Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5265: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

1. 11. Dėl ak­ci­nių ben­dro­vių ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų ben­dro­vei
pa­da­ry­tos žalos at­ly­gi­ni­mo

Po 1998 m. ba­lan­džio
17 d. at­si­ra­du­siems ak­ci­nių ben­dro­vių ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų ža­los,
pa­da­ry­tos ben­dro­vei, san­ty­kiams tai­ky­ti­nos 1998 m. ko­vo 19 d. įsta­ty­mo
Nr. VIII–666 re­dak­ci­jos Ak­ci­nių ben­dro­vių įsta­ty­mo 29 straips­nio 11
da­lis, 18 straips­nio 6 da­lis ir ki­tos de­lik­ti­nę ci­vi­li­nę at­sa­ko­my­bę
reg­la­men­ta­vu­sios tei­sės nor­mos, o Dar­bo įsta­ty­mų ko­dek­so nuo­sta­tos
ne­tai­ko­mos. Dar­bo tei­sė­je, taip pat ir ci­vi­li­nė­je tei­sė­je ga­lio­ja
ben­dra­sis prin­ci­pas, jog įsta­ty­mai at­ga­li­ne tvar­ka ne­ga­lio­ja (lex
ret­ro non agit). Dėl to, jei­gu veiks­mai, ku­riais ben­dro­vei pa­da­ry­ta ža­la,
at­lik­ti iki 1998 m. ba­lan­džio 17 d. , ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo ma­te­ria­li­nė
at­sa­ko­my­bė nu­sta­to­ma pa­gal Dar­bo įsta­ty­mų ko­dek­so tai­syk­les.
                                    
                        Ci­vi­li­nė by­la Nr. 3K–3–1203/2001
                                     
                        By­lų ka­te­go­ri­ja 7. 3. 1; 21. 2. 2. 1;
21. 6;
                                                                                              39. 6. 2. 13; 94. 2

LIETUVOS
AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos var­du

2001 m.
lap­kri­čio 28 d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti iš
tei­sė­jų: Č-­lo­vo J-o (ko­le­gi­jos pir­mi­nin­kas), A-o D-o
(pra­ne­šė­jas) ir V-aus G-o,
vie­ša­me teis­mo po­sė­dy­je
ka­sa­ci­ne tvar­ka iš­nag­ri­nė­jo ci­vi­li­nę by­lą pa­gal ieš­ko­vo ak­ci­nės
ben­dro­vės „Lai­vi­tė” ka­sa­ci­nį skun­dą dėl Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės
teis­mo 2001 m. sau­sio 23 d. spren­di­mo ir Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo Ci­vi­li­nių
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. ba­lan­džio 4 d. nu­tar­ties per­žiū­rė­ji­mo
ci­vi­li­nė­je by­lo­je pa­gal ieš­ko­vo ak­ci­nės ben­dro­vės „Lai­vi­tė” ieš­ki­nį
at­sa­ko­vui Ge­di­mi­nui Ra­dze­vi­čiui dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja

n u s t a t ė :

Ieš­ko­vas AB „Lai­vi­tė”
krei­pė­si į teis­mą ir nu­ro­dė, kad at­sa­ko­vas nuo 1997 m. ge­gu­žės 28 d.
iki 1999 m. ba­lan­džio 22 d. dir­bo AB „Lai­vi­tė” ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi
ir ne­tin­ka­mai vyk­dy­da­mas pa­rei­gas pa­da­rė ben­dro­vei 30 814,85 Lt ža­lą.
24 385,17 Lt su­ma iš­mo­kė­ta vyk­dant teis­mo spren­di­mus, ku­riais nu­sta­ty­ta,
jog at­sa­ko­vo va­do­va­vi­mo me­tu ne­tei­sė­tai bu­vo at­leis­tos trys dar­buo­to­jos.
6429,68 Lt su­ma iš­mo­kė­ta už vil­ki­ko pa­slau­gas, nors šios pa­slau­gos su­teik­tos
ne AB „Lai­vi­tė” už­sa­ky­mu. Rem­da­ma­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ak­ci­nių
ben­dro­vių įsta­ty­mo (to­liau – ABĮ) 29 straips­nio 11 da­li­mi bei 1964 m.
lie­pos 7 d. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ci­vi­li­nio ko­dek­so 483 straips­niu,
ieš­ko­vas teis­mo pra­šė pri­teis­ti iš at­sa­ko­vo 30 814,85 Lt ža­lą.
Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės
teis­mas 2001 m. sau­sio 23 d. spren­di­mu ieš­ki­nį at­me­tė ir pri­tei­sė iš
AB „Lai­vi­tė” 9 Lt paš­to iš­lai­dų į vals­ty­bės pa­ja­mas. Teis­mas nu­ro­dė,
jog tai­ko dar­bo įsta­ty­mus ir ABĮ. Teis­mas nu­sta­tė, jog, at­lei­džiant iš
dar­bo dar­buo­to­jas, at­sa­ko­vas ne­pa­da­rė aiš­kių įsta­ty­mų pa­žei­di­mų
(DĮK 248 straips­nio 3 da­lis). Taip pat pri­pa­žin­ta, jog ne­įro­dy­ta, kad
dėl at­sa­ko­vo veiks­mų ben­dro­vė iš­mo­kė­jo per daug pi­ni­gų už vil­ki­kų
pa­slau­gas ir kad at­sa­ko­vas pa­da­rė ne­tei­sė­tus veiks­mus, vir­ši­jan­čius
nor­ma­lią ga­my­bi­nę–ūki­nę ri­zi­ką, ar­ba ga­vo tie­sio­gi­nės ar ne­tie­sio­gi­nės
nau­dos ben­dro­vės są­skai­ta.
Klai­pė­dos apy­gar­dos
teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja 2001 m. ba­lan­džio
4 d. nu­tar­ti­mi Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­mo 2001 m. sau­sio 23 d.
spren­di­mą pa­li­ko ne­pa­keis­tą, o ieš­ko­vo AB „Lai­vi­tė” ape­lia­ci­nį
skun­dą at­me­tė. Tei­sė­jų ko­le­gi­ja nu­ro­dė, jog pir­mo­sios ins­tan­ci­jos
teis­mas pa­grįs­tai at­sa­ko­vo ma­te­ria­li­nės at­sa­ko­my­bės klau­si­mą
spren­dė pa­gal DĮK 248 straips­nį, ku­ris ga­lio­jo gin­čo san­ty­kių at­si­ra­di­mo
me­tu. Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas pri­pa­ži­no, kad pa­gal DĮK 248
straips­nį pa­rei­gū­nais įmo­nė­je lai­ko­mi ne tik jos va­do­vai, to­dėl kiek­vie­nu
at­ve­ju rei­kia nu­ro­dy­ti at­sa­ko­vo kal­tę ir kuo kal­tė pa­si­reiš­kia,
ko­kius veiks­mus, nu­ma­ty­tus įsta­ty­me ar pa­rei­gi­nė­je in­struk­ci­jo­je,
as­muo ne­tin­ka­mai at­li­ko ar vi­sai ne­at­li­ko. Apy­gar­dos teis­mas iš es­mės
pri­ta­rė pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo iš­va­doms, kad at­sa­ko­vas ne­pa­da­rė
aiš­kių įsta­ty­mo pa­žei­di­mų, at­leis­da­mas iš dar­bo ieš­ki­ny­je nu­ro­dy­tas
dar­buo­to­jas ir kad ieš­ko­vas ne­įro­dė, jog at­sa­ko­vo veiks­mai, su­si­ję
su vil­ki­kų pa­nau­do­ji­mu ir ap­mo­kė­ji­mu už jų pa­slau­gas, vir­ši­ja nor­ma­lią
ga­my­bi­nę–ūki­nę ri­zi­ką ar­ba kad at­sa­ko­vas ga­vo nau­dos ben­dro­vės są­skai­ta.
Pa­gal pa­rei­gi­nius AB „Lai­vi­tė” ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus nuo­sta­tus
at­sa­ko­vas pri­va­lė­jo at­ly­gin­ti dėl jo kal­tės ben­dro­vei pa­da­ry­tus
nuos­to­lius tik ta­da, jei at­li­ko ne­tei­sė­tus veiks­mus, vir­ši­ju­sius
nor­ma­lią ga­my­bi­nę–ūki­nę ri­zi­ką, ar­ba ga­vo tie­sio­gi­nės ar ne­tie­sio­gi­nės
nau­dos ben­dro­vės są­skai­ta.
Ka­sa­ci­niu skun­du
ieško­vas AB „Lai­vi­tė” pra­šo Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­mo 2001 m.
sau­sio 23 d. spren­di­mą ir Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų
sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. ba­lan­džio 4 d. nu­tar­tį pa­nai­kin­ti
ir pri­im­ti nau­ją spren­di­mą, ku­riuo ieš­ko­vo AB „Lai­vi­tė” ieš­ki­nį pa­ten­kin­ti.
Ne­su­ti­ki­mą su skun­džia­mais teis­mų spren­di­mu ir nu­tar­ti­mi ka­sa­to­rius
grin­džia šiais mo­ty­vais:
1. Teis­mai, spręs­da­mi
apie tai, ar at­sa­ko­vas, at­leis­da­mas iš dar­bo ieš­ki­ny­je nu­ro­dy­tas
dar­buo­to­jas, pa­da­rė aiš­kius įsta­ty­mo pa­žei­di­mus, ne­pa­grįs­tai va­do­va­vo­si
nuo 2000 m. lie­pos 12 d. ne­be­ga­lio­jan­čia DĮK 248 straips­nio 3 da­li­mi.
Rei­kė­jo va­do­vau­tis DĮK 142 straips­nio 2 da­li­mi, 143 straips­niu ir 144
straips­nio 3 punk­tu, ku­riuo­se aiš­kių įsta­ty­mo pa­žei­di­mų są­ra­šas nė­ra
baig­ti­nis ir iš­sa­mus.
2. Ieško­vui pa­da­ry­ta
ža­la yra re­a­li, ža­los pa­da­ry­mo me­tu G. Ra­dze­vi­čių sie­jo dar­bi­niai
san­ty­kiai su AB „Lai­vi­tė”. Teis­mai ne­pa­grįs­tai neat­si­žvel­gė į tai,
kad dėl at­sa­ko­vo ne­tei­sė­tų veiks­mų tarp ša­lių su­si­klos­tė nau­ji tei­si­niai
san­ty­kiai dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo, ku­rie sa­vo pri­gim­ti­mi yra de­lik­ti­nės
ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės tei­si­niai san­ty­kiai ir tu­ri bū­ti re­gu­liuo­ja­mi
ci­vi­li­nės tei­sės nor­mo­mis. Ka­sa­to­riaus tei­gi­mu, CK 483 straips­nis
tai­ky­ti­nas ne­apib­rėž­tam sub­jek­tų ra­tui ir teis­mų spren­di­mai tu­ri
bū­ti pa­nai­kin­ti.
3. Ieško­vo ma­ny­mu,
teis­mams bu­vo pa­teik­ta pa­kan­ka­mai įro­dy­mų, pa­tvir­ti­nan­čių at­sa­ko­vo
G. Ra­dze­vi­čiaus vei­ką ir kal­tę. At­sa­ko­vas pri­va­lė­jo pa­teik­ti įro­dy­mus
dėl ne­tei­sė­tos vei­kos, ža­los dy­džio, prie­žas­ti­nio ry­šio tarp ne­tei­sė­tos
vei­kos ir ža­los ne­bu­vi­mo, nes at­sa­ko­vo kal­tė pa­gal CK 483 straips­nį
yra pre­ziu­muo­ja­ma.
Ka­sa­ci­nia­me skun­de
taip pat iš­dės­ty­ta ka­sa­to­riaus po­zi­ci­ja dėl fak­ti­nių by­los ap­lin­ky­bių
apie tai, kad at­leis­da­mas dar­buo­to­jas iš dar­bo at­sa­ko­vas aiš­kiai pa­žei­dė
įsta­ty­mus ir kad G. Ra­dze­vi­čius UAB „To­wa­ge and Ma­ri­ne As­sis­tan­ce”
už vil­ki­ko pa­slau­gas ne­tei­sė­tai per­ve­dė 6429,68 Lt su­mą, ku­rios AB
„Lai­vi­tė” ne­tu­rė­jo mo­kė­ti, ver­ti­ni­mo.
At­si­lie­pi­mas į ka­sa­ci­nį
skun­dą CPK 356 straips­nio nu­sta­ty­ta tvar­ka ne­gau­tas.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja

k o n s t a t u o j a :

Ak­ci­nių ben­dro­vių ad­mi­nist­ra­ci­jų
va­do­vų, dir­ban­čių ben­dro­vė­je pa­gal dar­bo su­tar­tį, tei­si­nė pa­dė­tis
yra spe­ci­fiš­ka. Vie­na ver­tus, ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vus įsta­ty­mai
pri­pa­žįs­ta ben­dro­vių dar­buo­to­jais ir jiems yra tai­ko­mos kai ku­rios
dar­bo įsta­ty­mų nuo­sta­tos. Ki­ta ver­tus, ak­ci­nės ben­dro­vės ad­mi­nist­ra­ci­jos
va­do­vo, kaip ben­dro­vės val­dy­mo or­ga­no, tei­si­nį sta­tu­są reg­la­men­tuo­ja
ci­vi­li­nės tei­sės nor­mos, tai­ko­mos ak­ci­nių ben­dro­vių or­ga­nų veik­lai
re­gu­liuo­ti. Ak­ci­nės ben­dro­vės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo, dir­ban­čio
pa­gal dar­bo su­tar­tį, tei­si­nio sta­tu­so du­a­lis­ti­nę pri­gim­tį pa­brė­žė
ir Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus iš­plės­ti­nė
tei­sė­jų ko­le­gi­ja 2001 m. spa­lio 16 d. nu­tar­ty­je, pri­im­to­je by­lo­je
V. Pa­liū­nas v. R-­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ir kt. (by­los
Nr. 3K–7–760/2001 m. , by­lų ka­te­go­ri­ja 2. 11; 13; 50). To­dėl spren­džiant
klau­si­mą, pa­gal ko­kias tei­sės nor­mas tu­ri bū­ti nu­sta­to­mi ak­ci­nės
ben­dro­vės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo at­sa­ko­my­bės už ža­lą, pa­da­ry­tą
ben­dro­vei, tei­si­niai san­ty­kiai, bū­ti­na įver­tin­ti dar­bo įsta­ty­mų
nor­mų, gin­čo tei­si­nių san­ty­kių at­si­ra­di­mo me­tu reg­la­men­ta­vu­sių
dar­buo­to­jų ma­te­ria­li­nę at­sa­ko­my­bę, san­ty­kį su ak­ci­nių ben­dro­vių
or­ga­nų veik­lą api­brė­žian­čio­mis tei­sės nor­mo­mis.
Nag­ri­nė­ja­mo­je by­lo­je
ki­lo gin­čas dėl at­sa­ko­vo G. Ra­dze­vi­čiaus pa­rei­gos at­ly­gin­ti AB
„Lai­vi­tė” ža­lą, ku­ri, ieš­ko­vo tvir­ti­ni­mu, bu­vo pa­da­ry­ta ben­dro­vei
at­sa­ko­vo veiks­mais, at­lik­tais nuo 1997 m. gruo­džio 7 d. iki 1999 m. ko­vo
mėn. (b. l. 5, 11, 29, 30, 34, 35), G. Ra­dze­vi­čiui ei­nant AB „Lai­vi­tė” ge­ne­ra­li­nio
di­rek­to­riaus pa­rei­gas. Ka­dan­gi ma­te­ria­li­nės at­sa­ko­my­bės tei­si­niams
san­ty­kiams nu­sta­ty­ti yra reikš­min­gos ža­los pa­da­ry­mo me­tu ga­lio­ju­sios
tei­sės nor­mos, tu­ri bū­ti ana­li­zuo­ja­mas anksčiau nu­ro­dy­tu lai­ko­tar­piu
ga­lio­ju­sių DĮK ir ABĮ tei­sės nor­mų, tai­ky­ti­nų by­lo­je, san­ty­kis.
Iki 1998 m. ba­landžio
17 d. ga­lio­ju­si ABĮ 29 straips­nio 12 da­lis (1994 m. lie­pos 5 d. įsta­ty­mo
Nr. I–528 re­dak­ci­ja) nu­ro­dė, kad ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas ir dar­buo­to­jai
pri­va­lo ben­dro­vei at­ly­gin­ti nuos­to­lius, pa­da­ry­tus dėl jų kal­tės,
DĮK nu­sta­ty­ta tvar­ka. DĮK de­vin­to­jo skir­snio ir 248 straips­nio tei­sės
nor­mos nu­sta­tė pa­grin­dus ma­te­ria­li­nei ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų,
kaip įmo­nės dar­buo­to­jų, at­sa­ko­my­bei at­si­ras­ti ir ben­drą­sias ža­los
at­ly­gi­ni­mo tvar­kos tai­syk­les. Ta­čiau nuo 1998 m. ba­lan­džio 17 d. ABĮ
bu­vo pa­pil­dy­tas nau­ja 18 straips­nio 6 da­li­mi, ku­ri nu­sta­tė ak­ci­nių
ben­dro­vių or­ga­nams drau­džia­mus at­lik­ti veiks­mus (1998 m. ko­vo 19 d.
įsta­ty­mo Nr. VIII–666 12 straips­nio 4 da­lis). Anks­tes­nė­se ABĮ re­dak­ci­jo­se
tei­sės nor­mos, skir­tos api­brėž­ti vi­sų ak­ci­nės ben­dro­vės val­dy­mo or­ga­nų
leis­ti­nos veik­los ri­bas, ne­bu­vo. ABĮ 18 straips­nio 6 da­ly­je nu­ma­ty­ta,
kad ben­dro­vės val­dy­mo or­ga­nai ne­tu­ri tei­sės pri­im­ti spren­di­mų ar­ba
at­lik­ti ki­tų veiks­mų, ku­rie pa­žei­džia ben­dro­vės įsta­tus ar yra prie­šin­gi
įsta­tuo­se nu­ro­dy­tiems ben­dro­vės veik­los tiks­lams, aki­vaiz­džiai vir­ši­ja
nor­ma­lią ga­my­bi­nę–­ū­ki­nę ri­zi­ką, yra aki­vaiz­džiai nuos­to­lin­gi
(pre­kių, pa­slau­gų ar dar­bų pir­ki­mas di­des­nė­mis ar­ba jų par­da­vi­mas
ma­žes­nė­mis ne­gu rin­kos kai­no­mis, ben­dro­vės tur­to švais­ty­mas) ar aki­vaiz­džiai
eko­no­miš­kai ne­nau­din­gi. 1998 m. ko­vo 19 d. įsta­ty­mo Nr. VIII–666 22
straips­nio 6 ir 7 da­li­mis anks­tes­nės re­dak­ci­jos ABĮ 29 straips­nio 12
da­lis pri­pa­žin­ta ne­te­ku­sia ga­lios, o ben­dro­vės ad­mi­nist­ra­ci­jos
va­do­vo ir ki­tų as­me­nų, pa­gal įga­lio­ji­mą vyk­dan­čių jo funk­ci­jas ar
jų da­lį, t. y. as­me­nų, vyk­dan­čių ben­dro­vės or­ga­no – ad­mi­nist­ra­ci­jos
va­do­vo funk­ci­jas, ma­te­ria­li­nės at­sa­ko­my­bės san­ty­kių re­gu­lia­vi­mas
per­kel­tas į nau­ja re­dak­ci­ja iš­dės­ty­tą ABĮ 29 straips­nio 11 da­lį.
1998 m. ko­vo 19 d. įsta­ty­mo Nr. VIII–666 re­dak­ci­jos ABĮ 29 straips­nio 11
da­ly­je nu­ro­dy­ta, kad jei ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas ar­ba jo įga­lio­tas
as­muo su­da­rė san­do­rį ar at­li­ko ki­tus ne­tei­sė­tus veiks­mus, vir­ši­ju­sius
nor­ma­lią ga­my­bi­nę–­ū­ki­nę ri­zi­ką, ir taip ben­dro­vei pa­da­rė ža­los
(įskai­tant ir ne­gau­tą pel­ną) ar­ba dėl to šie as­me­nys gau­na tie­sio­gi­nės
ar ne­tie­sio­gi­nės nau­dos ben­dro­vės ar ki­tų jos ak­ci­nin­kų są­skai­ta,
ben­dro­vės ak­ci­nin­kas ar ak­ci­nin­kai tu­ri tei­sę teis­mi­ne tvar­ka rei­ka­lau­ti
at­ly­gin­ti dėl to­kio san­do­rio ar­ba to­kių veiks­mų jos pa­tir­tą ža­lą
(įskai­tant ir ne­gau­tą pel­ną). N-­jo­sios re­dak­ci­jos ABĮ 29 straips­nio
11 da­ly­je nu­ro­dy­tas ak­ci­nių ben­dro­vių va­do­vų at­sa­ko­my­bės už ža­lą,
pa­da­ry­tą ben­dro­vei, tei­si­nis reg­la­men­ta­vi­mas iš es­mės sky­rė­si
nuo ati­tin­ka­mų DĮK nuo­sta­tų: at­si­sa­ky­ta ma­te­ria­li­nės at­sa­ko­my­bės
ri­bo­ji­mo va­do­vo dar­bo už­mo­kes­čių su­mo­mis ir ben­dro­vės tie­sio­gi­niais
nuos­to­liais prin­ci­pų, nu­sta­ty­ti nau­ji ma­te­ria­li­nės at­sa­ko­my­bės
tai­ky­mo pa­grin­dai ir prin­ci­pai, ku­rie sa­vo po­bū­džiu la­biau ati­tin­ka
kla­si­ki­nius de­lik­ti­nės at­sa­ko­my­bės ci­vi­li­nio tei­si­nio ins­ti­tu­to,
o ne dar­buo­to­jų ma­te­ria­li­nės at­sa­ko­my­bės dar­bo tei­si­nio ins­ti­tu­to
kri­te­ri­jus. 1998 m. ko­vo 19 d. re­dak­ci­jos ABĮ 29 straips­nio 11 da­ly­je
nu­ro­dy­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų at­sa­ko­my­bės pa­grin­dai su­de­rin­ti
su tuo pa­čiu tei­sės ak­tu nu­sta­ty­to­mis drau­džia­mą­ją ben­dro­vės or­ga­nų
veik­lą reg­la­men­tuo­jan­čio­mis nor­mo­mis – 1998 m. ko­vo 19 d. re­dak­ci­jos
ABĮ 18 straips­nio 6 da­li­mi. Tai lei­džia da­ry­ti iš­va­dą, jog pri­im­da­mas
ir pa­skelb­da­mas 1998 m. ko­vo 19 d. įsta­ty­mą Nr. VIII–666 įsta­ty­mų lei­dė­jas
iš­reiš­kė va­lią nuo 1998 m. ba­lan­džio 17 d. at­si­sa­ky­ti DĮK nuo­sta­tų
tai­ky­mo ak­ci­nių ben­dro­vių ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų ir as­me­nų, at­lie­kan­čių
jų funk­ci­jas, at­sa­ko­my­bės už jų pa­da­ry­tą ža­lą ben­dro­vei tei­si­niams
san­ty­kiams re­gu­liuo­ti. Šiuos tei­si­nius san­ty­kius re­gu­liuo­jan­čių
tai­syk­lių in­kor­po­ra­vi­mas į ci­vi­li­nės tei­sės šal­ti­nį – ABĮ bei de­lik­ti­nės
at­sa­ko­my­bės prin­ci­pų pri­tai­ky­mas ro­do, jog ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų
at­sa­ko­my­bės už jų pa­da­ry­tą ža­lą ben­dro­vei tei­si­niai san­ty­kiai per­kel­ti
iš dar­bo tei­sės į ci­vi­li­nės tei­sės re­gu­lia­vi­mo sfe­rą. To­dėl tei­sė­jų
ko­le­gi­ja kon­sta­tuo­ja, jog po 1998 m. ba­lan­džio 17 d. at­si­ra­du­siems
ak­ci­nių ben­dro­vių ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų ža­los, pa­da­ry­tos ben­dro­vei,
san­ty­kiams tai­ky­ti­nos 1998 m. ko­vo 19 d. re­dak­ci­jos ABĮ 29 straips­nio
11 da­lis, 18 straips­nio 6 da­lis ir ki­tos de­lik­ti­nę ci­vi­li­nę at­sa­ko­my­bę
reg­la­men­ta­vu­sios tei­sės nor­mos, o DĮK nuo­sta­tos ne­tai­ko­mos. Dar­bo
tei­sė­je, taip pat ir ci­vi­li­nė­je tei­sė­je ga­lio­ja ben­dra­sis prin­ci­pas,
jog įsta­ty­mai at­ga­li­ne tvar­ka ne­ga­lio­ja (lex ret­ro non agit).
Dėl to, jei­gu veiks­mai, ku­riais ben­dro­vei pa­da­ry­ta ža­la, at­lik­ti iki
1998 m. ba­lan­džio 17 d. , ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo ma­te­ria­li­nė at­sa­ko­my­bė
nu­sta­to­ma pa­gal DĮK tai­syk­les.
By­lą nag­ri­nė­ję teis­mai
gin­čui spręs­ti tai­kė gin­čo san­ty­kių at­si­ra­di­mo me­tu ga­lio­ju­sius
DĮK 248 straips­nį ir ABĮ 29 straips­nio 11 da­lį. Pa­gal DĮK 248 straips­nį at­mes­ti
ieš­ko­vo rei­ka­la­vi­mai dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo už ne­tei­sė­tą dar­buo­to­jų
at­lei­di­mą iš dar­bo. Ža­los dėl ne­tei­sė­to ieš­ki­ny­je nu­ro­dy­tų dar­buo­to­jų
at­lei­di­mo at­si­ra­di­mą iš es­mės lė­mė veiks­mai, at­lik­ti iki 1998 m. ba­lan­džio
17 d. (b. l. 5–17). To­dėl šio­je gin­čo da­ly­je teis­mai pa­grįs­tai va­do­va­vo­si
DĮK 248 straips­niu ir ki­to­mis dar­buo­to­jų ma­te­ria­li­nės at­sa­ko­my­bės
tai­syk­lė­mis. Tuo tar­pu ieš­ko­vo rei­ka­la­vi­mo at­ly­gin­ti, jo tvir­ti­ni­mu,
ben­dro­vei pa­da­ry­tą ža­lą dėl ap­mo­kė­ji­mo už vil­ki­ko pa­slau­gas pa­grin­du
nu­ro­dy­ti at­sa­ko­vo 1999 me­tais, t. y. po 1998 m. ba­lan­džio 17 d. at­lik­ti
veiks­mai (b. l. 29, 30, 34, 35). Teis­mų spren­di­mas ir nu­tar­tis ro­do, kad
šio­je da­ly­je teis­mai pa­grįs­tai va­do­va­vo­si 1998 m. ko­vo 19 d. re­dak­ci­jos
ABĮ 29 straips­nio 11 da­lies nuo­sta­to­mis. Esant to­kioms ap­lin­ky­bėms, ne­ga­li­ma
pri­pa­žin­ti, kad teis­mai by­lo­je ne­tin­ka­mai pri­tai­kė ma­te­ria­li­nes
tei­sės nor­mas, reg­la­men­ta­vu­sias ak­ci­nės ben­dro­vės ad­mi­nist­ra­ci­jos
va­do­vų at­sa­ko­my­bę už ža­lą, pa­da­ry­tą ben­dro­vei.
Ka­sa­to­riaus mo­ty­vas,
kad teis­mai ne­tin­ka­mai pa­skirs­tė įro­di­nė­ji­mo naš­tą by­lo­je – at­sa­ko­vas
pri­va­lė­jo pa­teik­ti įro­dy­mus dėl ne­tei­sė­tos vei­kos, ža­los dy­džio,
prie­žas­ti­nio ry­šio tarp ne­tei­sė­tos vei­kos ir ža­los ne­bu­vi­mo, nes at­sa­ko­vo
kal­tė pa­gal CK 483 straips­nį yra pre­ziu­muo­ja­ma, nė­ra pa­grįs­tas. Pir­ma,
ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas nu­ro­dė, jog ieš­ko­vas tu­ri įro­dy­ti
at­sa­ko­vo kal­tę, nag­ri­nė­da­mas at­sa­ko­vo ma­te­ria­li­nės at­sa­ko­my­bės
klau­si­mą dėl ne­tei­sė­to dar­buo­to­jų at­lei­di­mo, o ne dėl ap­mo­kė­ji­mo
už vil­ki­ko pa­slau­gas. Teis­mas pa­grįs­tai pri­pa­ži­no, jog at­sa­ko­vo
kal­tės pre­zump­ci­ja šio­je gin­čo da­ly­je ne­ga­lė­jo bū­ti tai­ko­ma. Mi­nė­tas
klau­si­mas tu­rė­jo bū­ti nag­ri­nė­ja­mas pa­gal ri­bo­to­sios dar­buo­to­jų
ma­te­ria­li­nės at­sa­ko­my­bės tai­syk­les (DĮK 248 straips­nis). Skir­tin­gai
nei de­lik­ti­nė­je at­sa­ko­my­bė­je, nu­sta­tant dar­buo­to­jų ma­te­ria­li­nę
at­sa­ko­my­bę, kal­tės pre­zump­ci­ja ri­bo­to­sios ma­te­ria­li­nės at­sa­ko­my­bės
at­ve­jais ne­ga­lio­ja (DĮK 143 straips­nio 1 da­lis). An­tra, kal­tės pre­zump­ci­ja,
ga­lio­jan­ti de­lik­ti­nė­je at­sa­ko­my­bė­je, ne­pa­nai­ki­na ieš­ko­vo pa­rei­gos
įro­dy­ti bū­ti­ną­sias ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės są­ly­gas – at­sa­ko­vo at­lik­tą
ne­tei­sė­tą vei­ką, ža­lą ir kon­kre­tų jos dy­dį bei prie­žas­ti­nį ry­šį
tarp ne­tei­sė­tos vei­kos ir ža­los. To­je gin­čo da­ly­je, ku­rio­je ža­los
at­ly­gi­ni­mo klau­si­mas bu­vo spren­džia­mas pa­gal de­lik­ti­nės at­sa­ko­my­bės
tai­syk­les – dėl ap­mo­kė­ji­mo už vil­ki­ko pa­slau­gas ir ku­rio­je įro­dy­mų
naš­tos pa­skirs­ty­mas tu­rė­jo bū­ti vyk­do­mas, at­si­žvel­giant į kal­tės pre­zump­ci­ją,
teis­mai ieš­ki­nį at­me­tė ne to­dėl, jog at­sa­ko­vas ne­įro­dė sa­vo ne­kal­tu­mo,
o dėl to, kad ieš­ko­vas ne­įro­dė at­sa­ko­vo ne­tei­sė­tų veiks­mų, nu­ro­dy­tų
ABĮ 29 straips­nio 11 da­ly­je, ir žalos.
Ka­sa­ci­nio skun­do ar­gu­men­tais
apie fak­ti­nių by­los ap­lin­ky­bių, kad at­leis­da­mas dar­buo­to­jas iš dar­bo
at­sa­ko­vas aiš­kiai pa­žei­dė įsta­ty­mus ir kad G. Ra­dze­vi­čius UAB „To­wa­ge
and Ma­ri­ne As­sis­tan­ce” už vil­ki­ko pa­slau­gas ne­tei­sė­tai per­ve­dė
6429,68 Lt su­mą, ku­rios AB „Lai­vi­tė” ne­tu­rė­jo mo­kė­ti, ver­ti­ni­mo iš
es­mės yra ke­lia­mi vien fak­to klau­si­mai. CPK 358 straips­nio 1 da­lis nu­sta­to,
kad ka­sa­ci­nis teis­mas, ne­per­ženg­da­mas ka­sa­ci­nio skun­do ri­bų, rem­da­ma­sis
spren­di­me ar nu­tar­ty­je teis­mo nu­sta­ty­to­mis by­los ap­lin­ky­bė­mis,
pa­tik­ri­na ap­skųs­tus spren­di­mus ir nu­tar­tis tei­sės tai­ky­mo as­pek­tu.
Iš to iš­plau­kia, kad ka­sa­ci­nis teis­mas fak­to klau­si­mų ne­nag­ri­nė­ja,
by­la ka­sa­ci­nia­me teis­me nė­ra nag­ri­nė­ja­ma iš nau­jo (de no­vo).
Dėl to anksčiau pa­mi­nė­tų ka­sa­ci­nio skun­do ar­gu­men­tų, ku­riais iš­kel­ti
vien fak­to klau­si­mai, tei­sė­jų ko­le­gi­ja ne­ana­li­zuo­ja.
Rem­da­ma­si iš­dės­ty­tais
mo­ty­vais, tei­sė­jų ko­le­gi­ja kon­sta­tuo­ja, kad ten­kin­ti ka­sa­ci­nį
skun­dą ja­me nu­ro­dy­tais ar­gu­men­tais pa­grin­do nė­ra. By­lo­je taip pat
nė­ra ir CPK 358 straips­nio 2 da­ly­je nu­ma­ty­tų ap­lin­ky­bių. To­dėl ka­sa­ci­nis
skun­das at­me­ta­mas, o skun­džia­mi teis­mų spren­di­mas ir nu­tar­tis pa­lie­ka­mi
ga­lio­ti.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja,
va­do­vau­da­ma­si CPK 368 straips­nio 1 da­lies 1 punk­tu, 370 straips­nio 1
da­li­mi,

n u t a r i a :

Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės
teis­mo 2001 m. sau­sio 23 d. spren­di­mą ir Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo Ci­vi­li­nių
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. ba­lan­džio 4 d. nu­tar­tį pa­lik­ti
ne­pa­keis­tus.
Ši Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo nu­tar­tis ga­lu­ti­nė, ne­skun­džia­ma ir įsi­tei­sė­ja nuo pri­ėmi­mo
die­nos.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.66303 sekundės -