Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13580: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

1. 9. Dėl bankroto bylos
iškėlimo, skolų mokėjimo ir
finansinių įsipareigojimų terminų

Nuo bankroto bylos iškėlimo dienos laikoma, kad visi bankrutuojančios
įmonės skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę. T-ėl darytina išvada, kad iki
bankroto bylos iškėlimo finansiniai įsipareigojimai, kurių įvykdymo terminas
jau pasibaigęs ir kurių dar ne, – negali būti tapatinami. Įstatymo 6 str.
nustato, kad kreditorius pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo gali
pateikti ne anksčiau, kaip praėjus vienam mėnesiui po termino, nustatyto
įstatymų, kitų tei­sės aktų, taip pat kreditorių ir įmonės sutartyse, kada
turėjo būti įvykdytas įmonės įsipareigojimas. Taigi ši norma tiesiogiai nustato,
kad teisė kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsiranda tik dėl
įsipareigojimų, kurių įvykdymo termi­nas jau pasibaigęs.

Kasacinės instancijos teismo                                                                 Civilinė
byla 3K–3–22/2000 m.
pranešėjas S. G-us,                                                                      Bylų
kategorija 27
apeliacinės instancijos teismo
pranešėja A. J-aitė,
pirmosios instancijos teismo
teisėja V. G-ė

NUTARTIS

2000 m. sausio 5 d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų
skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Č. J-o,
teisėjų D. A-ės ir S. G-aus,
viešame teismo posėdyje kasacine tvarka
išnagrinėjo civilinę bylą pagal AB ,,Lietuvos žemės ūkio bankas” kasacinį
skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų
kolegijos 1999 m. liepos 1 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal AB
,,Lietuvos žemės ūkio bankas” pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB
,,Dama”.
Teisėjų kolegija

nustatė:

Ieškovas AB ,,Lietuvos žemės ūkio bankas”
kreipėsi į teismą, prašydamas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo
(toliau – ĮBĮ) 4 str. 1, 3 ir 7 punktų pagrindais iškelti UAB ,,Dama” bankroto
bylą. Ieškovas nurodė, kad pagal septy­niolika 1995–1998 m. laikotarpiu
sudarytų paskolos sutarčių UAB ,,Dama” 1999 m. vasario 1 d. buvo įsiskolinusi
11 088 948 Lt. Iš 1998 m. rugsėjo 30 d. įmonės balanso matyti, jog yra
ir prekybinių 2 067 375 Lt dydžio skolų; dalis kitų kreditorių pradėjo
jų išieškojimą teismine tvarka: Kauno miesto apylinkės teisme pareikšti 22
ieškiniai, vieno iš jų užtikrinimui areštuota įmonės sąskaita ieškovo banko
Kauno skyriuje 346 689,28 Lt sumai, 1999 m. vasario 17 d. turėjo įvykti viešosios įmonės turto varžytynės. Finansiniai įmonės
įsipareigojimai viršija įmonės turtą, todėl su kredi­toriais ji atsiskaityti
nepajėgė, balanse apskaityto turto vertė yra 11 806 506 Lt, o įsi­­pa­­­­­­­reigojimai
kreditoriams – 11 641 692 Lt. Į pastarąją sumą neįtrauktos 1 246603Lt dydžio
palūkanos pagal banko paskolos sutartis. Akivaizdu, kad kreditoriams
grąžintinos sumos viršija bendrovės turtą. Jei ieškovas ir kiti kreditoriai
jiems priklausančias sumas (apie 12 mln. litų) prisiteistų bendra turtinių
ginčų nagrinėjimo tvarka ir išieškojimą nukreiptų į įmonės turtą, ši taptų
nemoki ir toliau tęsti ūkinę veiklą nesugebėtų. Iškėlus bankroto bylą, įmonės
administratoriumi ieškovas prašė paskirti UAB ,,Valeksa”.
Kauno apygardos teismas 1999 m. balandžio 21 d.
nutartimi atsisakė iškelti UAB ,,Dama” bankroto bylą pagal AB ,,Lietuvos žemės
ūkio bankas” pareiškimą. Teismas nurodė, kad byloje esanti 1996 m. birželio 11
d. 3 400 000 Lt paskolos sutartis turi būti grąžinta 2001 m. gegužės 10 d. ĮBĮ
6 str. minimi tie finansiniai įsipareigojimai, kurių įvykdymo terminai
pasibaigę arba kurių įvykdymo terminai sutartyse nenustatyti. Teismas atėmė 3
400 000 Lt iš pareiškime nurodytos skolos bankui sumos ir iš, ieškovo teigimu,
esamų 12 888 295 Lt finansinių įsipareigojimų. Teismas, įvertinęs įmonės
finansinę būklę, nustatė, jog finansiniai įsipareigojimai sudaro 9 488 295 Lt,
turtas – 11 806 506 Lt. B-ko atstovas neginčijo įmonės turto vertės balanse,
todėl skirti ekspertizės nebuvo pagrindo. Be to, jis nepateikė įrodymų,
paneigiančių šią vertę. P-eiktoje UAB ,,Dama” nekilnojamojo turto įvertinimo
ataskaitoje įmonės pastatų rinkos vertė yra 8 818 000 Lt, o kartu su
parduotuvių įrangos ir prekių balansiniu įvertinimu įmonės turto vertė 13 136
815 Lt. Įmonės tur­­to pakanka finansiniams įsipareigojimams įvykdyti,
kreditoriaus reikalavimas užtikrintas įkeitimu ir gali būti sprendžiamas bendra
turtinių ginčų nagrinėjimo tvar­ka, todėl bankroto bylą kelti atsisakyta.
Atskiruoju skundu AB ,,Lietuvos žemės
ūkio bankas” prašė panaikinti teismo nutartį ir priimti nutartį iškelti įmonei
bankroto bylą.
Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų
skyriaus teisėjų kolegija 1999 m. liepos 1 d. nutartimi Kauno apygardos teismo
1999 m. balandžio 21 d. nutartį pa­­liko nepakeistą. Kolegija konstatavo, kad
apygardos teismas visapusiškai ir išsamiai teis­mo posėdyje pagal CPK taisykles
nagrinėjo kreditoriaus pareiškimą, teisingai nustatė faktines aplinkybes,
tinkamai įvertino įrodymus, padarė motyvuotas ir pagrįstas išvadas bei tinkamai
taikė proceso ir materialinės teisės normas.
Kasaciniu skundu AB ,,Lietuvos žemės ūkio bankas”
prašo panaikinti Lietu­vos apeliacinio teismo 1999 m. liepos 1 d. nutartį ir
priimti naują sprendimą – iškelti UAB ,,Dama” bankroto bylą. Kasatorius nurodo,
jog Apeliacinis teismas neteisingai aiškino ir taikė
ĮBĮ 2 str. 8 d. Teismas, vertindamas įmonės nemokumą, turėjo atsižvelgti į
visus bankroto bylos nagrinėjimo metu esančius įmonės finansinius
įsipareigojimus nepriklausomai nuo to, ar jų įvykdymo terminai suėję, ar
nesuėję, ir nustatęs, kad pastarieji yra lygūs ar viršija įmonės turtą, iškelti
įmonei bankroto bylą. Nepagrįstai teismas rėmėsi ĮBĮ 6 straipsniu. Šis
straipsnis numato tik kreditoriaus teisę patei­k­­ti pareiškimą teismui dėl
bankroto bylos iškėlimo ir šios teisės realiza­vimo sąlygas. Ši įstatymo
nuostata su įmonės nemokumo nustatymu neturi nieko bendra ir negali būti
taikoma vertinant įmonės nemokumą. Teismas nepagrįstai atmetė kreditoriaus
argumentus, išdėstytus atskirajame skunde, jog Kauno
apygardos teisme buvo pažeistos civilinio proceso normos. V-indamas įmonės
nemokumą apygardos teismas rėmėsi ne įmonės turto verte, nustatyta įmonės finansinėje
atskaitomybėje, o teismo posėdžio metu pateikta UAB ,,Dama” nekilnojamojo turto
verte. ĮBĮ 7 str. 3 d. įsakmiai nurodo, kad prie pareiškimo iškelti bankroto
bylą kaip rašytinis įrodymas turi būti pateikta įmonės finansinė atskaitomybė.
T-ėl teismas pažeidė CPK 65 str. nuostatą – vertinti įrodymus vadovautis
įstatymu. Be to, nekilnojamojo turto įverti­nimą įmonė pateikė tik posėdžio
metu. Kreditorius nesutiko su pateikta įmonės turto verte, negalėjo tinkamai
jos įvertinti. Esant tokiom aplinkybėm, teismas turėjo paskirti ekspertizę.
Atsiliepime į kasacinį skundą UAB ,,Dama” nurodo,
jog turi visas realias galimybes atsiskaityti su banku. 1999 m. spalio 1 d.
parduotuvių tinklas išnuomo­tas prekybos firmoms, kurios kas mėnesį moka nuomos
mokestį. Nuo 1999 m. vasario mėn. iki 1999 m. spalio 1 d. UAB ,,Dama”
atsiskaitė su tiekėjais, mokesčių inspekcija ir „Sodra” 462 132, 76 Lt suma.
Teisėjų kolegija

konstatuoja:

G-o esmę byloje sudaro tai, ar nustatant įmonės
nemokumą jos finansiniams įsipareigojimams priskiriami įsipareigojimai, kurių
įvykdymo terminai dar nesuėję. Kasatoriaus teigimu, įstatymas nesieja įmonės
nemokumo nustatymo vien tik su įsipareigojimais, kurių įvykdymo terminas
pasibaigęs, o nurodo bendrinę sąvoką – finansiniai įsipareigojimai, t. y. visi
finansiniai įsipareigojimai.
Pagal ĮBĮ 2 str. 8 d. įmonės nemokumas – tai
įmonės būsena, kai jos finansi­niai įsipareigojimai lygūs jos turtui arba jį
viršija. T-ėl bendrąja prasme aiškinant šią normą galima teigti, kad šioje
straipsnio dalyje minimi tiek tie finansiniai įsiparei­gojimai, kurių įvykdymo
terminas jau pasibaigęs, tiek ir tie, kurių įvykdymo terminas dar nepasibaigęs.
Tačiau ĮBĮ 2 str. 8 d. bendrąja prasme apibrėžia tik pačią įmonės nemokumo
sąvoką. Tačiau vertinant ĮBĮ sisteminiu požiūriu tampa akivaizdu, kad įstatymas
skirtingai traktuoja finansinius įsipareigojimus, kurių įvykdymo terminas jau
pasibaigęs ir kurių įvykdymo terminas dar nepasibaigęs. Šio įstatymo 20 str.
nustato, kad nuo bankroto bylos iškėlimo dienos laikoma, kad visi
bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę. T-ėl darytina
išvada, kad iki bankroto bylos iškėlimo finansiniai įsipareigojimai, kurių
įvykdymo terminas jau pasibaigęs ir kurių dar ne – negali būti tapatinami.
Įstatymo 6 str. nustato, kad kreditorius pareiš­kimą teismui dėl bankroto bylos
iškėlimo gali pateikti ne anksčiau, kaip praėjus vienam mėnesiui po termino,
nustatyto įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat kreditorių ir įmonės sutartyse,
kada turėjo būti įvykdytas įmonės įsipareigojimas. Taigi ši norma tiesiogiai
nustato, kad teisė kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsiranda tik
dėl įsipareigojimų, kurių įvykdymo terminas jau pasibaigęs. Dėl šių aplinkybių
teisėjų kolegija konstatuoja, kad Apeliacinis teismas pagrįstai nurodė, jog
,,nustatant įmonės nemokumą, atkreipiamas dėmesys į finansinius
įsipareigojimus, kurių įvykdymo terminai yra suėję pareiškimo dėl bankroto
bylos iškėlimo pateikimo ir nagrinėjimo dieną (ĮBĮ 2 str. 8 d. 6 str. )”.
Teismai pagrįstai iš pareiškime nurodytos skolos bankui atėmė 3 400 000 Lt
paskolą, kurios grąžinimo terminas 2001 m. gegužės 10 d. , ir konstatavo, kad
UAB ,,Dama” yra moki.
Esant tokioms bylos aplinkybėms, kiti kasacinio
skundo argumentai šiai bylai nėra juridiškai reikšmingi.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 368 str. 1 d.
1 p. ir 370 str. 1 d. ,

nutarė:

Kauno apygardos teismo 1999 m. balandžio 21 d.
nutartį ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų
kolegijos 1999 m. liepos 1 d. nutartį palikti nepakeistas.
Nutartis galutinė ir neskundžiama.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                             Č.
J-a-

Teisėjai                                                                                                 D.
A-ė
                                                                                                                        S.
G-us

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.67677 sekundės -