Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5284: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

1. 17. Dėl ates­ta­ci­jos ir kon­kur­so

Tei­sės dok­tri­nos po­žiū­riu
ates­ta­ci­ja yra svar­bi dar­buo­to­jų dar­bo ver­ti­ni­mo for­ma, ku­rios
tiks­las – įver­tin­ti dar­buo­to­jo kva­li­fi­ka­ci­ją, jo su­ge­bė­ji­mus,
pro­fe­si­nę veik­lą ir as­me­ni­nes sa­vy­bes, sie­kiant nu­sta­ty­ti, ar dar­buo­to­jas
ga­li to­liau ei­ti pa­rei­gas (ates­ta­ci­ja taip pat ga­li bū­ti vyk­do­ma ir
ki­tais tiks­lais – sie­kiant iš­spręs­ti dar­buo­to­jo pa­aukš­ti­ni­mo, jo
dar­bo už­mo­kes­čio bei ki­tus klau­si­mus). Tai­gi ates­ta­ci­ja yra vie­na
iš prie­mo­nių, lei­džian­čių už­tik­rin­ti nuo­la­ti­nį, tęs­ti­nį dar­buo­to­jų
kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mą, jų to­bu­lė­ji­mą, kad ati­tin­ka­mas pa­rei­gas
už­im­tų aukš­čiau­sios kva­li­fi­ka­ci­jos as­me­nys. Ates­ta­ci­jos me­tu pri­pa­ži­nus
dar­buo­to­ją ne­tin­ka­mu ei­ti sa­vo pa­rei­gas, jis ga­li bū­ti at­lei­džia­mas
iš dar­bo pa­gal Dar­bo su­tar­ties įsta­ty­mo 29 straips­nio 3 punk­tą.
Ates­ta­ci­jos pa­skir­tis
– įver­tin­ti dar­buo­to­jų kva­li­fi­ka­ci­ją, su­ge­bė­ji­mus, pro­fe­si­nę
veik­lą ir as­me­ni­nes sa­vy­bes. Ates­ta­ci­ja, tu­rė­da­ma kon­kre­tų tiks­lą,
ga­li bū­ti pa­nau­do­ta tik šiems tiks­lams pa­siek­ti ir ati­tin­ka­mai – ne­ga­li
bū­ti pa­nau­do­ta ki­tiems tiks­lams. Ates­ta­ci­ja sa­vo es­me ne­ga­li bū­ti
su­ta­pa­ti­na­ma su draus­mi­nių nuo­bau­dų sky­ri­mo pro­ce­dū­ra. Ates­ta­ci­jos
pa­skir­tis taip pat ne­si­de­ri­na ir su pri­ėmi­mo į dar­bą pro­ce­dū­ra. Dar­buo­to­jo
ates­ta­ci­ja ir pri­ėmi­mas į dar­bą yra skir­tin­gi da­ly­kai. Nu­sta­čius,
kad dar­buo­to­jo kva­li­fi­ka­ci­ja yra ne­pa­kan­ka­ma ir to­dėl jis ne­ates­tuo­ja­mas,
toks dar­buo­to­jas ga­li bū­ti at­lei­džia­mas iš dar­bo.
Tuo tar­pu kon­kur­sas
yra pa­pil­do­ma są­ly­ga dar­bo su­tar­čiai su­da­ry­ti. Jei­gu tam tik­ros pa­rei­gos
už­ima­mos kon­kur­so bū­du, tai dar­bo su­tar­tis su­da­ro­ma tik su tuo as­me­niu,
ku­ris lai­mė­jo kon­kur­są. As­me­nų, no­rin­čių da­ly­vau­ti kon­kur­se, kva­li­fi­ka­ci­ja
bū­tent ir pa­aiš­kė­ja kon­kur­so me­tu, kai kon­kur­so or­ga­ni­za­to­riui
(ko­mi­si­jai) pre­ten­den­tai pa­tei­kia do­ku­men­tus, pa­tvir­ti­nan­čius jų
kva­li­fi­ka­ci­ją ir ki­tus duo­me­nis. To­dėl tei­sę da­ly­vau­ti kon­kur­se
tu­ri vi­si as­me­nys, lai­ku pa­tei­kę rei­kia­mus do­ku­men­tus ir for­ma­liai
ati­tin­kan­tys kon­kur­so nuo­sta­tų rei­ka­la­vi­mus.

                                                                 Ci­vi­li­nė by­la Nr. 3K–3–1363/2001
                                                                 By­lų ka­te­go­ri­ja 2. 4. 3. 3

LIETUVOS
AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS
RESPUBLIKOS VARDU

2001 m.
gruodžio 19 d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti iš
tei­sė­jų: B-o S-o (ko­le­gi­jos pir­mi­nin­kas), V-o
M-o (pra­ne­šė­jas) ir B-iaus P-o,
vie­ša­me teis­mo po­sė­dy­je
ka­sa­ci­ne tvar­ka iš­nag­ri­nė­jo ci­vi­li­nę by­lą pa­gal ieš­ko­vo A-o
Ra­mu­čio J-­kū­no ka­sa­ci­nį skun­dą dėl Kau­no apy­gar­dos teis­mo
Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. ge­gu­žės 15 d. nu­tar­ties
per­žiū­rė­ji­mo ci­vi­li­nė­je by­lo­je pa­gal ieš­ko­vo A-o Ra­mu­čio
J-­kū­no ieš­ki­nį at­sa­ko­vui Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tui dėl
pa­žeis­tų tei­sių gy­ni­mo ir grą­ži­ni­mo į dar­bą.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja

n u s t a t ė :

Ieš­ko­vas A. R. J-­kū­nas
1998 m. rug­sė­jo 25 d. krei­pė­si su ieš­ki­niu į Kau­no mies­to apy­lin­kės
teis­mą ir ieš­ki­nio pa­reiš­ki­me nu­ro­dė, kad jis dės­tė Kau­no tech­no­lo­gi­jos
uni­ver­si­te­te (to­liau – KTU). 1997 m. ieš­ko­vas pa­tei­kė pra­šy­mą ates­tuo­ti
jį pro­fe­so­riaus pa­rei­goms. KTU Me­cha­ni­kos fa­kul­te­to kon­kur­so ir
ates­ta­ci­jos ko­mi­si­ja 1997 m. bir­že­lio 5 d. po­sė­dy­je ieš­ko­vą ates­ta­vo
že­mes­nėms do­cen­to pa­rei­goms. KTU rek­to­riaus 1998 m. bir­že­lio 25 d.
įsa­ky­mu ir 1998 m. lie­pos 1 d. įsa­ky­mu jis nuo 1998 m. rug­pjū­čio 27 d.
bu­vo at­leis­tas iš dar­bo pa­gal DSĮ 26 straips­nio 12 punk­tą kaip ne­iš­rink­tas
nau­jam ter­mi­nui į pa­rei­gas, už­ima­mas kon­kur­so tvar­ka. Ieš­ko­vo tei­gi­mu,
at­lei­džiant jį iš dar­bo bu­vo pa­žeis­ti DSĮ 34 straips­ny­je nu­sta­ty­ti
įspė­ji­mo ter­mi­nai, to­dėl at­sa­ko­vas tu­ri su­mo­kė­ti jam už 18 ka­len­do­ri­nių
die­nų (DSĮ 34 str. 5 d). Ieš­ko­vas nu­ro­dė, kad jo at­lei­di­mas iš dar­bo
yra ne­tei­sė­tas, nes at­sa­ko­vas kon­kur­są (pe­ra­tes­ta­vi­mą) dėl ieš­ko­vo
įvyk­dė pa­žeis­da­mas nor­mi­nių ak­tų rei­ka­la­vi­mus:
1) pa­žei­džiant Lie­tu­vos
Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 1991 m. gruo­džio 17 d. nu­ta­ri­mo Nr. 565 (to­liau
– Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas Nr. 565) 2. 1 punk­tą, KTU ates­ta­vi­mas (pe­ra­tes­ta­vi­mas)
at­skir­tas nuo kon­kur­so, juos ren­gia skir­tin­gos ko­mi­si­jos, pa­gal skir­tin­gus
nuo­sta­tus, skir­tin­gu lai­ku;
2) KTU moks­lo ir pe­da­go­gi­nio
per­so­na­lo ates­ta­vi­mo nuo­sta­tų (to­liau – Ates­ta­vi­mo nuo­sta­tai) 4. 8
punk­to nuo­sta­ta, kad spren­di­mas dėl dar­buo­to­jo ates­ta­vi­mo (pe­ra­tes­ta­vi­mo)
pri­ima­mas dvie­jų treč­da­lių bal­sų dau­gu­ma, prieš­ta­rau­ja KTU Sta­tu­to
52 punk­tui;
3) KTU Me­cha­ni­kos fa­kul­te­to
kon­kur­so ir ates­ta­ci­jos ko­mi­si­ja, ver­tin­da­ma ieš­ko­vo dar­bo re­zul­ta­tus
per pas­ta­ruo­sius 5 me­tus, pa­žei­dė Ates­ta­vi­mo nuo­sta­tų 1. 1 punk­tą,
nes bu­vo ne­ob­jek­ty­vi ir ten­den­cin­ga;
4) ates­ta­vus ieš­ko­vą
do­cen­to pa­rei­goms, ne­si­lai­ky­ta Ates­ta­vi­mo nuo­sta­tų 3. 3 punk­to rei­ka­la­vi­mų,
nes pa­gal šių nuo­sta­tų 2. 8 ir 3. 5 punk­tus ieš­ko­vas, kaip tu­rin­tis moks­li­nį
pro­fe­so­riaus var­dą ir moks­li­nį ha­bi­li­tuo­to dak­ta­ro laips­nį, tu­rė­jo
bū­ti ates­tuo­tas pro­fe­so­riaus – lek­to­riaus pa­rei­goms;
5) ne­su­tik­da­mas su
1997 m. bir­že­lio 5 d. ates­ta­ci­jos re­zul­ta­tais, ieš­ko­vas Ates­ta­vi­mo
nuo­sta­tų 4. 8 punk­te nu­sta­ty­ta tvar­ka 1997 m. bir­že­lio 13 d. krei­pė­si
į KTU kon­kur­so ir ates­ta­ci­jos ko­mi­si­ją, ku­ri jo ape­lia­ci­jos ne­pa­ten­ki­no.
Ieš­ko­vas, rem­da­ma­sis Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo Nr. 565 2. 1 punk­tu, 1997
m. spa­lio 30 d. krei­pė­si į KTU Se­na­to pir­mi­nin­ką, kad Se­na­tas per­žiū­rė­tų
ates­ta­vi­mo re­zul­ta­tus. Pa­gal KTU Se­na­to reg­la­men­to 3. 5 punk­tą Se­na­to
pir­mi­nin­kas ieš­ko­vo ape­lia­ci­ją pri­va­lė­jo per­duo­ti spręs­ti ati­tin­ka­mai
Se­na­to ko­mi­si­jai, ta­čiau tai pa­da­ry­ti at­si­sa­kė nu­ro­dęs, kad ne­va
dar 1997 m. bir­že­lio 25 d. po­sė­dy­je Se­na­tas pa­tvir­ti­no KTU kon­kur­so
ir ates­ta­ci­jos ko­mi­si­jos spren­di­mą ne­pa­ten­kin­ti ieš­ko­vo ape­lia­ci­jos.
Ieš­ko­vo tei­gi­mu, toks at­si­sa­ky­mas yra ne­pa­grįs­tas, nes:
– ape­lia­ci­ją KTU Se­na­tui
ieš­ko­vas įtei­kė 1997 m. spa­lio 30 d. , tai­gi ši ape­lia­ci­ja ne­ga­lė­jo
bū­ti ap­svars­ty­ta 1997 m. bir­že­lio 25 d. , t. y. anks­čiau, ne­gu ji bu­vo
įteik­ta;
– KTU Se­na­to 1997 m.
bir­že­lio 25 d. po­sė­džio dar­bo­tvarkėje ieš­ko­vo ape­lia­ci­jos svars­ty­mas
ne­bu­vo nu­ma­ty­tas, ieš­ko­vas į šį po­sė­dį ne­bu­vo kvies­tas;
– KTU Se­na­to 1997 m.
bir­že­lio 25 d. po­sė­dy­je ne­bu­vo pri­im­tas joks nu­ta­ri­mas dėl ieš­ko­vo
ape­lia­ci­jos svars­ty­mo, to­dėl nu­ta­ri­mo dėl ates­ta­ci­jos su­ves­ti­nių
re­zul­ta­tų da­lis, ku­ria ieš­ko­vas pa­tvir­tin­tas do­cen­to pa­rei­goms,
pa­žei­džia KTU Se­na­to reg­la­men­to 9. 2b punk­tą;
– įra­šas KTU Se­na­to
1997 m. bir­že­lio 25 d. po­sė­džio pro­to­ko­le, kad ne­va bu­vo bal­suo­ta
dėl KTU kon­kur­so ir ates­ta­ci­jos ko­mi­si­jos spren­di­mo ne­pa­ten­kin­ti
prof. A. J-­kū­no ape­lia­ci­jos, yra su­klas­to­tas, nes iš tik­rų­jų bu­vo
bal­suo­ta dėl vi­sų pre­ten­den­tų ates­ta­ci­jos re­zul­ta­tų pa­tvir­ti­ni­mo.
Be to, bet ko­kiu at­ve­ju bal­sa­vi­mas bū­tų ne­tei­sė­tas, nes pa­gal KTU Se­na­to
reg­la­men­to 6. 4 punk­tą į dar­bo­tvarkę ne­įtrauk­ti klau­si­mai ga­li bū­ti
svars­to­mi, bet ne­bal­suo­ja­mi, t. y. dėl jų ne­ga­li bū­ti pri­im­ti nu­ta­ri­mai.
Tai­gi ieš­ko­vo at­žvil­giu joks nu­ta­ri­mas ne­bu­vo pri­im­tas;
– ieško­vo ape­lia­ci­ja
KTU kon­kur­so ir ates­ta­ci­jos ko­mi­si­jo­je bu­vo svars­ty­ta 1997 m.
birželio 23 d. , o KTU Se­na­te – 1997 m. birželio 25 d. , taip pažeidžiant KTU
Se­na­to reg­la­men­to 4. 3, 6. 2 ir 6. 3 punk­tuo­se nu­sta­ty­tus ter­mi­nus;
6) Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­me
Nr. 565 kon­kur­so nuo­sta­tai nė­ra nu­ma­ty­ti, tai­gi KTU moks­lo ir pe­da­go­gi­nio
per­so­na­lo kon­kur­so nuo­sta­tai (to­liau – Kon­kur­so nuo­sta­tai) yra nie­ki­niai.
Be to, vyk­dant kon­kur­so pro­ce­dū­rą, KTU Me­cha­ni­kos fa­kul­te­to ta­ry­ba
ne­si­lai­kė Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo Nr. 565 1 punk­te nu­sta­ty­tų vals­ty­bi­nių
aukš­tų­jų mo­kyk­lų ir moks­lo ins­ti­tu­tų moks­lo dar­buo­to­jų bei pe­da­go­gų
kon­kur­sų (pe­ra­tes­ta­vi­mo) kri­te­ri­jų, ne­pa­grįs­tai ne­įra­šė ieš­ko­vo
į kon­kur­so pre­ten­den­tų są­ra­šus bei lai­kė, kad jis kon­kur­se ne­da­ly­va­vo.
Tai­gi KTU rek­to­riaus 1998 m. bir­že­lio 25 d. ir 1998 m. lie­pos 1 d. įsa­ky­mai
yra nie­ki­niai;
7) 1997 m. birželio 5 d.
ieško­vas bu­vo ates­tuo­tas do­cen­to pa­rei­goms vie­ne­riems me­tams (Ates­ta­vi­mo
nuo­sta­tų 3. 3 p. ), ta­čiau, 1997 m. rug­pjū­čio 27 d. jį at­lei­dus iš dar­bo,
jam bu­vo at­im­ta tei­sė bū­ti pe­ra­tes­tuo­tam pa­gal Ates­ta­vi­mo nuo­sta­tų
3. 3 p.
Ga­lu­ti­nai sutiks­li­nęs
ieš­ki­nio rei­ka­la­vi­mus ieš­ko­vas, rem­da­ma­sis DSĮ 34 straips­niu, Moks­lo
ir stu­di­jų įsta­ty­mo 35 straips­niu, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės
1991 m. gruo­džio 17 d. nu­ta­ri­mo Nr. 565 2. 1 punk­tu, KTU sta­tu­to 50
straips­niu, KTU Se­na­to reg­la­men­to 3. 5, 4. 3, 6. 2, 6. 3, 6. 4 ir 9. 2 punk­tais,
KTU moks­lo ir pe­da­go­gi­nio per­so­na­lo ates­ta­vi­mo nuo­sta­tų 1. 1, 2. 8,
2. 9, 3. 3, 4. 2, 4. 8 punk­tais, KTU moks­lo ir pe­da­go­gi­nio per­so­na­lo kon­kur­so
nuo­sta­tų 2. 7 punk­tu, pra­šė teis­mą:
– pa­nai­kin­ti KTU Se­na­to
1994 m. ba­lan­džio 13 d. po­sė­džio nu­ta­ri­mą dėl moks­lo ir pe­da­go­gi­nio
per­so­na­lo kon­kur­so nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo bei pri­pa­žin­ti šiuos nuo­sta­tus
nie­ki­niais;
– pa­nai­kin­ti KTU Se­na­to
1997 m. bir­že­lio 25 d. nu­ta­ri­mą dėl ates­ta­ci­jos re­zul­ta­tų tvir­ti­ni­mo;
– pa­nai­kin­ti KTU Se­na­to
1997 m. bir­že­lio 25 d. nu­ta­ri­mo da­lį dėl ieško­vo ates­ta­vi­mo do­cen­to
pa­rei­goms;
– pa­nai­kin­ti Me­cha­ni­kos
fa­kul­te­to kon­kur­so ir ates­ta­ci­jos ko­mi­si­jos 1997 m. bir­že­lio 5 d.
nu­ta­ri­mą dėl ieš­ko­vo ates­ta­vi­mo do­cen­to pa­rei­goms;
– pa­nai­kin­ti KTU Me­cha­ni­kos
fa­kul­te­to ta­ry­bos 1998 m. va­sa­rio 12 d. nu­ta­ri­mą dėl ieš­ko­vo da­ly­va­vi­mo
kon­kur­se pro­fe­so­riaus pa­rei­goms už­im­ti;
– pa­nai­kin­ti KTU rek­to­riaus
1998 m. bir­že­lio 25 d. įsa­ky­mą ir 1998 m. lie­pos 1 d. įsa­ky­mą;
– grą­žin­ti ieš­ko­vą į
KTU Me­cha­ni­kos fa­kul­te­to In­ži­nie­ri­nės me­cha­ni­kos ka­ted­ros pro­fe­so­riaus
pa­rei­gas;
– iš­ieš­ko­ti iš at­sa­ko­vo
vi­du­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį už lai­ko­tar­pį nuo 1998 m. lie­pos 18 d. iki
1998 m. rug­sė­jo 15 d. ;
– iš­ieš­ko­ti iš at­sa­ko­vo
vi­du­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį už vi­są pri­vers­ti­nės pra­vaikš­tos lai­ką;
– įpa­rei­go­ti at­sa­ko­vą
su­teik­ti ieš­ko­vui vie­ne­rių me­tų kū­ry­bi­nes atos­to­gas.
Kau­no mies­to apy­lin­kės
teis­mas 2001 m. ko­vo 23 d. spren­di­mu ieš­ki­nį at­me­tė. Teis­mas spren­di­me
nu­ro­dė, kad Me­cha­ni­kos fa­kul­te­to kon­kur­so ir ates­ta­ci­jos ko­mi­si­ja
1997 m. bir­že­lio 5 d. nu­ta­ri­mu nu­sta­tė, jog ieš­ko­vas tin­ka do­cen­to
pa­rei­goms vie­ne­rių me­tų lai­ko­tar­piui. 1997 m. bir­že­lio 23 d. KTU kon­kur­so
ir ates­ta­ci­jos ko­mi­si­ja mi­nė­tą spren­di­mą ap­ro­ba­vo ir pa­siū­lė KTU
Se­na­tui šį spren­di­mą pa­tvir­tin­ti. KTU Se­na­tas 1997 m. bir­že­lio 25 d.
nu­ta­ri­mu ieš­ko­vo ape­lia­ci­jos ne­pa­ten­ki­no ir pa­tvir­ti­no ieš­ko­vo
ates­ta­vi­mą do­cen­to pa­rei­goms. Teis­mas kon­sta­ta­vo, kad Vy­riau­sy­bės
nu­ta­ri­mas Nr. 565 ne­drau­džia tvir­tin­ti at­ski­rus ates­ta­vi­mo nuo­sta­tus
ir kon­kur­so nuo­sta­tus, to­dėl ieš­ki­nio rei­ka­la­vi­mas pa­nai­kin­ti KTU
Se­na­to 1994 m. ba­lan­džio 13 d. nu­ta­ri­mą dėl moks­lo ir pe­da­go­gi­nio
per­so­na­lo kon­kur­so nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo bei pri­pa­žin­ti šiuos nuo­sta­tus
nie­ki­niais yra at­mes­ti­nas. Teis­mas taip pat nu­ro­dė, kad ieš­ko­vas teis­mui
pa­tei­kė 1999 m. iš­leis­tą mo­nog­ra­fi­ją „Sau­lės sis­te­mos kil­mė”, aka­de­mi­ko
prof. V. G. Ti­ra­no­vo re­cen­zi­ją šiai mo­nog­ra­fi­jai, ta­čiau 1997 m. bir­že­lio
5 d. ates­ta­ci­jos ko­mi­si­jai mi­nė­ti įro­dy­mai ne­bu­vo pa­teik­ti, to­dėl
ates­ta­ci­jos ko­mi­si­ja ieš­ko­vo ates­ta­ci­jos klau­si­mą pa­grįs­tai
spren­dė pa­gal tu­ri­mą me­džia­gą. Teis­mas pa­žy­mė­jo, kad pats ieš­ko­vas
pri­pa­ži­no, jog ates­ta­ci­jos die­nai bu­vo pa­reng­ti tik ke­tu­ri mo­nog­ra­fi­jos
sky­riai, ku­riuos pa­teik­ti, ieš­ko­vo tei­gi­mu, nie­kas ne­pra­šė. Pa­gal
Ates­ta­vi­mo nuo­sta­tų 4. 5, 4. 7 punk­tus ates­ta­ci­jos ini­cia­ty­vos tei­sę
tu­ri dar­buo­to­jai, ku­rie pa­tei­kia pa­pil­do­mus do­ku­men­tus ir me­džia­gą
apie moks­li­nę, pe­da­go­gi­nę veik­lą, kva­li­fi­ka­ci­ją, to­dėl, teis­mo
nuo­mo­ne, ieš­ko­vo ar­gu­men­tai dėl ates­ta­ci­jos ko­mi­si­jos ne­ob­jek­ty­vu­mo
bei kom­pe­ten­ci­jos sto­kos yra ne­pa­grįs­ti. Teis­mas kon­sta­ta­vo, jog at­sa­ko­vas
pa­grįs­tai at­si­sa­kė pa­kar­to­ti­nai svars­ty­ti 1997 m. spa­lio 30 d. ieš­ko­vo
ape­lia­ci­ją Se­na­tui, nes spren­di­mas šiuo klau­si­mu bu­vo pri­im­tas dar
1997 m. bir­že­lio 25 d. Se­na­to po­sė­dy­je. Teis­mas pa­žy­mė­jo, kad apie
1997 m. bir­že­lio 25 d. Se­na­to po­sė­dį at­sa­ko­vas pra­ne­šė lai­ky­da­ma­sis
KTU nu­sta­ty­tos tvar­kos, ir ieš­ko­vas, kaip bu­vęs Se­na­to na­rys, šią
tvar­ką tu­rė­jo ži­no­ti. Teis­mas taip pat nu­spren­dė, jog ieš­ko­vo ates­ta­ci­jos
re­zul­ta­tai bu­vo ap­svars­ty­ti tin­ka­mai, Se­na­to reg­la­men­to pro­ce­dū­ri­niai
rei­ka­la­vi­mai ne­bu­vo pa­žeis­ti, to­dėl ieš­ki­nio rei­ka­la­vi­mai dėl
1997 m. ba­lan­džio 5 d. nu­ta­ri­mo ates­tuo­ti ieš­ko­vą do­cen­to pa­rei­goms,
KTU Se­na­to 1997 m. bir­že­lio 25 d. nu­ta­ri­mo da­lies ates­tuo­ti ieš­ko­vą
do­cen­to pa­rei­goms ir KTU Se­na­to 1997 m. bir­že­lio 25 d. nu­ta­ri­mo pa­tvir­tin­ti
ates­ta­ci­jos re­zul­ta­tus pa­nai­ki­ni­mo, yra ne­pa­grįs­ti ir at­mes­ti­ni.
Teis­mas kon­sta­ta­vo, jog KTU Me­cha­ni­kos fa­kul­te­to ta­ry­bos 1998 m. va­sa­rio
12 d. nu­ta­ri­mu ieš­ko­vas pa­grįs­tai ne­bu­vo įtrauk­tas į pre­ten­den­tų
pro­fe­so­riaus pa­rei­goms už­im­ti są­ra­šus, nes pa­gal Ates­ta­vi­mo nuo­sta­tų
4. 11 punk­tą ates­tuo­tie­ji ga­li da­ly­vau­ti kon­kur­se į tas pa­rei­gas, ku­rioms
yra ates­tuo­ti, ar­ba į že­mes­nes, tuo tar­pu ieš­ko­vas bu­vo ates­tuo­tas
do­cen­to pa­rei­goms. Teis­mas pa­žy­mė­jo, kad pa­gal Kon­kur­so nuo­sta­tų
1. 4 punk­tą pe­da­go­gi­nio ir moks­li­nio per­so­na­lo pa­rei­gos už­ima­mos
kon­kur­so tvar­ka, to­dėl, KTU Me­cha­ni­kos fa­kul­te­to ta­ry­bai 1998 m. va­sa­rio
12 d. nu­ta­ri­mu ne­pa­tvir­ti­nus ieš­ko­vo pro­fe­so­riaus pa­rei­goms, at­sa­ko­vas
pa­grįs­tai at­lei­do ieš­ko­vą iš dar­bo pa­gal DSĮ 26 straips­nio 12 punk­tą.
Teis­mas taip pat nu­ro­dė, jog ieš­ko­vo rei­ka­la­vi­mas su­teik­ti jam kū­ry­bi­nes
atos­to­gas ga­li bū­ti įgy­ven­di­na­mas tik ieš­ko­vui esant dar­bi­niuo­se
san­ty­kiuo­se su at­sa­ko­vu, to­dėl, at­me­tus ieš­ko­vo rei­ka­la­vi­mą dėl
grą­ži­ni­mo į dar­bą, teis­mas ieš­ko­vo rei­ka­la­vi­mą su­teik­ti jam kū­ry­bi­nes
atos­to­gas taip pat at­me­tė.
Kau­no apy­gar­dos teis­mo
Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja 2001 m. ge­gu­žės 15 d. nu­tar­ti­mi
at­me­tė ieš­ko­vo A. R. J-­kū­no ape­lia­ci­nį skun­dą ir Kau­no mies­to apy­lin­kės
teis­mo 2001 m. ko­vo 23 d. spren­di­mą pa­li­ko ne­pa­keis­tą. Tei­sė­jų ko­le­gi­ja
iš es­mės su­ti­ko su pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo iš­va­do­mis ir pri­pa­ži­no,
jog ieš­ko­vo rei­ka­la­vi­mai at­mes­ti pa­grįs­tai. Ko­le­gi­ja nu­tar­ty­je
nu­ro­dė, kad Kon­kur­so nuo­sta­tai bei Ates­ta­vi­mo nuo­sta­tai pa­tvir­tin­ti
KTU Se­na­to nu­ta­ri­mu, tai­gi ne­pa­žei­džia Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo Nr.
565 rei­ka­la­vi­mų. Be to, Kon­kur­so nuo­sta­tuo­se įtvir­tin­ta kon­kur­so
ren­gi­mo pro­ce­dū­ra ati­tin­ka KTU Sta­tu­to rei­ka­la­vi­mus, Vy­riau­sy­bės
nu­ta­ri­me Nr. 565 nė­ra drau­di­mo at­skir­ti ates­ta­vi­mą ir kon­kur­są, to­dėl
pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas pa­grįs­tai at­me­tė ieš­ko­vo rei­ka­la­vi­mą
pri­pa­žin­ti mi­nė­tus nuo­sta­tus nie­ki­niais. Ko­le­gi­ja pa­žy­mė­jo, kad
KTU Sta­tu­to 35 punk­tu fa­kul­te­tų ta­ry­boms su­teik­ta tei­sė su­da­ry­ti
kon­kur­so ko­mi­si­ją, rink­ti kon­kur­so bū­du pe­da­go­gi­nius bei moks­lo
dar­buo­to­jus, taip pat tvir­tin­ti ates­ta­vi­mo re­zul­ta­tus (KTU Sta­tu­to
5, 12, 35 p. 7, 10 pa­punk­čiai), to­dėl, ko­le­gi­jos nuo­mo­ne, fa­kul­te­tų
ta­ry­bų ir jų su­da­ry­tų ko­mi­si­jų veik­la ne­pri­eš­ta­rau­ja ir ne­pa­žei­džia
Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo Nr. 565. Ko­le­gi­ja kon­sta­ta­vo, jog KTU Me­cha­ni­kos
fa­kul­te­to ates­ta­ci­jos ko­mi­si­jos 1997 m. bir­že­lio 5 d. nu­ta­ri­mas
dėl ieš­ko­vo ates­ta­vi­mo do­cen­to pa­rei­goms ati­tin­ka Ates­ta­vi­mo nuo­sta­tus,
iš ko­mi­si­jos pro­to­ko­lo ma­ty­ti, jog ieš­ko­vo veik­la 1992–1997 me­tų
lai­ko­tar­piu ne­ati­tin­ka Ates­ta­vi­mo nuo­sta­tuo­se ir Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­me
Nr. 565 pro­fe­so­riaus pa­rei­goms nu­ma­ty­tų kri­te­ri­jų (ne­ren­gė moks­li­nin­kų,
ne­da­ly­va­vo moks­li­nių pro­gra­mų eks­per­ti­zė­je, ne­skel­bė ty­ri­mų re­zul­ta­tų
re­cen­zuo­ja­muo­se moks­li­niuo­se lei­di­niuo­se ir ne­pa­nau­do­jo ty­ri­mų
prak­ti­nių re­zul­ta­tų ku­riant nau­jas tech­no­lo­gi­jas, rei­ka­la­vi­mą
dės­ty­ti stu­di­jo­se ir for­muo­ti moks­li­nių ty­ri­mų kryp­tis bei joms va­do­vau­ti
vyk­dė tik iš da­lies, ki­ti ieš­ko­vo nu­ro­dy­ti re­zul­ta­tai ne­pa­grįs­ti
do­ku­men­tais). Ieš­ko­vo mo­ty­vą, kad jis pa­gal Ates­ta­vi­mo nuo­sta­tų
2. 8 ir 3. 5 punk­tus tu­rė­jo bū­ti ates­tuo­tas pro­fe­so­riaus–­lek­to­riaus
pa­rei­goms, ko­le­gi­ja pri­pa­ži­no esant ne­pa­grįs­tą, nes pats ieš­ko­vas
pa­tei­kė pra­šy­mą ates­tuo­ti jį pro­fe­so­riaus, o ne pro­fe­so­riaus–­lek­to­riaus
pa­rei­goms. Ko­le­gi­ja taip pat nu­ro­dė, kad ieš­ko­vas Ates­ta­vi­mo nuo­sta­tų
ne­gin­či­ja, mi­nė­tuo­se nuo­sta­tuo­se įtvir­tin­ta spren­di­mų pri­ėmi­mą
dvie­jų treč­da­lių bal­sų dau­gu­ma tvar­ka ne­pri­eš­ta­rau­ja KTU Sta­tu­to
51–52 punk­tams, nes juo­se nė­ra kal­ba­ma apie ates­ta­ci­jos ko­mi­si­jos
spren­di­mų pri­ėmi­mą. Ko­le­gi­ja kon­sta­ta­vo, kad KTU Se­na­to 1997 m. bir­že­lio
25 d. po­sė­dis bu­vo tei­sė­tas, vy­ko ne­pa­žei­džiant pro­ce­dū­ri­nių rei­ka­la­vi­mų,
to­dėl ieš­ko­vas ne­pa­grįs­tai rei­ka­lau­ja pa­nai­kin­ti KTU Se­na­to 1997
m. bir­že­lio 25 d. nu­ta­ri­mą dėl jo ates­ta­vi­mo re­zul­ta­tų pa­tvir­ti­ni­mo.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja pri­pa­ži­no, jog pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas pa­grįs­tai
at­me­tė ieš­ko­vo rei­ka­la­vi­mą pa­nai­kin­ti 1998 m. va­sa­rio 12 d. nu­ta­ri­mą
dėl ieš­ko­vo da­ly­va­vi­mo kon­kur­se pro­fe­so­riaus pa­rei­goms už­im­ti
(Kon­kur­so nuo­sta­tų 4. 11 p. ). Be to, ieš­ko­vas prie pra­šy­mo da­ly­vau­ti
kon­kur­se ne­pri­dė­jo nu­ta­ri­mo dėl ates­ta­ci­jos (Kon­kur­so nuo­sta­tų
2. 11 p. ), to­dėl, ko­le­gi­jos nuo­mo­ne, jis pa­grįs­tai ne­bu­vo įra­šy­tas į
kon­kur­so pre­ten­den­tų są­ra­šą. Ko­le­gi­ja taip pat nu­ro­dė, jog pa­gal
Ates­ta­vi­mo nuo­sta­tų 4. 5 punk­tą ates­ta­ci­jos ini­cia­ty­vos tei­sę tu­ri
dar­buo­to­jai, ta­čiau A. R. J-­kū­nas po vie­ne­rių me­tų dėl pe­ra­tes­ta­vi­mo
ne­si­krei­pė, pa­gal Nuo­sta­tų 4. 2 punk­tą jo kva­li­fi­ka­ci­ja lai­ky­ti­na
ne­nu­sta­ty­ta, da­ly­vau­ti kon­kur­se ieš­ko­vas ne­ga­lė­jo, to­dėl jis pa­grįs­tai
bu­vo at­leis­tas iš dar­bo kaip ne­iš­rink­tas į pa­rei­gas, už­ima­mas kon­kur­so
tvar­ka. Ko­le­gi­ja pri­pa­ži­no, jog pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas pa­grįs­tai
ne­ten­ki­no ieš­ko­vo rei­ka­la­vi­mo su­teik­ti jam kū­ry­bi­nių atos­to­gų,
nes ieš­ko­vas ne­su­ti­ko pa­keis­ti ieš­ki­nio rei­ka­la­vi­mo ir gau­ti kom­pen­sa­ci­ją
už kū­ry­bi­nes atos­to­gas ne­pa­gei­da­vo, to­dėl, pa­ten­ki­nus šį ieš­ko­vo
rei­ka­la­vi­mą, teis­mo spren­di­mas ne­ga­lė­tų bū­ti įvyk­dy­tas.
Ka­sa­ci­niu skun­du ieš­ko­vas
pra­šo pa­nai­kin­ti Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mo 2001 m. ko­vo 23 d.
spren­di­mą, Kau­no apy­gar­dos teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų
ko­le­gi­jos 2001 m. ge­gu­žės 15 d. nu­tar­tį ir pri­im­ti nau­ją spren­di­mą,
ieš­ki­nį ten­ki­nant. Ka­sa­ci­nis skun­das grindžia­mas to­kiais ar­gu­men­tais:
1. Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos
teis­mas ne­tei­sin­gai aiš­ki­no KTU Sta­tu­to 35 punk­tą ir ne­pa­grįs­tai nu­ro­dė,
jog fa­kul­te­tų ta­ry­bų su­da­ry­tų ko­mi­si­jų kom­pe­ten­ci­ja ates­ta­vi­mo
klau­si­mais yra įtei­sin­ta KTU Sta­tu­to nor­mo­mis. Pa­gal Sta­tu­to 35 punk­tą
fa­kul­te­tų ta­ry­bos tu­ri tei­sę su­da­ry­ti tik kon­kur­so ko­mi­si­ją ir
tvir­tin­ti ates­ta­vi­mo re­zul­ta­tus, ta­čiau nei mi­nė­ta kon­kur­so ko­mi­si­ja,
nei fa­kul­te­to ta­ry­ba dar­buo­to­jų ates­ta­ci­jos ne­vyk­do. Fa­kul­te­tų
kon­kur­so ko­mi­si­jos va­do­vau­ja kon­kur­sams eta­ti­nėms vie­toms už­im­ti
fa­kul­te­tų pa­da­li­niuo­se, pa­ruo­šia pre­ten­den­tų do­ku­men­ta­ci­ją, ku­rią
per­duo­da U-i­ver­si­te­to kon­kur­so ko­mi­si­jai (Sta­tu­to 15 p. 12 pa­punk­tis).
Ates­ta­vi­mo nuo­sta­tų 4. 2 punk­tas, pa­gal ku­rį ates­ta­ci­ją vyk­do pa­da­li­nių
kon­kur­so–­a­tes­ta­ci­jos ko­mi­si­jos, prieš­ta­rau­ja tiek KTU Sta­tu­tui,
tiek ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mui Nr. 565.
2. Pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą Nr. 565 kon­kur­sas (pe­ra­tes­ta­vi­mas) yra vie­na
pro­ce­dū­ra, to­dėl teis­mas ne­pa­grįs­tai kon­sta­ta­vo, kad kon­kur­so ir
ates­ta­vi­mo at­sky­ri­mas ne­pri­eš­ta­rau­ja Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mui Nr.
565.
3. Kon­kur­so nuo­sta­tų
4. 11 punk­tas, pa­gal ku­rį ates­tuo­tie­ji ga­li da­ly­vau­ti kon­kur­se tik į
tas pa­rei­gas, ku­rioms jie yra ates­tuo­ti, ar­ba į že­mes­nes, prieš­ta­rau­ja
Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo Nr. 565 1 punk­tui. Be to, KTU Sta­tu­te taip pat nė­ra
pa­na­šios nuo­sta­tos.
4. Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos
teis­mas ieš­ko­vo nu­ro­dy­tus KTU Sta­tu­to, Se­na­to reg­la­men­to, Vy­riau­sy­bės
nu­ta­ri­mo Nr. 565 pa­žei­di­mus ne­pa­grįs­tai pa­tei­si­na tuo, kad ieš­ko­vas
pra­šo pri­pa­žin­ti nie­ki­niais tik Kon­kur­so nuo­sta­tus, o Ates­ta­vi­mo
nuo­sta­tų ne­gin­či­ja. Vi­sa by­los me­džia­ga pa­tvir­ti­na, jog ieš­ko­vas
gin­či­ja at­ski­rus Ates­ta­vi­mo nuo­sta­tų punk­tus ar­ba jų da­lis, to­dėl
pri­pa­žin­ti ar ne­pri­pa­žin­ti juos nie­ki­niais yra teis­mų funk­ci­ja, ati­tin­ka­mai
pa­tai­sy­ti – KTU Se­na­to pa­rei­ga. Be to, ieš­ko­vo nu­ro­dy­ti KTU Se­na­to
reg­la­men­to pa­žei­di­mai ne­tu­ri nie­ko ben­dra su Ates­ta­vi­mo nuo­sta­tų
gin­či­ji­mu ar pri­pa­ži­ni­mu.
5. Teis­mas ne­pa­grįs­tai
at­me­tė ieš­ko­vo rei­ka­la­vi­mą pa­nai­kin­ti KTU Se­na­to 1997 m. bir­že­lio
5 d. nu­ta­ri­mą dėl ates­ta­ci­jos re­zul­ta­tų tvir­ti­ni­mo tuo pa­grin­du,
kad ne­va ates­ta­ci­jos ko­mi­si­jos 1997 m. bir­že­lio 5 d. nu­ta­ri­mas ati­tin­ka
Ates­ta­vi­mo nuo­sta­tus. Ieš­ko­vas mi­nė­to Se­na­to nu­ta­ri­mo ne­tei­sė­tu­mą
grin­džia KTU Se­na­to reg­la­men­to 3. 5, 4. 3, 6. 2, 6. 3 ir 9. 2b punk­tų pa­žei­di­mais.
6. Pa­gal Ates­ta­vi­mo
nuo­sta­tų 2. 8, 3. 5 punk­tus ieš­ko­vas tu­rė­jo bū­ti ates­tuo­tas pro­fe­so­riaus–­lek­to­riaus
pa­rei­goms. Pa­gal Ates­ta­vi­mo nuo­sta­tų 3. 3 punk­tą ates­ta­ci­jos ko­mi­si­ja
spren­džia, ko­kioms pa­rei­goms už­im­ti už­ten­ka ates­tuo­ja­mo­jo dar­bo re­zul­ta­tų,
ne­pri­klau­so­mai nuo to, ko­kį pra­šy­mą pas­ta­ra­sis pa­tei­kė, to­dėl teis­mas
ne­pa­grįs­tai nu­spren­dė, kad ieš­ko­vas šioms pa­rei­goms ne­ga­lė­jo bū­ti
ates­tuo­tas, nes bu­vo pa­tei­kęs pra­šy­mą ates­tuo­ti jį pro­fe­so­riaus pa­rei­goms.
7. Teis­mas ne­tei­sin­gai
aiški­no Ates­ta­vi­mo nuo­sta­tų 4. 5 punk­tą ir ne­pa­grįs­tai kon­sta­ta­vo,
jog pats ieš­ko­vas po vie­ne­rių me­tų ne­si­krei­pė dėl pe­ra­tes­ta­vi­mo.
Pa­gal mi­nė­tų nuo­sta­tų 4. 5 punk­tą ates­ta­ci­jos ini­cia­ty­vą tu­ri dar­buo­to­jai,
ku­riems bai­gė­si ates­ta­ci­jos ter­mi­nas, ar­ba ku­rie no­ri da­ly­vau­ti
kon­kur­se, ir duo­me­nis apie to­kius dar­buo­to­jus U-i­ver­si­te­to per­so­na­lo
di­rek­ci­ja pa­tei­kia ati­tin­ka­mų pa­da­li­nių ko­mi­si­joms (4. 2 p. ). Tai­gi
dar­buo­to­jų ini­cia­ty­va reiš­kia­si tik tuo, kad jie nu­sta­ty­tu ter­mi­nu
pa­ruo­šia ir įtei­kia pa­da­li­nio kon­kur­so–­a­tes­ta­ci­jos ko­mi­si­jai
rei­kia­mus do­ku­men­tus. Gin­čo at­ve­ju, pra­ėjus me­tams po ieš­ko­vo ates­ta­ci­jos,
Me­cha­ni­kos fa­kul­te­to kon­kur­so–­a­tes­ta­ci­jos ko­mi­si­ja jo pe­ra­tes­ta­vi­mo
ne­or­ga­ni­za­vo, to­dėl ieš­ko­vas ne­ga­lė­jo pa­ro­dy­ti ini­cia­ty­vos.
8. Teis­mas ne­pa­grįs­tai
su­ta­pa­ti­no Se­na­to po­sė­džio pro­ce­dū­ros tei­sė­tu­mą su ieš­ko­vo ape­lia­ci­jos
svars­ty­mo pro­ce­dū­ra. Ieš­ko­vas nu­ro­dė, kad svars­tant jo ape­lia­ci­ją
bu­vo pa­žeis­ti Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo Nr. 565 2. 1 punk­tas, KTU Se­na­to
reg­la­men­to 3. 5, 4. 3, 6. 2, 6. 3, 9. 2b punk­tai.
9. Teis­mas su­pai­nio­jo
Se­na­to nu­ta­ri­mą dėl U-i­ver­si­te­to dar­buo­to­jų ates­ta­ci­jos re­zul­ta­tų
ir me­na­mą nu­ta­ri­mą dėl ieš­ko­vo ape­lia­ci­jos ne­pa­ten­ki­ni­mo. Pir­muo­ju
at­ve­ju Se­na­tas bal­sa­vo ir pri­ėmė nu­ta­ri­mą (T. 1, b. l. 29, 92; T. 2,
b. l. 6, 30), o ant­ruo­ju at­ve­ju (dėl ieš­ko­vo ape­lia­ci­jos svars­ty­mo)
bal­sa­vi­mas įvy­ko (T. 2, b. l. 11), ta­čiau Se­na­to nu­ta­ri­mo šiuo klau­si­mu
nė­ra. Be to, Se­na­tas ne­ga­lė­jo pa­tvir­tin­ti ieš­ko­vo ates­ta­ci­jos
anks­čiau, nei bu­vo ap­svars­ty­ta ape­lia­ci­ja, kaip tai bu­vo pa­da­ry­ta
gin­čo at­ve­ju.
10. B-­sa­vi­mas Se­na­to
po­sė­dy­je dėl ieš­ko­vo ape­lia­ci­jos ne­pa­ten­ki­ni­mo ne­tei­sė­tas, nes
bu­vo pa­žeis­tas Se­na­to reg­la­men­tas, bei ne­tei­sin­gas, nes pir­miau bu­vo
bal­suo­ta už ieš­ko­vo pa­tvir­ti­ni­mą do­cen­to pa­rei­goms, o po to – dėl
ieš­ko­vo ape­lia­ci­jos šiuo klau­si­mu. Be to, bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai Se­na­to
po­sė­džio pro­to­ko­le bu­vo su­klas­to­ti, ir teis­mas, ne­įver­ti­nęs aki­vaiz­daus
ofi­cia­laus do­ku­men­to su­klas­to­ji­mo fak­to, ne­tin­ka­mai iš­aiš­ki­no
mi­nė­tą Se­na­to po­sė­džio pro­to­ko­lo da­lį (T. 1, b. l. 94–98, T. 2, b. l.
4–29).
11. Teis­mas ne­pa­grįs­tai
at­me­tė ieš­ko­vo rei­ka­la­vi­mą su­teik­ti jam kū­ry­bi­nių atos­to­gų nuo
teis­mo spren­di­mo įsi­tei­sė­ji­mo die­nos.
At­si­lie­pi­me į ka­sa­ci­nį
skun­dą at­sa­ko­vas Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas pra­šo ka­sa­ci­nį
skun­dą at­mes­ti ir teis­mų spren­di­mą bei nu­tar­tį pa­lik­ti ne­pa­keis­tus.
At­si­lie­pi­me nu­ro­do­ma, kad:
1. A. R. J-­kū­no ates­ta­ci­jos
pa­grįs­tu­mas ir ape­lia­ci­jos dėl ates­ta­ci­jos svars­ty­mo klau­si­mai jau
iš­nag­ri­nė­ti, iš­va­dos fik­suo­tos teis­mų spren­di­muo­se, nu­tar­ty­se,
to­dėl ne­ga­li bū­ti ka­sa­ci­nio nag­ri­nė­ji­mo da­ly­kas, nes nė­ra jo­kių
nau­jai pa­aiš­kė­ju­sių ap­lin­ky­bių ar fak­tų.
2. Ka­sa­to­rius ne­są­ži­nin­gai
nau­do­ja­si tei­si­nės ar­gu­men­ta­ci­jos tai­syk­lė­mis ir va­do­vau­ja­si
si­lo­giz­mo me­to­du, t. y. sa­vo tei­gi­nius for­mu­luo­ja kaip lo­giš­ką tei­sės
nor­mų ati­tik­me­nį by­lo­je nag­ri­nė­ja­moms ap­lin­ky­bėms. Teis­mai tei­sin­gai
kon­sta­ta­vo, jog Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas Nr. 565 ne­drau­džia at­skir­ti
ates­ta­vi­mą nuo kon­kur­so.
3. Ar­gu­men­tas dėl KTU
Se­na­to po­sė­džio klas­to­ji­mo ne­bu­vo nu­ro­dy­tas tarp ieš­ki­nio rei­ka­la­vi­mų,
to­dėl ka­sa­ci­nė­je ins­tan­ci­jo­je ne­ga­li bū­ti nag­ri­nė­ja­mas.
4. Ka­sa­to­riaus mo­ty­vas
esą jis tu­rė­jo bū­ti ates­tuo­tas pro­fe­so­riaus–­lek­to­riaus pa­rei­goms
yra ne­pa­grįs­tas, nes ieš­ko­vas ne­bu­vo pa­reiš­kęs pra­šy­mo ates­tuo­ti
jį mi­nė­toms pa­rei­goms, ir ates­ta­ci­jos ko­mi­si­ja ne­ga­li iš­ei­ti už
pre­ten­den­tų pra­šy­mų ri­bų.
5. Teis­mai tei­sin­gai
kon­sta­ta­vo, kad ates­ta­ci­jos ini­cia­ty­vos tei­sę tu­ri dar­buo­to­jai,
ta­čiau pats ka­sa­to­rius po vie­ne­rių me­tų ne­pa­ro­dė ini­cia­ty­vos bū­ti
pe­ra­tes­tuo­tas. Per­so­na­lo di­rek­ci­ja at­lie­ka tik tech­ni­nį dar­bą:
su­re­gist­ruo­ja pre­ten­den­tų ates­ta­ci­jai pa­teik­tus pa­reiš­ki­mus, vi­są
su tuo su­si­ju­sią me­džia­gą ir per­duo­da ates­ta­ci­jos ko­mi­si­jai. Tuo
tar­pu pa­reiš­ki­mus ates­ta­ci­jai pa­tei­kia pa­tys moks­lo dar­buo­to­jai.
6. Ka­sa­to­rius pa­grįs­tai
ne­bu­vo įra­šy­tas į pre­ten­den­tų da­ly­vau­ti kon­kur­se pro­fe­so­riaus pa­rei­goms
už­im­ti są­ra­šą. Pa­gal Ates­ta­vi­mo nuo­sta­tų 4. 11 punk­tą ates­tuo­tie­ji
ga­li da­ly­vau­ti kon­kur­se tik į tas pa­rei­gas, ku­rioms jie ates­tuo­ti,
ar­ba į že­mes­nes, tuo tar­pu ieš­ko­vas bu­vo ates­tuo­tas tik do­cen­to pa­rei­goms.
7. Ka­sa­ci­nia­me skun­de
ne­pa­grįs­tai tei­gia­ma, jog bal­sa­vi­mas KTU Se­na­to 1997 m. bir­že­lio 25
d. po­sė­dy­je yra ne­tei­sė­tas, nes pir­miau bal­suo­ta už ieš­ko­vo pa­tvir­ti­ni­mą
do­cen­to pa­rei­goms, o po to – dėl jo ape­lia­ci­jos. Ta­čiau iš mi­nė­to po­sė­džio
pro­to­ko­lo ma­ty­ti, jog bu­vo prie­šin­gai, ir Se­na­to po­sė­džio dar­bo­tvarkėje
nu­sta­ty­ta ei­lės tvar­ka ne­bu­vo pa­žeis­ta (T. 2, b. l. 4–31).
8. Ka­sa­to­riaus tei­gi­nys
esą rei­ka­la­vi­mą dėl kū­ry­bi­nių atos­to­gų su­tei­ki­mo teis­mai tu­rė­jo
nag­ri­nė­ti pa­gal ape­lia­ci­nia­me skun­de pa­teik­tą pra­šy­mą yra ne­pa­grįs­tas,
nes vi­si rei­ka­la­vi­mai teis­mui pa­tei­kia­mi ieš­ki­nio pa­reiš­ki­me, bet
ne skun­duo­se (CPK 148 str. ).
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja

k o n s t a t u o j a :

Ka­sa­ci­nio teis­mo pa­skir­tis
– už­tik­rin­ti vie­no­dą tei­sės aiš­ki­ni­mą ir tai­ky­mą vi­so­je vals­ty­bė­je
(Lie­tu­vos Res­pub­li­kos teis­mų įsta­ty­mo 18 str. ). Įsi­tei­sė­ju­sių teis­mo
spren­di­mų ir nu­tar­čių per­žiū­rė­ji­mas ka­sa­ci­ne tvar­ka yra ypa­tin­ga,
iš­im­ti­nė teis­mų spren­di­mų ir nu­tar­čių tei­sė­tu­mo kon­tro­lės for­ma,
lei­džia­ma tik įsta­ty­mo nu­ma­ty­tais at­ve­jais (CPK 352, 358 str. ). Skir­tin­gai
nei pir­mo­sios ar ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­muo­se, kur nag­ri­nė­ja­mi
ir spren­džia­mi tiek tei­sės, tiek fak­to klau­si­mai, nag­ri­nė­jant by­lą ka­sa­ci­ne
tvar­ka, teis­mi­nio nag­ri­nė­ji­mo da­ly­kas kei­čia­si, tai le­mia spe­cia­lų
teis­mo (ka­sa­ci­nį) pro­ce­są. Pa­gal CPK 358 straips­nio 1 da­lį ka­sa­ci­nis
teis­mas spren­džia tik tei­sės, bet ne fak­to klau­si­mus. Be to, ka­sa­ci­nis
teis­mas, tik­rin­da­mas skun­džia­mo teis­mo spren­di­mo ar nu­tar­ties tei­sė­tu­mą,
re­mia­si že­mes­nės ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­me ar nu­tar­ty­je nu­sta­ty­to­mis
ap­lin­ky­bė­mis (CPK 358 str. 1 d. ). To­dėl tei­sė­jų ko­le­gi­ja pa­si­sa­ko
tik dėl tų ka­sa­ci­nio skun­do ar­gu­men­tų, ku­rie pri­pa­žin­ti­ni tei­sės
klau­si­mais, bū­tent – dėl ates­ta­vi­mą ir kon­kur­są reg­la­men­tuo­jan­čių
tei­sės ak­tų aiš­ki­ni­mo ir tai­ky­mo.

1. Dėl ates­ta­vi­mą reg­la­men­tuo­jan­čių
tei­sės ak­tų aiš­ki­ni­mo ir tai­ky­mo

Ana­li­zuo­jant ka­sa­to­riaus
ar­gu­men­tus, kad ne­pa­grįs­tai bu­vo ne­ates­tuo­tas pro­fe­so­riu­mi (pir­ma­sis,
penk­ta­sis, šeš­ta­sis, sep­tin­ta­sis, aš­tun­ta­sis, de­vin­ta­sis ir de­šim­ta­sis
ka­sa­ci­nio skun­do ar­gu­men­tai), svar­bu iš­si­aiš­kin­ti ates­ta­vi­mo tei­si­nę
pri­gim­tį ir reikš­mę.
Tei­sės dok­tri­nos po­žiū­riu
ates­ta­ci­ja yra svar­bi dar­buo­to­jų dar­bo ver­ti­ni­mo for­ma, ku­rios
tiks­las – įver­tin­ti dar­buo­to­jo kva­li­fi­ka­ci­ją, jo su­ge­bė­ji­mus,
pro­fe­si­nę veik­lą ir as­me­ni­nes sa­vy­bes, sie­kiant nu­sta­ty­ti, ar dar­buo­to­jas
ga­li to­liau ei­ti pa­rei­gas (ates­ta­ci­ja taip pat ga­li bū­ti vyk­do­ma ir
ki­tais tiks­lais – sie­kiant iš­spręs­ti dar­buo­to­jo pa­aukš­ti­ni­mo, jo
dar­bo už­mo­kes­čio bei ki­tus klau­si­mus). Tai­gi ates­ta­ci­ja yra vie­na
iš prie­mo­nių, lei­džian­čių už­tik­rin­ti nuo­la­ti­nį, tęs­ti­nį dar­buo­to­jų
kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mą, jų to­bu­lė­ji­mą, kad ati­tin­ka­mas pa­rei­gas
už­im­tų aukš­čiau­sios kva­li­fi­ka­ci­jos as­me­nys. Ates­ta­ci­jos me­tu pri­pa­ži­nus
dar­buo­to­ją ne­tin­ka­mu ei­ti sa­vo pa­rei­gas, jis ga­li bū­ti at­lei­džia­mas
iš dar­bo pa­gal DSĮ 29 straips­nio 3 punk­tą.
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo prak­ti­ka dar­buo­to­jų ates­ta­ci­jos klau­si­mais su­for­muo­ta ati­tin­ka­muo­se
teis­mo pre­ce­den­tuo­se. An­tai 1998 m. bir­že­lio 17 d. nu­tar­ty­je, pri­im­to­je
ci­vi­li­nė­je by­lo­je L. U. Mi­ka­laus­kie­nė v. Mui­ti­nės de­par­ta­men­tas,
Nr. 3K–85/1998, ka­te­go­ri­ja 22, Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Ci­vi­li­nių
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja kon­sta­ta­vo, kad pa­grin­di­nė teis­mo
funk­ci­ja nag­ri­nė­jant by­las, su­si­ju­sias su mui­ti­nės dar­buo­to­jų
ates­ta­ci­ja, yra pa­tik­rin­ti, ar ates­ta­ci­jos me­tu bu­vo lai­ky­ta­si nu­sta­ty­tos
dar­buo­to­jų ates­ta­ci­jos tvar­kos ir są­ly­gų. Tai taip pat reiš­kia, kad
teis­mas ver­ti­na tiek pro­ce­dū­ri­nius ates­ta­ci­jos vyk­dy­mo klau­si­mus,
tiek ir ates­ta­ci­jos tu­ri­nio klau­si­mus. Tai reiš­kia, kad teis­mas ne­ver­ti­na,
ar dar­buo­to­jas tu­ri, ar ne tin­ka­mą kva­li­fi­ka­ci­ją dirb­ti tam tik­rą
dar­bą, nes tai yra darb­da­vio pre­ro­ga­ty­va. Tai­gi teis­mas ga­li ir tu­ri
pa­tik­rin­ti, ar ates­ta­ci­ja bu­vo vyk­do­ma lai­kan­tis nu­sta­ty­tos pro­ce­dū­ri­nės
tvar­kos, ar ji bu­vo vyk­do­ma ob­jek­ty­viai ir ar tik­rai dar­buo­to­jo ne­ates­ta­vi­mas
yra pa­kan­ka­mai ar­gu­men­tuo­tas (Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Ci­vi­li­nių
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 1999 m. ko­vo 9 d. nu­tar­tis ci­vi­li­nė­je
by­lo­je R. Gra­žu­lis v. Mui­ti­nės de­par­ta­men­tas, Nr.
3K–3–14/1999, ka­te­go­ri­ja 1). Šioje nu­tar­ty­je Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis
Teis­mas taip pat pa­brė­žė, kad, at­si­žvel­giant į ates­ta­ci­jos tiks­lą ir
pa­da­ri­nius ir sie­kiant ap­sau­go­ti dar­buo­to­jų tei­sę į dar­bą bei ki­tas
jų tei­ses ir tei­sė­tus in­te­re­sus, tu­ri bū­ti už­tik­rin­ta, jog bū­tų
griež­tai lai­ko­ma­si nu­sta­ty­tos jų ates­ta­vi­mo tvar­kos ir są­ly­gų.
Aukš­tų­jų mo­kyk­lų dės­ty­to­jų
ates­ta­ci­ją tuo me­tu, kai ki­lo nag­ri­nė­ja­mas gin­čas, reg­la­men­ta­vo
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 1991 m. gruo­džio 17 d. nu­ta­ri­mas
Nr. 565 „Dėl vals­ty­bi­nių aukš­tų­jų mo­kyk­lų ir moks­lo ins­ti­tu­tų moks­lo
dar­buo­to­jų ir pe­da­go­gų kon­kur­sų (pe­ra­tes­ta­vi­mo) kri­te­ri­jų ir
prin­ci­pų”. Šio nu­ta­ri­mo 2. 1 punk­tas nu­ma­tė, kad ates­ta­ci­ją ren­gia
aukš­tų­jų mo­kyk­lų ta­ry­bų (se­na­tų) pa­skir­tos ates­ta­ci­jos ko­mi­si­jos.
To pa­ties nu­ta­ri­mo 2. 1. punk­tas su­tei­kė tei­sę aukš­to­sioms mo­kyk­loms
pa­reng­ti ir pa­tvir­tin­ti ates­ta­vi­mo nuo­sta­tus.
KTU moks­lo ir pe­da­go­gi­nio
per­so­na­lo ates­ta­vi­mo nuo­sta­tai bu­vo pa­tvir­tin­ti KTU Se­na­to 1994
m. ba­lan­džio 13 d. nu­ta­ri­mu Nr. 25 (b. l. 111–114). Šių nuo­sta­tų 4. 1 ir
4. 2 punk­tai nu­ma­tė, kad ates­ta­ci­jai va­do­vau­ja KTU ates­ta­ci­jos ko­mi­si­ja,
o KTU pa­da­li­niuo­se ates­ta­ci­ją vyk­do šių pa­da­li­nių ta­ry­bų iš­rink­tos
ir rek­to­riaus įsa­ky­mu pa­tvir­tin­tos ates­ta­ci­jos ko­mi­si­jos. At­si­žvel­giant
į Kon­sti­tu­ci­jos 40 straips­ny­je bei 1991 m. va­sa­rio 12 d. Moks­lo ir stu­di­jų
įsta­ty­mo 16–17 straips­niuo­se įtvir­tin­tą aukš­tų­jų mo­kyk­lų au­to­no­mi­ją
aka­de­mi­nė­je sri­ty­je, aukš­to­ji mo­kyk­la tu­rė­jo tei­sę sa­vo vi­daus
ak­tuo­se nu­ma­ty­ti, kad su­da­ro­mos dvi ates­ta­ci­jos ko­mi­si­jos – pa­da­li­nio
ir vi­so uni­ver­si­te­to. Fa­kul­te­to ates­ta­ci­jos ko­mi­si­jos nu­ta­ri­mus
tvir­tin­da­vo fa­kul­te­to ta­ry­ba, o po to pa­tvir­tin­ti ates­ta­vi­mo re­zul­ta­tai
bū­da­vo per­duo­da­mi tvir­tin­ti KTU ates­ta­ci­jos ko­mi­si­jai. Toks reg­la­men­ta­vi­mas
ne­pa­žei­dė nei Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 1991 m. gruo­džio 17
d. nu­ta­ri­mo Nr. 565 2. 1 punk­to, nu­ma­čiu­sio, kad ates­ta­ci­ją ren­gia
aukš­to­sios mo­kyk­los ta­ry­bos (se­na­to) pa­skir­ta ates­ta­ci­jos ko­mi­si­ja,
nei KTU sta­tu­to, ku­rio 35 punk­to 7 pa­punk­tis lei­do fa­kul­te­to ta­ry­bai
su­da­ry­ti ki­to­kias, tai­gi ir ates­ta­ci­jos ko­mi­si­jas. Dėl šių mo­ty­vų
tei­sė­jų ko­le­gi­ja pir­mą­jį ka­sa­ci­nio skun­do ar­gu­men­tą at­me­ta kaip
tei­siš­kai ne­pa­grįs­tą.
KTU ates­ta­vi­mo nuo­sta­tų
4. 8 punk­tas dar­buo­to­jui su­tei­kė tei­sę gin­čy­ti ates­ta­vi­mo re­zul­ta­tus
KTU ates­ta­ci­jos ko­mi­si­jai, ku­rios spren­di­mus tvir­tin­da­vo KTU se­na­tas.
Iš by­los me­džia­gos ma­ty­ti, kad Me­cha­ni­kos fa­kul­te­to ates­ta­ci­jos
ko­mi­si­jos re­zul­ta­tus svars­tė ir pa­tvir­ti­no šio fa­kul­te­to ta­ry­ba
(T. 1, b. l. 38). Po to ieš­ko­vo ates­ta­ci­jos re­zul­ta­tus svars­tė ir pa­tvir­ti­no
KTU ates­ta­ci­jos ko­mi­si­ja ir Se­na­tas (T. 1, b. l. 28–31; 93–104). Šie fak­tai
pa­tvir­ti­na, kad ka­sa­to­riaus ape­lia­ci­jos tei­sė, t. y. tei­sė gin­čy­ti
ates­ta­ci­jos re­zul­ta­tus, ne­bu­vo pa­žeis­ta.
Ates­ta­ci­jos re­zul­ta­tus
ka­sa­to­rius gin­či­ja mo­ty­vuo­da­mas KTU Se­na­to reg­la­men­to pa­žei­di­mais.
Ta­čiau ieš­ko­vo ates­ta­ci­jos re­zul­ta­tų svars­ty­mo ir tvir­ti­ni­mo KTU
Se­na­te klau­si­mas jau yra bu­vęs teis­mi­nio nag­ri­nė­ji­mo da­ly­ku. Įsi­tei­sė­ju­siu
Kau­no m. apy­lin­kės teis­mo 1998 m. ge­gu­žės 5 d. spren­di­mu ir 1999 m. bir­že­lio
7 d. Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo nu­tar­ti­mi yra kon­sta­tuo­ta, kad
KTU Se­na­to reg­la­men­tas svars­tant šį klau­si­mą ne­bu­vo pa­žeis­tas. Pa­gal
CPK 233 straips­nio 2 da­lį ša­lys ne­tu­ri tei­sės gin­čy­ti įsi­tei­sė­ju­siu
teis­mo spren­di­mu nu­sta­ty­tų fak­tų. Dėl šios prie­žas­ties penk­ta­sis, aš­tun­ta­sis,
de­vin­ta­sis ir de­šim­ta­sis ka­sa­ci­nio sku­do ar­gu­men­tai ne­ga­li bū­ti
ka­sa­ci­jos pa­grin­du ir tei­sė­jų ko­le­gi­ja juos at­me­ta kaip tei­siš­kai
ne­pa­grįs­tus.
Ka­sa­to­rius tei­gia,
kad jis tu­rė­jo bū­ti ates­tuo­tas pro­fe­so­riaus – lek­to­riaus pa­rei­goms.
Ta­čiau toks ieš­ko­vo pa­gei­da­vi­mas prieš jo ates­ta­ci­ją ne­bu­vo iš­reikš­tas,
nes ieš­ko­vas pre­ten­da­vo ir to­liau dirb­ti pro­fe­so­riaus, o ne pro­fe­so­riaus
– lek­to­riaus dar­bą. To­dėl šis ar­gu­men­tas ne­tu­ri tei­si­nės reikš­mės
spren­džiant ieš­ko­vo ne­ates­ta­vi­mo pa­grįs­tu­mo klau­si­mą. Esant to­kioms
by­lą nag­ri­nė­ju­sių teis­mų nu­sta­ty­toms fak­ti­nėms ap­lin­ky­bėms, tei­sė­jų
ko­le­gi­ja kon­sta­tuo­ja, kad nė­ra tei­si­nio pa­grin­do da­ry­ti iš­va­dą,
jog ieš­ko­vo ates­ta­ci­jos tvar­ka bu­vo pa­žeis­ta ir jis ne­pa­grįs­tai ne­ates­tuo­tas.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja taip pat pa­žy­mi, kad ates­ta­ci­jos ko­mi­si­jos na­rių
nuo­mo­nės dėl ieš­ko­vo ne­ates­ta­vi­mo pro­fe­so­riaus pa­rei­goms neiš­si­sky­rė
– fa­kul­te­to ates­ta­ci­jos ko­mi­si­ja vien­bal­siai nu­ta­rė ieš­ko­vo ne­ates­tuo­ti
pro­fe­so­riaus pa­rei­goms; šį nu­ta­ri­mą vien­bal­siai pa­tvir­ti­no KTU
ates­ta­ci­jos ko­mi­si­ja (T. 1, b. l. 36, 103). KTU Se­na­te už šį nu­ta­ri­mą
bal­sa­vo še­šias­de­šimt vie­nas Se­na­to na­rys, nie­kas ne­bu­vo prieš ir
tik du Se­na­to na­riai su­si­lai­kė. To­kie bal­sa­vo re­zul­ta­tai ro­do, kad
ieš­ko­vo kva­li­fi­ka­ci­ja bu­vo ver­ti­na­ma iš es­mės vie­nin­gai ir to­kie
ates­ta­ci­jos re­zul­ta­tai ne­ga­li kel­ti pa­grįs­tų abe­jo­nių. An­tra ver­tus,
fa­kul­te­to ates­ta­ci­jos ko­mi­si­jos po­sė­džio pro­to­ko­le, KTU ates­ta­ci­jos
ko­mi­si­jos pro­to­ko­le ir KTU se­na­to po­sė­džio pro­to­ko­le pa­kan­ka­mai
iš­sa­miai nu­ro­dy­ta, dėl ko­kių prie­žas­čių ieš­ko­vas ne­ates­tuo­ja­mas
dirb­ti pro­fe­so­riaus dar­bą. To­dėl tei­sė­jų ko­le­gi­ja kon­sta­tuo­ja,
kad re­mian­tis by­lą nag­ri­nė­ju­sių teis­mų nu­sta­ty­to­mis ap­lin­ky­bė­mis
nė­ra kon­sta­tuo­ta ates­ta­ci­jos pro­ce­dū­ri­nių ir ki­to­kių pa­žei­di­mų,
dėl ku­rių ieš­ko­vo ne­ates­ta­vi­mas ga­lė­tų bū­ti pri­pa­žin­tas ne­pa­grįs­tu.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja kar­tu
at­krei­pia at­sa­ko­vo – KTU – dė­me­sį į tai, kad ates­ta­ci­jos kri­te­ri­jai
ates­ta­vi­mo nuo­sta­tuo­se nė­ra pa­kan­ka­mai aiš­kiai su­for­mu­luo­ti. Ne­sant
aiš­kių dar­buo­to­jų ates­ta­vi­mo ar ne­ates­ta­vi­mo kri­te­ri­jų, ga­li­mi
sub­jek­ty­vūs ates­ta­ci­jos ko­mi­si­jos spren­di­mai. At­si­žvel­giant į
ates­ta­ci­jos svar­bą, ates­tuo­ti­ni dar­buo­to­jai tu­ri tei­sę ži­no­ti, pa­gal
ko­kius ob­jek­ty­vius kri­te­ri­jus jie bus ates­tuo­ja­mi, nes vi­si ates­tuo­ti­ni
dar­buo­to­jai pri­va­lo bū­ti ates­tuo­ja­mi pa­gal ob­jek­ty­vius kri­te­ri­jus.
Ne­apib­rėž­tas ates­ta­ci­jos tu­ri­nys, ob­jek­ty­vių ates­ta­ci­jos kri­te­ri­jų
ne­bu­vi­mas ne­lei­džia ob­jek­ty­viai ir ne­for­ma­liai pa­tik­rin­ti ates­ta­ci­jos
pa­grįs­tu­mą, kai dar­buo­to­jas, ne­su­tik­da­mas su ates­ta­ci­jos re­zul­ta­tais,
skun­džia ates­ta­ci­jos ko­mi­si­jos spren­di­mą. KTU vyk­do­mos ates­ta­ci­jos
ne­apib­rėž­tu­mą pa­tvir­ti­na ir ta ap­lin­ky­bė, kad ke­liems ates­tuo­ja­miems
dar­buo­to­jams su­rin­kus vie­no­dą ba­lų skai­čių, jų ates­ta­vo re­zul­ta­tai
ga­li bū­ti skir­tin­gi. Pa­vyz­džiui, ieš­ko­vas, su­rin­kęs tris ba­lus, bu­vo
ates­tuo­tas do­cen­to pa­rei­goms vie­ne­riems me­tams, o Ga­my­bos sis­te­mų
ka­ted­ros pro­fe­so­rius M. R-­do­mans­kas, su­rin­kęs taip pat tris ba­lus,
bu­vo ates­tuo­tas pro­fe­so­riaus pa­rei­goms tre­jiems me­tams (T. 1, b. l.
93). N-s ši ap­lin­ky­bė pa­ti sa­vai­me ir ne­pa­tvir­ti­na ieš­ko­vo ates­ta­ci­jos
re­zul­ta­tų ne­pa­grįs­tu­mo, ta­čiau ro­do ne­pa­kan­ka­mą ates­ta­ci­jos nuo­sta­tų
aiš­ku­mą ir ates­ta­ci­jos kri­te­ri­jų ob­jek­ty­vu­mą.
Sep­tin­ta­sis ir vie­nuo­lik­ta­sis
ka­sa­ci­nio skun­do ar­gu­men­tai ne­su­si­ję su ieš­ko­vo ne­ates­ta­vi­mo pa­grįs­tu­mu,
to­dėl tei­sė­jų ko­le­gi­ja dėl jų ne­pa­si­sa­ko.

2. Dėl kon­kur­są reg­la­men­tuo­jan­čių
tei­sės ak­tų aiš­ki­ni­mo ir tai­ky­mo

Ka­sa­to­riaus tei­gi­nys,
kad jam ne­pa­grįs­tai ne­bu­vo leis­ta da­ly­vau­ti kon­kur­se pro­fe­so­riaus
vie­tai už­im­ti (ant­ra­sis, tre­čia­sis ir ket­vir­ta­sis ka­sa­ci­nio skun­do
ar­gu­men­tai) tu­ri bū­ti ana­li­zuo­ja­mas iš­si­aiš­ki­nus kon­kur­so es­mę
ir jo san­ty­kį su ates­ta­vi­mu.
Ates­ta­ci­jos pa­skir­tis
– įver­tin­ti dar­buo­to­jų kva­li­fi­ka­ci­ją, su­ge­bė­ji­mus, pro­fe­si­nę
veik­lą ir as­me­ni­nes sa­vy­bes. Ates­ta­ci­ja, tu­rė­da­ma kon­kre­tų tiks­lą,
ga­li bū­ti pa­nau­do­ta tik šiems tiks­lams pa­siek­ti ir ati­tin­ka­mai – ne­ga­li
bū­ti pa­nau­do­ta ki­tiems tiks­lams. Ates­ta­ci­ja sa­vo es­me ne­ga­li bū­ti
su­ta­pa­ti­na­ma su draus­mi­nių nuo­bau­dų sky­ri­mo pro­ce­dū­ra. Ates­ta­ci­jos
pa­skir­tis taip pat ne­si­de­ri­na ir su pri­ėmi­mo į dar­bą pro­ce­dū­ra. Dar­buo­to­jo
ates­ta­ci­ja ir pri­ėmi­mas į dar­bą yra skir­tin­gi da­ly­kai. Nu­sta­čius,
kad dar­buo­to­jo kva­li­fi­ka­ci­ja yra ne­pa­kan­ka­ma ir to­dėl jis ne­ates­tuo­ja­mas,
toks dar­buo­to­jas ga­li bū­ti at­lei­džia­mas iš dar­bo.
Tuo tar­pu kon­kur­sas
yra pa­pil­do­ma są­ly­ga dar­bo su­tar­čiai su­da­ry­ti. Jei­gu tam tik­ros pa­rei­gos
už­ima­mos kon­kur­so bū­du, tai dar­bo su­tar­tis su­da­ro­ma tik su tuo as­me­niu,
ku­ris lai­mė­jo kon­kur­są. As­me­nų, no­rin­čių da­ly­vau­ti kon­kur­se, kva­li­fi­ka­ci­ja
bū­tent ir pa­aiš­kė­ja kon­kur­so me­tu, kai kon­kur­so or­ga­ni­za­to­riui
(ko­mi­si­jai) pre­ten­den­tai pa­tei­kia do­ku­men­tus, pa­tvir­ti­nan­čius jų
kva­li­fi­ka­ci­ją ir ki­tus duo­me­nis. To­dėl tei­sę da­ly­vau­ti kon­kur­se
tu­ri vi­si as­me­nys, lai­ku pa­tei­kę rei­kia­mus do­ku­men­tus ir for­ma­liai
ati­tin­kan­tys kon­kur­so nuo­sta­tų rei­ka­la­vi­mus. An­tai da­ly­vau­ti kon­kur­se
pro­fe­so­riaus vie­tai už­im­ti tu­ri tei­sę vi­si as­me­nys, tu­rin­tys pe­da­go­gi­nį
pro­fe­so­riaus var­dą ar ha­bi­li­tuo­to dak­ta­ro moks­lo laips­nį.
Ka­dan­gi kon­kur­sas
yra vie­na iš dar­bo su­tar­ties vals­ty­bi­nė­se aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se
su­da­ry­mo są­ly­gų, tai­gi ir tei­sės į dar­bą vals­ty­bi­nė­je aukš­to­jo­je
mo­kyk­lo­je re­a­li­za­vi­mo prie­lai­da, darb­da­vys, or­ga­ni­zuo­jan­tis
kon­kur­są, ne­tu­ri tei­sės nu­sta­ty­ti di­des­nių ri­bo­ji­mų as­me­nims da­ly­vau­ti
kon­kur­se, nei nu­sta­to dar­bo san­ty­kius reg­la­men­tuo­jan­tys tei­sės ak­tai.
Tuo me­tu, kai ki­lo gin­čas, ga­lio­ję tei­sės ak­tai ne­nu­ma­tė rei­ka­la­vi­mo,
kad tei­sę da­ly­vau­ti kon­kur­se už­im­ti moks­lo dar­buo­to­jo ar pe­da­go­go
vie­tai vals­ty­bi­nė­je aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je tu­ri tik ates­tuo­ti as­me­nys.
1991 m. va­sa­rio 12 d. Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo 35 straips­nis nu­sta­tė,
kad moks­li­nin­kai tu­ri tei­sę da­ly­vau­ti kon­kur­suo­se dar­bui vals­ty­bi­nė­se
moks­lo ir stu­di­jų įstai­go­se gau­ti. Jo­kių pa­pil­do­mų są­ly­gų da­ly­vau­ti
kon­kur­se ši nor­ma ne­nu­ma­tė. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 1991
m. gruo­džio 17 d. nu­ta­ri­mas Nr. 565 nu­ma­tė, kad da­ly­vau­ti kon­kur­se
pro­fe­so­riaus pa­rei­goms už­im­ti ga­li as­me­nys, tu­rin­tys pro­fe­so­riaus
pe­da­go­gi­nį (moks­lo) var­dą ar­ba moks­lų dak­ta­ro (ha­bi­li­tuo­to dak­ta­ro)
laips­nį. Jo­kių pa­pil­do­mų są­ly­gų da­ly­vau­ti kon­kur­se šis tei­sės ak­tas
taip pat ne­nu­ma­tė. KTU sta­tu­to 67 punk­tas nu­ma­tė, kad vi­so pe­da­go­gi­nio
ir moks­lo per­so­na­lo pa­rei­gos už­ima­mos kon­kur­so bū­du. Tai­gi jo­kių
pa­pil­do­mų są­ly­gų da­ly­vau­ti kon­kur­se ne­nu­ma­tė ir KTU sta­tu­tas.
Tuo tar­pu KTU moks­lo ir pe­da­go­gi­nio per­so­na­lo kon­kur­so nuo­sta­tų
2. 4 ir 2. 11 punk­tai ir Ates­ta­vi­mo nuo­sta­tų 1. 2 punk­tas nu­ma­tė, kad da­ly­vau­ti
kon­kur­se ga­li tik ates­tuo­ti dar­buo­to­jai. Mi­nė­ti nuo­sta­tų punk­tai
prieš­ta­ra­vo Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo 35 straips­niui, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
Vy­riau­sy­bės 1991 m. gruo­džio 17 d. nu­ta­ri­mu Nr. 565 pa­tvir­tin­tų Vals­ty­bi­nių
aukš­tų­jų mo­kyk­lų ir moks­lo ins­ti­tu­tų moks­lo dar­buo­to­jų bei pe­da­go­gų
kon­kur­sų (pe­ra­tes­ta­vi­mo) kri­te­ri­jų 1 punk­tui ir KTU sta­tu­to 67
punk­tui.
Dar­bo su­tar­čių su­da­ry­mo
tvar­ką nu­sta­to įsta­ty­mas (Dar­bo su­tar­ties įsta­ty­mo 1 str. ). Dar­bo
įsta­ty­mai yra pri­va­lo­mi vi­siems darb­da­viams, tai­gi ir vals­ty­bi­nėms
aukš­to­sioms mo­kyk­loms. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 40
straips­nis aukš­to­sioms mo­kyk­loms ga­ran­tuo­ja aka­de­mi­nę au­to­no­mi­ją.
Ta­čiau aka­de­mi­nė au­to­no­mi­ja ne­reiš­kia, kad aukš­to­ji mo­kyk­la ga­li
sa­va­ran­kiš­kai reg­la­men­tuo­ti dar­bo san­ty­kius. Aka­de­mi­nė au­to­no­mi­ja
ne­ap­ima dar­bo tei­si­nių san­ty­kių, ku­rių tei­si­nis reg­la­men­ta­vi­mas
yra vals­ty­bės pre­ro­ga­ty­va. To­dėl vals­ty­bi­nė aukš­to­ji mo­kyk­la ne­tu­ri
tei­sės nu­sta­ty­ti di­des­nių ri­bo­ji­mų nei nu­sta­ty­ta įsta­ty­me ar po­įsta­ty­mi­nia­me
dar­bo tei­sės ak­te, reg­la­men­tuo­jan­čia­me dar­bo tei­si­nius san­ty­kius
vals­ty­bi­nė­je aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je. Pa­gal Dar­bo su­tar­ties įsta­ty­mo
7 straips­nio 2 da­lį, 15 ir 16 straips­nius, darb­da­vys, pri­im­da­mas į dar­bą
dar­buo­to­ją, ne­ga­li nu­sta­ty­ti pa­pil­do­mų įsi­dar­bi­ni­mo są­ly­gų, ku­rių
ne­nu­ma­to įsta­ty­mas, jei­gu tos są­ly­gos nu­sta­to di­des­nius nei įsta­ty­mas
var­žy­mus gau­ti dar­bą. Rei­ka­la­vi­mas, kad kon­kur­se ga­li da­ly­vau­ti
tik ates­tuo­tas as­muo, var­žo ne tik as­mens tei­sę da­ly­vau­ti kon­kur­se,
bet kar­tu ri­bo­ja ir aukš­to­sios mo­kyk­los bei jos pa­da­li­nių val­dy­mo
or­ga­nų kom­pe­ten­ci­ją. Pa­gal KTU sta­tu­to 35 punk­to 10 pa­punk­tį fa­kul­te­to
ta­ry­ba kon­kur­so bū­du ren­ka pe­da­go­gi­nius ir moks­lo dar­buo­to­jus.
Tuo tar­pu ates­ta­ci­ją vyk­do ates­ta­ci­jos ko­mi­si­ja. Lei­dus kon­kur­se
da­ly­vau­ti tik ates­tuo­tiems as­me­nims, taip pat ri­bo­ja­ma fa­kul­te­to
ta­ry­bos tei­sė pa­si­sa­ky­ti ir ver­tin­ti ki­tus dar­buo­to­jus, ku­rie kon­kur­se
ne­da­ly­va­vo dėl to, kad ne­bu­vo ates­tuo­ti. To­kia nuo­sta­ta iš­krei­pia
kon­kur­so pras­mę. Kon­kur­sas or­ga­ni­zuo­ja­mas tam, kad iš ke­lių pre­ten­den­tų
bū­tų at­rink­tas ge­riau­sias. To­dėl kon­kur­sas yra pra­smin­gas tik tuo at­ve­ju,
jei­gu yra ne vie­nas, o dau­giau pre­ten­den­tų į vie­ną va­kuo­jan­čią vie­tą.
Tuo tar­pu įve­dus pri­va­lo­mą ates­ta­ci­ją prieš kon­kur­są, jo po­ten­cia­lių
da­ly­vių skai­čius ga­li bū­ti su­ma­žin­tas iki mi­ni­mu­mo jų ne­ates­ta­vi­mo
dė­ka. Dėl šių mo­ty­vų tei­sė­jų ko­le­gi­ja su­tin­ka su ka­sa­ci­nio skun­do
ar­gu­men­tais, kad ieš­ko­vui bu­vo ne­pa­grįs­tai at­sa­ky­ta leis­ti da­ly­vau­ti
kon­kur­se. Ka­dan­gi by­lą nag­ri­nė­ję teis­mai ne­tin­ka­mai aiš­ki­no ir
tai­kė Dar­bo su­tar­ties įsta­ty­mo 7 straips­nio 2 da­lį, 15 ir 16 straips­nius,1991m.
va­sa­rio 12 d. Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo 35 straips­nį, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
Vy­riau­sy­bės 1991 m. gruo­džio 17 d. nu­ta­ri­mą Nr. 565 ir KTU sta­tu­to 67
punk­tą, ši jų spren­di­mo ir nu­tar­ties da­lis nai­kin­ti­na ir pri­im­ti­nas
nau­jas spren­di­mas (CPK 3542 str. 2
d. ).
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, va­do­vau­da­ma­si
CPK 368 straips­nio 1 da­lies 2 punk­tu, 370 straips­nio 1 da­li­mi,

n u t a r i a :

Kau­no mies­to apy­lin­kės
teis­mo 2001 m. ko­vo 23 d. spren­di­mo ir Kau­no apy­gar­dos teis­mo Ci­vi­li­nių
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. ge­gu­žės 15 d. nu­tar­ties da­lis,
ku­rio­mis bu­vo at­mes­tas A. R. J-­kū­no rei­ka­la­vi­mas dėl Kau­no tech­no­lo­gi­jos
uni­ver­si­te­to se­na­to 1994 m. ba­lan­džio 13 d. nu­ta­ri­mu pa­tvir­tin­tų
Moks­lo ir pe­da­go­gi­nio per­so­na­lo kon­kur­so nuo­sta­tų pri­pa­ži­ni­mo
ne­ga­lio­jan­čiais, pa­nai­kin­ti ir pri­im­ti nau­ją šios da­lies spren­di­mą.
Ieš­ko­vo A. R. J-­kū­no
ieš­ki­nį ten­kin­ti iš da­lies. Pri­pa­žin­ti ne­ga­lio­jan­čiais Kau­no tech­no­lo­gi­jos
uni­ver­si­te­to se­na­to 1994 m. ba­lan­džio 13 d. nu­ta­ri­mu pa­tvir­tin­tų
Moks­lo ir pe­da­go­gi­nio per­so­na­lo kon­kur­so nuo­sta­tų 2. 4 ir 2. 11 punk­tų
ir Moks­lo ir pe­da­go­gi­nio per­so­na­lo ates­ta­vi­mo nuo­sta­tų 1. 2 punk­to
da­lis, pa­gal ku­rias da­ly­vau­ti kon­kur­se ga­li tik ates­tuo­tie­ji dar­buo­to­jai.
Pri­pa­žin­ti ne­ga­lio­jan­čiu
Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to Me­cha­ni­kos fa­kul­te­to 1998 m. va­sa­rio
12 d. nu­ta­ri­mą Nr. 2, ku­riuo ieš­ko­vui A. R. J-­kū­nui ne­bu­vo leis­ta da­ly­vau­ti
kon­kur­se.
Ki­tas teis­mų spren­di­mo
ir nu­tar­ties da­lis pa­lik­ti ne­pa­keis­tas.
Ši Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo nu­tar­tis yra ga­lu­ti­nė,
ne­skun­džia­ma ir įsi­tei­sė­ja nuo pri­ėmi­mo die­nos.
Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.80492 sekundės -