Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13579: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

1. 8. Dėl proceso
atnaujinimo

Tinkamai paduotas ir neturintis turinio trūkumų (CPK 37121–37122 str. )
prašymas dėl proceso atnaujinimo turi būti iš esmės nagrinėjamas teismo posė­dyje,
pranešus apie teismo posėdžio vietą ir laiką pareiškėjui ir kitiems byloje
dalyvaujantiems asmenims.

Kasacinės instancijos teismo                                                     Civilinė
byla Nr. 3K–3–954/1999 m.
pranešėjas V. M-a-,                                                          Bylų
kategorija 36
apeliacinės instancijos teismo
pranešėjas A. D-a-,
pirmosios instancijos teismo
teisėjas R. Skirtūnas

NUTARTIS

1999 m. gruodžio 15 d.
Vilnius


Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų
skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų kolegijos pirmininko J. Š-o,
teisėjų V. M-o ir P. Ž-io,
viešame teismo posėdyje kasacine tvarka
išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų D-aus M-o, J-os
S-ės, J-os P-ėnienės, B-os I-, A-os
B-uvienės, V-o Makejevo kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo
Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. birželio 16 d. nutarties
civilinėje byloje dėl proceso atnaujinimo.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų
skyriaus teisėjų kolegija

nustatė:

1999 m. gegužės 7 d. pareiškėjai D. M-a-,
J. S-ė, J. P-ė­nienė, B. I-, A. B-uvienė ir V. Makejevas
kreipėsi į Vilniaus miesto 1–ąjį apylinkės teismą su prašymu dėl proceso
atnaujinimo. Pareiškėjai prašyme nurodė, kad jie yra butų, esančių dviejuose
namuose V-, R-ų gatvėje Nr. 8 ir 10, nuomininkai; nuomos sutartys
sudarytos 1945–1950 metais; savo lėšomis pareiškėjai yra atlikę nuomojamų butų
remontą; jie taip pat naudojasi prie šių namų esančiais žemės sklypais, todėl
jie nori privatizuoti nuomojamus butus ir žemės sklypus; tačiau nuosavybės
teisė į šiuos namus yra atkurta M- Š-ai; Vilniaus miesto 1–asis
apylinkės teismas 1997 m. lapkričio 25 d. sprendimu nustatė juridinį faktą, kad
V-a- Kolendo 1892 m. įvaikino P-ą J-evskį – M. Š-os tėvą;
remiantis šiuo teismo sprendimu M. Š-ai yra atkurta nuosavybės teisė ir į
prie minėtų namų esantį žemės sklypą. Pareiškėjų nuomone, teismo sprendimas dėl
įvaikinimo fakto nustatymo yra neteisingas, nes įvaikinimo faktas nėra
įrodytas; po sprendimo priėmimo paaiškėjo, kad amžiaus skirtumas tarp
įvaikintojo ir įvaikio buvo tik 15 metų, o įvaikinimo metu galioję Rusijos
imperijos civiliniai įstatymai
(X t. , 146 str. ) reikalavo, kad amžiaus skirtumas tarp įvaikio ir įvaikintojo
būtų ne mažesnis kaip 18 metų; dėl šios priežasties įvaikinimo nebuvo, todėl
M. Š-elkuno­vai, neįrodžiusiai su turto savininku V. Kolendo giminystės ryšių,
nuosavybės teisė atkurta nepagrįstai; apie teismo sprendimą dėl įvaikinimo
pareiškėjai sužinojo tik 1999 m. balandžio 26 d. Pareiškėjai, remdamiesi
Lietuvos CPK 37118 straipsnio 1 dalies 2 punktu, prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje
Nr. 222 –6008/1997 dėl juridinio fakto nustatymo.
Vilniaus miesto 1–ojo apylinkės teismas 1999 m.
gegužės 12 d. nutartimi procesą atnaujinti atsisakė. Nutartyje teisėjas nurodė,
kad pareiškėjai savo prašymą grindžia spėliojimais ir prielaidomis, nepateikė
įrodymų, patvirtinančių naujų esmi­nių bylos aplinkybių paaiškėjimą, todėl
pareiškime nurodyto proceso atnaujinimo pagrindo nėra (b. l. 23).
Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus
teisėjų kolegija 1999 m. birželio 16 d. nutartimi atmetė pareiškėjų atskirąjį
skundą ir Vilniaus miesto 1–ojo apylinkės teismo 1999 m. gegužės 12 d. nutartį
paliko nepakeistą. Teisėjų kolegija nutartyje konstatavo pareiškėjus
neįrodžius, kad nėra praleistas trijų mėnesių termi­nas prašymui dėl proceso
atnaujinimo paduoti; be to, pareiškėjai nepateikė įrodymų, kad bylą dėl
įvaikinimo fakto nustatymo nagrinėjusiam teismui nebuvo žinomas įvaikio ir
įvaikintojo amžius (b. l. 45–46).
Kasaciniu skundu pareiškėjai prašo atstatyti
terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti ir panaikinti Vilniaus miesto
1–ojo apylinkės teismo 1997 m. lapkričio 25 d. sprendimą. Kasacinis skundas
grindžiamas tokiais argumentais:
1) pareiškėjai buvo padavę prašymus dėl butų
privatizavimo, todėl, nagrinėjant bylą dėl įvaikinimo fakto nustatymo,
suinteresuotas asmuo – Vilniaus miesto valdyba privalėjo apie tai pranešti
teismui idant pareiškėjai būtų įtraukti į bylą suinteresuotais asmenimis,
tačiau to nebuvo padaryta;
2) apie aplinkybę, kad dėl amžiaus skirtumo tarp
įvaikio ir įvaikintojo įvaiki­nimas nebuvo galimas, pareiškėjai sužinojo tik
pareiškę ieškinį dėl savo pažeistų teisių gynimo.
Atsiliepimas į kasacinį skundą negautas.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų
skyriaus teisėjų kolegija

konstatuoja:

Prašymų dėl proceso atnaujinimo nagrinėjimo
tvarką reguliuoja Lietuvos CPK 37123 straipsnis. Pagal šį straipsnį prašymo dėl
proceso atnaujinimo nagrinėjimas susideda iš dviejų etapų. Pirma, teisėjas,
neskirdamas teismo posėdžio, patikrina, ar prašymas paduotas nepraleidus CPK
37121 straipsnyje nustatyto termino ir ar prašy­mas atitinka CPK 37122 straipsnio reikalavimus
(jeigu prašymo padavimo terminai praleisti, prašyme turi būti nurodytos jų
praleidimo priežastys ir prašymas juos atsta­tyti). Jeigu prašymas paduodamas
praleidus įstatyme nustatytus terminus (arba prašyme neprašoma jų atstatyti),
taip pat jeigu prašymas surašytas netinkamai (nenurodytas proceso atnaujinimo
pagrindas ir kiti CPK 37122 straipsnyje numatyti duomenys), teisėjas savo
nutartimi atsisako atnaujinti procesą. Šiuo atveju prašymas iš esmės nėra
nagrinėjamas, nes procesą atsisakoma atnaujinti dėl to, kad pareiškėjas
nesilaikė CPK nustatytų formalių proceso atnaujinimo reikalavimų.
Antra, jeigu prašymas dėl proceso atnaujinimo
paduotas nepraleidus įstatyme nustatytų terminų (arba nors ir juos praleidus,
tačiau esant prašymui juos atstatyti ir nurodant jų praleidimo priežastis) ir
surašytas tinkamai, teisėjas turi priimti prašymą teismo žinion ir paskirti
bylos nagrinėjimo teismo posėdyje datą. Teismo posėdis tokiu atveju turi vykti
pagal bendras proceso taisykles, apie teismo posėdžio vietą
ir laiką pranešant pareiškėjui ir kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims (CPK
37120 str. ). Taigi esant tinkamai paduotam ir surašytam prašymui atnaujinti
procesą, teisėjas negali šio prašymo išnagrinėti iš esmės be teismo posėdžio,
neišklausius pareiškėjo ir kitų byloje dalyvaujančių asmenų. Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 1999 m. spalio 27 d. nutartyje,
priimtoje civilinėje byloje S-a- S-us v. J-is J-a- (Nr.
3K–3–691/99), konstatavo, kad tik teismo posėdyje ištyrus ir įvertinus
papildomai pateiktus įrodymus galima spręsti, ar naujai paaiškėjusios
aplinkybės yra esminės, ar jos buvo žinomos bylą nagrinėjant iš esmės. Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, patvirtindama
ankstesnę teismo praktiką, konstatuoja, kad tinkamai paduotas ir neturintis
turinio trūkumų (CPK 37121–37122 str. ) prašymas dėl proceso atnaujinimo turi būti
iš esmės nagrinėjamas teismo posėdyje, pranešus apie teismo posėdžio vietą ir
laiką pareiškėjui ir kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims.
Iš pareiškėjų prašymo matyti, kad jame yra
nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas, taip pat data, kurią pareiškėjai
sužinojo apie jų teises pažeidusį teismo sprendimą, bei kiti duomenys, numatyti
CPK 37122 straipsnyje, kartu su prašymu pateikti priedai. Be to, iš prašymo matyti,
kad pareiškėjų teises įtakojantis teismo sprendimas buvo priimtas civilinėje
byloje, į kurios nagrinėjimą pareiškėjai nebuvo įtraukti. Taigi pareiškėjai
savo prašymą grindė ne tik CPK 37118 straipsnio 1 dalies 2 punkte, bet ir tos pačios
dalies 7 punkte numatytomis aplinkybėmis. Kai sprendimas įtakoja į bylą
neįtrauktų asmenų teises, proceso atnaujinimas yra vienintelė šių asmenų
galimybė ginti savo teises ir teisėtus interesus. Dėl šios priežasties teismas
neturi klausimo dėl proceso atnaujinimo spręsti formaliai, o turi apsvarstyti
klausimą, ar, atsižvelgiant į prašymo turinį, nėra kitų proceso atnaujinimo
pagrindų, ir jeigu yra reikalas, – pareikalauti, kad pareiškėjai savo prašymą
ir jo pagrindimą patikslintų. Pažymėtina, kad įstatymas (CPK 37122 str. ) reikalauja prašyme
nurodyti bent vieną CPK 37118 straipsnyje numatytą proceso atnaujinimo pagrindą, tačiau
nereikalauja nurodyti konkretaus pastarojo straipsnio punkto. Prašyme nurodytų
aplinkybių, kuriomis remdamasis pareiškėjas prašo atnaujinti procesą, teisinė
kvalifikacija yra teismo prerogatyva, todėl klausimą, ar prašyme nurodytos
faktinės aplinkybės gali būti kvalifikuojamos kaip kuris nors iš 37118 straipsnyje numatytų proceso
atnauji­nimo pagrindų, privalo spręsti teismas. Išanalizavus prašyme išdėstytas
aplinkybes, gali paaiškėti, kad jame yra nurodyti keli proceso atnaujinimo
pagrindai, nors pačiame prašyme ir įvardytas tik vienas konkretus CPK 37118 straipsnio 1 dalies punktas.
Esant tokioms aplinkybėms, teisėjas turėjo paskirti
bylos nagrinėjimo teismo posėdyje datą ir prašymą nagrinėti iš esmės teismo
posėdyje. Tačiau iš Vilniaus miesto 1–ojo apylinkės teismo teisėjo 1999 m.
gegužės 12 d. nutarties matyti, jog ji priimta ne teismo posėdyje. Tokiu būdu
buvo pažeista prašymo dėl proceso atnaujinimo nagrinėjimo procesinė tvarka,
nustatyta CPK 37123  straipsnio 1 dalyje. Šios
teismo klaidos neištaisė ir apeliacinės instancijos teismas. Prašymo dėl
proceso atnaujinimo procesinės tvarkos pažeidimas šiuo atveju laikytinas
esminiu proceso pažeidimu, sąlygojusiu neteisėtos teismo nutarties priėmimą,
nes pareiškėjai ir kiti byloje dalyvaujantys asmenys negalėjo pasinaudoti
įstatymo jiems suteikta teise būti išklausytiems teismo posėdyje. T-ėl teismų
nutartys naikintinos ir proceso atnau­jinimo klausimo sprendimas perduotinas
nagrinėti iš naujo (CPK 3542 str. 2 ir 5 d. ).
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų
skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais ir vadovaudamasi
Lietuvos CPK 368 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir 370 straipsniu,

nutarė:

Vilniaus miesto 1–ojo apylinkės teismo 1999 m.
gegužės 12 d. nutartį ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus
teisėjų kolegijos 1999 m. birželio 16 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl
proceso atnaujinimo perduoti nagrinėti iš naujo Vilniaus miesto 1–ajam
apylinkės teismui naujos sudėties.
Nutartis galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo
priėmimo dienos.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                             J.
Š-a-

Teisėjai                                                                                                 V.
M-a-
                                                                                                                        P.
Ž-ys

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.86693 sekundės -