Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5269: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

1. 12. Dėl Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 323 straips­nio
aiš­ki­ni­mo ir tai­ky­mo

Pa­gal Ci­vi­li­nio pro­ce­so
ko­dek­so 323 straips­nį ape­lia­ci­nia­me skun­de ne­ga­li­ma kel­ti rei­ka­la­vi­mų,
ku­rie ne­bu­vo pa­reikš­ti nag­ri­nė­jant by­lą pir­mo­sios ins­tan­ci­jos
teis­me; nau­jais rei­ka­la­vi­mais ne­lai­ko­mi rei­ka­la­vi­mai, ne­at­sie­ja­mai
su­si­ję su pa­reikš­tu ieš­ki­niu. Dar­buo­to­jui gin­či­jant at­lei­di­mo iš
dar­bo tei­sė­tu­mą ir pra­šant jo ne­grą­žin­ti į pir­mes­nį dar­bą, rei­ka­la­vi­mas
lai­ky­ti jį at­leis­tu iš dar­bo pa­gal Dar­bo su­tar­ties įsta­ty­mo 28
straips­nį ir pri­teis­ti šio įstatymo 42 straips­nio 3 da­ly­je nu­ma­ty­tą
kom­pen­sa­ci­ją ne­trak­tuo­ti­nas kaip nau­jas rei­ka­la­vi­mas, nors ir bū­tų
ne­dvip­ras­miš­kai su­for­mu­luo­tas tik ape­lia­ci­nia­me skun­de.

                                                            Ci­vi­li­nė by­la Nr. 3K–3–1205/2001
                                                            By­lų ka­te­go­ri­ja 2. 4. 1; 115

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS
TEISMAS

nu­tar­tis
LIETUVOS RESPUBLIKOS
VARDU

2001 m. lap­kri­čio 28
d.
Vil­nius
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti iš
tei­sė­jų: P-o Ž-io (ko­le­gi­jos pir­mi­nin­kas), Si­gi­to G-iaus
ir A-o S-­niš­kio (pra­ne­šė­jas),
vie­ša­me teis­mo po­sė­dy­je
ka­sa­ci­ne tvar­ka iš­nag­ri­nė­jo ci­vi­li­nę by­lą pa­gal ieš­ko­vo Fio­do­ro
Ge­ra­si­mo­vo ka­sa­ci­nį skun­dą dėl Mo­lė­tų ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo
2000 m. rug­sė­jo 19 d. spren­di­mo ir Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo Ci­vi­li­nių
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. ba­lan­džio 5 d. nu­tar­ties per­žiū­rė­ji­mo
ci­vi­li­nė­je by­lo­je pa­gal ieš­ko­vo Fio­do­ro Ge­ra­si­mo­vo ieš­ki­nį at­sa­ko­vui
už­da­ra­jai ak­ci­nei ben­dro­vei „La­ka­ja” dėl ne­tei­sė­to dar­bo su­tar­ties
nu­trau­ki­mo bei iš­mo­kų, su­si­ju­sių su dar­bo san­ty­kiais, pri­tei­si­mo.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja

n u s t a t ė :

Ieš­ko­vas F. Ge­ra­si­mo­vas
nu­ro­dė, kad nuo 1994 m. spa­lio 12 d. dir­bo at­sa­ko­vo įmo­nė­je dar­bų vyk­dy­to­ju.
2000 m. ge­gu­žės 30 d. jis krei­pė­si į at­sa­ko­vo įmo­nės pre­zi­den­tą su
pra­šy­mu at­leis­ti jį iš dar­bo pa­gal DSĮ 27 str. nuo 2000 m. bir­že­lio 1
d. , iš­mo­kant 6–8 vi­du­ti­nių mė­ne­si­nių dar­bo už­mo­kes­čių (to­liau –
VMDU) dy­džio iš­ei­ti­nę kom­pen­sa­ci­ją ir kom­pen­sa­ci­ją už ne­pa­nau­do­tas
atos­to­gas. Ieš­ko­vas taip pat nu­ro­dė, kad jis bu­vo at­leis­tas iš dar­bo
2000 m. ge­gu­žės 31 d. įsa­ky­mu Nr. 49 (to­liau – Įsa­ky­mas Nr. 49) pa­gal
DSĮ 27 str. , iš­mo­kant dvie­jų VMDU dy­džio iš­ei­ti­nę kom­pen­sa­ci­ją ir
kom­pen­sa­ci­ją už ne­pa­nau­do­tas atos­to­gas. Ieš­ko­vo nuo­mo­ne, šios ap­lin­ky­bės
ro­do, kad jo pra­šy­mas ne­bu­vo pa­ten­kin­tas, su­si­ta­ri­mas nu­trauk­ti
dar­bo su­tar­tį ne­įvy­ko, o at­sa­ko­vo veiks­mai, ieš­ko­vo tei­gi­mu, trak­tuo­ti­ni
kaip dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mas pa­gal DSĮ 30 str. Ieš­ko­vas taip pat
nu­ro­dė, kad at­lei­di­mo die­ną at­sa­ko­vas dėl sa­vo kal­tės už­del­sė at­si­skai­ty­ti
su ieš­ko­vu. Ieš­ko­vas pra­šė pri­pa­žin­ti 2000 m. ge­gu­žės 31 d. įsa­ky­mą
Nr. 49 ne­tei­sė­tu, lai­ky­ti jo dar­bo su­tar­tį nu­trauk­ta pa­gal DSĮ 30
str. , pri­teis­ti iš at­sa­ko­vo 18 VMDU dy­džio iš­ei­ti­nę kom­pen­sa­ci­ją,
t. y. 32 800 Lt, 130 Lt ne­iš­mo­kė­to dar­bo už­mo­kes­čio ir 6630 Lt už už­del­si­mo
at­si­skai­ty­ti lai­ką, iš vi­so – 39 560 Lt.
Mo­lė­tų ra­jo­no apy­lin­kės
teis­mas 2000 m. rug­sė­jo 19 d. spren­di­mu ieš­ki­nį pa­ten­ki­no iš da­lies:
nu­ro­dė lai­ky­ti ieš­ko­vą at­leis­tu iš dar­bo pa­gal DSĮ 27 str. nuo 2000
m. bir­že­lio 1 d. , pri­tei­sė ieš­ko­vui iš at­sa­ko­vo 130 Lt, ki­tus ieš­ki­ni­nius
rei­ka­la­vi­mus at­me­tė. Teis­mas kon­sta­ta­vo, kad DSĮ 42 str. ne­nu­ma­to
ga­li­my­bės kreip­tis į teis­mą dėl dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mo pa­grin­do
pa­kei­ti­mo. Tuo tar­pu ieš­ko­vas pra­šė pa­keis­ti jo at­lei­di­mo iš dar­bo
pa­grin­dą į DSĮ 30 str. , nors pats pa­si­ra­šė dar­bo su­tar­ty­je, kad ji nu­trau­kia­ma
pa­gal DSĮ 27 str. Teis­mas nu­ro­dė, kad ieš­ko­vui bu­vo iš­aiš­kin­ta tei­sė
pa­tiks­lin­ti ieš­ki­nį ir pra­šy­ti grą­žin­ti jį į dar­bą, ta­čiau ieš­ko­vas
šia tei­se ne­pa­si­nau­do­jo. Teis­mas pa­da­rė iš­va­dą, kad rei­ka­la­vi­mas
dėl at­lei­di­mo pa­grin­do pa­kei­ti­mo į DSĮ 30 str. ir su tuo su­si­ju­sios
kom­pen­sa­ci­jos pri­tei­si­mo yra at­mes­ti­nas. Teis­mas spren­dė, kad su­si­ta­ri­mas
nu­trauk­ti dar­bo su­tar­tį pa­gal DSĮ 27 str. tarp ša­lių įvy­ko. Teis­mas nu­sta­tė,
kad ieš­ko­vui de­ry­bų su at­sa­ko­vo įmo­nės pre­zi­den­tu me­tu bu­vo pa­siū­ly­ta
dvie­jų VMDU dy­džio iš­ei­ti­nė kom­pen­sa­ci­ją, ku­rią ieš­ko­vas pa­si­ė­mė
2000 m. bir­že­lio 2 d. Teis­mas pa­da­rė iš­va­dą, kad ša­lys su­ta­rė dėl vi­sų
ieš­ko­vo dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mo są­ly­gų, iš­sky­rus da­tą. Teis­mas
pa­žy­mė­jo, kad tai, jog ieš­ko­vas bu­vo at­leis­tas iš dar­bo die­ną anks­čiau,
ne­gu pra­šė, nė­ra pa­kan­ka­mas pa­grin­das pri­pa­žin­ti įsa­ky­mą dėl ieš­ko­vo
at­lei­di­mo ne­ga­lio­jan­čiu, dėl to pa­tiks­li­no ieš­ko­vo at­lei­di­mo iš
dar­bo da­tą. Teis­mas nu­sta­tė, kad dėl at­sa­ko­vo kal­tės su ieš­ko­vu bu­vo
ga­lu­ti­nai at­si­skai­ty­ta ne jo at­lei­di­mo die­ną, bet 2000 m. bir­že­lio
2 d. , to­dėl teis­mas ieš­ko­vui pri­tei­sė 130 Lt dar­bo už­mo­kes­tį už už­del­si­mo
at­si­skai­ty­ti lai­ką.
Vil­niaus apy­gar­dos
teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, iš­nag­ri­nė­ju­si
ieš­ko­vo ape­lia­ci­nį skun­dą, 2001 m. ba­lan­džio 5 d. nu­tar­ti­mi Mo­lė­tų
ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2000 m. rug­sė­jo 19 d. spren­di­mą pa­li­ko ne­pa­keis­tą.
Ko­le­gi­jos nuo­mo­ne, ieš­ko­vas sie­kė įro­dy­ti, kad jis bu­vo at­leis­tas
iš dar­bo darb­da­vio va­lia ir dėl to jam tu­rė­jo bū­ti pri­teis­ta pi­ni­gi­nė
kom­pen­sa­ci­ja. To­dėl ko­le­gi­ja pa­da­rė iš­va­dą, kad pir­mo­sios ins­tan­ci­jos
teis­mas, ne­sant ieš­ko­vo va­lios, ne­tu­rė­jo tei­sės tai­ky­ti DSĮ 42 str.
nu­ma­ty­tų gin­čo iš­spren­di­mo bū­dų. Ko­le­gi­ja nu­ro­dė, kad pir­mą kar­tą
rei­ka­la­vi­mas lai­ky­ti ieš­ko­vą at­leis­tu pa­gal DSĮ 28 str. , pri­teis­ti
jam 12 VMDU dy­džio kom­pen­sa­ci­ją bei at­ly­gi­ni­mą už pri­vers­ti­nės pra­vaikš­tos
lai­ką bu­vo su­for­mu­luo­tas tik ieš­ko­vo ape­lia­ci­nia­me skun­de, t. y. pa­žei­džiant
CPK 323 str. Ko­le­gi­ja pa­žy­mė­jo, kad pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo iš­va­da
dėl ieš­ko­vo at­lei­di­mo iš dar­bo da­tos pa­tiks­li­ni­mo ati­tin­ka DSĮ 39
str. rei­ka­la­vi­mus.
Ka­sa­ci­niu skun­du ieš­ko­vas
F. Ge­ra­si­mo­vas pra­šo by­lą nag­ri­nė­ju­sių teis­mų pro­ce­si­nius spren­di­mus
pa­nai­kin­ti ir pri­im­ti nau­ją spren­di­mą: pa­nai­kin­ti Įsa­ky­mą Nr. 49,
pri­teis­ti iš at­sa­ko­vo 12 ieš­ko­vo VMDU dy­džio iš­ei­ti­nę kom­pen­sa­ci­ją,
t. y. 24 600 Lt, lai­ky­ti ieš­ko­vą at­leis­tu iš dar­bo pa­gal DSĮ 28 str. nuo
spren­di­mo pri­ėmi­mo die­nos. Ka­sa­ci­nis skun­das grin­džia­mas šiais mo­ty­vais:
1. By­lo­je esan­tys įro­dy­mai
ro­do, kad at­sa­ko­vas ne­pri­ėmė ka­sa­to­riaus pa­siū­ly­me pas­ta­ro­jo nu­ro­dy­tų
dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mo są­ly­gų pa­gal DSĮ 27 str. To­dėl by­lą nag­ri­nė­ję
teis­mai pa­da­rė ne­pa­grįs­tą iš­va­dą, kad ša­lys su­si­ta­rė dėl dar­bo su­tar­ties
nu­trau­ki­mo ir dvie­jų VMDU dy­džio iš­ei­ti­nės kom­pen­sa­ci­jos iš­mo­kė­ji­mo
ka­sa­to­riui. Teis­mai šią iš­va­dą grin­dė tik at­sa­ko­vo žo­di­niais pa­aiš­ki­ni­mais
ir neat­si­žvel­gė į ap­lin­ky­bę, kad at­sa­ko­vas ne­pri­ėmė ka­sa­to­riaus
pa­siū­ly­mo.
2. DSĮ 27 str. nu­sta­to
pa­siū­ly­mo dėl dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mo ra­šy­ti­nę for­mą. At­sa­ko­vas
ga­lė­jo pri­im­ti įsa­ky­mą dėl dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mo su ka­sa­to­riu­mi
tik su­ti­kęs su vi­so­mis ka­sa­to­riaus pa­reiš­ki­me nu­ro­dy­to­mis są­ly­go­mis.
Tei­sė­jų se­na­to 1996 m. bir­že­lio 21 d. Nu­ta­ri­mo Nr. 42 14 p. iš­aiš­kin­ta,
kad su­ti­ki­mas su dar­buo­to­jo pa­siū­ly­mu ga­li bū­ti iš­reikš­tas ne tik
raš­tu, bet ir veiks­mais, el­ge­siu, iš ku­rių ga­li­ma da­ry­ti iš­va­dą, jog
su pa­siū­ly­mu su­tik­ta. Ta­čiau DSĮ 27 str. ne­nu­ma­to ga­li­my­bės pri­imant
pa­siū­ly­mą vie­na­ša­liš­kai keis­ti pa­siū­ly­tas dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mo
są­ly­gas. By­lo­je esan­tys įro­dy­mai pa­tvir­ti­na, kad at­sa­ko­vas ne­pri­ėmė
ieš­ko­vo pa­siū­ly­mo ir žo­džiu pa­siū­lė ki­tas dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mo
są­ly­gas. Ka­sa­to­riaus nuo­mo­ne, tai reiš­kia, kad at­sa­ko­vas ne­si­lai­kė
įsta­ty­me nu­ma­ty­tos pa­siū­ly­mo for­mos. Ka­sa­to­rius taip pat nu­ro­do,
kad jis ne­su­ti­ko su at­sa­ko­vo žo­di­niu pa­siū­ly­mu, o Įsa­ky­mas Nr. 49
jam (ka­sa­to­riui) bu­vo įteik­tas jau pa­si­ra­šius dėl dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mo
pa­gal DSĮ 27 str. To­dėl, ka­sa­to­riaus nuo­mo­ne, jo at­lei­di­mas iš dar­bo
ne­tei­sė­tas, ir teis­mas tu­rė­jo tai­ky­ti DSĮ 42 str. 2 d. ar 3 d. nu­ma­ty­tus
gin­čo iš­spren­di­mo bū­dus.
3. Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos
teis­mas pa­žei­dė CPK 64 str. , nes spren­di­me rė­mė­si at­sa­ko­vo at­sto­vo
žo­di­niais pa­aiš­ki­ni­mais dėl ka­sa­to­riaus dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mo
ap­lin­ky­bių. DSĮ 27 str. nu­sta­to ra­šy­ti­nę pa­siū­ly­mo for­mą, to­dėl
teis­mas, esant tarp ša­lių gin­čui, ne­tu­rė­jo va­do­vau­tis at­sa­ko­vo žo­di­niais
pa­aiš­ki­ni­mais.
4. Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos
teis­mas ne­pa­grįs­tai nu­ro­dė, kad ka­sa­to­rius, pa­žeis­da­mas CPK 323
str. , ape­lia­ci­nia­me skun­de iš­kė­lė nau­jus rei­ka­la­vi­mus – tai­ky­ti
DSĮ 42 str. nu­ma­ty­tus gin­čo iš­spren­di­mo bū­dus. Ka­sa­to­riaus tei­gi­mu,
jis pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mui pa­teik­tuo­se pa­tiks­lin­tuo­se ieš­ki­ni­niuo­se
pa­reiš­ki­muo­se nu­ro­dė, kad at­sa­ko­vas jo pa­siū­ly­mo dėl dar­bo su­tar­ties
nu­trau­ki­mo ne­pri­ėmė ir su­si­ta­ri­mas ne­įvy­ko, pra­šė tai­ky­ti DSĮ 42
str. ir pri­pa­žin­ti 2000 m. ge­gu­žės 31 d. įsa­ky­mą ne­ga­lio­jan­čiu. Ka­sa­to­riaus
nuo­mo­ne, teis­mas, kon­sta­ta­vęs ne­tei­sė­tą at­lei­di­mą, ga­li tai­ky­ti
tik vie­ną iš DSĮ 42 str. nu­ro­dy­tų pa­sek­mių. Ka­sa­to­rius teis­mo po­sė­dy­je
pa­reiš­kė, kad į anks­tes­nį­jį dar­bą grįž­ti ne­su­tin­ka dėl tarp jo ir at­sa­ko­vo
įmo­nės pre­zi­den­to ki­lu­sių kon­flik­tų, ta­čiau šios ap­lin­ky­bės teis­mo
ne­bu­vo įver­tin­tos. Taip pa­žeis­tas CPK 65 str.
5. Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos
teis­mas pa­kei­tė ka­sa­to­riaus at­lei­di­mo iš dar­bo da­tą, nors to­kio rei­ka­la­vi­mo
ne­bu­vo pa­reikš­ta. Ka­sa­to­riaus nuo­mo­ne, teis­mas ne­tu­rė­jo tei­sės iš­ei­ti
už ieš­ki­ni­nio rei­ka­la­vi­mo ri­bų (CPK 35 str. 1 d. ).
6. Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos
teis­mas, nu­spren­dęs, kad pa­siū­ly­mas dėl su­tar­ties nu­trau­ki­mo lai­ko
tu­ri bū­ti ra­šy­ti­nės for­mos, o dėl kom­pen­sa­ci­jos dy­džio – žo­di­nės,
ne­tin­ka­mai tai­kė DSĮ 27 str. nuo­sta­tas, taip pat pa­žei­dė DSĮ 42 str.
At­si­lie­pi­mas į ka­sa­ci­nį
skun­dą CPK 356 str. 2 d. nu­sta­ty­ta tvar­ka ne­gau­tas.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja

k o n s t a t u o j a :

Ši­o­je by­lo­je ieško­vas
fak­ti­niu ieš­ki­nio pa­grin­du nu­ro­dė ap­lin­ky­bes, kad siū­lė at­sa­ko­vui
nu­trauk­ti dar­bo su­tar­tį pa­gal DSĮ 27 str. nuo 2000 m. bir­že­lio 1 d. , iš­mo­kant
6–8 VMDU dy­džio kom­pen­sa­ci­ją, tuo tar­pu at­sa­ko­vas dar­bo su­tar­tį pa­gal
DSĮ 27 str. nu­trau­kė nuo 2000 m. ge­gu­žės 31 d. ir iš­mo­kė­jo dvie­jų VMDU
dy­džio kom­pen­sa­ci­ją, t. y. kad ša­lių dar­bo su­tar­tis pa­gal DSĮ 27 str.
bu­vo nu­trauk­ta ne­sant ša­lių su­de­rin­tos va­lios dėl su­tar­ties nu­trau­ki­mo
są­ly­gų (b. l. 15, 41). Re­mian­tis nu­ro­dy­tu ieš­ki­nio pa­grin­du, by­los
nag­ri­nė­ji­mo me­tu tarp pro­ce­so ša­lių vy­ko gin­čas, ar fak­ti­nės dar­bo
su­tar­ties nu­trau­ki­mo ap­lin­ky­bės ati­ti­ko DSĮ 27 str. Tei­si­niu ieš­ki­nio
pa­grin­du šio­je da­ly­je nu­ro­dy­tas DSĮ 42 str. (b. l. 15, 41). Ši tei­sės
nor­ma nu­ma­to dar­buo­to­jo at­lei­di­mo iš dar­bo pri­pa­ži­ni­mo ne­tei­sė­tu
pa­grin­dus bei tei­si­nes pa­sek­mes. Nag­ri­nė­ja­mo­joje by­lo­je ieš­ko­vas
pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­me pra­šė pri­pa­žin­ti ne­ga­lio­jan­čiu at­sa­ko­vo
2000 m. ge­gu­žės 31 d. įsa­ky­mą (ku­riuo ieš­ko­vas at­leis­tas iš dar­bo) ir
tai­ky­ti tam tik­ras tei­si­nes pa­sek­mes. N-s ieš­ko­vo pra­šy­tos tai­ky­ti
tei­si­nės pa­sek­mės (lai­ky­ti dar­bo su­tar­tį nu­trauk­ta pa­gal DSĮ 30
str. ir pri­teis­ti iš at­sa­ko­vo DSĮ 30 str. nu­ma­ty­tą 18 VMDU dy­džio kom­pen­sa­ci­ją)
ne­ati­ti­ko DSĮ 42 str. nu­ma­ty­tų ne­tei­sė­to at­lei­di­mo iš dar­bo tei­si­nių
pa­sek­mių ir šia pras­me ieš­ki­nys pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­me ne­bu­vo
vi­siš­kai tiks­liai su­for­mu­luo­tas, da­ry­ti­na iš­va­da, kad šio­je by­lo­je
ieš­ko­vo iš­kel­tas gin­čas dėl jo pri­im­to darb­da­vio spren­di­mo nu­trauk­ti
dar­bo su­tar­tį yra pa­kan­ka­mas tam, kad teis­mas nag­ri­nė­tų ieš­ko­vo at­lei­di­mo
iš dar­bo pa­gal DSĮ 27 str. tei­sė­tu­mo klau­si­mą. Kaip ma­ty­ti iš ap­skųs­to
spren­di­mo tu­ri­nio, iš es­mės pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas nag­ri­nė­jo
ieš­ko­vo at­lei­di­mo iš dar­bo pa­gal DSĮ 27 str. tei­sė­tu­mo klau­si­mą. Ta­čiau
by­lą nag­ri­nė­ję teis­mai ieš­ko­vo iš­kel­tą gin­čą ne­tin­ka­mai kva­li­fi­ka­vo
kaip gin­čą tik dėl dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mo pa­grin­do pa­kei­ti­mo.
Pa­žy­mė­ti­na, kad, tai­kant DSĮ 42 str. 3 d. nu­ma­ty­tas ne­tei­sė­to at­lei­di­mo
iš dar­bo tei­si­nes pa­sek­mes, dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mo pa­grin­das
yra pa­kei­čia­mas, dar­buo­to­jas ne­grą­ži­na­mas į anks­tes­nį dar­bą. Nag­ri­nė­jant
by­lą pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­me ieš­ko­vas nu­ro­dė, kad į dar­bą pas
at­sa­ko­vą grįž­ti ne­su­tin­ka (b. l. 17). Ne­tei­sė­tai at­leis­to dar­buo­to­jo
pa­žeis­tos tei­sės ap­gi­na­mos DSĮ 42 str. nu­ma­ty­tais bū­dais. Dar­buo­to­jui
klai­din­gai pra­šant tai­ky­ti pa­žeis­tų tei­sių gy­ni­mo bū­dą (pvz. , lai­ky­ti
at­leis­tu iš dar­bo ne pa­gal DSĮ 28 str. , o ki­tais DSĮ nu­ma­ty­tais pa­grin­dais
ir (ar) ne­grą­ži­nant į dar­bą pri­teis­ti di­des­nę nei DSĮ 42 str. 3 d. nu­ma­ty­tą
kom­pen­sa­ci­ją), teis­mas tu­ri tei­sę tai­ky­ti DSĮ 42 str. nu­ma­ty­tą pa­žeis­tų
tei­sių gy­ni­mo bū­dą, ir tai ne­ver­tin­ti­na kaip iš­ėji­mas už ieš­ki­nio
ri­bų, nes at­lei­di­mo iš dar­bo tei­si­nės pa­sek­mės yra aiš­kiai nu­ma­ty­tos
įsta­ty­me. Nag­ri­nė­ja­mo­joje by­lo­je ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas
ne­tin­ka­mai kon­sta­ta­vo, kad pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas ne­tu­rė­jo
tei­sės tai­ky­ti DSĮ 42 str. nu­ma­ty­tų gin­čo iš­spren­di­mo bū­dų.
By­lą nag­ri­nė­jęs ape­lia­ci­nės
ins­tan­ci­jos teis­mas ieš­ko­vo ape­lia­ci­nia­me skun­de su­for­mu­luo­tus
rei­ka­la­vi­mus – lai­ky­ti ieš­ko­vą at­leis­tu iš dar­bo pa­gal DSĮ 28 str. ,
pri­teis­ti 12 VMDU dy­džio kom­pen­sa­ci­ją bei at­ly­gi­ni­mą už pri­vers­ti­nės
pra­vaikš­tos lai­ką – ver­ti­no kaip nau­jus rei­ka­la­vi­mus, ku­rių iš­kė­li­mas
drau­džia­mas pa­gal CPK 323 str. To­kia ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo
iš­va­da yra ne­pa­grįs­ta. Pa­gal CPK 323 str. ape­lia­ci­nia­me skun­de ne­ga­li­ma
kel­ti rei­ka­la­vi­mų, ku­rie ne­bu­vo pa­reikš­ti nag­ri­nė­jant by­lą pir­mo­sios
ins­tan­ci­jos teis­me; nau­jais rei­ka­la­vi­mais ne­lai­ko­mi rei­ka­la­vi­mai,
ne­at­sie­ja­mai su­si­ję su pa­reikš­tu ieš­ki­niu. At­si­žvel­giant į šio­je
by­lo­je pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­me ieš­ko­vo nu­ro­dy­tus ieš­ki­nio
ele­men­tus, nors ir ne vi­siš­kai tiks­liai su­for­mu­luo­tus, bei gin­čo ri­bas
pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­me, tei­sė­jų ko­le­gi­ja spren­džia, kad mi­nė­ta
ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo iš­va­da pa­da­ry­ta ne­tin­ka­mai pri­tai­kius
CPK 323 str. Dar­buo­to­jui gin­či­jant at­lei­di­mo iš dar­bo tei­sė­tu­mą ir
pra­šant jo ne­grą­žin­ti į anks­tes­nį dar­bą rei­ka­la­vi­mas lai­ky­ti jį at­leis­tu
iš dar­bo pa­gal DSĮ 28 str. ir pri­teis­ti DSĮ 42 str. 3 d. nu­ma­ty­tą kom­pen­sa­ci­ją
ne­trak­tuo­ti­nas kaip nau­jas rei­ka­la­vi­mas, nors ir bū­tų ne­dvip­ras­miš­kai
su­for­mu­luo­tas tik ape­lia­ci­nia­me skun­de.
DSĮ 27 str. reg­la­men­tuo­ja
dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mo ša­lių su­si­ta­ri­mu tvar­ką. At­si­žvel­giant
į dar­bo tei­si­nių san­ty­kių su­tar­ti­nį po­bū­dį (DSĮ 2 str. 1, 3 p. , 3
str. ), dar­bo su­tar­čiai nu­trauk­ti DSĮ 27 str. pa­grin­du vi­sų pir­ma bū­ti­na
abie­jų dar­bo su­tar­ties ša­lių iš­reikš­ta su­de­rin­ta va­lia. DSĮ 27 str.
taip pat reg­la­men­tuo­ja vie­nos ša­lies pa­siū­ly­mo nu­trauk­ti dar­bo su­tar­tį
for­mą – jis tu­ri bū­ti ra­šy­ti­nis, o ki­tos ša­lies su­ti­ki­mo su pa­siū­ly­mu
for­ma ne­reg­la­men­tuo­ta. To­dėl su­ti­ki­mas su siū­ly­mu nu­trauk­ti dar­bo
su­tar­tį ga­li bū­ti iš­reiš­kia­mas ne tik raš­tu, bet ir veiks­mais, el­ge­siu,
iš ku­rio ga­li­ma da­ry­ti iš­va­dą, kad su pa­siū­ly­mu su­tik­ta. Tai­gi
svar­bu tik tai, kad abie­jų dar­bo su­tar­ties ša­lių va­lia dėl su­tar­ties
nu­trau­ki­mo mo­men­to ir ki­tų są­ly­gų (kom­pen­sa­ci­jų, ne­pa­nau­do­tų
atos­to­gų su­tei­ki­mo ir kt. ) su­tap­tų, t. y. bū­tų su­de­rin­ta. Kaip ma­ty­ti
iš by­los duo­me­nų, pa­siū­ly­mo nu­trauk­ti pa­gal DSĮ 27 str. tarp ša­lių su­da­ry­tą
dar­bo su­tar­tį ini­cia­to­rius bu­vo ieš­ko­vas (b. l. 3), ta­čiau at­sa­ko­vas
ne­su­ti­ko su ieš­ko­vo pa­siū­ly­to­mis dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mo są­ly­go­mis
– iš­ei­ti­nės kom­pen­sa­ci­jos dy­džiu bei dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mo
da­ta. By­los nag­ri­nė­ji­mo teis­me me­tu at­sa­ko­vo at­sto­vas tei­gė, kad
siū­lė ieš­ko­vui ki­to­kias nei ieš­ko­vo pa­siū­ly­tos dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mo
są­ly­gas – dvie­jų VMDU dy­džio kom­pen­sa­ci­ją, ir ieš­ko­vas su to­kiu pa­siū­ly­mu
su­ti­ko. By­lą nag­ri­nė­ję teis­mai, rem­da­mie­si to­kiu at­sa­ko­vo at­sto­vo
pa­aiš­ki­ni­mu bei tuo, kad ieš­ko­vas 2000 m. bir­že­lio 2 d. pa­si­ė­mė dvie­jų
VMDU dy­džio kom­pen­sa­ci­ją ir pa­si­ra­šė dar­bo su­tar­ty­je apie jos nu­trau­ki­mą
ša­lių su­si­ta­ri­mu, spren­dė, kad ieš­ko­vas su to­kiu at­sa­ko­vo pa­siū­ly­mu
su­ti­ko. Tei­sė­jų ko­le­gi­ja kon­sta­tuo­ja, kad to­kia teis­mų iš­va­da pa­da­ry­ta
pa­žei­džiant įro­dy­mų ver­ti­ni­mo tai­syk­les (CPK 65 str. ). Šio­je by­lo­je
pa­rei­ga įro­dy­ti, kad ieš­ko­vas pa­kei­tė sa­vo va­lią dėl jo pa­siū­ly­tų
dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mo są­ly­gų, ten­ka at­sa­ko­vui (CPK 58 str. ).
By­lo­je, nors at­sa­ko­vo at­sto­vas ir tei­gė, kad ieš­ko­vas su­ti­ko su at­sa­ko­vo
pa­siū­ly­mu, nė­ra fak­ti­nių duo­me­nų, ku­rių pa­grin­du bū­tų ga­li­ma pa­da­ry­ti
pa­grįs­tą iš­va­dą, jog ieš­ko­vas pa­kei­tė sa­vo va­lią, iš­dės­ty­tą 2000
m. ge­gu­žės 30 d. pa­siū­ly­me (b. l. 3), ir ša­lių va­lia dėl dar­bo su­tar­ties
nu­trau­ki­mo są­ly­gų bu­vo su­de­rin­ta. Ieš­ko­vo pa­si­ra­šy­mas dar­bo su­tar­ty­je
po įra­šu, kad dar­bo su­tar­tis 2000 m. ge­gu­žės 31 d. nu­trauk­ta pa­gal DSĮ
27 str. ša­lių su­si­ta­ri­mu (b. l. 23), ne­su­da­ro pa­grin­do pri­pa­žin­ti,
kad ieš­ko­vas pa­kei­tė sa­vo va­lią dėl dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mo są­ly­gų.
Pa­žy­mė­ti­na, kad dar­bo su­tar­ty­je ieš­ko­vas pa­si­ra­šė 2000 m. bir­že­lio
2 d. , kai tuo tar­pu dar­bo su­tar­tis bu­vo nu­trauk­ta 2000 m. ge­gu­žės 31
d. (b. l. 23). Ap­lin­ky­bė, kad ieš­ko­vas 2000 m. bir­že­lio 2 d. pa­si­ė­mė
dvie­jų VMDU dy­džio kom­pen­sa­ci­ją, taip pat ne­pa­tvir­ti­na ieš­ko­vo va­lios
pa­kei­ti­mo fak­to. Juo la­biau kad, kaip tei­gė ieš­ko­vas, jis su įsa­ky­mu
apie at­lei­di­mą iš dar­bo, bū­tent ku­ria­me nu­ro­dy­ta ieš­ko­vui iš­mo­kė­ti
dvie­jų VMDU dy­džio kom­pen­sa­ci­ją, iki šios kom­pen­sa­ci­jos ga­vi­mo ne­bu­vo
su­pa­žin­din­tas (b. l. 17). At­sa­ko­vo 2000 m. ge­gu­žės 31 d. įsa­ky­me Nr.
49 (b. l. 4) pa­grin­du nu­ro­dy­tas bū­tent ieš­ko­vo 2000 m. ge­gu­žės 30 d.
pra­šy­mas. Darb­da­vys yra at­sa­kin­gas už do­ku­men­tų dėl dar­bo su­tar­ties
pa­si­bai­gi­mo for­mu­luo­čių ati­ti­ki­mą dar­bo su­tar­ties pa­si­bai­gi­mo
ap­lin­ky­bėms ir įsta­ty­mui. Aki­vaiz­du, kad toks at­sa­ko­vo įsa­ky­mo tu­ri­nys
ne­pa­tvir­ti­na ieš­ko­vo va­lios, iš­dės­ty­tos įsa­ky­mo pa­grin­du nu­ro­dy­ta­me
ieš­ko­vo pa­reiš­ki­me, pa­kei­ti­mo fak­to ir pa­nei­gia at­sa­ko­vo at­sto­vo
pa­aiš­ki­ni­mą apie ieš­ko­vo su­ti­ki­mą su at­sa­ko­vo pa­siū­ly­to­mis dar­bo
su­tar­ties nu­trau­ki­mo są­ly­go­mis. Darb­da­vys ne­tu­ri tei­sės ig­no­ruo­ti
dar­buo­to­jo siū­lo­mų dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mo pa­gal DSĮ 27 str. są­ly­gų.
Kai dar­bo su­tar­ties ša­lių va­lia dėl su­tar­ties nu­trau­ki­mo są­ly­gų ne­su­tam­pa,
tei­si­nio pa­grin­do nu­trauk­ti dar­bo su­tar­tį nė­ra. Nag­ri­nė­ja­mo­joje
by­lo­je nė­ra pa­grin­do pri­pa­žin­ti, kad ša­lys bu­vo su­si­ta­rę dėl dar­bo
su­tar­ties nu­trau­ki­mo są­ly­gų. To­dėl tei­sė­jų ko­le­gi­ja kon­sta­tuo­ja,
kad ša­lių dar­bo su­tar­tis nu­trauk­ta ir ieš­ko­vas pa­gal DSĮ 27 str. iš
dar­bo at­leis­tas be tei­sė­to pa­grin­do, t. y. ne­tei­sė­tai. By­lą nag­ri­nė­ję
teis­mai ne­tin­ka­mai tai­kė DSĮ 27, 41 str.
Dėl nu­ro­dy­tų prie­žas­čių
šio­je by­lo­je pri­im­to pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mo ap­skųs­ta
da­lis bei ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo nu­tar­tis pa­nai­kin­ti­nos
(CPK 3542 str. 2 d. ).
Pri­im­ta nau­ja spren­di­mo
da­lis, ir ieš­ko­vo at­lei­di­mas iš dar­bo pri­pa­žin­ti­nas ne­tei­sė­tu bei
ieš­ko­vas lai­ky­ti­nas at­leis­tu iš dar­bo pa­gal DSĮ 28 str. (DSĮ 42 str.
1, 3 d. ).
D-y­je dėl pi­ni­gi­nės
kom­pen­sa­ci­jos pri­tei­si­mo (DSĮ 42 str. 3 d. ) gin­čo iš­spren­di­mui ir
pri­teis­ti­nos kom­pen­sa­ci­jos dy­džio nu­sta­ty­mui yra reikš­min­gi duo­me­nys
apie ieš­ko­vo bū­tent dėl ne­tei­sė­to at­lei­di­mo iš dar­bo gau­tas su­mas
(dar­bo už­mo­kes­tį ki­to­je dar­bo­vie­tė­je, be­dar­bio pa­šal­pą), nes to­kios
su­mos iš kom­pen­sa­ci­jos dy­džio at­im­ti­nos. By­los nag­ri­nė­ji­mo pir­mo­sios
ins­tan­ci­jos teis­me me­tu ieš­ko­vas tei­gė, kad dir­bo ki­to­se dar­bo­vie­tė­se
(b. l. 17, 26), ta­čiau šios reikš­min­gos ap­lin­ky­bės nė­ra iki ga­lo iš­aiš­kin­tos.
To­dėl dėl pi­ni­gi­nės kom­pen­sa­ci­jos pa­gal DSĮ 42 str. 3 d. pri­tei­si­mo
by­la grą­žin­ti­na nag­ri­nė­ti iš nau­jo pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mui.
Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos
teis­mo spren­di­mo da­lis, ku­ria iš da­lies pa­ten­kin­tas ieš­ko­vo rei­ka­la­vi­mas
dėl vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio už už­del­si­mo at­si­skai­ty­ti lai­ką
pri­tei­si­mo, iš at­sa­ko­vo pri­teis­ta 27 Lt teis­mo iš­lai­dų bei 13,60 Lt
paš­to iš­lai­dų, ka­sa­ci­ne tvar­ka ne­skun­džia­ma, tai­po­gi ne­su­da­ro ka­sa­ci­nio
per­žiū­rė­ji­mo ob­jek­to.
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, va­do­vau­da­ma­si
CPK 368 straips­nio 1 da­lies 4, 5 punk­tais, 370 straips­niu,

n u t a r i a :

Pa­lik­ti ga­lio­ti Mo­lė­tų
ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2000 m. rug­sė­jo 19 d. spren­di­mo da­lį, ku­ria
iš da­lies 130 Lt dy­džiu pa­ten­kin­tas ieš­ko­vo Fio­do­ro Ge­ra­si­mo­vo rei­ka­la­vi­mas
pri­teis­ti vi­du­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį už už­del­si­mo at­si­skai­ty­ti
lai­ką, o li­ku­si šio rei­ka­la­vi­mo da­lis at­mes­ta, bei spren­di­mo da­lį,
ku­ria iš at­sa­ko­vo pri­teis­ta 27 Lt teis­mo iš­lai­dų ir 13,60 Lt paš­to iš­lai­dų
vals­ty­bės nau­dai.
Ki­tą Mo­lė­tų ra­jo­no
apy­lin­kės teis­mo 2000 m. rug­sė­jo 19 d. spren­di­mo da­lį ir Vil­niaus apy­gar­dos
teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. ba­lan­džio
5 d. nu­tar­tį pa­nai­kin­ti.
Pri­pažin­ti ieško­vo
Fio­do­ro Ge­ra­si­mo­vo at­lei­di­mą iš dar­bo iš už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės
„La­ka­ja” ne­tei­sė­tu. Lai­ky­ti ieš­ko­vą at­leis­tu iš dar­bo pa­gal DSĮ 28
str.
By­los da­lį dėl pi­ni­gi­nės
kom­pen­sa­ci­jos pri­tei­si­mo grą­žin­ti Mo­lė­tų ra­jo­no apy­lin­kės teis­mui
nag­ri­nė­ti iš nau­jo.
Ši Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo nu­tar­tis yra ga­lu­ti­nė, ne­skun­džia­ma ir įsi­tei­sė­ja nuo pri­ėmi­mo
die­nos.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.67204 sekundės -