­nų ter­mi­nas nė­ra nai­ki­na­ma­sis – CPK 231 straips­nis ne­nu­ma­to drau­di­mo
at­nau­jin­ti pra­leis­tą ter­mi­ną pa­reiš­ki­mui dėl pa­pil­do­mo­jo spren­di­mo
pri­ėmi­mo pa­duo­ti. Taip CPK 231 straips­nio 2 da­lies tei­sės nor­mą iš­aiš­ki­no
ir Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus iš­plės­ti­nė
tei­sė­jų ko­le­gi­ja 2001 m. ba­lan­džio 9 d. nu­tar­ty­je, pri­im­to­je by­lo­je
L. A-u­kai­tie­nė ir kt. v. Kau­no ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­ja,
by­los Nr. 3K–7–115/2001, by­lų ka­te­go­ri­ja 25. 2. Nu­sta­čius, jog eg­zis­tuo­ja
svar­bios prie­žas­tys, dėl ku­rių by­lo­je da­ly­vau­jan­tis as­muo pra­lei­do
ter­mi­ną kreip­tis dėl pa­pil­do­mo­jo spren­di­mo pri­ėmi­mo, šis ter­mi­nas
teis­mo ga­li bū­ti at­sta­to­mas (CPK 127 straips­nio 1 da­lis).

3. Dėl CPK 113 straips­nio
1 da­lies aiš­ki­ni­mo ir tai­ky­mo

CPK 113 straips­nio 1 da­ly­je
nu­ro­dy­ta, jog teis­mas lai­mė­ju­siai by­lą ša­liai pri­tei­sia iš­lai­das
ad­vo­ka­to pa­gal­bai ap­mo­kė­ti. CPK 113 straips­nio 1 da­lis aiš­kiai ne­nu­sta­to,
ar ga­li bū­ti pri­teis­tos tik ša­lies fak­tiš­kai tu­rė­tos iš­lai­dos, ar ir
bū­si­mo­sios iš­lai­dos. Šio­je tei­sės nor­mo­je var­to­ja­ma są­vo­ka išlai­dos
tu­ri bū­ti aiš­ki­na­ma sis­te­miš­kai, at­si­žvel­giant į ki­tas CPK nuo­sta­tas,
ku­rios tai­ky­ti­nos pa­skirs­tant teis­mo iš­lai­das ir pa­pil­do­mas iš­lai­das,
su­si­ju­sias su by­los nag­ri­nė­ji­mu. CPK 112 straips­nio 1 da­lis, 115
straips­nio 1 da­lis ir 117 straips­nis nu­ma­to, jog teis­mo yra pa­skirs­to­mos
tik „tu­rė­tos iš­lai­dos”, t. y. fak­tiš­kai tu­rė­tos, o ne bū­si­mo­sios iš­lai­dos.
To­dėl da­ry­ti­na iš­va­da, kad teis­mas pa­gal CPK 113 straips­nio 1 da­lį ga­li
pri­teis­ti ša­liai tik jos fak­tiš­kai tu­rė­tas iš­lai­das.
Ta­čiau iki teis­mo
spren­di­mo pri­ėmi­mo ar net iki su­eis CPK 231 straips­nio 2 da­ly­je nu­ro­dy­tas
ter­mi­nas kreip­tis dėl pa­pil­do­mo­jo spren­di­mo pri­ėmi­mo ne vi­sais at­ve­jais
su­tar­tas ho­no­ra­ras ad­vo­ka­tui už by­lo­je su­teik­tas tei­si­nės pa­gal­bos
pa­slau­gas bū­na iš­mo­kė­tas. Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo 44 straips­nis ir ki­tos
pa­ve­di­mo tei­si­nius san­ty­kius reg­la­men­tuo­jan­čios tei­sės nor­mos ne­ri­bo­ja
ša­lių ga­li­my­bės su­si­tar­ti dėl at­ly­gi­ni­mo už tei­si­nės pa­gal­bos pa­slau­gas
su­mo­kė­ji­mo ati­dė­ji­mo il­ges­niam ar trum­pes­niam lai­kui. Tai­gi ma­te­ria­li­nės
tei­sės nor­mos ne­sie­ja at­sto­vo pa­gal­bai iš­leis­tų su­mų pri­pa­ži­ni­mo
iš­lai­do­mis su šių iš­lai­dų tu­rė­ji­mu iki tam tik­ro mo­men­to, pa­vyz­džiui,
iki by­los iš­nag­ri­nė­ji­mo. Už­mo­kes­čio iš­mo­kė­ji­mas ga­li už­si­tęs­ti
ne tik dėl ati­tin­ka­mo su­si­ta­ri­mo pa­ve­di­mo su­tar­ty­je, bet ir dėl ki­tų
pa­tei­si­na­mų, san­ty­ki­nai nuo ša­lies va­lios ne­pri­klau­san­čių, prie­žas­čių.
An­tai by­lo­se dėl at­ly­gi­ni­mo ža­los, pa­da­ry­tos fi­zi­niam as­me­niui
kū­no su­ža­lo­ji­mo ar svei­ka­tos ne­te­ki­mo at­ve­jais, siek­da­mas už­tik­rin­ti
ne­tur­tin­gų as­me­nų ga­li­my­bę sam­dy­ti kva­li­fi­kuo­tą tei­si­nin­ką,
įsta­ty­mų lei­dė­jas įtei­si­no są­ly­gi­nius su­si­ta­ri­mus dėl ad­vo­ka­to
už­mo­kes­čio (pac­ta de quo­ta li­tis), pa­gal ku­riuos ad­vo­ka­to ho­no­ra­ro
dy­dis pri­klau­so nuo by­los baig­ties (Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo 44 straips­nio
2 da­lis). Už­mo­kes­čio ad­vo­ka­tui už by­lo­je su­teik­tas pa­slau­gas iš­mo­kė­ji­mas
ga­li pa­tei­si­na­mai už­si­tęs­ti taip pat dėl pro­ce­so ša­lies sun­kios ma­te­ria­li­nės
pa­dė­ties, dėl to, kad tarp by­lo­je da­ly­va­vu­sio as­mens ir jo ad­vo­ka­to
ki­lo są­ži­nin­gas gin­čas dėl ho­no­ra­ro dy­džio, ir ki­tais at­ve­jais. CPK
113 straips­nio 1 da­ly­je nu­ro­dy­ta by­lo­je da­ly­va­vu­sių as­me­nų tei­sė
ne­tu­rė­tų bū­ti ri­bo­ja­ma vien dėl to, jog jie są­ži­nin­gai pro­tin­gą lai­ką
už­del­sė fak­tiš­kai at­si­skai­ty­ti su ad­vo­ka­tu. Į ap­lin­ky­bes, dėl ku­rių
by­lo­je da­ly­va­vęs as­muo są­ži­nin­gai pro­tin­gą lai­ką už­del­sė
at­si­skai­ty­ti su ad­vo­ka­tu, tu­ri bū­ti at­si­žvel­gia­ma, spren­džiant
apie svar­bias prie­žas­tis at­nau­jin­ti pra­leis­tą ter­mi­ną kreip­tis į
teis­mą su pra­šy­mu dėl pa­pil­do­mo­jo spren­di­mo pri­ėmi­mo iš­lai­dų by­lo­je
da­ly­va­vu­sio ad­vo­ka­to pa­gal­bai ap­mo­kė­ti klau­si­mu (CPK 127 straips­nio
1 da­lis).

4. Dėl skun­džia­mo Lie­tu­vos
ape­lia­ci­nio teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus
       tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. sau­sio 29 d. spren­di­mo es­mės

2000 m. lie­pos 11 d. AB
„Ka­sy­ba”, rei­ka­lau­da­ma įsi­tei­sė­ju­siu teis­mo spren­di­mu iš­spręs­to­je
Kau­no apy­gar­dos teis­mo ci­vi­li­nė­je by­lo­je Nr. 2–201/1999 tu­rė­tų iš­lai­dų
ad­vo­ka­to pa­gal­bai ap­mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mo, krei­pė­si į teis­mą su ieš­ki­ni­niu
pa­reiš­ki­mu. Vil­niaus mies­to 2–asis apy­lin­kės teis­mas, ku­ria­me iš pra­džių
bu­vo nag­ri­nė­ja­mi AB „Ka­sy­ba” rei­ka­la­vi­mai, 2000 m. rug­pjū­čio 31 d.
nu­tar­ti­mi pa­grįs­tai nu­ro­dė, jog pa­reiš­ki­mas dėl iš­lai­dų da­ly­va­vu­sio
by­lo­je ad­vo­ka­to pa­gal­bai ap­mo­kė­ti nag­ri­nė­ti­nas CPK 231 straips­ny­je
nu­sta­ty­ta tvar­ka, ir per­da­vė by­lą pa­gal AB „Ka­sy­ba” pa­reiš­ki­mą dėl
ad­vo­ka­to iš­lai­dų pir­mą­ja ins­tan­ci­ja nag­ri­nė­ti Kau­no apy­gar­dos
teis­mui, iš­nag­ri­nė­ju­siam ci­vi­li­nę by­lą iš es­mės (b. l. 55). Pir­mo­sios
ir ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mai AB „Ka­sy­ba” pa­reiš­ki­mą iš­nag­ri­nė­jo
kaip nau­ją ci­vi­li­nę by­lą, neat­si­žvelg­da­mi į tai, jog pa­reiš­ki­me iš­kel­ti
ne­at­sie­ja­mai su by­la Nr. 2–201/1999 su­si­ję klau­si­mai. Tei­sin­gu­mo
vyk­dy­mo funk­ci­ja įpa­rei­go­ja teis­mus sa­va­ran­kiš­kai, klau­sant tik
įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų, kva­li­fi­kuo­ti fak­ti­nes jų spren­džia­mų klau­si­mų
ap­lin­ky­bes. Pro­ce­so ša­lies pa­nau­do­ta ne­tin­ka­ma tei­si­nė ter­mi­ni­ja
ar ne­tin­ka­mas fak­ti­nių ap­lin­ky­bių tei­si­nis kva­li­fi­ka­vi­mas teis­mui
ne­ga­li tu­rė­ti iš­anks­ti­nės ga­lios. V- ta ap­lin­ky­bė, jog AB „Ka­sy­ba”
dėl iš­lai­dų už ad­vo­ka­to pa­gal­bą by­lo­je Nr. 2–201/1999 kom­pen­sa­vi­mo
krei­pė­si su at­ski­ru ieš­ki­niu ir ne­tin­ka­mai pa­si­rin­ko pro­ce­dū­rą
šiam pro­ce­si­niam klau­si­mui iš­spręs­ti, ne­ga­lė­jo bū­ti pa­grin­du teis­mams
spręs­ti AB „Ka­sy­ba” rei­ka­la­vi­mus nau­jo­je by­lo­je. Prie­šin­gai, AB
„Ka­sy­ba” pa­reiš­ki­mą teis­mai pri­va­lė­jo iš­nag­ri­nė­ti, kva­li­fi­kuo­da­mi
jo pa­da­vi­mo fak­tą bei ap­lin­ky­bes, tu­rin­čias reikš­mės šio pa­reiš­ki­mo
iš­spren­di­mui, pa­gal ja­me iš­kel­tiems rei­ka­la­vi­mams tai­ky­ti­nas pro­ce­so
tei­sės nor­mas. Rem­da­ma­si iš­dės­ty­to­mis ap­lin­ky­bė­mis, iš­plės­ti­nė
tei­sė­jų ko­le­gi­ja kon­sta­tuo­ja, kad AB „Ka­sy­ba” 2000 m. lie­pos 11 d.
pa­reiš­ki­mas lai­ky­ti­nas ne ieš­ki­ni­niu pa­reiš­ki­mu nau­jo­je by­lo­je,
o pa­reiš­ki­mu dėl pa­pil­do­mo­jo teis­mo spren­di­mo pri­ėmi­mo Kau­no apy­gar­dos
teis­mo ci­vi­li­nė­je by­lo­je Nr. 2–201/1999. Pa­duo­dant pa­reiš­ki­mą dėl
pa­pil­do­mo­jo spren­di­mo pri­ėmi­mo pro­ce­si­nė ša­lių pa­dė­tis ne­si­kei­čia,
to­dėl AB „Ka­sy­ba” ka­sa­ci­nio teis­mo šiuo me­tu nag­ri­nė­ja­mo­je by­lo­je
lai­ky­ti­na at­sa­ko­vu, o AB Lie­tu­vos tau­po­ma­sis ban­kas – ieš­ko­vu.
AB „Ka­sy­ba” 2000 m.
lie­pos 11 d. pa­reiš­ki­mas dėl iš­lai­dų da­ly­va­vu­sio by­lo­je ad­vo­ka­to
pa­gal­bai ap­mo­kė­ti teis­mui pa­teik­tas pra­lei­dus CPK 231 straips­nio 2
da­ly­je nu­sta­ty­tą ter­mi­ną. Del­si­mą kreip­tis į teis­mą dėl iš­lai­dų by­lo­je
Nr. 2–201/1999 da­ly­va­vu­sio ad­vo­ka­to pa­gal­bai ap­mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mo
AB „Ka­sy­ba” ape­lia­ci­nia­me pro­ce­se mo­ty­va­vo tuo, jog su ad­vo­ka­tu
už su­teik­tas tei­si­nes pa­slau­gas dėl sun­kios sa­vo fi­nan­si­nės pa­dė­ties
at­si­skai­ti­nė­jo da­li­mis, ga­lu­ti­nai at­si­skai­tė tik 2000 me­tų ant­ro­jo­je
pu­sė­je, rei­ka­la­vi­mus ad­vo­ka­to iš­lai­das at­ly­gin­ti da­li­mis, o ne
vie­nu pa­reiš­ki­mu, AB „Ka­sy­ba” lai­kė ne­tin­ka­mais, be to, pa­reikš­ti­nais
ieš­ki­niu nau­jo­je by­lo­je (b. l. 69, 82). Šias at­sa­ko­vo AB „Ka­sy­ba” nu­ro­dy­tas
ap­lin­ky­bes pa­tvir­ti­na teis­mų nu­ro­dy­ti įro­dy­mai – at­sa­ko­vo ir ad­vo­ka­to
M. Pū­ko 1999 m. bir­že­lio 9 d. pa­si­ra­šy­tas at­lik­tų dar­bų ak­tas, nu­ro­dan­tis,
jog dėl sun­kios at­sa­ko­vo fi­nan­si­nės pa­dė­ties jis įsi­pa­rei­go­ja ga­lu­ti­nai
at­si­skai­ty­ti per vie­ne­rius me­tus, at­sa­ko­vo ir M. Pū­ko 1997 m. lap­kri­čio
3 d. , 1998 m. lie­pos 21 d. ir 1999 m. sau­sio 21 d. su­si­ta­ri­mai dėl tei­si­nės
pa­gal­bos, ad­vo­ka­to M. Pū­ko kon­to­ros 1997 m. lap­kri­čio 3 d. , 1998 m.
lie­pos 30 d. , 2000 m. ge­gu­žės 9 d. iš­ra­šy­tos PVM są­skai­tos–­fak­tū­ros
ir 2000 m. lie­pos 5 d. ka­sos pa­ja­mų or­de­rio kvi­tas bei 1997 m. lap­kri­čio
4 d. , 1998 m. lie­pos 31 d. , 2000 m. ge­gu­žės 24 d. ir 2000 m. rug­pjū­čio 12
d. AB „Ka­sy­ba” mo­kė­ji­mo pa­ve­di­mai (b. l. 12–17, 40–44, 72). Kau­no apy­gar­dos
teis­mas nu­sta­tė, kad 2000 m. ge­gu­žės–­rug­pjū­čio mė­ne­siais bu­vo su­mo­kė­ta
di­džio­ji su­tar­to ho­no­ra­ro ad­vo­ka­tui M. Pū­kui da­lis – 65 490 Lt. Be
to, AB „Ka­sy­ba” lai­kė­si nuo­sek­lios po­zi­ci­jos, jog rei­ka­la­vi­mai pri­teis­ti
iš­lai­das by­lo­je da­ly­va­vu­sio ad­vo­ka­to pa­gal­bai ap­mo­kė­ti po teis­mo
spren­di­mo pri­ėmi­mo tu­rė­jo bū­ti pa­reikš­ti ieš­ki­niu nau­jo­je by­lo­je,
ap­mo­kė­jo pro­ce­si­nius do­ku­men­tus, ku­riais šie rei­ka­la­vi­mai iš­kel­ti,
žy­mi­niu mo­kes­čiu pa­gal tur­ti­nių ma­te­ria­li­nio tei­si­nio po­bū­džio
rei­ka­la­vi­mų ap­mo­kes­ti­ni­mo tai­syk­les (b. l. 3, 4, 5, 53, 54, 63, 64,
69–71, 82, 83, 102–104). Pro­ce­dū­ra rei­ka­la­vi­mams CPK 113 straips­nio pa­grin­du
pa­reikš­ti po teis­mo spren­di­mo pri­ėmi­mo įsta­ty­muo­se nė­ra nu­ma­ty­ta.
Teis­mų prak­ti­ka šiais klau­si­mais ne­vie­nin­ga. Pa­vyz­džiui, rei­ka­la­vi­mų
pa­gal CPK 113 straips­nį nag­ri­nė­ji­mo ieš­ki­ni­nės tei­se­nos tvar­ka nau­jo­je
by­lo­je ga­li­my­bę nu­ro­dė ir Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Ci­vi­li­nių
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja 2001 m. ba­lan­džio 11 d. nu­tar­ty­je
dėl VšĮ Jiez­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro pra­šy­mo dėl pa­pil­do­mo­jo
teis­mo spren­di­mo pri­ėmi­mo. To­dėl ga­li­ma da­ry­ti iš­va­dą, jog AB „Ka­sy­ba”
są­ži­nin­gai kly­do dėl pro­ce­dū­ros ir ter­mi­nų kreip­tis į teis­mą su rei­ka­la­vi­mu
pri­teis­ti iš­lai­das by­lo­je da­ly­va­vu­sio ad­vo­ka­to pa­gal­bai ap­mo­kė­ti.
Esant to­kioms ap­lin­ky­bėms, by­lą nag­ri­nė­ję teis­mai tu­rė­jo pri­pa­žin­ti
ir iš­plės­ti­nei tei­sė­jų ko­le­gi­jai yra pa­grin­das kon­sta­tuo­ti, kad AB
„Ka­sy­ba” ter­mi­ną kreip­tis į teis­mą dėl pa­pil­do­mo spren­di­mo pri­ėmi­mo
iš­lai­dų da­ly­va­vu­sio by­lo­je Nr. 2–201/1999 ad­vo­ka­to pa­gal­bai ap­mo­kė­ti
at­ly­gi­ni­mo klau­si­mu pra­lei­do dėl svar­bios prie­žas­ties, bei šį ter­mi­ną
at­nau­jin­ti.
Ka­sa­to­riaus ar­gu­men­tas,
kad ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas ne­nu­ro­dė jo­kių kri­te­ri­jų, ku­riais
rem­da­ma­sis įver­ti­no ad­vo­ka­to ho­no­ra­ro dy­dį, nė­ra pa­grįs­tas. Ape­lia­ci­nės
ins­tan­ci­jos teis­mas, pri­pa­žin­da­mas ieš­ko­vo ir ad­vo­ka­to su­si­ta­ri­mu
nu­sta­ty­tą ad­vo­ka­to už­mo­kes­čio dy­dį aiš­kiai per di­de­liu, nu­tar­ty­je
nu­ro­dė, jog įver­ti­na by­los truk­mę ir su­dė­tin­gu­mą, at­si­žvel­gia į
tai, kad by­lo­je bu­vo pa­teik­tas prie­šieš­ki­ni­nis pa­reiš­ki­mas ir kad
ad­vo­ka­tas da­ly­va­vo ke­liuo­se teis­mo po­sė­džiuo­se. Taigi teis­mas,
spręs­da­mas apie pri­teis­ti­nos kom­pen­sa­ci­jos už AB „Ka­sy­ba” iš­lai­das
by­lo­je da­ly­va­vu­sio ad­vo­ka­to pa­gal­bai ap­mo­kė­ti dy­dį, pa­grįs­tai
va­do­va­vo­si Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo 44 straips­nio 3 da­ly­je nu­ro­dy­tas
kri­te­ri­jais ad­vo­ka­to ho­no­ra­rui įver­tin­ti. Ad­vo­ka­tū­ros
įsta­ty­mo 44 straips­nio 3 da­lis nu­ma­to, jog nu­sta­tant už­mo­kes­čio dy­dį,
tu­ri bū­ti at­si­žvelg­ta į by­lų su­dė­tin­gu­mą, ad­vo­ka­to kva­li­fi­ka­ci­ją
ir pa­tir­tį, klien­to fi­nan­si­nę pa­dė­tį ir ki­tas reikš­min­gas ap­lin­ky­bes.
CPK 113 straips­nio 1 da­ly­je nu­ro­dy­ta, kad teis­mas pri­tei­sia ša­liai iš­lai­das
da­ly­va­vu­sio by­lo­je ad­vo­ka­to ar ad­vo­ka­to pa­dė­jė­jo ir ki­to at­sto­vo
pa­gal­bai ap­mo­kė­ti – iki pen­kių pro­cen­tų pa­ten­kin­tos
ieš­ki­ni­nių rei­ka­la­vi­mų da­lies, bet ne dau­giau kaip nu­sta­ty­to­ji
tak­sa. Bu­vu­si tak­sų nu­sta­ty­mo sis­te­ma pa­keis­ta li­be­ra­les­ne
sis­te­ma, įvar­di­jant tik kri­te­ri­jus, pa­gal ku­riuos spren­džia­ma, ar ad­vo­ka­to
ho­no­ra­ras yra pro­tin­gas (Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo 44 straips­nis). To­dėl
teis­mas pa­gal CPK 11 straips­nio 6 da­lį, tarp pro­ce­so ša­lių ki­lus gin­čui
dėl at­ly­gin­ti­nų iš­lai­dų ad­vo­ka­to pa­gal­bai ap­mo­kė­ti dy­džio, tu­ri
tai­ky­ti Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo 44 straips­nio ana­lo­gi­ją ir to­kiu bū­du
nu­sta­ty­ti CPK 113 straips­nio 1 da­lies pa­grin­du pri­teis­ti­ną su­mą. Pa­grin­do
iš­va­dai, jog ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas, spręs­da­mas apie at­ly­gin­ti­nų
ieš­ko­vo iš­lai­dų ad­vo­ka­to pa­gal­bai ap­mo­kė­ti dy­dį, pa­žei­dė ko­kias
nors tei­sės nor­mas, nė­ra.
Iš to iš­plau­kia, jog
ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas pri­ėmė iš es­mės tei­sin­gą spren­di­mą
dėl AB „Ka­sy­ba” rei­ka­la­vi­mų, to­dėl nai­kin­ti ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos
teis­mo spren­di­mą ka­sa­ci­nio skun­do mo­ty­vais nė­ra pa­grin­do. Šis teis­mo
spren­di­mas lai­ky­ti­nas pa­pil­do­muo­ju spren­di­mu Kau­no apy­gar­dos teis­mo
ci­vi­li­nė­je by­lo­je Nr. 2–201/1999. By­la dėl pa­pil­do­mo­jo spren­di­mo
pri­ėmi­mo yra pa­grin­di­nės by­los tę­si­nys, to­dėl ša­lies tu­rė­tos iš­lai­dos
da­ly­va­vu­siems pa­grin­di­nė­je by­lo­je ir jos tę­si­ny­je dėl pa­pil­do­mo­jo
teis­mo spren­di­mo pri­ėmi­mo ad­vo­ka­tams ver­ti­na­mos kaip iš­lai­dos, tu­rė­tos
vie­no­je by­lo­je ir pri­tei­sia­mos ben­drai pa­gal CPK 113 straips­nio tai­syk­les.
At­si­žvel­giant į tai, kad ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas ne­tin­ka­mai
iš­aiš­ki­no bei pri­tai­kė kai ku­rias pro­ce­si­nes tei­sės nor­mas, ape­lia­ci­nės
ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mas kei­čia­mas: pa­tiks­li­na­ma pro­ce­si­nė
ša­lių pa­dė­tis, su­su­muo­ja­mos pri­teis­tos AB „Ka­sy­ba” iš­lai­dos by­lo­je
Nr. 2–201/1999 ir jos tę­si­ny­je dėl pa­pil­do­mo­jo teis­mo spren­di­mo pri­ėmi­mo
da­ly­va­vu­sių ad­vo­ka­tų pa­gal­bai ap­mo­kė­ti bei nu­ro­do­ma, jog at­sa­ko­vo
AB „Ka­sy­ba” pra­leis­tas ter­mi­nas kreip­tis dėl pa­pil­do­mo­jo spren­di­mo
pri­ėmi­mo yra at­nau­ji­na­mas kaip pra­leis­tas dėl svar­bių prie­žas­čių.

5. Dėl žy­mi­nio mo­kes­čio

AB „Ka­sy­ba” už pa­duo­tą
2000 m. lie­pos 11 d. ieš­ki­ni­nį pa­reiš­ki­mą ir 2000 m. lap­kri­čio 29 d.
ape­lia­ci­nį skun­dą 2000 m. bir­že­lio 14 d. pa­ve­di­mu Nr. 4 ir 2000 m. lap­kri­čio
27 d. pa­ve­di­mu Nr. 8 su­mo­kė­jo 5152,50 Lt (b. l. 3, 71). Už AB „Ka­sy­ba”
pa­duo­tą 2001 m. ba­lan­džio 27 d. ka­sa­ci­nį skun­dą 2001 m. ba­lan­džio 27
d. pa­ve­di­mu Nr. 10 su­mo­kė­jo 1342,50 Lt žy­mi­nio mo­kes­čio (b. l. 102).
Ta­čiau žy­mi­nio mo­kes­čio nei už pra­di­nį AB „Ka­sy­ba” 2000 m. lie­pos 11
d. pa­reiš­ki­mą, nei už ape­lia­ci­nį ir ka­sa­ci­nį skun­dus mo­kė­ti ne­rei­kė­jo.
CPK 104 straips­nio 1 da­lies 1 punk­tas nu­ro­do, jog pa­reiš­ki­mai tur­ti­niuo­se
gin­čuo­se ap­mo­ka­mi 5 pro­cen­tų ieš­ki­nio kai­nos dy­džio žy­mi­niu mo­kes­čiu,
bet ne ma­žiau kaip 20 li­tų. Ka­dan­gi rei­ka­la­vi­mai dėl teis­mo iš­lai­dų
ir CPK 113 straips­ny­je nu­ma­ty­tų iš­lai­dų yra pro­ce­si­nio, bet ne ma­te­ria­li­nio
tei­si­nio po­bū­džio, jie nė­ra įskai­to­mi į ieš­ki­nio kai­ną. Pa­gal CPK
105 straips­nio 1 da­lį ieš­ki­nio kai­na nu­sta­to­ma, at­si­žvel­giant tik į
ma­te­ria­li­nio tei­si­nio po­bū­džio rei­ka­la­vi­mų ver­tę. Pro­ce­si­nio
tei­si­nio po­bū­džio rei­ka­la­vi­mų dėl teis­mo iš­lai­dų ir CPK 113 straips­ny­je
nu­ro­dy­tų iš­lai­dų ap­mo­kes­ti­ni­mo CPK 104 straips­nio 1 da­lis, nu­sta­tan­ti
žy­mi­nio mo­kes­čio už pra­di­nius pa­reiš­ki­mus teis­mui ba­zę, ne­nu­ma­to.
To­dėl to­kie pa­reiš­ki­mai nė­ra ap­mo­kes­ti­na­mi žy­mi­niu mo­kes­čiu. CPK
104 straips­nio 3 ir 4 da­lys nu­ro­do, kad ape­lia­ci­nių ir ka­sa­ci­nių skun­dų
ap­mo­kė­ji­mas žy­mi­niu mo­kes­čiu pri­klau­so nuo pra­di­nių pa­reiš­ki­mų
ap­mo­kes­ti­ni­mo. Tai­gi už ape­lia­ci­nių ir ka­sa­ci­nių skun­dų rei­ka­la­vi­mus
dėl teis­mo iš­lai­dų ir CPK 113 straips­ny­je nu­ma­ty­tų iš­lai­dų žy­mi­nio
mo­kes­čio mo­kė­ti taip pat ne­rei­kia.
CPK 107 straips­nio 1 da­lies
1 punk­tas nu­ro­do, kad su­mo­kė­tas žy­mi­nis mo­kes­tis grą­ži­na­mas, kai
su­mo­kė­ta dau­giau mo­kes­čio, ne­gu rei­kia pa­gal įsta­ty­mą. To­dėl AB „Ka­sy­ba”
už 2000 m. lie­pos 11 d. pa­reiš­ki­mą, 2000 m. lap­kri­čio 29 d. ape­lia­ci­nį
ir 2001 m. ba­lan­džio 27 d. ka­sa­ci­nį skun­dus dėl pa­pil­do­mo­jo spren­di­mo
su­mo­kė­tas žy­mi­nis mo­kes­tis tu­ri bū­ti grą­ži­na­mas. Dėl to kei­čia­mą
ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mą iš­plės­ti­nė tei­sė­jų ko­le­gi­ja
pa­pil­do nuo­ro­da ir apie žy­mi­nio mo­kes­čio su­grą­ži­ni­mą AB „Ka­sy­ba”
už pa­duo­tus 2000 m. lie­pos 11 d. ieš­ki­ni­nį pa­reiš­ki­mą ir ape­lia­ci­nį
skun­dą.
Iš­plės­ti­nė tei­sė­jų
ko­le­gi­ja, va­do­vau­da­ma­si CPK 368 straips­nio 1 da­lies 2 punk­tu, 370
straips­nio 1 da­li­mi,

n u t a r i a :

Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio
teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. sau­sio 29
d. nu­tar­tį pa­keis­ti. Pri­pa­žin­ti, kad tei­sė­jų ko­le­gi­ja 2001 m. sau­sio
29 d. pri­ėmė pa­pil­do­mą­jį spren­di­mą Kau­no apy­gar­dos teis­mo ci­vi­li­nė­je
by­lo­je Nr. 2–201/1999 pa­gal ieš­ko­vo ak­ci­nės ben­dro­vės Lie­tu­vos tau­po­mo­jo
ban­ko ieš­ki­nį at­sa­ko­vams A. Gu­da­vi­čiaus fir­mai „Ar­gus”, ak­ci­nei
ben­dro­vei „Ka­sy­ba” dėl pa­sko­los grą­ži­ni­mo ir ak­ci­nės ben­dro­vės „Ka­sy­ba”
prie­šieš­ki­nį dėl san­do­rių pri­pa­ži­ni­mo ne­ga­lio­jan­čiais ir šio pa­pil­do­mo­jo
spren­di­mo re­zo­liu­ci­nę da­lį iš­dės­ty­ti taip:
„Kau­no apy­gar­dos teis­mo
2000 m. lap­kri­čio 13 d. spren­di­mą pa­nai­kin­ti.
At­nau­jin­ti pa­reiš­kė­jui
– ak­ci­nei ben­dro­vei „Ka­sy­ba” ter­mi­ną kreip­tis į teis­mą su pa­reiš­ki­mu
pri­im­ti pa­pil­do­mą­jį spren­di­mą dėl iš­lai­dų ad­vo­ka­to pa­gal­bai ap­mo­kė­ti
pri­tei­si­mo.
Ak­ci­nės ben­dro­vės
„Ka­sy­ba” pa­reiš­ki­mą pa­ten­kin­ti iš da­lies. Pri­teis­ti at­sa­ko­vui ak­ci­nei
ben­dro­vei „Ka­sy­ba” iš ieš­ko­vo ak­ci­nės ben­dro­vės Lie­tu­vos tau­po­mo­jo
ban­ko 15 750 Lt (pen­kio­li­ka tūks­tan­čių sep­ty­nis šim­tus pen­kias­de­šimt
li­tų) tu­rė­tų iš­lai­dų ad­vo­ka­to pa­gal­bai ap­mo­kė­ti.
Pri­teis­ti iš ieš­ko­vo
ak­ci­nės ben­dro­vės Lie­tu­vos tau­po­mo­jo ban­ko 34,60 Lt (tris­de­šimt ke­tu­ris
li­tus 60 cen­tų) paš­to iš­lai­dų vals­ty­bei.
Grą­žin­ti at­sa­ko­vui
– ak­ci­nei ben­dro­vei „Ka­sy­ba” 5152,50 Lt (pen­kis tūks­tan­čius šim­tą pen­kias­de­šimt
du li­tus 50 cen­tų) žy­mi­nio mo­kes­čio, su­mo­kė­to 2000 m. bir­že­lio 14 d.
pa­ve­di­mu Nr. 4 už pa­duo­tą ieš­ki­ni­nį pa­reiš­ki­mą ir 2000 m. lap­kri­čio
27 d. pa­ve­di­mu Nr. 8 už pa­duo­tą ape­lia­ci­nį skun­dą. ”
Grą­žin­ti at­sa­ko­vui
ak­ci­nei ben­dro­vei „Ka­sy­ba” 1342,50 Lt (vie­ną tūks­tan­tį tris šim­tus ke­tu­rias­de­šimt
du li­tus 50 cen­tų), su­mo­kė­tus 2001 m. ba­lan­džio 27 d. pa­ve­di­mu Nr. 10
už pa­duo­tą ka­sa­ci­nį skun­dą.
Ši Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo nu­tar­tis ga­lu­ti­nė, ne­skun­džia­ma ir įsi­tei­sė­ja nuo pri­ėmi­mo
die­nos.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.71861 sekundės -