Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5272: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

1. 6. Dėl Žmo­nių sau­gos dar­be
įsta­ty­mo 79 straips­nio ir žalos
at­ly­gi­ni­mo dėl ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ar su­sir­gi­mų pro­fe­si­ne
li­ga
lai­ki­no­jo įsta­ty­mo 8, 10 straips­nių aiš­ki­ni­mo ir tai­ky­mo

Sis­te­miškai aiški­nant
Žmo­nių sau­gos dar­be įsta­ty­mo
79 straips­nį ir Žalos at­ly­gi­ni­mo
dėl ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ar su­sir­gi­mų pro­fe­si­ne li­ga lai­ki­no­jo
įsta­ty­mo 8 ir 10 straips­nių nuo­sta­tas, da­ry­ti­na iš­va­da, kad ne­lai­min­go
at­si­ti­ki­mo dar­be at­ve­ju, esant dar­buo­to­jo–­nu­ken­tė­ju­sio­jo di­de­liam
ne­at­sar­gu­mui, vien­kar­ti­nės pa­šal­pos dy­dis, at­si­žvel­giant į nu­ken­tė­ju­sio­jo
kal­tės laips­nį, ga­li bū­ti ma­ži­na­mas ar­ba at­me­ta­mas.
                                                                   Ci­vi­li­nė
by­la Nr. 3K–7–865/2001
                                                                   By­lų
ka­te­go­ri­ja 6. 1

LIETUVOS
AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS
RESPUBLIKOS VARDU

2001 m.
lap­kri­čio 13 d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus iš­plės­ti­nė tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti
iš tei­sė­jų: Č-­lo­vo J-o (ko­le­gi­jos pir­mi­nin­kas), R-o
Č-os, Si­gi­to G-iaus, V-o M-o, B-iaus P-o
(pra­ne­šė­jas), A-o S-­niš­kio, A-o S-­čiaus,
vie­ša­me teis­mo po­sė­dy­je
ka­sa­ci­ne tvar­ka iš­nag­ri­nė­jo ci­vi­li­nę by­lą pa­gal at­sa­ko­vo UAB
„Lie­ku­pė” ka­sa­ci­nį skun­dą dėl Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo 2000
m. gruo­džio 4 d. spren­di­mo ir Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo Ci­vi­li­nių
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. va­sa­rio 18 d. nu­tar­ties per­žiū­rė­ji­mo
ci­vi­li­nė­je by­lo­je pa­gal ieš­ko­vų Jad­vy­gos Vai­te­lie­nės, E-e­nos Vai­te­lie­nės,
In­gos Vai­te­ly­tės, Žy­gi­man­to Vai­te­lės ir L-­vi­ko Vai­te­lės ieš­ki­nį
at­sa­ko­vui UAB „Lie­ku­pė” bei tre­tie­siems as­me­nims AB „Lie­tu­vos drau­di­mas”
ir Vals­ty­bi­nei dar­bo ins­pek­ci­jai dėl vien­kar­ti­nės pa­šal­pos, dels­pi­ni­gių
bei lai­do­ji­mo iš­lai­dų pri­tei­si­mo.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja

n u s t a t ė :

Ieš­ko­vė Jad­vy­ga Vai­te­lie­nė
nu­ro­dė, kad jos vy­ras Liu­das Vai­te­lė bū­da­mas ko­man­di­ruo­tė­je, mui­ti­nės
au­to­kro­vi­nių ter­mi­na­le Ru­si­jo­je, M-k­vos sri­ties Lens­kij ra­jo­ne,
UAB ag­ro­kom­bi­na­te „Lens­kij”, 1997 m. lap­kri­čio 21 d. mi­rė ap­si­nuo­di­jęs
ne­tvar­kin­gos du­ji­nės vi­ryk­lės smal­kė­mis. Ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas
yra su­si­jęs su dar­bu, nes įvy­ko at­sa­ko­vui pri­klau­san­čia­me kro­vi­ni­nia­me
au­to­mo­bi­ly­je Ka­mAZ 5410 (valst. Nr. ZTB 965). Teis­mo pra­šė pri­teis­ti
jai iš at­sa­ko­vo 87 400 Lt vien­kar­ti­nę pa­šal­pą, 81 981,20 Lt dels­pi­ni­gių,
6 290,90 Lt lai­do­ji­mo iš­lai­dų bei teis­mo iš­lai­das.
Ieš­ko­vai L-­vi­kas
Vai­te­lė, E-e­na Vai­te­lie­nė, In­ga Vai­te­ly­tė, Žy­gi­man­tas Vai­te­lė
taip pat krei­pė­si į teis­mą ir nu­ro­dė, kad 1997 m. lap­kri­čio 21 d. ap­si­nuo­di­jęs
ne­tvar­kin­gos du­ji­nės vi­ryk­lės smal­kė­mis mi­rė jų sū­nus ir tė­vas Liu­das
Vai­te­lė, dir­bęs pas at­sa­ko­vą vai­ruo­to­ju. Ieš­ko­vų tei­gi­mu, ne­tvar­kin­gą
ir ne­pa­tvir­tin­tą du­ji­nę įran­gą ka­bi­nos ap­šil­dy­mui ve­lio­niui da­vė
at­sa­ko­vas. Su L. Vai­te­le ne­bu­vo su­da­ry­ta dar­bo su­tar­tis, jis ne­bu­vo
in­struk­tuo­tas apie sau­gų dar­bą ir jam ne­bu­vo su­da­ry­tos sau­gios dar­bo
są­ly­gos. Teis­mo pra­šė pri­teis­ti jiems iš at­sa­ko­vo 87 400 Lt vien­kar­ti­nę
pa­šal­pą ir 81 981,20 Lt dels­pi­ni­gių.
Klai­pė­dos apy­gar­dos
teis­mas 2000 m. gruo­džio 4 d. spren­di­mu ieš­ki­nius pa­ten­ki­no iš da­lies:
pri­tei­sė iš UAB „Lie­ku­pė” Jad­vy­gai Vai­te­lie­nei, E-e­nai Vai­te­lie­nei,
In­gai Vai­te­ly­tei, Žy­gi­man­tui Vai­te­lei ir L-­vi­kui Vai­te­lei po 17
480 Lt kiek­vie­nam vien­kar­ti­nės pa­šal­pos; pri­tei­sė iš UAB “Lie­ku­pė”
Jad­vy­gos Vai­te­lie­nės nau­dai 112,83 Lt lai­do­ji­mo iš­lai­dų. Ki­tus ieš­ko­vų
rei­ka­la­vi­mus at­me­tė.
Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos
teis­mas nu­sta­tė, kad ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo prie­žas­tis bu­vo sau­gos
dar­be nor­mi­nių ak­tų ne­si­lai­ky­mas, t. y. vai­ruo­to­jų dar­bų sau­gos in­struk­ci­jos
Nr. 2 8 punk­to drau­di­mo šil­dy­ti ka­bi­ną at­vi­ra ug­ni­mi pa­žei­di­mas.
Ka­dan­gi L. Vai­te­lė su šia in­struk­ci­ja pa­si­ra­šy­ti­nai ne­bu­vo su­pa­žin­din­tas,
ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo kal­ti­nin­ku lai­ky­ti­nas darb­da­vys, ku­riam
ir at­si­ran­da pa­rei­ga mo­kė­ti nu­ken­tė­ju­sio­jo šei­mos na­riams vien­kar­ti­nę
pa­šal­pą. Rem­da­ma­sis eks­per­ti­zės ak­tu teis­mas pa­da­rė iš­va­dą, jog
nei dar­bo su­tar­ties, nei sau­gos dar­be in­struk­ta­vi­mų dar­bo vie­to­je
re­gist­ra­ci­jos žur­na­le L. Vai­te­lė ne­pa­si­ra­šė. At­sa­ko­vas šio eks­per­to
iš­va­dos ne­nu­gin­či­jo. Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas kon­sta­ta­vo,
jog L. Vai­te­lės ne­blai­vu­mo ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo me­tu fak­tas ne­tu­ri
įta­kos iš­mo­ka­mos pa­šal­pos dy­džiui, nes įsta­ty­mas ne­nu­ma­to vien­kar­ti­nės
pa­šal­pos ma­ži­ni­mo, at­si­žvel­giant į nu­ken­tė­ju­sio­jo kal­tę.
Dėl pra­šy­mo pri­teis­ti
dels­pi­ni­gius teis­mas kon­sta­ta­vo, jog dels­pi­ni­gių nu­sta­ty­mo už iš­mo­kų,
su­si­ju­sių su dar­bo san­ty­kiais, pa­vė­luo­tą mo­kė­ji­mą įsta­ty­mas šiuo
at­ve­ju ne­tai­ky­ti­nas, nes gin­čas yra ki­lęs ne iš dar­bo tei­si­nių san­ty­kių,
o iš prie­vo­lės at­ly­gin­ti ža­lą.
Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos
teis­mas nu­sta­tė, kad at­sa­ko­vas tik 25 proc. kal­tas dėl L. Vai­te­lės mir­ties,
to­dėl jam tek­tų at­ly­gin­ti 1612,83 Lt lai­do­ji­mo iš­lai­dų. At­ėmus at­sa­ko­vo
su­teik­tą 1500 Lt pa­šal­pą, iš jo pri­teis­ti­na 112,83 Lt lai­do­ji­mo iš­lai­dų
(CK 510 straips­nis).
Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio
teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja 2001 m. va­sa­rio 19
d. nu­tar­ti­mi at­sa­ko­vo UAB „Lie­ku­pė” ape­lia­ci­nį skun­dą at­me­tė, o
ieš­ko­vės Jad­vy­gos Vai­te­lie­nės ape­lia­ci­nį skun­dą pa­ten­ki­no iš da­lies.
Pa­kei­tė Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo 2000 m. gruo­džio 4 d. spren­di­mą ir
ieš­ko­vei Jad­vy­gai Vai­te­lie­nei iš at­sa­ko­vo UAB „Lie­ku­pė” pri­teis­tas
lai­do­ji­mo iš­lai­das pa­di­di­no iki 1725,66 Lt.
Teisėjų ko­le­gi­ja kon­sta­ta­vo,
jog pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas su­kly­do spręs­da­mas klau­si­mą dėl
lai­do­ji­mo iš­lai­dų at­ly­gi­ni­mo ieš­ko­vei Jad­vy­gai Vai­te­lie­nei. Nu­ro­dė,
kad pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas ne­pa­grįs­tai pa­da­rė iš­va­dą, kad
pats ve­lio­nis ne­at­sar­giai nau­do­jo du­ji­nį prie­tai­są ir pa­grin­di­nė
ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo prie­žas­tis bu­vo jo ap­svai­gi­mas nuo al­ko­ho­lio.
Ko­le­gi­ja nu­sta­tė, jog by­los duo­me­ni­mis L. Vai­te­lė mi­rė nuo ap­si­nuo­di­ji­mo
an­glies mo­nok­si­du. Įro­dy­mų, pa­tvir­ti­nan­čių, kad ve­lio­nio ap­svai­gi­mas
nuo al­ko­ho­lio iš da­lies lėmė jo mir­tį ar net bu­vo pa­grin­di­nė ne­lai­min­go
at­si­ti­ki­mo prie­žas­tis, teis­mui ne­pa­teik­ta, to­dėl ko­le­gi­ja kon­sta­ta­vo,
jog to­kia teis­mo iš­va­da prieš­ta­rau­ja fak­ti­nėms by­los ap­lin­ky­bėms
(CPK 65 straips­nis).
Ka­sa­ci­niu skun­du at­sa­ko­vas
pra­šo pa­keis­ti Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo 2000 m. gruo­džio 4 d. spren­di­mą
bei Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo 2001 m. va­sa­rio 19 d. nu­tar­tį ieš­ko­vų
rei­ka­la­vi­mus dėl vien­kar­ti­nių pa­šal­pų pri­tei­si­mo at­me­tant. Ka­sa­to­rius
nu­ro­do, jog Lie­tu­vos Res­pub­li­kos žmo­nių sau­gos dar­be įsta­ty­mo 79
straips­nis yra blan­ke­ti­nė nor­ma. Šios pa­šal­pos mo­kė­ji­mo tvar­ką nu­sta­to
Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu Nr. 1325 pa­tvir­tin­ti Pa­šal­pos, dar­buo­to­jui
žu­vus dėl ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo dar­be, sky­ri­mo nuo­sta­tai. Są­ly­gas
šiai pa­šal­pai iš­mo­kė­ti reg­la­men­tuo­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ža­los
at­ly­gi­ni­mo dėl ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ar su­sir­gi­mų pro­fe­si­ne
li­ga lai­ki­na­sis įsta­ty­mas. Šis įsta­ty­mas, nu­ma­ty­da­mas tei­sę į pa­šal­pą
dėl mir­ti­no ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo dar­be (8 straips­nis), nu­sta­to są­ly­gas,
ku­rioms esant ža­los at­ly­gi­ni­mas ga­li bū­ti su­ma­ži­na­mas ar­ba ža­la
ne­at­ly­gi­na­ma (10 straips­nis). Abu straips­niai yra tar­pu­sa­vy­je su­si­ję,
to­dėl jų nor­mos tai­ky­ti­nos kar­tu.
Ka­sa­to­rius taip pat
nu­ro­do, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ža­los at­ly­gi­ni­mo dėl ne­lai­min­gų
at­si­ti­ki­mų dar­be ar su­sir­gi­mų pro­fe­si­ne li­ga lai­ki­no­jo įsta­ty­mo
10 straips­nio 2 da­lies 1 punk­te nu­ro­do­ma, jog ža­la vi­sais at­ve­jais ne­at­ly­gi­na­ma,
jei­gu ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo prie­žas­tis yra su tech­no­lo­gi­niu pro­ce­su
ne­su­si­jęs ap­svai­gi­mas nuo al­ko­ho­lio. Ta pa­ti ap­lin­ky­bė nu­ro­do­ma
ir Vy­riau­sy­bės 1994 m. rug­pjū­čio 8 d. nu­ta­ri­mu Nr. 715 pa­tvir­tin­tų
Ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ty­ri­mo ir ap­skai­tos nuo­sta­tų 15 punk­te.
Tai­gi, ka­sa­to­riaus nuo­mo­ne, yra aiš­kiai iš­reikš­ta nuo­sta­ta, kad dėl
ne­blai­vaus as­mens el­ge­sio ki­lęs ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas dar­be ne­ga­li
už­trauk­ti bet ko­kio po­bū­džio at­sa­ko­my­bės darb­da­viui.
At­si­lie­pi­mo į ka­sa­ci­nį
skun­dą CPK 356 straips­nio nu­sta­ty­ta tvar­ka ne­gau­ta.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja

k o n s t a t u o j a :

Ka­sa­ci­nės ins­tan­ci­jos
teis­mas pri­va­lo už­tik­rin­ti vie­no­dą tei­sės nor­mų aiš­ki­ni­mą bei jų
tai­ky­mą (Teis­mų įsta­ty­mo 18 straips­nis), o CPK 358 straips­nio 1 da­lis
nu­sta­to, kad ka­sa­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas, ne­per­ženg­da­mas ka­sa­ci­nio
skun­do ri­bų, pa­tik­ri­na ap­skųs­tuo­sius spren­di­mą ir nu­tar­tį tei­sės
tai­ky­mo as­pek­tu. Nag­ri­nė­ja­mo­jo­je by­lo­je yra ki­lu­si pro­ble­ma aiš­ki­nant
ir tai­kant 1993 m. spa­lio 22 d. pa­skelb­to Lie­tu­vos Res­pub­li­kos žmo­nių
sau­gos dar­be įsta­ty­mo 79 straips­nio 2 da­lį (1997 m. rug­sė­jo 1 d. re­dak­ci­ja).
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
žmo­nių sau­gos dar­be įsta­ty­mo IX sky­riaus II skir­snis re­gu­liuo­ja darb­da­vių
ir dar­buo­to­jų at­sa­ko­my­bės klau­si­mus, kai dėl pas­ta­rų­jų kal­tės įvy­ko
ar­ba ga­lė­jo įvyk­ti ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas dar­be. Įsta­ty­mo 79
straips­nio 2 da­ly­je nu­ro­do­ma, kad įmo­nė, ku­rio­je dėl sau­gos dar­be
nor­mi­nių ak­tų pa­žei­di­mo įvy­ko mir­ti­nas ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas,
mi­ru­sio­jo šei­mai iš­mo­ka vien­kar­ti­nę pa­šal­pą, ne ma­žes­nę kaip 100
Res­pub­li­kos ūkio vi­du­ti­nių dar­bo už­mo­kes­čių. Ši vien­kar­ti­nė pa­šal­pa
sa­vo pri­gim­ti­mi pri­lygs­ta vie­nai iš ža­los at­ly­gi­ni­mo rū­šiai ir tai
yra vien­kar­ti­nis ža­los at­ly­gi­ni­mas.
1997 m. lie­pos 1 d. Lie­tu­vos
Res­pub­li­kos ža­los at­ly­gi­ni­mo dėl ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ar
su­sir­gi­mų pro­fe­si­ne li­ga lai­ki­na­sis įsta­ty­mas nu­sta­tė ža­los at­ly­gi­ni­mo
tvar­ką, dy­dį bei pa­grin­dus. Šio įsta­ty­mo ant­ra­ja­me skir­sny­je (Ža­los
at­ly­gi­ni­mo pa­grin­dai. V-­kar­ti­nės pa­šal­pos) yra re­gu­liuo­ja­mi
klau­si­mai nu­sta­tant at­sa­ko­my­bę už pa­da­ry­tą ža­lą, tei­sę į ža­los at­ly­gi­ni­mą
ir kt. Mi­nė­to įsta­ty­mo 8 straips­ny­je yra iš es­mės at­kar­to­tos Lie­tu­vos
Res­pub­li­kos žmo­nių sau­gos dar­be įsta­ty­mo 79 straips­nio 2 da­lies nuo­sta­tos.
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ža­los at­ly­gi­ni­mo dėl ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų
dar­be ar su­sir­gi­mų pro­fe­si­ne li­ga lai­ki­no­jo įsta­ty­mo 10 straips­nis
nu­sta­to, kad jei­gu pa­ties nu­ken­tė­ju­sio­jo di­de­lis ne­at­sar­gu­mas pa­dė­jo
ža­lai at­si­ras­ti ar­ba jai pa­di­dė­ti, at­si­žvel­giant į nu­ken­tė­ju­sio­jo
kal­tės laips­nį, ža­los at­ly­gi­ni­mas tu­ri bū­ti su­ma­ži­na­mas ar­ba rei­ka­la­vi­mas
at­ly­gin­ti ža­lą tu­ri bū­ti at­mes­tas, jei įsta­ty­mai ne­nu­ma­to ki­taip.
Iš­plės­ti­nė tei­sė­jų
ko­le­gi­ja kon­sta­tuo­ja, kad sis­te­miš­kai aiš­ki­nant Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
žmo­nių sau­gos dar­be įsta­ty­mo 79 straips­nį ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ža­los
at­ly­gi­ni­mo dėl ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ar su­sir­gi­mų pro­fe­si­ne
li­ga lai­ki­no­jo įsta­ty­mo 8 ir 10 straips­nių nuo­sta­tas, da­ry­ti­na iš­va­da,
kad ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo dar­be at­ve­ju, esant dar­buo­to­jo–­nu­ken­tė­ju­sio­jo
di­de­liam ne­at­sar­gu­mui, vien­kar­ti­nės pa­šal­pos dy­dis, at­si­žvel­giant
į nu­ken­tė­ju­sio­jo kal­tės laips­nį, ga­li bū­ti ma­ži­na­mas ar­ba at­me­ta­mas.
Nag­ri­nė­ja­mo­jo­je by­lo­je teis­mai nu­sta­tė, kad nu­ken­tė­ju­sy­sis 1997
m. lap­kri­čio 21 d. mui­ti­nės au­to­kro­vi­nių ter­mi­na­le po­il­sio me­tu,
au­to­mo­bi­lio Ka­mAZ 5410 (valst. Nr. ZTB 965) ka­bi­nai šil­dy­ti nau­do­jo
ne­tvar­kin­gą du­ji­nę vi­ryk­lę, dėl to ap­si­nuo­di­jęs an­glies mo­nok­si­du
mi­rė. Nu­ken­tė­ju­sio­jo at­vi­ros ug­nies pa­nau­do­ji­mas san­da­riai už­da­rius
au­to­mo­bi­lio ka­bi­nos lan­gus ir du­ris, pri­ly­gi­na­mas di­de­liam nu­ken­tė­ju­sio­jo
ne­at­sar­gu­mui, ku­ris pa­dė­jo at­si­ras­ti ža­lai. Vai­ruo­to­jas, tu­rin­tis
di­de­lę pa­tir­tį, pri­va­lė­jo nu­ma­ty­ti ga­li­mas pa­sek­mes. Tai­gi ne­pa­grįs­tas
yra ka­sa­to­riaus ar­gu­men­tas, jog teis­mai, nag­ri­nė­da­mi by­lą, neat­si­žvel­gė
į ap­lin­ky­bę, kad L. Vai­te­lė ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo me­tu bu­vo ne­blai­vus,
ir dėl to ne­su­ma­ži­no vien­kar­ti­nės pa­šal­pos, iš­mo­ka­mos mi­ru­sio­jo
šei­mai, dy­džio. Iš­plės­ti­nė tei­sė­jų ko­le­gi­ja kon­sta­tuo­ja, kad šiuo
at­ve­ju, ne­nu­sta­čius by­lo­je prie­žas­ti­nio ry­šio tarp nu­ken­tė­ju­sio­jo
gir­tu­mo ir įvy­ku­sio ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo, ap­lin­ky­bė, kad jo krau­jy­je
bu­vo ras­ta al­ko­ho­lio, ne­ga­li tu­rė­ti įta­kos ža­los at­ly­gi­ni­mo dy­džiui
nu­sta­ty­ti.
Va­do­vau­da­ma­si teis­mų
iš­tir­to­mis fak­ti­nė­mis by­los ap­lin­ky­bė­mis, iš­plės­ti­nė tei­sė­jų ko­le­gi­ja
spren­džia, kad šiuo at­ve­ju nu­sta­ty­ti­na 25 pro­c. nu­ken­tė­ju­sio­jo kal­tė.
At­si­žvel­giant į tai, vien­kar­ti­nės pa­šal­pos dy­dis ma­žin­ti­nas iki 65
550 Lt (Žmo­nių sau­gos dar­be įsta­ty­mo 79 straips­nio 2 da­lis bei Ža­los at­ly­gi­ni­mo
dėl ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ar su­sir­gi­mų pro­fe­si­ne li­ga lai­ki­no­jo
įsta­ty­mo 8, 10 straips­niai). Ka­dan­gi mi­ru­sio­jo šei­mą su­da­ro pen­ki
as­me­nys, tai kiek­vie­nam iš jų pri­teis­ti­na 13 110 Lt su­ma. Ape­lia­ci­nės
ins­tan­ci­jos teis­mo pri­teis­tos lai­do­ji­mo iš­lai­dos pa­di­di­na­mos iki
3338,48 Lt (CK 510 straips­nis), nes nu­sta­čius 25 proc. nu­ken­tė­ju­sio­jo
kal­tės, lai­do­ji­mo iš­lai­dų su­ma tu­ri bū­ti ten­ki­na­ma 75 proc. nuo vi­sos
lai­do­ji­mo iš­lai­dų su­mos. Ka­dan­gi yra su­ma­žin­ta pri­teis­to­ji su­ma,
to­dėl pa­gal CPK 117 straips­nio 1 da­lį žy­mi­nis mo­kes­tis ma­ži­na­mas iki
3444,42 Lt.
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, va­do­vau­da­ma­si
CPK 368 straips­nio 1 da­lies 2 punk­tu, 370 straips­nio 1 da­li­mi,

n u t a r i a :

Klai­pė­dos apy­gar­dos
teis­mo 2000 m. gruo­džio 4 d. spren­di­mą ir Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo
Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. va­sa­rio 19 d. nu­tar­tį
pa­keis­ti.
Pri­teis­ti iš UAB „Lie­ku­pė”
Jad­vy­gai Vai­te­lie­nei, E-e­nai Vai­te­lie­nei, In­gai Vai­te­ly­tei, Žy­gi­man­tui
Vai­te­lei ir Liu­dui Vai­te­lei po 13 110 Lt kiek­vie­nam vien­kar­ti­nės pa­šal­pos.
Pri­teis­ti iš UAB „Lie­ku­pė”
Jad­vy­gai Vai­te­lie­nei 3338,48 Lt lai­do­ji­mo iš­lai­dų.
Pri­teis­ti iš UAB “Lie­ku­pė”
3444,42 Lt žy­mi­nio mo­kes­čio vals­ty­bei.
Li­ku­sią Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio
teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos nu­tar­ties da­lį
pa­lik­ti ne­pa­keis­tą.
Ši Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo nu­tar­tis yra ga­lu­ti­nė, ne­skun­džia­ma ir įsi­tei­sė­ja nuo pri­ėmi­mo
die­nos.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.71318 sekundės -