Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#15202: Svečiai
#2: Vartotojai
#5721: Registruoti vartotojai

# Milian
# Lana


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

1. 5. Dėl teis­mo šau­ki­mų

Tei­si­nės pa­gal­bos su­tar­ty­je
įtvir­tin­tų nuo­sta­tų, jog teis­mo šau­ki­mai ša­lims įtei­kia­mi per Tei­sin­gu­mo
mi­nis­te­ri­ją, pa­skir­tis – su­teik­ti mak­si­ma­lias ga­ran­ti­jas, kad ša­lys
bus in­for­muo­tos apie teis­mo pro­ce­są. B- tai ne­reiš­kia, jog teis­mo šau­ki­mo
įtei­ki­mas per Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ją yra vie­nin­te­lis ga­li­mas in­for­ma­vi­mo
apie teis­mo pro­ce­są bū­das.

                                                                   Ci­vi­li­nė
by­la Nr. 3K-3-1118/2001
                                                                   By­lų
ka­te­go­ri­ja 123

LIETUVOS
AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS
RESPUBLIKOS VARDU

2001 m.
lap­kri­čio 12 d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti iš
tei­sė­jų: J-o Š-­no (ko­le­gi­jos pir­mi­nin­kas), D-­gu­tės A-ės
(pra­ne­šė­ja) ir V-aus G-o,
vie­ša­me teis­mo po­sė­dy­je
ka­sa­ci­ne tvar­ka iš­nag­ri­nė­jo ci­vi­li­nę by­lą pa­gal at­sa­ko­vo AB „Klai­pė­dos
Ry­tas” ka­sa­ci­nį skun­dą dėl Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo Ci­vi­li­nių
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. ge­gu­žės 14 d. nu­tar­ties per­žiū­rė­ji­mo
ci­vi­li­nė­je by­lo­je pa­gal pa­reiš­kė­jo Uk­rai­nos įmo­nės „Po­li­graf­snab”
pra­šy­mą dėl Uk­rai­nos Char­ko­vo sri­ties ar­bit­ra­ži­nio teis­mo spren­di­mo
pri­pa­ži­ni­mo ir vyk­dy­mo.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja

n u s t a t ė :

Uk­rai­nos Char­ko­vo
sri­ties ar­bit­ra­ži­nis teis­mas 2000 m. ge­gu­žės 11 d. spren­di­mu įpa­rei­go­jo
AB „Klai­pė­dos Ry­tas” su­mo­kė­ti pa­reiš­kė­jui Uk­rai­nos įmo­nei „Po­li­graf­snab”
58 600 JAV do­le­rių sko­los bei 586 JAV do­le­rių vals­ty­bi­nio mo­kes­čio.
Pa­reiš­kė­jas Uk­rai­nos
įmo­nė „Po­li­graf­snab” pra­šė šį Uk­rai­nos Char­ko­vo sri­ties ar­bit­ra­ži­nio
teis­mo spren­di­mą pri­pa­žin­ti ir leis­ti vyk­dy­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je.
Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio
teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja 2001 m. ge­gu­žės 14
d. nu­tar­ti­mi Uk­rai­nos Char­ko­vo sri­ties Ar­bit­ra­ži­nio teis­mo 2000 m.
ge­gu­žės 11 d. spren­di­mą pri­pa­ži­no ir lei­do vyk­dy­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je.
Ko­le­gi­ja nu­ro­dė, kad nė­ra pa­grin­dų, nu­sta­ty­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
ir Uk­rai­nos su­tar­ties „Dėl tei­si­nės pa­gal­bos ir tei­si­nių san­ty­kių
ci­vi­li­nė­se, šei­mos ir bau­džia­mo­sio­se by­lo­se” (to­liau – Tei­si­nės
pa­gal­bos su­tar­tis), dėl ku­rių ga­li­ma bū­tų at­si­sa­ky­ti pri­pa­žin­ti
mi­nė­tą teis­mo spren­di­mą. AB „Klai­pė­dos Ry­tas” ar­gu­men­tas, kad jiems
ne­bu­vo tin­ka­mai pra­neš­ta apie by­los nag­ri­nė­ji­mo vie­tą ir lai­ką, bu­vo
at­mes­tas. Teis­mas nu­ro­dė, kad by­lo­je esan­tys įro­dy­mai, t. y. ar­bit­ra­ži­nio
teis­mo nu­tar­tis, ku­rią, kaip pri­pa­žįs­ta ir pats at­sa­ko­vas, jie ga­vo,
pa­tvir­ti­na, jog at­sa­ko­vas ži­no­jo apie by­los nag­ri­nė­ji­mo vie­tą ir
lai­ką. Ta ap­lin­ky­bė, jog apie po­sė­džio lai­ką ir vie­tą bu­vo pra­neš­ta
nu­tar­ti­mi, o ne šau­ki­mu, ne­tu­ri reikš­mės, ka­dan­gi CPK rei­ka­la­vi­mai
Uk­rai­no­je ne­tai­ko­mi, o iš nu­tar­ties tu­ri­nio bu­vo aiš­kiai su­pran­ta­ma
at­sa­ko­vo tei­sė da­ly­vau­ti teis­mo po­sė­dy­je. Be to, ko­le­gi­ja nu­ro­dė,
jog nors at­sa­ko­vas apie teis­mo po­sė­dį bu­vo in­for­muo­tas li­kus
penkioms die­noms iki po­sė­džio, jis tu­rė­jo ga­li­my­bę iš­siųs­ti teis­mui
fak­są, te­leg­ra­mą ar laiš­ką ir ja­me iš­dės­ty­ti sa­vo po­zi­ci­ją dėl by­los.
Ko­le­gi­ja at­krei­pė dė­me­sį ir į ap­lin­ky­bes, jog apie tai, kad by­la per­duo­ta
teis­mui, at­sa­ko­vas ži­no­jo jau 2000 m. ba­lan­džio 20 d. , be to, ar­bit­ra­ži­nio
teis­mo spren­di­mo at­sa­ko­vas ne­skun­dė. Rem­da­ma­si tuo, kas iš­dės­ty­ta,
ko­le­gi­ja nu­spren­dė, jog pra­ne­ši­mo apie teis­mo po­sė­dį ter­mi­nas ne­bu­vo
kliū­tis at­sa­ko­vui gin­ti sa­vo tei­ses.
Ka­sa­ci­nia­me skun­de
AB „Klai­pė­dos Ry­tas” tei­gia, jog Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo Ci­vi­li­nių
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. ge­gu­žės 14 d. nu­tar­tis ne­pa­grįs­ta,
ne­tei­sė­ta ir nai­kin­ti­na, ka­dan­gi at­sa­ko­vui ne­bu­vo lai­ku ir nu­sta­ty­ta
for­ma įteik­tas šau­ki­mas į teis­mą. Ka­sa­to­riaus tei­gi­mu, teis­mas tu­rė­jo
va­do­vau­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir Uk­rai­nos su­tar­ties „Dėl tei­si­nės
pa­gal­bos ir tei­si­nių san­ty­kių ci­vi­li­nė­se, šei­mos ir bau­džia­mo­sio­se
by­lo­se” 4, 8, 9 bei 12 str. , ku­riais re­mian­tis šau­ki­mas pir­miau­sia tu­rė­jo
bū­ti per­duo­tas Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai, tu­rė­ju­siai įteik­ti at­sa­ko­vui
šau­ki­mą pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mus, t. y. pa­gal Ci­vi­li­nio
pro­ce­so ko­dek­so rei­ka­la­vi­mus. Ka­sa­to­rius taip pat nu­ro­do, jog, va­do­vau­jan­tis
CPK 128 str. , teis­mo šau­ki­mai ša­lims tu­ri bū­ti įtei­kia­mi to­kiu ap­skai­čia­vi­mu,
kad jos tu­rė­tų pa­kan­ka­mai lai­ko lai­ku at­vyk­ti į teis­mą ir pa­si­ruoš­ti
by­lai, at­sa­ko­vas ne­ži­no­jo ir ne­ga­lė­jo ži­no­ti ki­to­je vals­ty­bė­je
ga­lio­jan­čių ar­bit­ra­ži­nio pro­ce­so nor­mų.
Be to, ka­sa­to­rius nu­ro­do,
jog tin­ka­mas ša­lių in­for­ma­vi­mas apie by­los nag­ri­nė­ji­mo vie­tą ir
lai­ką yra bū­ti­na pro­ce­so są­ly­ga, ku­rios ne­įvyk­dy­mas už­ker­ta ke­lią
vie­nai iš ša­lių tin­ka­mai gin­ti sa­vo in­te­re­sus, to­dėl ne­pa­grįs­ta
Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mo iš­va­da, jog teis­mo spren­di­mas tu­ri bū­ti
pri­pa­žįs­ta­mas, ka­dan­gi šau­ki­mas at­sa­ko­vui įteik­tas tin­ka­mai, nors
ir pa­žei­džiant tei­si­nės pa­gal­bos su­tar­ties bei CPK rei­ka­la­vi­mus.
Ka­sa­ci­niu skun­du at­sa­ko­vas
AB „Klai­pė­dos Ry­tas” pra­šo Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo Ci­vi­li­nių
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. ge­gu­žės 14 d. nu­tar­tį pa­nai­kin­ti
ir pri­im­ti spren­di­mą - at­si­sa­ky­ti pri­pa­žin­ti ir vyk­dy­ti Uk­rai­nos
Char­ko­vo sri­ties ar­bit­ra­ži­nio teis­mo 2000 m. ge­gu­žės 11 d. spren­di­mą.
CPK 356 str. 2 d. nu­sta­ty­ta
tvar­ka at­si­lie­pi­mas į ka­sa­ci­nį skun­dą ne­gau­tas.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja

k o n s t a t u o j a :

Teis­mo, kaip vie­nin­te­lio
vals­ty­bė­je ka­sa­ci­nio teis­mo, pa­skir­tis yra už­tik­rin­ti vie­no­dą tei­sės
aiš­ki­ni­mą ir tai­ky­mą. Ši pa­grin­di­nė ka­sa­ci­nio teis­mo funk­ci­ja są­ly­go­ja
tai, kad įsi­tei­sė­ju­sių teis­mo spren­di­mų ir nu­tar­čių per­žiū­rė­ji­mas
ka­sa­ci­ne tvar­ka yra iš­im­ti­nė, ypa­tin­ga teis­mų spren­di­mų ir nu­tar­čių
tei­sė­tu­mo kon­tro­lės for­ma. Ka­sa­ci­ne tvar­ka by­la nė­ra nag­ri­nė­ja­ma
de no­vo (iš nau­jo). Ka­sa­ci­nis teis­mas spren­džia tik tei­sės, o ne
fak­to klau­si­mus (CPK 358 straips­nio 1 da­lis).
Ka­sa­ci­nia­me skun­de
ke­lia­mas klau­si­mas dėl tin­ka­mo teis­mo šau­ki­mo įtei­ki­mo. Tai, kas tei­si­nės
pa­gal­bos su­tar­ties pras­me lai­ky­ti­na tin­ka­mu pra­ne­ši­mu apie by­los
nag­ri­nė­ji­mo vie­tą ir lai­ką bei ati­tin­ka­mai pa­grin­du ne­pri­pa­žin­ti
teis­mo spren­di­mo, yra tei­sės klau­si­mas ir ko­le­gi­ja dėl to pa­si­sa­ko.
Ka­sa­ci­nia­me skun­de
AB „Klai­pė­dos Ry­tas” tei­gia, jog Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo Ci­vi­li­nių
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. ge­gu­žės 14 d. nu­tar­tis ne­pa­grįs­ta,
ka­dan­gi at­sa­ko­vui ne­bu­vo lai­ku ir nu­sta­ty­ta for­ma įteik­tas šau­ki­mas
į teis­mą. Ka­sa­to­riaus tei­gi­mu, šau­ki­mas pir­miau­sia tu­rė­jo bū­ti per­duo­tas
Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai, ku­ri tu­rė­jo įteik­ti at­sa­ko­vui šau­ki­mą
pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mus, t. y. pa­gal Ci­vi­li­nio pro­ce­so
ko­dek­so rei­ka­la­vi­mus. Be to, at­sa­ko­vui, va­do­vau­jan­tis CPK 128
str. , šau­ki­mas tu­rė­jo bū­ti įteik­tas to­kiu ap­skai­čia­vi­mu, kad jis tu­rė­tų
pa­kan­ka­mai lai­ko lai­ku at­vyk­ti į teis­mą ir pa­si­ruoš­ti by­lai, o taip
ne­bu­vo pa­da­ry­ta, nes at­sa­ko­vas su­ži­no­jo apie teis­mo po­sė­dį tik
prieš 5 sie­nas.
CPK 481 str. 1 d. nu­ma­ty­ta,
jog už­sie­nio teis­mų ir ar­bit­ra­žų spren­di­mų pri­pa­ži­ni­mo ir vyk­dy­mo
Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je tvar­ką nu­sta­to tam tik­ros Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
tarp­tau­ti­nės su­tar­tys ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mai.
Va­do­vau­jan­tis Lie­tu­vos
Res­pub­li­kos ir Uk­rai­nos su­tar­ties „Dėl tei­si­nės pa­gal­bos ir tei­si­nių
san­ty­kių ci­vi­li­nė­se, šei­mos ir bau­džia­mo­sio­se by­lo­se” 45 str. , pri­pa­žin­ti
teis­mo spren­di­mą ar­ba leis­ti jį vyk­dy­ti ga­li bū­ti at­si­sa­ky­ta: 1)
jei­gu pa­da­vęs pra­šy­mą as­muo ar­ba at­sa­ko­vas ne­da­ly­va­vo pro­ce­se
dėl to, kad jam ar­ba jo įga­lio­ti­niui ne­bu­vo lai­ku ir nu­sta­ty­ta for­ma
įteik­tas šau­ki­mas į teis­mą; 2) jei­gu dėl to pa­ties tei­si­nio gin­čo
tarp tų pa­čių ša­lių Su­si­ta­rian­čio­sios Ša­lies te­ri­to­ri­jo­je, kur
spren­di­mas tu­ri bū­ti pri­pa­žin­tas ir vyk­do­mas, jau anks­čiau bu­vo pri­im­tas
ir yra įsi­tei­sė­jęs spren­di­mas ar­ba jei­gu tos Su­si­ta­rian­čio­sios Ša­lies
įstai­ga bu­vo anks­čiau pra­dė­ju­si pro­ce­są šio­je by­lo­je; 3) jei­gu pa­gal
šią Su­tar­tį, o šio­je Su­tar­ty­je ne­nu­ma­ty­tais at­ve­jais - pa­gal įsta­ty­mus
Su­si­ta­rian­čio­sios Ša­lies, ku­rios te­ri­to­ri­jo­je spren­di­mas tu­ri bū­ti
pri­pa­žin­tas ir vyk­do­mas, by­la pri­klau­so iš­im­ti­nei jos įstai­gų kom­pe­ten­ci­jai.
Mi­nė­to Tei­si­nės pa­gal­bos su­tar­ties straips­nio bei jos 43 str. pras­me
vie­nas iš pa­grin­dų at­si­sa­ky­ti pri­pa­žin­ti teis­mo spren­di­mą – kai pa­da­vęs
pra­šy­mą as­muo ar­ba at­sa­ko­vas ne­da­ly­va­vo pro­ce­se dėl to, kad jiems
ar jų įga­lio­ti­niams (at­sto­vams) ne­bu­vo pra­neš­ta apie vyks­tan­tį pro­ce­są
ar­ba tai pa­da­ry­ta su­tar­ties nuo­sta­toms prieš­ta­rau­jan­čiu bū­du ir
taip iš es­mės pa­žei­džiant at­sa­ko­vo tei­ses. To­kia iš­va­da da­ry­ti­na
iš Tei­si­nės pa­gal­bos su­tar­ties teks­to ana­li­zės bei įpras­ti­nės tei­si­nės
prak­ti­kos. Tei­si­nės pa­gal­bos su­tar­ties 43 str. nu­ma­to, kad prie pra­šy­mo
leis­ti vyk­dy­ti spren­di­mą tu­ri bū­ti pri­dė­tas do­ku­men­tas, pa­tvir­ti­nan­tis,
kad at­sa­ko­vui, ne­da­ly­va­vu­siam pro­ce­se, bu­vo lai­ku ir nu­sta­ty­ta
for­ma bent vie­ną kar­tą įteik­tas šau­ki­mas į teis­mą. To­kia for­mu­luo­tė
duo­da pa­grin­dą iš­va­dai, kad teis­mo šau­ki­mo įtei­ki­mo są­ly­ga yra svar­bi
ne tuo, kad as­muo in­for­muo­ja­mas apie kiek­vie­ną po­sė­dį, o tuo, kad jam
pra­ne­ša­ma apie vyks­tan­tį prieš jį pro­ce­są. Su­tar­ties 45 str. taip pat
yra kal­ba­ma apie šau­ki­mo į teis­mą ne­įtei­ki­mą ar ne­tin­ka­mą įtei­ki­mą
kaip ap­lin­ky­bę, už­kir­tu­sią ke­lią at­sa­ko­vui da­ly­vau­ti pro­ce­se ir
pa­si­nau­do­ti sa­vo tei­sė­mis. Taip pa­brė­žia­mas teis­mo šau­ki­mo in­for­ma­ci­nis
po­bū­dis apie vyks­tan­tį pro­ce­są. To­kia iš­va­da pa­da­ry­ta Lie­tu­vos
Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo 2000 m. rug­sė­jo 13 d. nu­tar­ty­je ci­vi­li­nė­je by­lo­je
Nr. 3K–3–410/2000 (AB „B-­med­pre­pa­ra­ty” v. A. Pu­ze­le­vi­čiaus IĮ „Ra­di­da”).
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja nu­ro­do,
kad pra­šy­mą nag­ri­nė­jęs teis­mas rė­mė­si įro­dy­mais, jog at­sa­ko­vui bu­vo
įteik­ti teis­mo do­ku­men­tai, ku­riuo­se bu­vo duo­me­nys apie pra­dė­tą
prieš at­sa­ko­vą pro­ce­są, jo es­mę. At­sa­ko­vo at­sto­vas po­sė­dy­je pa­tvir­ti­no,
jog to­kius pra­ne­ši­mus yra ga­vęs. Tai­gi teis­mo do­ku­men­tų įtei­ki­mu at­sa­ko­vas
apie pro­ce­są bu­vo in­for­muo­tas.
Be to, pa­žy­mė­ti­na,
jog Tei­si­nės pa­gal­bos su­tar­ty­je įtvir­tin­tos nuo­sta­tų, jog teis­mo
šau­ki­mai ša­lims įtei­kia­mi per Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ją, pa­skir­tis –
su­teik­ti mak­si­ma­lias ga­ran­ti­jas, kad ša­lys bus in­for­muo­tos apie
teis­mo pro­ce­są. B- tai ne­reiš­kia, jog teis­mo šau­ki­mo įtei­ki­mas per
Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ją yra vie­nin­te­lis ga­li­mas in­for­ma­vi­mo apie
teis­mo pro­ce­są bū­das. To­dėl ka­sa­to­riaus ar­gu­men­tas, kad teis­mo
spren­di­mas ne­tu­ri bū­ti pri­pa­žin­tas, ka­dan­gi apie teis­mo po­sė­dį jam
bu­vo pra­neš­ta ne per Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ją, ne­pa­grįs­tas, nes pra­ne­ši­mo
įtei­ki­mu tiks­las pra­neš­ti at­sa­ko­vui apie teis­mo vie­tą ir lai­ką bu­vo
pa­siek­tas.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja ne­nu­sta­tė
ir ki­tų Tei­si­nės pa­gal­bos su­tar­ties 45 str. nu­ro­dy­tų spren­di­mo ne­pri­pa­ži­ni­mo
pa­grin­dų, to­dėl Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo nu­tar­tis lai­ky­ti­na
tei­sė­ta ir pa­lik­ti­na ne­pa­keis­ta.
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, va­do­vau­da­ma­si
CPK 368 straips­nio 1 da­lies 1 punk­tu ir 370 straips­nio 1 da­li­mi,

n u t a r i a :

Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio
teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. ge­gu­žės
14 d. nu­tar­tį pa­lik­ti ne­pa­keis­tą.
Ši Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo nu­tar­tis yra ga­lu­ti­nė, ne­skun­džia­ma ir įsi­tei­sė­ja nuo jos
pri­ėmi­mo die­nos.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.80734 sekundės -