Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5287: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

1. 21. Dėl ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo su­tar­ties

Ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės
drau­di­mo su­tar­ti­mi sie­kia­ma su­ma­žin­ti at­ly­gin­ti­nos ža­los nei­gia­mus
pa­da­ri­nius at­sa­kin­go už ža­lą as­mens tur­ti­nei pa­dė­čiai. Drau­di­mo
pa­sek­mė – as­muo, pa­da­ręs sa­vo veiks­mais ža­lą nu­ken­tė­ju­sia­jam, tu­ri
tei­sę rei­ka­lau­ti, kad šią ža­lą at­ly­gin­tų drau­di­mo įmo­nė (drau­di­kas),
ta­čiau drau­di­mo su­tar­tis ne­ga­li at­leis­ti at­sa­kin­go už ža­lą as­mens
nuo prie­vo­lės pa­čiam tam tik­rais at­ve­jais at­ly­gin­ti pa­da­ry­tą tur­ti­nę
ža­lą. Drau­di­mo su­tar­ti­mi sie­kia­ma ne tik su­ma­žin­ti at­ly­gin­ti­nos
ža­los nei­gia­mus pa­da­ri­nius as­me­niui, at­sa­kin­gam už ža­lą, bet kar­tu
sie­kia­ma ap­sau­go­ti ir nu­ken­tė­ju­sio­jo as­mens tur­ti­nius in­te­re­sus.
Šiuo at­ve­ju nu­ken­tė­ju­sio­jo in­te­re­sai yra gi­na­mi tuo, kad drau­di­mo
su­tar­tis, pa­reiš­kus ati­tin­ka­mą rei­ka­la­vi­mą drau­di­ko at­žvil­giu,
su­tei­kia nu­ken­tė­ju­sio as­mens tur­ti­nių in­te­re­sų pa­pil­do­mą ga­ran­ti­ją,
t. y. , esant ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mui, nu­ken­tė­ju­sy­sis įgy­ja
du sko­li­nin­kus: as­me­nį, at­sa­kin­gą už at­si­ra­du­sią ža­lą, ku­rio pa­rei­ga
at­ly­gin­ti nuos­to­lius ky­la iš de­lik­to, 
taip pat drau­di­ką (drau­di­mo įmo­nę), ku­rio pa­rei­ga at­ly­gin­ti
ža­lą (su­mo­kė­ti drau­di­mo iš­mo­ką) ky­la iš su­tar­ties.

                                                                   Ci­vi­li­nė
by­la Nr. 3K–7–351/2002
                                                                   By­lų
ka­te­go­ri­ja 39. 4

LIETUVOS
AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS
RESPUBLIKOS VARDU

2002 m.
va­sa­rio 7 d.
Vil­nius

       Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus
iš­plės­ti­nė tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti iš tei­sė­jų: Č-­lo­vo J-o
(ko­le­gi­jos pir­mi­nin­ko), D-­gu­tės A-ės, A-o D-o,
Si­gi­to G-iaus, E-i­di­jaus L-o (pra­ne­šė­jo), A-o M-io,
Al­gio N-­kū­no,
vie­ša­me teis­mo po­sė­dy­je
ka­sa­ci­ne tvar­ka iš­nag­ri­nė­jo ci­vi­li­nę by­lą pa­gal ieš­ko­vo Au­gus­ti­no
Ste­po­no Ma­čiaus ka­sa­ci­nį skun­dą dėl Ma­žei­kių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo
2000 m. lap­kri­čio 17 d. spren­di­mo ir Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo Ci­vi­li­nių
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. ko­vo 12 d. nu­tar­ties per­žiū­rė­ji­mo
ci­vi­li­nė­je by­lo­je pa­gal ieš­ko­vo Au­gus­ti­no Ste­po­no Ma­čiaus ieš­ki­nį
at­sa­ko­vams K-­ti­nai B-­sie­nei ir Vai­dui B-­siui, tre­čia­jam as­me­niui
už­da­ra­jai ak­ci­nei ben­dro­vei drau­di­mo kom­pa­ni­jai
,,Ūkio drau­di­mas” dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo.
       Tei­sė­jų ko­le­gi­ja

n u s t a t ė :

       Ieško­vas Au­gus­ti­nas Ste­po­nas Ma­čius pa­reiš­kė ieš­ki­nį,
ku­riuo pra­šė pri­teis­ti iš at­sa­ko­vės K-­ti­nos B-­sie­nės 5593,22 Lt
ža­los at­ly­gi­ni­mo. Ieš­ko­vas nu­ro­dė, kad 1999 m. ge­gu­žės 4 d. at­sa­ko­vė
K-­ti­na B-­sie­nė, vai­ruo­da­ma jos vy­rui Vai­dui B-­siui nuo­sa­vy­bės
tei­sė­mis pri­klau­san­tį au­to­mo­bi­lį „Volks­wa­gen
Golf”, pa­žei­dė Ke­lių eis­mo tai­syk­les ir ap­ga­di­no
ieš­ko­vo vai­ruo­tą au­to­mo­bi­lį „Au­di 100”. K-­ti­na B-­sie­nė bu­vo
pri­pa­žin­ta kal­ta dėl šio au­to­įvy­kio ir nu­baus­ta pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių
tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so 127 str. 2 da­lį. Au­to­trans­por­to prie­mo­nių
ne­pri­klau­so­mų ver­tin­to­jų aso­cia­ci­ja nu­sta­tė, kad at­ku­ria­mo­ji
trans­por­to prie­mo­nės ver­tė yra 5593,22 Lt.
       Ma­žei­kių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas 2000 m. lap­kri­čio
17 d. spren­di­mu ieš­ki­nį at­me­tė. Teis­mas nu­ro­dė, kad ieš­ko­vas ne­pa­grįs­tai
jam pa­da­ry­tos ža­los at­ly­gi­ni­mo rei­ka­lau­ja iš at­sa­ko­vės K. B-­sie­nės,
nes at­sa­ko­vai nuo 1998 m. gruo­džio 17 d. iki 1999 m. gruo­džio 16 d. sa­vo
(vai­ruo­to­jų) ci­vi­li­nę at­sa­ko­my­bę 10 000 Lt su­mai bu­vo ap­drau­dę už­da­ro­jo­je ak­ci­nė­je ben­dro­vė­je drau­di­mo kom­pa­ni­jo­je
,,Ūkio drau­di­mas”. Esant ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo su­tar­čiai,
at­si­ra­du­sią tur­ti­nę ža­lą (ne­vir­ši­jant drau­di­mo su­mos) tu­ri at­ly­gin­ti
drau­di­mo įmo­nė, o at­sa­ko­vai (drau­dė­jai) tu­rė­tų at­ly­gin­ti pa­da­ry­tą
ža­lą tik tiek, kiek jos ne­at­ly­gin­tų drau­di­kas (CK 483 str. 4 da­lis ir
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo se­na­to 2000 m. bir­že­lio 16 d. nu­ta­ri­mo
Nr. 27 ,,Dėl įsta­ty­mų tai­ky­mo teis­mų prak­ti­ko­je nag­ri­nė­jant ci­vi­li­nes
by­las dėl at­ly­gi­ni­mo tur­ti­nės ža­los, pa­da­ry­tos eis­mo įvy­kio me­tu”
13 punk­tas). Šiuo at­ve­ju ne­tai­ky­ti­nas CK 175 str. , nes tre­čio­jo as­mens
at­si­sa­ky­mas nuo tei­sės rei­ka­lau­ti ža­los at­ly­gi­ni­mo iš drau­di­ko
prieš­ta­rau­ja prie­vo­lės, ky­lan­čios iš drau­di­mo su­tar­ties, es­mei. Ieš­ko­vas
at­si­sa­kė ieš­ki­nio drau­di­mo įmo­nės at­žvil­giu, to­dėl ši by­los da­lis
nu­trauk­ti­na, o drau­di­mo įmo­nė pa­lik­ti­na tre­čiuo­ju as­me­niu.
       Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų
ko­le­gi­ja, iš es­mės pri­tar­da­ma apy­lin­kės teis­mo ar­gu­men­tams, 2001
m. ko­vo 12 d. nu­tar­ti­mi Ma­žei­kių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2000 m. lap­kri­čio
17 d. spren­di­mą pa­li­ko ne­pa­keis­tą.
       Ka­sa­ci­niu skun­du ieš­ko­vas A. S. Ma­čius pra­šo pa­nai­kin­ti
Ma­žei­kių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2000 m. lap­kri­čio 17 d. spren­di­mą
ir Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos
2001 m. ko­vo 12 d. nu­tar­tį ir pri­im­ti nau­ją spren­di­mą ieš­ki­nį pa­ten­kin­ti:
pri­teis­ti iš at­sa­ko­vų K-­ti­nos B-­sie­nės ir Vai­do B-­sio 5593,22 Lt
ža­los at­ly­gi­ni­mo ir žy­mi­nį mo­kes­tį, pri­teis­ti ieš­ko­vo nau­dai at­sto­va­vi­mo
iš­lai­das Šiau­lių apy­gar­dos teis­me. Ka­sa­to­rius nu­ro­do, kad:
       1) at­mes­da­mi ieš­ki­nį, teis­mai nu­ro­dė pa­grin­di­nį ar­gu­men­tą
– ne­tei­sin­gai nu­ro­dy­ti at­sa­ko­vai, nes at­sa­ko­vu
tu­rė­tų bū­ti UAB DK ,,Ūkio drau­di­mas”. Teis­mai kon­sta­ta­vo, kad rei­ka­la­vi­mo
tei­sės at­si­sa­ky­mas drau­di­ko at­žvil­giu prieš­ta­rau­ja drau­di­mo su­tar­ties
es­mei. Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo se­na­to 2000 m. bir­že­lio 16 d.
nu­ta­ri­me Nr. 27 ne­nu­ro­do­ma, kas pri­va­lo at­ly­gin­ti ža­lą drau­di­mo
įmo­nės ban­kro­to at­ve­ju, to­dėl teis­mai tu­rė­jo at­si­žvelg­ti į svar­bią
ap­lin­ky­bę, kad drau­di­mo ben­dro­vė yra ban­kru­tuo­jan­ti ir bus lik­vi­duo­ta;
       2) teis­mai ne­tei­sin­gai iš­aiš­ki­no
ir pri­tai­kė CK 175 str. , ku­riuo va­do­vau­da­ma­sis, kre­di­to­rius tu­ri
tei­sę at­si­sa­ky­ti nuo jam su­teik­tos su­tar­ti­nės tei­sės, kai ky­la pa­vo­jus,
kad ieš­ki­ni­nis rei­ka­la­vi­mas drau­di­mo įmo­nei ne­bus pa­ten­kin­tas net
pri­tei­sus ža­los at­ly­gi­ni­mą iš drau­di­mo ben­dro­vės.
       At­si­lie­pi­mu į ka­sa­ci­nį skun­dą at­sa­ko­vas Vai­das B-­sys
pra­šo ka­sa­ci­nį skun­dą at­mes­ti ir pa­lik­ti ga­lio­ti Šiau­lių apy­gar­dos
teis­mo 2001 m. gruo­džio 12 d. nu­tar­tį. At­sa­ko­vas nu­ro­do, kad ža­los at­si­ra­di­mo
mo­men­tu UAB DK ,,Ūkio drau­di­mas” dar ne­bu­vo pa­skelb­ta ban­kru­tuo­jan­ti.
Drau­di­mo įmo­nės at­sto­vai pa­tvir­ti­no, kad su­tar­ties su­da­ry­mo die­ną
drau­di­mo po­li­sas bu­vo ga­lio­jan­tis ir pa­gal šį do­ku­men­tą ža­la at­ly­gi­na­ma.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja

k o n s t a t u o j a :

       Pagal Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 358 str. 1 dalį ka­sa­ci­nės
ins­tan­ci­jos teis­mas, ne­per­ženg­da­mas ka­sa­ci­nio skun­do ri­bų ir rem­da­ma­sis
spren­di­me ar nu­tar­ty­je teis­mo nu­sta­ty­to­mis ap­lin­ky­bė­mis, pa­tik­ri­na
ap­skųs­tus spren­di­mus ir nu­tar­tis tei­sės tai­ky­mo as­pek­tu. To pa­ties
straips­nio 2 da­lis nu­sta­to, kad ka­sa­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas yra ne­sais­to­mas
ka­sa­ci­nio skun­do ri­bo­mis, jei­gu nu­sta­to­mas ma­te­ria­li­nės tei­sės
nor­mų pa­žei­di­mas.
       Ka­sa­ci­nio skun­do ar­gu­men­tai yra su­si­ję su ci­vi­li­nės
at­sa­ko­my­bės drau­di­mą bei ža­los at­ly­gi­ni­mą reg­la­men­tuo­jan­čių ma­te­ria­li­nės
tei­sės nor­mų tai­ky­mu bei aiš­ki­ni­mu. Tai yra tei­sės klau­si­mai, dėl ku­rių
pri­va­lo pa­si­sa­ky­ti ka­sa­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas.
       Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo se­na­to 2000 m. bir­že­lio
16 d. nu­ta­ri­mo Nr. 27 ,,Dėl įsta­ty­mų tai­ky­mo teis­mų prak­ti­ko­je nag­ri­nė­jant
ci­vi­li­nes by­las dėl at­ly­gi­ni­mo tur­ti­nės ža­los, pa­da­ry­tos eis­mo
įvy­kio me­tu” 13 punk­te yra iš­aiš­kin­ta, kad drau­di­mo įmo­nė (drau­di­kas)
vi­sais at­ve­jais at­ly­gi­na pa­da­ry­tą ža­lą, ne­pri­klau­so­mai nuo to,
kas į drau­di­ką be­si­kreip­tų – drau­dė­jas ar nu­ken­tė­ju­sy­sis. Be to,
yra nu­sta­ty­ta drau­dė­jo pa­rei­ga at­ly­gin­ti eis­mo įvy­kio me­tu pa­da­ry­tą
ža­lą tiek, kiek jos ne­at­ly­gi­no drau­di­kas (drau­di­mo įmo­nė).
       Ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo su­tar­ti­mi sie­kia­ma
su­ma­žin­ti at­ly­gin­ti­nos ža­los nei­gia­mus pa­da­ri­nius at­sa­kin­go už
ža­lą as­mens tur­ti­nei pa­dė­čiai. Drau­di­mo pa­sek­mė – as­muo, pa­da­ręs
sa­vo veiks­mais ža­lą nu­ken­tė­ju­sia­jam, tu­ri tei­sę rei­ka­lau­ti, kad
šią ža­lą at­ly­gin­tų drau­di­mo įmo­nė (drau­di­kas), ta­čiau drau­di­mo su­tar­tis
ne­ga­li at­leis­ti at­sa­kin­go už ža­lą as­mens nuo prie­vo­lės pa­čiam tam
tik­rais at­ve­jais at­ly­gin­ti pa­da­ry­tą tur­ti­nę ža­lą. Drau­di­mo su­tar­ti­mi
sie­kia­ma ne tik su­ma­žin­ti at­ly­gin­ti­nos ža­los nei­gia­mus pa­da­ri­nius
as­me­niui, at­sa­kin­gam už ža­lą, bet kar­tu sie­kia­ma ap­sau­go­ti ir nu­ken­tė­ju­sio­jo
as­mens tur­ti­nius in­te­re­sus. Šiuo at­ve­ju nu­ken­tė­ju­sio­jo in­te­re­sai
yra gi­na­mi tuo, kad drau­di­mo su­tar­tis, pa­reiš­kus ati­tin­ka­mą rei­ka­la­vi­mą
drau­di­kui, su­tei­kia nu­ken­tė­ju­sio as­mens tur­ti­nių in­te­re­sų pa­pil­do­mą
ga­ran­ti­ją, t. y. , esant ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mui, nu­ken­tė­ju­sy­sis
įgy­ja du sko­li­nin­kus: as­me­nį, at­sa­kin­gą už at­si­ra­du­sią ža­lą, ku­rio
pa­rei­ga at­ly­gin­ti nuos­to­lius ky­la iš de­lik­to, taip pat drau­di­ką
(drau­di­mo įmo­nę), ku­rio pa­rei­ga at­ly­gin­ti ža­lą (su­mo­kė­ti drau­di­mo
iš­mo­ką) ky­la iš su­tar­ties.
       By­lo­je yra nu­sta­ty­ta, kad ieš­ko­vui tur­ti­nė ža­la at­si­ra­do
dėl at­sa­ko­vės K. B-­sie­nės, pa­žei­du­sios Ke­lių eis­mo tai­syk­les,
veiks­mų. At­sa­ko­vai sa­vo ci­vi­li­nę at­sa­ko­my­bę 10 000 Lt su­mai bu­vo
ap­drau­dę UAB drau­di­mo kom­pa­ni­jo­je ,,Ūkio drau­di­mas”. Ža­la bu­vo pa­da­ry­ta
ga­lio­jant ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo su­tar­čiai, ta­čiau jau po
ža­los at­si­ra­di­mo, drau­di­mo įmo­nei bu­vo iš­kel­ta ban­kro­to by­la. Dėl
nu­ro­dy­tos prie­žas­ties ieš­ko­vas rei­ka­la­vi­mo UAB drau­di­mo kom­pa­ni­jai
,,Ūkio drau­di­mas” at­si­sa­kė. Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas 2000 m. rug­pjū­čio
28 d. nu­tar­ti­mi šį at­si­sa­ky­mą pri­ėmė ir šią by­los da­lį nu­trau­kė,
kar­tu nu­ro­dy­da­mas, kad at­si­sa­ky­mas nuo ieš­ki­ni­nio rei­ka­la­vi­mo
ne­pri­eš­ta­rau­ja įsta­ty­mui bei ne­pa­žei­džia ieš­ko­vo tei­sių ir in­te­re­sų,
o ieš­ko­vas tu­ri ga­li­my­bę re­a­li­zuo­ti sa­vo tei­sę gau­ti ža­los at­ly­gi­ni­mą
iš as­mens, kal­to dėl ža­los pa­da­ry­mo. Esant to­kiai įsi­tei­sė­ju­siai
teis­mo nu­tar­čiai bei at­si­žvel­giant į tai, kad dėl ne­mo­ku­mo drau­di­kas
ne­ga­li už­tik­rin­ti nu­ken­tė­ju­sio­jo as­mens tur­ti­nių in­te­re­sų ap­sau­gos,
ieš­ko­vas tu­ri tei­sę rei­ka­lau­ti, kad ža­lą at­ly­gin­tų ją pa­da­ręs as­muo
(CK 175 str. ir 483 str. 4 d. ). Tai ne­pri­eš­ta­rau­ja ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės
drau­di­mo su­tar­ties es­mei bei pa­čios ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­gim­čiai
ir už­tik­ri­na ža­los, pa­da­ry­tos as­mens tur­tui, vi­siš­ką at­ly­gi­ni­mą.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja kon­sta­tuo­ja, kad teis­mai, nag­ri­nė­ję by­lą, ne­tin­ka­mai
tai­kė ir aiš­ki­no ma­te­ria­li­nės tei­sės nor­mas (CPK 3542 str. 2 d. ), to­dėl apy­lin­kės teis­mo spren­di­mas
ir apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis tu­ri bū­ti pa­nai­kin­ti ir pri­im­tas nau­jas
spren­di­mas.
       At­sa­ko­vas V. B-­sys pa­nau­dos su­tar­ties pa­grin­du bu­vo
per­lei­dęs au­to­mo­bi­lį val­dy­ti K. B-­sie­nei, to­dėl jis ne­at­sa­ko už
di­des­nio pa­vo­jaus šal­ti­nio pa­da­ry­tą ža­lą. Pa­da­ry­tą ža­lą tu­ri at­ly­gin­ti
at­sa­ko­vė K. B-­sie­nė, vyk­džiu­si veik­lą, su­si­ju­sią su di­des­niu pa­vo­ju­mi
ap­lin­ki­niams as­me­nims (CK 493 str. ), o ieš­ki­nys at­sa­ko­vo V. B-­sio
at­žvil­giu tu­ri bū­ti at­mes­tas.
       Anot ne­pri­klau­so­mų ver­tin­to­jų, pa­da­ry­tos ža­los dy­dis
yra 5593,22 Lt, tuo tar­pu drau­di­mo įmo­nė ža­los dy­dį įver­ti­no 5754,22
Lt. At­ly­gin­ti­nos ža­los dy­dis nu­sta­to­mas pa­gal ieš­ko­vo pa­teik­tus
do­ku­men­tus, pa­tvir­ti­nan­čius at­sta­to­mo­jo re­mon­to dar­bų bei įsi­gy­tų
de­ta­lių ver­tę. Pa­gal pa­teik­tas PVM są­skai­tas–fak­tū­ras au­to­mo­bi­lio
re­mon­to dar­bų bei de­ta­lių įsi­gi­ji­mo ver­tė yra 4853 Lt. Be to, tu­ri bū­ti
at­ly­gi­na­ma 220 Lt už kal­ku­lia­ci­jos su­da­ry­mą, to­dėl ieš­ki­nys ten­kin­ti­nas
iš da­lies ir ieš­ko­vo nau­dai iš at­sa­ko­vės pri­tei­sia­ma 5073 Lt ža­los
at­ly­gi­ni­mo (CK 493 str. ), taip pat pri­tei­sia­ma 443,89 Lt teis­mo iš­lai­dų
pro­por­cin­gai nuo pa­ten­kin­tų ieš­ki­ni­nių rei­ka­la­vi­mų (žy­mi­nis mo­kes­tis
pa­duo­dant ieš­ki­nį, ape­lia­ci­nį ir ka­sa­ci­nį skun­dus) bei 253,65 Lt,
t. y. 5 proc. pa­ten­kin­tų rei­ka­la­vi­mų, ad­vo­ka­to, sto­ju­sio ape­lia­ci­nės
ins­tan­ci­jos teis­me, pa­gal­bai ap­mo­kė­ti (CPK 113 str. ).
       Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus
tei­sė­jų ko­le­gi­ja, va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos CPK 368
str. 1 d. 4 p. ir 370 str. 1 d. ,

n u t a r i a :

       Ma­žei­kių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2000 m. lap­kri­čio 17
d. spren­di­mą ir Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų
ko­le­gi­jos 2001 m. ko­vo 12 d. nu­tar­tį pa­nai­kin­ti ir pri­im­ti nau­ją
spren­di­mą.
       Ieško­vo Au­gus­ti­no Ma­čiaus ieš­ki­nį ten­kin­ti iš da­lies.
       Pri­teis­ti iš K-­ti­nos B-­sie­nės Au­gus­ti­no Ste­po­no
Ma­čiaus nau­dai 5073 Lt ža­los at­ly­gi­ni­mo, 443,89 Lt teis­mo iš­lai­dų bei
253,65 Lt at­sto­va­vi­mo iš­lai­dų.
       Ieš­ki­nį at­sa­ko­vo Vai­do B-­sio at­žvil­giu at­mes­ti.
       Ši Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo nu­tar­tis yra ga­lu­ti­nė, ne­skun­džia­ma
ir įsi­tei­sė­ja nuo jos pri­ėmi­mo die­nos.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.49841 sekundės -