Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#15216: Svečiai
#2: Vartotojai
#5721: Registruoti vartotojai

# Milian
# Lana


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

1. 20. Dėl ži­ny­bin­gu­mo

Ži­ny­bin­gu­mas su­pran­ta­mas
kaip tei­sės nor­mo­mis nu­sta­ty­ta ins­ti­tu­ci­jų kom­pe­ten­ci­ja nag­ri­nė­ti
vie­no­kio ar ki­to­kio po­bū­džio gin­čus (ko­kiai ins­ti­tu­ci­jai pri­klau­so
nag­ri­nė­ti by­lą). Be to, ži­ny­bin­gu­mas nu­sa­ko, ko­kio pro­ce­so tvar­ka
nag­ri­nė­ti­na by­la. Pir­muo­ju at­ve­ju at­si­sa­ko­ma pri­im­ti ieš­ki­nio
pa­reiš­ki­mą kaip ne­ži­ny­bin­gą teis­mui ir nu­tar­ty­je nu­ro­do­ma, į ko­kią
ins­ti­tu­ci­ją pa­reiš­kė­jui rei­kia kreip­tis. Ant­ruo­ju at­ve­ju nu­ro­do­ma,
ko­kio pro­ce­so tvar­ka pa­reiš­kė­jas ga­li kreip­tis į teis­mą (Ci­vi­li­nio
pro­ce­so ko­dek­so 150 straips­nio 3 da­lis): Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so
26 straips­nio 1 da­ly­je pa­sa­ky­ta, kad teis­mams ži­ny­bin­gi vi­si gin­čai
dėl tei­sės, ky­lan­tys iš ci­vi­li­nių, šei­mos, dar­bo, re­struk­tū­ri­za­vi­mo
ar ban­kro­to tei­si­nių san­ty­kių, taip pat fi­nan­sų tei­si­nių san­ty­kių,
at­si­ran­dan­čių tei­sės pa­grin­du. Teis­mai taip pat nag­ri­nė­ja Ci­vi­li­nio
pro­ce­so ko­dek­so 270 straips­ny­je nu­ro­dy­tas ypa­tin­go­sios tei­se­nos
by­las.
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
Kon­sti­tu­ci­jos 6 straips­nio ir 30 straips­nio 1 da­lies bei Eu­ro­pos žmo­gaus
tei­sių ir pa­grin­di­nių lais­vių ap­sau­gos kon­ven­ci­jos pro­to­ko­lo Nr. 7
4 straips­nio 2 da­lies nuo­sta­tos pa­reiš­kė­jui su­tei­kia tei­sę ap­skųs­ti
teis­mui pro­ku­ro­ro veiks­mus, su­si­ju­sius su bau­džia­mo­sios by­los at­nau­ji­ni­mu
dėl nau­jai pa­aiš­kė­ju­sių ap­lin­ky­bių, bet toks skun­das nag­ri­nė­ti­nas
kom­pe­ten­tin­go teis­mo baudžia­mo­jo pro­ce­so tvar­ka baudžia­mo­jo­je by­lo­je,
o ne ci­vi­li­nio pro­ce­so tvar­ka ci­vi­li­nė­je by­lo­je.

                                                                   Ci­vi­li­nė
by­la Nr. 3K–7–518/2002
                                                                   By­lų
ka­te­go­ri­ja 85. 1; 126


LIETUVOS
AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS
RESPUBLIKOS VARDU

2002 m.
va­sa­rio 5 d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus iš­plės­ti­nė tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti
iš tei­sė­jų: Č-­lo­vo J-o (ko­le­gi­jos pir­mi­nin­kas), R-o
Č-os (pra­ne­šė­jas), A-o D-o, E-i­di­jaus L-o, V-o
M-o, Al­gio N-­kū­no ir  J-os
S-ie­nės,
vie­ša­me teis­mo po­sė­dy­je
ka­sa­ci­ne tvar­ka iš­nag­ri­nė­jo ci­vi­li­nę by­lą pa­gal Pau­liaus Ed­var­do
Džiu­vės ir A-os Džiu­vie­nės ka­sa­ci­nį skun­dą dėl Vil­niaus
mies­to 2–ojo apy­lin­kės teis­mo 2001 m. ge­gu­žės 4 d. ir Vil­niaus apy­gar­dos
teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. bir­že­lio
19 d. nu­tar­čių, ku­rio­mis at­si­sa­ky­ta pri­im­ti P. E. Džiu­vės ir A. Džiu­vie­nės
ieš­ki­nio pa­reiš­ki­mą, per­žiū­rė­ji­mo ka­sa­ci­ne tvar­ka.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja

n u s t a t ė :

Pau­lius Ed­var­das Džiu­vė
bu­vo pri­pa­žin­tas kal­tu ir nu­teis­tas Kė­dai­nių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo
1996 m. va­sa­rio 29 d. nuosp­ren­džiu pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos BK 246
str. 3 d. (1989 m. sau­sio 25 d. įsta­ty­mo re­dak­ci­ja). Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos
teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja 1996 m. ba­lan­džio
4 d. nu­tar­ti­mi at­me­tė P. E. Džiu­vės ape­lia­ci­nį skun­dą ir Kė­dai­nių ra­jo­no
apy­lin­kės teis­mo 1996 m. va­sa­rio 29 d. nuosp­ren­dį pa­li­ko ne­pa­keis­tą.
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja
1996 m. ge­gu­žės 30 d. nu­tar­ti­mi nu­teis­to­jo P. E. Džiu­vės ka­sa­ci­nį
skun­dą at­me­tė ir at­si­sa­kė iš­kel­ti ka­sa­ci­nę by­lą. P. E. Džiu­vė ke­le­tą
kar­tų krei­pė­si į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą su
pra­šy­mais at­nau­jin­ti bau­džia­mą­ją by­lą dėl nau­jai pa­aiš­kė­ju­sių ap­lin­ky­bių.
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jo 2000 m.
bir­že­lio 30 d. nu­ta­ri­mu bu­vo pa­nai­kin­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ge­ne­ra­li­nio
pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jo nu­ta­ri­mas at­si­sa­ky­ti pra­dė­ti pro­ce­są
dėl nau­jai pa­aiš­kė­ju­sių ap­lin­ky­bių ir pra­dė­tas pro­ce­sas dėl nau­jai
pa­aiš­kė­ju­sių ap­lin­ky­bių bau­džia­mo­jo­je by­lo­je. At­lik­ti ty­ri­mą,
ar P. E. Džiu­vės pa­reiš­ki­muo­se yra nu­ro­dy­tos nau­jai pa­aiš­kė­ju­sios
ap­lin­ky­bės, bu­vo pa­ves­ta Kė­dai­nių ra­jo­no apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­rai.
Ne­nu­sta­čius as­me­nų, da­riu­sių ty­ri­mą bau­džia­mo­jo­je by­lo­je, pik­tnau­džia­vi­mo
bei ki­to­kių ap­lin­ky­bių, dėl ku­rių ga­li­ma pa­nai­kin­ti įsi­tei­sė­ju­sius
apy­lin­kės teis­mo nuosp­ren­dį ir apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jų ko­le­gi­jos
nu­tar­tį bei Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jų ko­le­gi­jos nu­tar­tį,
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas 2000 m.
rug­pjū­čio 30 d. nu­ta­ri­mu nu­trau­kė pra­dė­tą pro­ce­są dėl nau­jai pa­aiš­kė­ju­sių
ap­lin­ky­bių P. E. Džiu­vės bau­džia­mo­jo­je by­lo­je.
P. E. Džiu­vė 2001 m. sau­sio
11 d. dar kar­tą krei­pė­si į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą,
pra­šy­da­mas vėl pra­dė­ti pro­ce­są dėl nau­jai pa­aiš­kė­ju­sių ap­lin­ky­bių,
bet šis jo prašymas ne­bu­vo pa­ten­kin­tas.
P. E. Džiu­vė ir A. Džiu­vie­nė,
ga­vę Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro 2001 m. sau­sio 31
d. nei­gia­mą at­sa­ky­mą, 2001 m. ge­gu­žės 2 d. ieš­ki­nio pa­reiš­ki­mu krei­pė­si
į Vil­niaus mies­to 2–ąjį apy­lin­kės teis­mą su pra­šy­mu: 1) pri­pa­žin­ti,
kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ne­iš­ty­rė 2001
m. sau­sio 11 d. jai pa­teik­to pa­reiš­ki­mo dėl bau­džia­mo­sios by­los Nr.
66–1–221–91 at­nau­ji­ni­mo dėl nau­jai pa­aiš­kė­ju­sių ap­lin­ky­bių, ne­at­li­ko
jos kom­pe­ten­ci­jai pri­skir­tų veiks­mų ir sa­vo ne­vei­ki­mu pa­žei­dė įsta­ty­mu
sau­go­mus P. E. Džiu­vės in­te­re­sus bei ieš­ko­vų šei­mos tei­ses; 2) įpa­rei­go­ti
Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą iš­tir­ti 2001 m. sau­sio 11 d. jai pa­teik­ta­me
pa­reiš­ki­me iš­dės­ty­tas nau­jas ap­lin­ky­bes, nu­sta­tant lai­ko­tar­pį
šioms ap­lin­ky­bėms iš­tir­ti.
Vil­niaus mies­to 2–asis
apy­lin­kės teis­mas 2001 m. ge­gu­žės 4 d. nu­tar­ti­mi, va­do­vau­da­ma­sis
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos CPK 26 straips­niu ir 150 str. 2 da­lies 1 punk­tu,
at­si­sa­kė pri­im­ti P. E. Džiu­vės ir A. Džiu­vie­nės ieš­ki­nio pa­reiš­ki­mą.
Apy­lin­kės teis­mas nu­ro­dė, kad pro­ce­so pra­dė­ji­mo dėl nau­jai pa­aiš­kė­ju­sių
ap­lin­ky­bių bau­džia­mo­jo­je by­lo­je klau­si­mus reg­la­men­tuo­ja Lie­tu­vos
Res­pub­li­kos BPK 466 straips­nio nuo­sta­tos. BPK nor­mos, reg­la­men­tuo­jan­čios
bau­džia­mo­sios by­los at­nau­ji­ni­mą dėl nau­jai pa­aiš­kė­ju­sių ap­lin­ky­bių,
ne­nu­ma­to tei­sės ap­skųs­ti teis­mui to­kius pro­ku­ro­ro veiks­mus.
Vil­niaus apy­gar­dos
teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, iš­nag­ri­nė­ju­si
ieš­ko­vų at­ski­rą­jį skun­dą, 2001 m. bir­že­lio 19 d. nu­tar­ti­mi Vil­niaus
mies­to 2–ojo apy­lin­kės teis­mo 2001 m. ge­gu­žės 4 d. nu­tar­tį pa­li­ko ne­pa­keis­tą.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­tik­da­ma su apy­lin­kės teis­mo ar­gu­men­tais, at­me­tė
P. E. Džiu­vės ir A. Džiu­vie­nės ape­lia­ci­nio skun­do ar­gu­men­tus, kad apy­lin­kės
teis­mas pa­žei­dė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 6 ir 30 straips­nių
bei CPK 26 straips­nio nuo­sta­tas kreip­tis į teis­mą dėl jų kon­sti­tu­ci­nių
tei­sių pa­žei­di­mo.
P. E. Džiu­vė ir A. Džiu­vie­nė
ka­sa­ci­niu skun­du pra­šo pa­nai­kin­ti Vil­niaus mies­to 2–ojo apy­lin­kės
teis­mo 2001 m. ge­gu­žės 4 d. ir Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų
sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. bir­že­lio 19 d. nu­tar­tis ir jų ieš­ki­nio
pa­reiš­ki­mo pri­ėmi­mo klau­si­mą per­duo­ti iš nau­jo nag­ri­nė­ti.
Ka­sa­to­riai pa­kar­to­jo
ieš­ki­nio pa­reiš­ki­me iš­dės­ty­tas fak­ti­nes ap­lin­ky­bes ir nu­ro­dė
šiuos pa­grin­dus apy­lin­kės teis­mo ir apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jų ko­le­gi­jos
įsi­tei­sė­ju­sioms nu­tar­tims pa­nai­kin­ti:
1. Apy­lin­kės teis­mas ir
apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jų ko­le­gi­ja pa­žei­dė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
Kon­sti­tu­ci­jos 6, 30 ir 31 straips­nių nuo­sta­tas, ga­ran­tuo­jan­čias tei­sę
kreip­tis į teis­mą ir by­los iš­nag­ri­nė­ji­mą ne­pri­klau­so­ma­me ir
nešališka­me teis­me.
2. Teis­mai ne­si­lai­kė
CPK 4, 26 ir 29 straips­nių nuo­sta­tų, nu­ma­tan­čių jų tei­sę kreip­tis į
teis­mą, kad bū­tų ap­gin­tos jų pa­žeis­tos tei­sės. CPK 26 straips­nio nuo­sta­tos
nu­ma­to, kad gin­čai, ky­lan­tys iš kon­sti­tu­ci­nių tei­si­nių san­ty­kių,
yra žiny­bin­gi teis­mams.
3. Teis­mai pa­žei­dė
CPK 245 ir 246 straips­nius, nes, pa­lik­da­mi ieš­ki­nio pa­reiš­ki­mą ne­nag­ri­nė­tą,
ne­nu­ro­dė, kaip pa­ša­lin­ti ap­lin­ky­bes, kliu­dan­čias nag­ri­nė­ti by­lą.
4. Vil­niaus apy­gar­dos
teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, iš­nag­ri­nė­ju­si
by­lą ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka, ne­at­siun­tė pa­reiš­kė­jams nu­tar­ties
nuo­ra­šo.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja

k o n s t a t u o j a :
Ka­sa­ci­nio skun­do mo­ty­vai
yra su­si­ję su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos CPK 26 straips­nio nuo­sta­tų, reg­la­men­tuo­jan­čių
ci­vi­li­nių by­lų ži­ny­bin­gu­mą, aiš­ki­ni­mu ir tai­ky­mu. Ži­ny­bin­gu­mas
su­pran­ta­mas kaip tei­sės nor­mo­mis nu­sta­ty­ta ins­ti­tu­ci­jų kom­pe­ten­ci­ja
nag­ri­nė­ti vie­no­kio ar ki­to­kio po­bū­džio gin­čus (ko­kiai ins­ti­tu­ci­jai
pri­klau­so nag­ri­nė­ti by­lą). Be to, ži­ny­bin­gu­mas nu­sa­ko, ko­kio pro­ce­so
tvar­ka nag­ri­nė­ti­na by­la. Pir­muo­ju at­ve­ju at­si­sa­ko­ma pri­im­ti ieš­ki­nio
pa­reiš­ki­mą kaip ne­ži­ny­bin­gą teis­mui ir nu­tar­ty­je nu­ro­do­ma, į ko­kią
ins­ti­tu­ci­ją pa­reiš­kė­jui rei­kia kreip­tis. Ant­ruo­ju at­ve­ju nu­ro­do­ma,
ko­kio pro­ce­so tvar­ka pa­reiš­kė­jas ga­li kreip­tis į teis­mą (CPK 150 str.
3 d. ): CPK 26 straips­nio 1 da­ly­je pa­sa­ky­ta, kad teis­mams ži­ny­bin­gi vi­si
gin­čai dėl tei­sės, ky­lan­tys iš ci­vi­li­nių, šei­mos, dar­bo, re­struk­tū­ri­za­vi­mo
ar ban­kro­to tei­si­nių san­ty­kių, taip pat fi­nan­sų tei­si­nių san­ty­kių,
at­si­ran­dan­čių tei­sės pa­grin­du. Teis­mai taip pat nag­ri­nė­ja CPK 270
straips­ny­je nu­ro­dy­tas ypa­tin­go­sios tei­se­nos by­las.
Pa­reiš­kė­jų ieš­ki­nio
pa­reiš­ki­me nu­ro­dy­tos ap­lin­ky­bės yra tie­sio­giai su­si­ju­sios su Pau­liaus
Ed­var­do Džiu­vės bau­džia­mą­ja by­la, ku­rio­je jis pri­pa­žin­tas kal­tu ir
nu­teis­tas pa­gal  BK 246 straips­nio 3
da­lį (1989 m. sau­sio 25 d. re­dak­ci­ja). Tai­gi pa­reiš­kė­jų nu­ro­dy­tos
ap­lin­ky­bės yra su­si­ju­sios su bau­džia­mo­sios tei­sės nor­mų re­gu­liuo­ja­mais
san­ty­kiais, to­dėl tu­ri bū­ti nag­ri­nė­ja­mos pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
BPK nor­mų, o ne pa­gal CPK nor­mų nuo­sta­tas. Iš ieš­ki­nio pa­reiš­ki­mo ma­ty­ti,
kad pa­reiš­kė­jai pro­ku­ro­ro veiks­mus skun­džia rem­da­mie­si CPK nor­mo­mis.
To­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis Vil­niaus mies­to 2–asis apy­lin­kės teis­mas ir
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja
pa­grįs­tai at­si­sa­kė pri­im­ti pa­reiš­kė­jų ieš­ki­nio pa­reiš­ki­mą kaip
ne­nag­ri­nė­ti­ną CPK nor­mo­mis nu­sta­ty­ta tvar­ka.
Ka­sa­to­riai tei­sin­gai
nu­ro­do, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 30 ir CPK 4 straips­nių
nuo­sta­tos ga­ran­tuo­ja jų tei­sę kreip­tis į teis­mą, kad bū­tų ap­gin­tos
jų pa­žeis­tos tei­sės. Ki­ta ver­tus, pa­reiš­kė­jai neat­si­žvel­gia į tai,
kad šias kon­sti­tu­ci­nes nuo­sta­tas kon­kre­ti­zuo­ja ir de­ta­li­zuo­ja ci­vi­li­niai,
bau­džia­mie­ji ir ad­mi­nist­ra­ci­niai (tiek pro­ce­si­niai, tiek tam tik­ru
as­pek­tu ir ma­te­ria­li­niai) įsta­ty­mai. Kon­sti­tu­ci­jos nuo­sta­tos nu­sta­to
tik tei­sę kreip­tis į teis­mą, bet šios tei­sės re­a­li­za­vi­mo tvar­kos ne­nu­sta­to.
Teis­mo dar­bas vyk­dant tei­sin­gu­mą yra pro­ce­si­nė veik­la ir pri­klau­so­mai
nuo nag­ri­nė­ja­mų san­ty­kių pri­gim­ties jo veik­lą reg­la­men­tuo­ja bau­džia­mie­ji,
ci­vi­li­niai ir ad­mi­nist­ra­ci­niai įsta­ty­mai.
Ka­sa­to­rių ar­gu­men­tas,
kad bu­vo pa­žeis­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 31 straips­nio
nuo­sta­ta, ga­ran­tuo­jan­ti as­mens, kal­ti­na­mo pa­da­rius nu­si­kal­ti­mą,
tei­sę į jo by­los vie­šą ir tei­sin­gą iš­nag­ri­nė­ji­mą ne­pri­klau­so­mo ir
ne­ša­liš­ko teis­mo, šiuo at­ve­ju yra ne­tin­ka­mas, nes pa­reiš­kė­jų ke­lia­mi
bau­džia­mo­sios by­los at­nau­ji­ni­mo pa­grin­dai teis­me dar ne­bu­vo nag­ri­nė­ja­mi.
Pa­reiš­kė­jų nu­ro­dy­tos ap­lin­ky­bės bu­vo nag­ri­nė­tos tik pro­ku­ro­rų  BPK 463–467 straips­niuo­se nu­staty­ta tvar­ka.
BPK 467 straips­nio 2 da­ly­je
nu­ro­dy­ta, kad pro­ku­ro­ro nu­ta­ri­mas nu­trauk­ti pro­ce­są dėl bau­džia­mo­sios
by­los at­nau­ji­ni­mo per pen­kias die­nas nuo pra­ne­ši­mo ga­vi­mo ga­li bū­ti
ap­skųs­tas aukš­tes­nia­jam pro­ku­ro­rui ir tuo pa­si­bai­gia su­in­te­re­suo­tų
as­me­nų tei­sių reg­la­men­ta­ci­ja Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so nor­mo­mis.
Iš­plės­ti­nės tei­sė­jų ko­le­gi­jos nuo­mo­ne, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos
6 straips­nio ir 30 straips­nio 1 da­lies bei Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių ir pa­grin­di­nių
lais­vių ap­sau­gos kon­ven­ci­jos pro­to­ko­lo Nr. 7 4 straips­nio 2 da­lies
nuo­sta­tos pa­reiš­kė­jui su­tei­kia tei­sę ap­skųs­ti teis­mui pro­ku­ro­ro
veiks­mus, su­si­ju­sius su bau­džia­mo­sios by­los at­nau­ji­ni­mu dėl nau­jai
pa­aiš­kė­ju­sių ap­lin­ky­bių, bet toks skun­das nag­ri­nė­ti­nas kom­pe­ten­tin­go
teis­mo bau­džia­mo­jo pro­ce­so tvar­ka bau­džia­mo­jo­je by­lo­je, o ne ci­vi­li­nio
pro­ce­so tvar­ka ci­vi­li­nė­je by­lo­je.
Dėl iš­dės­ty­tų ar­gu­men­tų
ki­ti ka­sa­ci­nio skun­do mo­ty­vai tam­pa ne­reikš­min­gi spren­džia­mai pro­ble­mai.
Be to, pa­žy­mė­ti­na, kad ka­sa­to­riai neat­si­žvel­gė į 2001 m. ko­vo 20 d.
CPK 26 straips­nio 1 da­lies pa­kei­ti­mą. 2001 m. ba­lan­džio 11 d. įsi­ga­lio­jus
2001 m. ko­vo 20 d. įsta­ty­mui Nr. IX–219, by­los, ky­lan­čios iš kon­sti­tu­ci­nių
ir ad­mi­nist­ra­ci­nių san­ty­kių, ci­vi­li­nio pro­ce­so tvar­ka ne­be­nag­ri­nė­ja­mos.
Vil­niaus apy­gar­dos
teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja CPK 245 ir 246
straips­nių ne­pa­žei­dė, nes šiuo at­ve­ju bu­vo spren­džia­mas ieš­ki­nio pa­reiš­ki­mo
pri­ėmi­mo, o ne ieš­ki­nio pa­reiš­ki­mo pa­li­ki­mo ne­nag­ri­nė­tu klau­si­mas.
Pa­reiš­ki­mo pa­li­ki­mo ne­nag­ri­nė­tu klau­si­mas, esant įsta­ty­mo nu­ma­ty­tiems
pa­grin­dams, spren­džia­mas tik ta­da, kai ci­vi­li­nė by­la jau yra iš­kel­ta
ir nag­ri­nė­ja­ma teis­mo po­sė­dy­je.
CPK 249 straips­nio nuo­sta­tos
taip pat ne­pa­žeis­tos, nes jos įpa­rei­go­ja teis­mus iš­siųs­ti ša­lims ir
tre­tie­siems as­me­nims, ne­at­vy­ku­siems į teis­mo po­sė­dį, tik nu­tar­tis
nu­trauk­ti ar su­stab­dy­ti by­lą, pa­lik­ti ieš­ki­nį ne­nag­ri­nė­tą ar per­duo­ti
by­lą pa­gal teis­min­gu­mą. Vil­niaus mies­to 2–ojo apy­lin­kės teis­mo 2001
m. ge­gu­žės 4 d. nu­tar­tis pa­reiš­kė­jams bu­vo iš­siųs­ta tą pa­čią die­ną
(CPK 150 str. 4 d. ). Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus
tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. bir­že­lio 19 d. nu­tar­tis, pri­im­ta ra­šy­ti­nio
pro­ce­so tvar­ka, ape­lian­tams bu­vo iš­siųs­ta 2001 m. bir­že­lio 25 d. (CPK
333 str. 2 d. ).
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus iš­plės­ti­nė tei­sė­jų ko­le­gi­ja, va­do­vau­da­ma­si
CPK 368 straips­nio 1 da­lies 1 punk­tu, 370 straips­niu,

n u t a r i a :

Vil­niaus mies­to 2–ojo
apy­lin­kės teis­mo 2001 m. ge­gu­žės 4 d. nu­tar­tį ir Vil­niaus apy­gar­dos
teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. bir­že­lio
19 d. nu­tar­tį pa­lik­ti ne­pa­keis­tas.
Ši Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo nu­tar­tis yra ga­lu­ti­nė, ne­skun­džia­ma ir įsi­tei­sė­ja nuo pri­ėmi­mo
die­nos.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.8397 sekundės -