Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5302: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

1. 8. Dėl as­mens, įgi­ju­sio daik­tą teis­mo ant­sto­lio ak­to dėl tur­to
per­da­vi­mo iš­ieš­ko­to­jui pa­grin­du, są­ži­nin­gu­mo pre­zump­ci­jos;
dėl 2000 m. Ci­vi­li­nio ko­dek­so 6. 66 ir 6. 67 straips­nių tai­ky­mo

As­muo, įgi­jęs daik­tą
teis­mo ant­sto­lio ak­to dėl tur­to per­da­vi­mo iš­ieš­ko­to­jui pa­grin­du,
pre­ziu­muo­ja­mas esan­tis są­ži­nin­gas ir jo in­te­re­sai gi­na­mi. To­kiu
at­ve­ju daik­to įgi­jė­jas įgi­jo nuo­sa­vy­bės tei­sę, o bu­vęs sa­vi­nin­kas
ne­te­ko vin­di­ka­ci­jos tei­sės.
Re­mian­tis 1964 m. Ci­vi­li­nio
ko­dek­so 571 straips­nio nuo­sta­to­mis san­do­ris, pa­žei­džian­tis kre­di­to­riaus
tei­ses, tu­ri bū­ti pri­pa­žįs­ta­mas ne­ga­lio­jan­čiu, o iš­ieš­ko­ji­mas pa­gal
kre­di­to­riaus rei­ka­la­vi­mą sko­li­nin­kui yra nu­krei­pia­mas į per­duo­tą
pa­gal san­do­rį tur­tą. Ši tei­sės nor­ma tai­ko­ma at­ga­li­ne tvar­ka va­do­vau­jan­tis
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tvir­ti­ni­mo, įsi­ga­lio­ji­mo
ir įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mo (2000 m. lie­pos 18 d. , Nr. VIII–1864) 42
straips­niu, ku­ria­me nu­sta­ty­ta, kad Ci­vi­li­nio ko­dek­so 6. 66 ir 6. 67
straips­nių nor­mos dėl kre­di­to­riaus tei­sės gin­čy­ti sko­li­nin­ko su­da­ry­tus
san­do­rius (ac­tio Pau­lia­na) ir ne­są­ži­nin­gu­mo pre­zump­ci­jos tai­ko­mos
ir gin­či­jant san­do­rius, su­da­ry­tus iki šio ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mo,
jei­gu ne­pa­si­bai­gę ieš­ki­nio se­na­ties ter­mi­nai, nu­sta­ty­ti ieš­ki­niui
pa­reikš­ti.

                                                               Ci­vi­li­nė by­la Nr. 3K–7–646/2001
                                                                By­lų ka­te­go­ri­ja 15. 2. 1. 3; 25. 8. 1;
29

LIETUVOS
AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS
RESPUBLIKOS VARDU

2001 m.
lap­kri­čio 15 d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus iš­plės­ti­nė tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti
iš tei­sė­jų: R-o Č-os (ko­le­gi­jos pir­mi­nin­kas), D-­gu­tės A-ės,
A-o D-o, Si­gi­to G-iaus, J-os J-ės, A-o
M-io (pra­ne­šė­jas) ir B-o S-o,
vie­ša­me teis­mo po­sė­dy­je
ka­sa­ci­ne tvar­ka iš­nag­ri­nė­jo ci­vi­li­nę by­lą pa­gal at­sa­ko­vo už­da­ro­sios
ak­ci­nės ben­dro­vės „Or­be­ta” ka­sa­ci­nį skun­dą dėl Šiau­lių apy­gar­dos
teis­mo 2000 m. lap­kri­čio 30 d. spren­di­mo ir Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo
Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. ko­vo 5 d. nu­tar­ties
per­žiū­rė­ji­mo ci­vi­li­nė­je by­lo­je pa­gal ieš­ko­vo ak­ci­nės ben­dro­vės
„Jo­niš­kio grū­dai” ieš­ki­nį at­sa­ko­vams už­da­ra­jai ak­ci­nei ben­dro­vei
„Pa­kruo­jo Mū­ša”, už­da­ra­jai ak­ci­nei ben­dro­vei „Or­be­ta”, už­da­ra­jai
ak­ci­nei ben­dro­vei „Šiau­lių hid­ro­ge­o­lo­gi­ja” ir tre­čia­jam as­me­niui
Ant­sto­lių kon­to­rai prie Pa­kruo­jo ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo dėl areš­to
tur­tui pa­nai­ki­ni­mo, nuo­sa­vy­bės tei­sių pri­pa­ži­ni­mo, tur­to iš­rei­ka­la­vi­mo
iš sve­ti­mo ne­tei­sė­to val­dy­mo ir spren­di­mo įvyk­dy­mo at­grę­ži­mo bei
pa­gal at­sa­ko­vo už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Or­be­ta” prie­šieš­ki­nį
dėl san­do­rio pri­pa­ži­ni­mo ne­ga­lio­jan­čiu, su­si­ta­ri­mo dėl prieš­prie­ši­nių
vie­na­rū­šių rei­ka­la­vi­mų tar­pu­sa­vio įskai­ty­mo ir pri­ėmi­mo–­per­da­vi­mo
ak­to pri­pa­ži­ni­mo ne­ga­lio­jan­čiais.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja

n u s t a t ė :

Ieš­ko­vas AB „Jo­niš­kio
grū­dai” nu­ro­dė, kad 1997 m. ge­gu­žės 15 d. pir­ki­mo–­par­da­vi­mo su­tar­ti­mi
AB „Jo­niš­kio grū­dai” nu­pir­ko iš UAB „Pa­kruo­jo Mū­ša” 3864 kiau­les už 1
348 219,62 Lt. Ka­dan­gi tuo me­tu ben­dro­vės „Pa­kruo­jo Mū­ša” sko­la ak­ci­nei
ben­dro­vei „Jo­niš­kio grū­dai” už kom­bi­nuo­tus pa­ša­rus bu­vo be­veik to­kio
pat dy­džio, mi­nė­tos ben­dro­vės tą pa­čią die­ną pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą
dėl prieš­prie­ši­nių vie­na­rū­šių rei­ka­la­vi­mų įskai­ty­mo. Re­a­lų pir­ki­mą–­par­da­vi­mą
pa­tvir­ti­na PVM są­skai­ta fak­tū­ra ir gy­vu­lių per­da­vi­mo–p­ri­ė­mi­mo
ak­tas. Tą pa­čią die­ną bu­vo su­da­ry­ta gy­vu­lių au­gi­ni­mo su­tar­tis, ku­ria
UAB „Pa­kruo­jo Mū­ša” įsi­pa­rei­go­jo au­gin­ti ieš­ko­vui pri­klau­san­čias
kiau­les, to­dėl jos bu­vo pa­lik­tos UAB „Pa­kruo­jo Mū­ša” kom­plek­se. 1997
m. ge­gu­žės 20 d. Ant­sto­lių kon­to­ra prie Pa­kruo­jo ra­jo­no apy­lin­kės
teis­mo areš­ta­vo 441 vnt. kiau­lių pa­gal UAB „Or­be­ta” ir UAB „Šiau­lių hid­ro­ge­o­lo­gi­ja”
pa­teik­tus vyk­do­muo­sius raš­tus dėl iš­ieš­ko­ji­mo iš sko­li­nin­ko UAB
„Pa­kruo­jo mū­ša”, o 1998 m. ba­lan­džio 16 d. per­da­vė iš­ieš­ko­to­jui UAB
„Or­be­ta” 285 kiau­les. Ieš­ko­vas AB „Jo­niš­kio grū­dai” CPK 473 straips­nio
ir CK 142 straips­nio pa­grin­du pra­šė teis­mą pri­pa­žin­ti, kad gin­čo tur­tas
– 285 vnt. kiau­lių, ku­rios bu­vo areš­tuo­tos 1997 m. ge­gu­žės 20 d. Ant­sto­lių
kon­to­ros prie Pa­kruo­jo ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo ak­tu ir per­duo­tos at­sa­ko­vui
UAB „Or­be­ta” kaip už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Pa­kruo­jo Mū­ša” tur­tas
(134 352 Lt ver­tės) – nuo 1997 m. ge­gu­žės 15 d. nuo­sa­vy­bės tei­sė­mis pri­klau­sė
ak­ci­nei ben­dro­vei „Jo­niš­kio grū­dai” pa­gal 1997 m. ge­gu­žės 15 d. pir­ki­mo–­par­da­vi­mo
su­tar­tį, su­da­ry­tą AB “Jo­niš­kio grū­dai” ir UAB „Pa­kruo­jo Mū­ša”; iš­rei­ka­lau­ti
tur­tą iš sve­ti­mo ne­tei­sė­to val­dy­mo, t. y. pri­teis­ti iš UAB „Or­be­ta”
285 vnt. kiau­lių, ku­rių ver­tė 134 352 Lt, o ne­sant šio tur­to na­tū­ra –
pri­teis­ti jo ver­tę pi­ni­gais.
At­sa­ko­vas UAB „Or­be­ta”
pa­reiš­kė prie­šieš­ki­nį ir nu­ro­dė, kad 1997 m. ge­gu­žės 15 d. pir­ki­mo–­par­da­vi­mo
su­tar­tis su­da­ry­ta tik dėl akių, ben­dro­vei „Pa­kruo­jo Mū­ša” sie­kiant
iš­veng­ti at­si­skai­ty­mo su kre­di­to­riais. Su­tar­tis bu­vo pa­si­ra­šy­ta
po to, kai 1997 m. ba­lan­džio 30 d. UAB „Pa­kruo­jo Mū­ša” di­rek­to­riui bu­vo
įteik­tas teis­mo ant­sto­lių kon­to­ros ra­gi­ni­mas pa­gal ben­dro­vei „Or­be­ta”
iš­duo­tą vyk­do­mą­jį raš­tą ir įspė­ji­mas, kad ne­vyk­dy­tų jo­kių ju­ri­di­nių
veiks­mų. Su­si­ta­ri­mas dėl tar­pu­sa­vio rei­ka­la­vi­mų įskai­ty­mo ne­ga­lė­jo
bū­ti su­da­ry­tas, ka­dan­gi su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo die­ną ne­bu­vo su­ėję
at­si­skai­ty­mo ter­mi­nai. Be to, tur­tas pa­gal su­tar­tį re­a­liai ne­bu­vo
per­duo­tas pir­kė­jui, mo­kes­tis pa­gal iš­ra­šy­tą PVM są­skai­tą fak­tū­rą
ne­su­mo­kė­tas. At­sa­ko­vas pra­šė CK 47, 51 ir 571 straips­nių pa­grin­du pri­pa­žin­ti ne­ga­lio­jan­čiais 1997 m. ge­gu­žės
15 d. pir­ki­mo–­par­da­vi­mo su­tar­ties da­lį, su­da­ry­tą AB „Jo­niš­kio grū­dai”
ir UAB „Pa­kruo­jo Mū­ša”, dėl 285 vnt. kiau­lių už 134 352 Lt, su­si­ta­ri­mą
dėl prieš­prie­ši­nių vie­na­rū­šių rei­ka­la­vi­mų įskai­ty­mo ir pri­ėmi­mo–­per­da­vi­mo
ak­tą.
Šiau­lių apy­gar­dos
teis­mas 2000 m. lap­kri­čio 30 d. spren­di­mu ieš­ki­nį pa­ten­ki­no iš da­lies,
nu­sta­tė, kad gin­čo tur­tas – 285 vnt. kiau­lių, ku­ris bu­vo areš­tuo­tas
1997 m. ge­gu­žės 20 d. Ant­sto­lių kon­to­ros prie Pa­kruo­jo ra­jo­no apy­lin­kės
teis­mo ak­tu ir per­duo­tas at­sa­ko­vui UAB „Or­be­ta” – nuo 1997 m. ge­gu­žės
15 d. nuo­sa­vy­bės tei­sė­mis pri­klau­sė ak­ci­nei ben­dro­vei „Jo­niš­kio
grū­dai”; pa­nai­ki­no 1997 m. ge­gu­žės 20 d. už­dė­tą tur­to areš­tą ir pri­tei­sė
ieš­ko­vui iš UAB „Or­be­ta” 134 352 Lt ver­tės 285 vnt. kiau­lių, o jų ne­sant
– jų ver­tę pi­ni­gais. Teis­mas kon­sta­ta­vo, kad pir­ki­mo–­par­da­vi­mo su­tar­ties
pa­si­ra­šy­mo me­tu 1997 m. ge­gu­žės 15 d. kiau­lėms areš­tas ne­bu­vo už­dė­tas.
1997 m. ba­lan­džio 30 d. ant­sto­lis pa­ra­gi­no UAB „Pa­kruo­jo Mū­ša” ge­ra
va­lia ap­mo­kė­ti UAB „Or­be­ta“ sko­lą, ta­čiau tur­to ne­areš­ta­vo, nors pa­gal
CPK 390 straips­nį tais at­ve­jais, kai yra pa­vo­jus, kad sko­li­nin­kas ga­li
tur­tą pa­slėp­ti, tu­ri tei­sę įteik­da­mas ra­gi­ni­mą kar­tu areš­tuo­ti sko­li­nin­ko
tur­tą. Teis­mo nuo­mo­ne, tai pa­tvir­ti­na, kad areš­tui pa­grin­do ne­bu­vo,
nes UAB „Pa­kruo­jo Mū­ša” tu­rė­jo ki­to tur­to, į ku­rį bū­tų ga­li­ma nu­kreip­ti
iš­ieš­ko­ji­mą. Ka­dan­gi UAB „Pa­kruo­jo Mū­ša” kiau­lės ne­bu­vo areš­tuo­tos
ir įmo­nės veik­la ne­bu­vo su­stab­dy­ta, ne­bu­vo drau­di­mo jas par­duo­ti.
Įver­ti­nęs by­lo­je su­rink­tus įro­dy­mus, teis­mas lai­kė, kad pir­ki­mo–­par­da­vi­mo
san­do­ris re­a­liai įvy­ko ir su­kū­rė tei­si­nes pa­sek­mes. Ta ap­lin­ky­bė,
kad kiau­lės bu­vo pa­lik­tos au­gin­ti UAB „Pa­kruo­jo Mū­ša” ir kad AB „Jo­niš­kio
grū­dai” už jas at­si­skai­tė prieš­prie­ši­nių vie­na­rū­šių rei­ka­la­vi­mų
įskai­ty­mo bū­du, ne­su­da­ro pa­grin­do lai­ky­ti pir­ki­mo–­par­da­vi­mo su­tar­tį
su­da­ry­ta dėl akių (CK 51 str. ). Pri­pa­žin­ti san­do­rį ne­ga­lio­jan­čiu CK
47 straips­nio pa­grin­du – kaip ne­ati­tin­kan­tį įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų –
taip pat nė­ra pa­grin­do, ka­dan­gi pir­ki­mo–­par­da­vi­mo su­tar­ties es­mi­nės
są­ly­gos yra su­tar­ties da­ly­kas ir kai­na, o šia­me gin­če tur­tas bu­vo
per­duo­tas pir­kė­jo nuo­sa­vy­bėn, kai­na nu­sta­ty­ta ir ša­lių su­si­ta­ri­mu
įskai­ty­ta prieš­prie­ši­niu vie­na­rū­šiu rei­ka­la­vi­mu. Ieš­ko­vo rei­ka­la­vi­mą
pri­pa­žin­ti tur­to areš­tą ne­tei­sė­tu teis­mas at­me­tė nu­ro­dęs, jog įsi­tei­sė­ju­sia
Pa­kruo­jo ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 1997 m. rug­sė­jo 30 d. nu­tar­ti­mi nu­sta­ty­ta,
kad ant­sto­lio veiks­mai bu­vo tei­sė­ti (ci­vi­li­nė by­la Nr. 21–282/97). Taip pat at­mes­tas ieš­ko­vo pra­šy­mas
dėl spren­di­mo įvyk­dy­mo at­grę­ži­mo, ka­dan­gi spren­di­mo vyk­dy­mo at­grę­ži­mo
klau­si­mas spren­džia­mas, įvyk­dy­tą spren­di­mą pa­nai­ki­nus, o Ūki­nio teis­mo
1997 m. ba­lan­džio 3 d. spren­di­mas, ku­rį vyk­dant tur­tas bu­vo areš­tuo­tas
ir per­duo­tas ben­dro­vei „Or­be­ta”, ne­pa­nai­kin­tas. UAB „Or­be­ta” prie­šieš­ki­nį
ir pa­pil­do­mą prie­šieš­ki­nį teis­mas at­me­tė, lai­ky­da­mas, kad pri­pa­žin­ti
1997 m. ge­gu­žės 15 d. UAB „Pa­kruo­jo Mū­ša” ir AB „Jo­niš­kio grū­dai” su­da­ry­tą
san­do­rį dėl 285 vnt. kiau­lių par­da­vi­mo ta­ria­mu, t. y. su­da­ry­tu dėl
akių, nė­ra pa­grin­do, nes mi­nė­tas san­do­ris su­kū­rė ša­lims tei­si­nes pa­sek­mes,
su­tar­tis fak­tiš­kai bu­vo įvyk­dy­ta.
Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio
teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, ape­lia­ci­ne tvar­ka
iš­nag­ri­nė­ju­si by­lą pa­gal at­sa­ko­vo UAB „Or­be­ta” ir tre­čio­jo as­mens
Ant­sto­lių kon­to­ros prie Pa­kruo­jo ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo ape­lia­ci­nius
skun­dus, 2001 m. ko­vo 5 d. nu­tar­ti­mi Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo spren­di­mą
pa­li­ko ne­pa­keis­tą. Ko­le­gi­ja pri­ta­rė pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo
spren­di­mo mo­ty­vams ir iš­va­doms.
Ka­sa­ci­niu skun­du at­sa­ko­vas
UAB „Or­be­ta” pra­šo pa­nai­kin­ti Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo spren­di­mą
bei Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo nu­tar­tį ir pri­im­ti nau­ją spren­di­mą
– pa­ten­kin­ti UAB „Or­be­ta” prie­šieš­ki­nį, pri­pa­žin­ti ne­ga­lio­jan­čia
1997 m. ge­gu­žės 15 d. AB „Jo­niš­kio grū­dai” ir UAB „Pa­kruo­jo Mū­ša” su­da­ry­tos
su­tar­ties da­lį dėl 285 vnt. kiau­lių par­da­vi­mo, o AB „Jo­niš­kio grū­dai”
ieš­ki­nį at­mes­ti. Ka­sa­to­rius tei­gia, kad gin­či­ja­ma pir­ki­mo–­par­da­vi­mo
su­tar­tis bu­vo su­da­ry­ta dėl akių, sie­kiant iš­veng­ti at­si­skai­ty­mo su
iš­ieš­ko­to­ju pa­gal teis­mo spren­di­mą. PVM są­skai­ta fak­tū­ra ne­bu­vo
ap­mo­kė­ta mo­kes­čių ins­pek­ci­jai, AB „Jo­niš­kio grū­dai” pi­ni­gų už kiau­les
ne­mo­kė­jo ir jas pa­li­ko par­da­vė­jui. Be to, AB „Jo­niš­kio grū­dai” ir
UAB „Pa­kruo­jo Mū­ša” ne­ga­lė­jo su­da­ry­ti su­si­ta­ri­mo dėl rei­ka­la­vi­mų
įskai­ty­mo, ka­dan­gi rei­ka­la­vi­mo ter­mi­nai dėl 337 539,48 Lt dar ne­bu­vo
su­ėję. Ka­sa­to­rius taip pat nu­ro­do, jog ci­vi­li­nė­je by­lo­je Nr. 21–282/97 dėl ant­sto­lio veiks­mų areš­tuo­jant UAB
„Pa­kruo­jo Mū­ša” tur­tą bu­vo įro­dy­tas ant­sto­lio veiks­mų tei­sė­tu­mas,
to­dėl šio­je by­lo­je ne­pa­grįs­tai nu­sta­ty­ta, kad sko­li­nin­kas UAB „Pa­kruo­jo
Mū­ša” iš­ieš­ko­ji­mui tu­rė­jo ki­to tur­to. Ka­sa­to­rius taip pat nu­ro­do,
kad tur­to per­da­vi­mo iš­ieš­ko­to­jui ak­tas, kaip ir tur­to par­da­vi­mo iš
var­žy­ty­nių ak­tas, įsta­ty­mo yra pri­ly­gi­na­mas no­ta­riš­kai pa­tvir­tin­tai
pir­ki­mo–­par­da­vi­mo su­tar­čiai. Ap­lin­ky­bė, jog daik­tą re­a­li­zuo­ja
vals­ty­bė, su­ku­ria daik­to par­da­vi­mo tei­sė­tu­mo pre­zump­ci­ją. Šio­je
by­lo­je nė­ra įro­dy­mų, pa­tvir­ti­nan­čių, kad UAB „Or­be­ta” bū­tų ne­są­ži­nin­gas
įgi­jė­jas, to­dėl ant­sto­lio ak­tu UAB „Or­be­ta” per­duo­tas tur­tas ne­pa­grįs­tai
pri­teis­tas AB „Jo­niš­kio grū­dai”.
At­si­lie­pi­mu į ka­sa­ci­nį
skun­dą ieš­ko­vas AB “Jo­niš­kio grū­dai” pra­šo ka­sa­ci­nį skun­dą at­mes­ti
kaip ne­pa­grįs­tą, o Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo spren­di­mą ir Lie­tu­vos
ape­lia­ci­nio teis­mo nu­tar­tį pa­lik­ti ne­pa­keis­tus.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja

k o n s t a t u o j a :

Pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
CPK 358 straips­nio nuo­sta­tas ka­sa­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas, rem­da­ma­sis
spren­di­me ar nu­tar­ty­je teis­mo nu­sta­ty­to­mis by­los ap­lin­ky­bė­mis,
pa­tik­ri­na ap­skųs­tus spren­di­mus ir nu­tar­tis tei­sės tai­ky­mo as­pek­tu.
Ka­sa­ci­nis teis­mas spren­džia tik tei­sės, bet ne fak­to klau­si­mus, nes jo
pa­skir­tis – už­tik­rin­ti vie­no­dą tei­sės aiš­ki­ni­mą ir tai­ky­mą vi­so­je
vals­ty­bė­je (Lie­tu­vos Res­pub­li­kos teis­mų įsta­ty­mo 18 str. ).

Dėl AB „Jo­niš­kio grū­dai”
ieš­ki­nio

Šiau­lių apy­gar­dos
teis­mas, ten­kin­da­mas ieš­ko­vo AB „Jo­niš­kio grū­dai” ieš­ki­nį dėl 285
vnt. kiau­lių, ku­rių ver­tė 134 352 Lt, pri­tei­si­mo iš UAB „Or­be­ta”, ir
ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo tei­sė­jų ko­le­gi­ja, pa­lik­da­ma pir­mo­sios
ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mą ne­pa­keis­tą, pa­da­rė iš­va­dą, jog gin­či­ja­mo
tur­to sa­vi­nin­kas bu­vo AB „Jo­niš­kio grū­dai”, to­dėl ši ben­dro­vė pa­gal
CK 142, 143 straips­nius tu­rė­jo tei­sę iš­rei­ka­lau­ti sa­vo tur­tą iš sve­ti­mo
ne­tei­sė­to val­dy­mo.
Su­tik­ti su to­kia teis­mų
iš­va­da ne­ga­li­ma, nes ji pa­da­ry­ta ne­tin­ka­mai iš­aiš­ki­nus ir pri­tai­kius
ma­te­ria­li­nės tei­sės nor­mą – CK 143 straips­nį.
By­lo­je teis­mai nu­sta­tė,
kad Ant­sto­lių kon­to­ra prie Pa­kruo­jo ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 285 vnt.
kiau­lių už­da­ra­jai ak­ci­nei ben­dro­vei „Or­be­ta” pa­gal 1998 m. ba­lan­džio
16 d. ak­tą per­da­vė vyk­dy­da­ma Lie­tu­vos ūki­nio teis­mo 1997 m. ba­lan­džio
3 d. spren­di­mą. Šį tur­tą UAB „Or­be­ta” įgi­jo ant­sto­lio su­ra­šy­to tur­to
per­da­vi­mo ak­to pa­grin­du, to­dėl mi­nė­ta ben­dro­vė dėl jai per­duo­to
tur­to lai­ky­ti­na są­ži­nin­ga įgi­jė­ja.
Pa­gal CK 142 straips­nį
sa­vi­nin­kas tu­ri tei­sę iš­rei­ka­lau­ti sa­vo tur­tą iš sve­ti­mo ne­tei­sė­to
val­dy­mo, ta­čiau CK 143 straips­nis nu­ma­to ri­bo­ji­mus iš­rei­ka­lau­ti
tur­tą, jei­gu jis įgy­tas są­ži­nin­go įgi­jė­jo. To pa­ties straips­nio 2 da­lis
nu­ma­to, kad iš­rei­ka­lau­ti tur­tą iš są­ži­nin­go įgi­jė­jo ne­lei­džia­ma
tais at­ve­jais, kai gin­čo daik­tas per­duo­tas nu­sta­ty­ta teis­mo spren­di­mams
vyk­dy­ti tvar­ka, t. y. pri­vers­ti­nai. Pri­im­da­mas daik­tą, kaip sa­vo rei­ka­la­vi­mų
pa­ten­ki­ni­mą, iš­ieš­ko­to­jas pri­va­lo tu­rė­ti ga­ran­ti­ją, kad tas daik­tas
iš jo ne­bus iš­rei­ka­lau­tas. As­muo, įgi­jęs daik­tą teis­mo ant­sto­lio ak­to
dėl tur­to per­da­vi­mo iš­ieš­ko­to­jui pa­grin­du, pre­ziu­muo­ja­mas esan­tis
są­ži­nin­gas ir jo in­te­re­sai gi­na­mi. To­kiu at­ve­ju daik­to įgi­jė­jas
įgi­jo nuo­sa­vy­bės tei­sę, o bu­vęs sa­vi­nin­kas ne­te­ko vin­di­ka­ci­jos
tei­sės. Pa­žy­mė­ti­na, kad tur­to per­da­vi­mo iš­ieš­ko­to­jui ak­tas pri­ly­gi­na­mas
no­ta­riš­kai pa­tvir­tin­tai su­tar­čiai (CPK 4341 str. 5 d. ) ir ga­li bū­ti nu­gin­čy­tas tik CPK 435 straips­ny­je nu­sta­ty­ta
tvar­ka. 1998 m. ba­lan­džio 16 d. tur­to per­da­vi­mo ak­tas nė­ra nu­gin­čy­tas.
Tai­gi AB „Jo­niš­kio grū­dai” ieš­ki­nys dėl 285 vnt. kiau­lių pri­tei­si­mo,
nuo­sa­vy­bės tei­sių į šį tur­tą pri­pa­ži­ni­mo, areš­to mi­nė­tam tur­tui pa­nai­ki­ni­mo
ir ki­ti pa­pil­do­mi rei­ka­la­vi­mai ne­ga­lė­jo bū­ti pa­ten­kin­ti.
Šiau­lių apy­gar­dos
teis­mo spren­di­mo ir Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo nu­tar­ties da­lys, ku­rio­mis
pa­ten­kin­ti ieš­ko­vo AB „Jo­niš­kio grū­dai” ieš­ki­ni­niai rei­ka­la­vi­mai,
yra nai­kin­ti­nos ir AB „Jo­niš­kio grū­dai” ieš­ki­nys at­mes­ti­nas (CPK 3542 str. 2 d. ).

Dėl UAB „Or­be­ta” prie­šieš­ki­nio

UAB „Or­be­ta” prie­šieš­ki­ni­niu
pa­reiš­ki­mu (įskai­tant du pa­pil­do­mus prie­šieš­ki­ni­nius pa­reiš­ki­mus)
pra­šė pri­pa­žin­ti iš da­lies (dėl 285 vnt. kiau­lių) ne­ga­lio­jan­čiais UAB
„Pa­kruo­jo Mū­ša” ir AB „Jo­niš­kio grū­dai” 1997 m. ge­gu­žės 15 d. pir­ki­mo
– par­da­vi­mo su­tar­tį, su­si­ta­ri­mą dėl tar­pu­sa­vio rei­ka­la­vi­mų
įskai­ty­mo ir pri­ėmi­mo–­per­da­vi­mo ak­tą, sa­vo rei­ka­la­vi­mų pa­grin­du
nu­ro­dy­da­ma Ci­vi­li­nio ko­dek­so 47, 51 ir 571 straips­nius. N-s Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas 2000 m. lap­kri­čio 30 d.
spren­di­mu kon­sta­ta­vo, kad UAB „Or­be­ta” at­si­sa­kė nuo prie­šieš­ki­nio,
pa­reikš­to CK 571 straips­nio pa­grin­du, ta­čiau
ši teis­mo iš­va­da lai­ky­ti­na ne­pa­grįs­ta, nes nei raš­tu, nei at­sa­ko­vo
at­sto­vo pa­aiš­ki­ni­me teis­mo po­sė­džio me­tu apie tai nie­ko ne­sa­ko­ma.
Tai, kad prie­šieš­ki­nio pa­reiš­ki­mo pa­pil­dy­me (2000 m. lap­kri­čio 23
d. ) šis pa­grin­das ne­pa­mi­nė­tas, ne­reiš­kia, kad jo at­si­sa­ky­ta, nes ir
pra­di­nia­me prie­šieš­ki­nio pa­reiš­ki­me (b. l. 141), ir prie­šieš­ki­ni­nio
pa­reiš­ki­mo pa­pil­dy­me 1999 m. ge­gu­žės 18 d. (b. l. 166) šis ieški­nio pa­grin­das
aiškiai nu­ro­dy­tas ir CPK nu­sta­ty­ta tvar­ka jo at­si­sa­ky­ta ne­bu­vo.
N-s ka­sa­ci­nia­me
skun­de ir ne­ke­lia­mas klau­si­mas, kad AB „Jo­niš­kio grū­dai” ir UAB „Pa­kruo­jo
Mū­ša” 1997 m. ge­gu­žės 15 d. su­da­ry­ti san­do­riai (pir­ki­mo–­par­da­vi­mo
su­tar­tis, su­si­ta­ri­mas dėl tar­pu­sa­vio rei­ka­la­vi­mų įskai­ty­mo ir
pri­ėmi­mo–­per­da­vi­mo ak­tas) bū­tų pri­pa­žin­ti ne­ga­lio­jan­čiais pa­gal
CK 571 straips­nio nuo­sta­tas, t. y.
kaip san­do­riai, ku­riais pažeidžia­mi kre­di­to­riaus in­te­re­sai, CPK 358
straips­nio 2 da­lis nu­ma­to, kad ka­sa­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas yra ne­sais­to­mas
ka­sa­ci­nio skun­do ri­bo­mis tais at­ve­jais, kai yra nu­sta­to­mas ma­te­ria­li­nės
tei­sės nor­mos pa­žei­di­mas.
Šio­je by­lo­je teis­mai
nu­sta­tė, kad teis­mo ant­sto­lis, vyk­dy­da­mas Lie­tu­vos ūki­nio teis­mo
1997 m. ba­lan­džio 3 d. spren­di­mą, 1997 m. ba­lan­džio 30 d. pa­ra­gi­no UAB
„Pa­kruo­jo Mū­ša” ge­ruo­ju at­si­skai­ty­ti su iš­ieš­ko­to­ju, t. y. UAB „Or­be­ta”.
Sko­li­nin­kas, siek­da­mas iš­veng­ti šio teis­mo spren­di­mo įvyk­dy­mo, 1997
m. ge­gu­žės 15 d. su­da­rė jau mi­nė­tus san­do­rius dėl da­lies tur­to par­da­vi­mo
ak­ci­nei ben­dro­vei „Jo­niš­kio grū­dai”. Šie sko­li­nin­ko veiks­mai ro­do
jo aiš­kų ne­są­ži­nin­gu­mą (CK 6. 67 str. 5 p. ), nes jis ži­no­jo, kad ki­to
tur­to ne­tu­ri ir kad toks jo san­do­ris su AB „Jo­niš­kio grū­dai” pa­žei­džia
kre­di­to­riaus – UAB „Or­be­ta” tei­ses, nes jam ne­bus su­mo­kė­ta teis­mo
pri­teis­ta su­ma. Re­mian­tis CK 571 straips­nio nuo­sta­to­mis toks san­do­ris tu­ri bū­ti pri­pa­žįs­ta­mas
ne­ga­lio­jan­čiu, o iš­ieš­ko­ji­mas pa­gal kre­di­to­riaus rei­ka­la­vi­mą
sko­li­nin­kui yra nu­krei­pia­mas į per­duo­tą pa­gal san­do­rį tur­tą. Ši tei­sės
nor­ma tai­ko­ma at­ga­li­ne tvar­ka va­do­vau­jan­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tvir­ti­ni­mo, įsi­ga­lio­ji­mo ir įgy­ven­di­ni­mo
įsta­ty­mo (2000 m. lie­pos 18 d. , Nr. VIII–1864) 42 straips­niu, ku­ria­me nu­sta­ty­ta,
kad Ci­vi­li­nio ko­dek­so 6. 66 ir 6. 67 straips­nių nor­mos dėl kre­di­to­riaus
tei­sės gin­čy­ti sko­li­nin­ko su­da­ry­tus san­do­rius (ac­tio Pau­lia­na)
ir ne­są­ži­nin­gu­mo pre­zump­ci­jos tai­ko­mos ir gin­či­jant san­do­rius, su­da­ry­tus
iki šio ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mo, jei­gu ne­pa­si­bai­gę ieš­ki­nio se­na­ties
ter­mi­nai, nu­sta­ty­ti ieš­ki­niui pa­reikš­ti.
Nuo 2001 m. lie­pos 1 d.
ga­lio­jan­čio CK 6. 66 straips­ny­je nu­sta­ty­tas san­do­rio pri­pa­ži­ni­mo
ne­ga­lio­jan­čiu pa­grin­das (ac­tio Pau­lia­na) ati­tin­ka 1964 m. CK
571 straips­ny­je iš­dės­ty­tą san­do­rio
ne­ga­lio­ji­mo pa­grin­dą, ku­riuo re­mian­tis ir bu­vo pa­reikš­tas ieš­ki­nys.
Re­mian­tis iš­dės­ty­to­mis
ap­lin­ky­bė­mis da­ry­ti­na iš­va­da, kad AB „Jo­niš­kio grū­dai” ir UAB „Pa­kruo­jo
Mū­ša” 1997 m. ge­gu­žės 15 d. pir­ki­mo–­par­da­vi­mo su­tar­tis (285 vnt.
kiau­lių), su­si­ta­ri­mas dėl tar­pu­sa­vio rei­ka­la­vi­mų įskai­ty­mo ir pri­ėmi­mo–­per­da­vi­mo
ak­tas su­da­ry­ti pa­žei­džiant kre­di­to­riaus – UAB „Or­be­ta” tei­ses, to­dėl
at­sa­ko­vo prie­šieš­ki­nys dėl šių san­do­rių pri­pa­ži­ni­mo ne­ga­lio­jan­čiais
ten­kin­ti­nas, o ši Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo spren­di­mo ir ape­lia­ci­nės
ins­tan­ci­jos teis­mo nu­tar­ties da­lis nai­kin­ti­na, nes teis­mai ne­tin­ka­mai
tai­kė ma­te­ria­li­nės tei­sės nor­mą (CPK 3542 str. 2 d. ).
Pa­gal CPK 112, 113
straips­nius iš ak­ci­nės ben­dro­vės „Jo­niš­kio grū­dai” už­da­ra­jai ak­ci­nei
ben­dro­vei „Or­be­ta” pri­teis­ti­na 11 755,80 Lt žy­mi­nio mo­kes­čio ir 5500
Lt ad­vo­ka­to pa­gal­bai ap­mo­kė­ti.
Lie­tu­vos Aukščiau­sio­jo
Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus iš­plės­ti­nė tei­sė­jų ko­le­gi­ja, va­do­vau­da­ma­si
CPK 368 straips­nio 1 da­lies 4 punk­tu ir 370 straips­nio 1 da­li­mi,

n u t a r i a :

Šiau­lių apy­gar­dos
teis­mo 2000 m. lap­kri­čio 30 d. spren­di­mą ir Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo
Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. ko­vo 5 d. nu­tar­tį
pa­nai­kin­ti.
Ak­ci­nės ben­dro­vės
„Jo­niš­kio grū­dai” ieš­ki­nį at­mes­ti.
Už­da­ro­sios ak­ci­nės
ben­dro­vės „Or­be­ta” prie­šieš­ki­nį pa­ten­kin­ti, pri­pa­žin­ti ne­ga­lio­jan­čiais
AB „Jo­niš­kio grū­dai” ir UAB „Pa­kruo­jo Mū­ša” 1997 m. ge­gu­žės 15 d. pir­ki­mo–­par­da­vi­mo
su­tar­tį dėl 285 vie­ne­tų kiau­lių, ku­rių ver­tė 134 352 Lt, su­si­ta­ri­mą
dėl prieš­prie­ši­nių vie­na­rū­šių rei­ka­la­vi­mų tar­pu­sa­vio įskai­ty­mo
ir pri­ėmi­mo–­per­da­vi­mo ak­tą ne­ga­lio­jan­čiais.
Pri­teis­ti iš ak­ci­nės
ben­dro­vės „Jo­niš­kio grū­dai” už­da­ra­jai ak­ci­nei ben­dro­vei „Or­be­ta”
11 755,80 Lt (vie­nuo­li­ka tūks­tan­čių sep­ty­nis šim­tus pen­kias­de­šimt
pen­kis li­tus 80 cen­tų) žy­mi­nio mo­kes­čio ir 5500 Lt (pen­kis tūks­tan­čius
ir pen­kis šim­tus li­tų) ad­vo­ka­to pa­gal­bai ap­mo­kė­ti.
Ši Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo nu­tar­tis yra ga­lu­ti­nė, ne­skun­džia­ma ir įsi­tei­sė­ja nuo pri­ėmi­mo
die­nos.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.59944 sekundės -