Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13587: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 2.
Neteisėtas užsieniečių gabenimas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną arba
neteisėtai valstybės sieną perėjusių užsieniečių slėpimas ar gabenimas (BK 821
str. ).

Po bylos išnagrinėjimo pirmosios ir apeliacinės
instancijų teismuose buvo pakeista BK 821
str. redakcija, kuria palengvinta veiką padariusio asmens teisinė padėtis,
todėl nagrinėdamas bylą kasacine tvarka kasacinės instancijos teismas,
remdamasis BK 7 str. 2 dalimi, perkvalifikavo nuteistojo veiką ir sušvelnino
jam paskirtą bausmę.

P-šėja I. S-ė                                                                   
                  Kasacinė byla Nr. 2K–713, 1999 m.

NUTARTIS

1999 m. lapkričio 2 d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko V. P-o, teisėjų
A. P-io ir I. S-ės,
sekretoriaujant E. J-ei,
dalyvaujant prokurorui P. M-ui,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal
nuteistojo L- Ksi Ming’o (L- Xi Ming) kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos
teismo 1999 m. vasario 26 d. nuosprendžio, kuriuo L- Ksi Ming’as nuteistas
pagal BK 16 str. 2 d. , 821 str. 2 d. , pritaikius BK 35 str. , – dešimčiai
metų laisvės atėmimo konfiskuojant visą jo turtą ir 2500 Lt bauda, pagal BK 16
str. 2 d. , 284 str. 1 d. – dvejiems metams laisvės atėmimo.
Remiantis BK 42 str. , paskirtosios bausmės
subendrintos apėmimo būdu ir galutinė bausmė paskirta – laisvės atėmimas
dešimčiai metų, 2500 Lt bauda, konfiskuojant visą jo turtą, bausmę atliekant
sustiprintojo režimo pataisos darbų kolonijoje.
Taip pat skundžiama ir Lietuvos apeliacinio
teismo Baudžiamųjų bylų sky­riaus teisėjų kolegijos 1999 m. birželio 17 d.
nutartis, kuria pirmos instancijos teismo nuosprendis pakeistas. L- Ksi Ming’o
veika perkvalifikuota iš BK 16 str. 2 d. ir BK 821 str. 2 d. į BK 821 str. 2 d. ; iš BK 16 str. 2
d. ir BK 284 str. 1 d. į BK 284 str. 1 d. Pagal BK 821 str. 2 d. paskirtas laisvės
atėmimas dešimčiai metų, 20 MGL (2200 Lt) dydžio bauda, konfiskuojant visą
turtą. Pagal BK 284 str. 1 d. paskirtas laisvės atė­mimas dvejiems metams.
Vadovaujantis BK 42 str. 1 d. bausmės subendrintos apėmimo būdu ir galutinė
bausmė paskirta – laisvės atėmimas dešimčiai metų, 20 MGL (2200 Lt) dydžio
bauda, konfiskuojant visą turtą, bausmę atliekant sustiprintojo režimo pataisos
darbų kolonijoje. Kitą nuosprendžio dalį teisėjų kolegija paliko nepakeistą.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos pranešimą,
prokuroro, prašiusio kasa­­­cinį skundą tenkinti iš dalies – perkvalifikuoti
nuteistojo veiką iš BK 821 str. 2 d. (1997 m. liepos 1d. įstatymo Nr.
VIII–355 redakcija) į BK 821 str. 2 d. (1999 m. liepos 1 d. įstatymo Nr.
VIII–1281 redakcija), paaiškinimų,

nustatė:

L- Ksi Ming’as nuteistas už tai, kad per
tarpininką perdavė valstybės parei­gūnui pinigus už veiksmus, kuriuos
pareigūnas galėjo atlikti eidamas savo pareigas. Be to, veikdamas grupėje iš
anksto susitarusių asmenų, jis nelegaliai gabeno ir slėpė asmenis Lietuvos
Respublikos teritorijoje.
1997 m. rugpjūčio 23 d. L- Ksi Ming’as, iš
anksto susitaręs su H- Min’u (H- Min), atvyko į Š-ių rajone Pabradėje
esantį U-iečių registravimo cent­­­rą (URC) susitikti su šio centro
direktoriumi E. T-, tikėdamasis įkalbėti šį valstybės pareigūną paleisti iš
URC grupę jo tautiečių. E. T-, veikdamas pagal sankcionuotą nusikalstamą
veiklą imituojantį elgesio modelį, tariamai sutiko užmegzti su jais nusi­kalstamus
ryšius. Vėlesniuose susitikimuose H- Min’as, veikdamas L- Ksi Ming’o prašymu
ir jo interesais, susitarė paleisti iš URC Čen Ai Min’ą (Chen Ai Min) ir dar
šešis kinus, žadėdamas sumokėti po 200 dolerių už kiekvieną paleistą žmogų.
Taip E. T- 1997 m. rugsėjo 1 d. tariamai paleido Čen Ai Min’ą, o rugsėjo 2
d. ir kitus šešis kinus, kuriuos, nesuvokdamas nusikaltimo veiksmų pobūdžio, iš
URC išvežė UAB „Kabrioletas” vairuotojas J. Stabinskas automobiliu „Volkswagen
Transporter” (valst. nr. EVE–543). Pakeliui į Vilnių H- Min’as sustabdė taksi
ir, paėmęs tris kinus į savo mašiną „Opel Ascona”, nugabeno nelegalus ir
paslėpė bute, esančiame Kalvari­jų g. 160–96, V-. Kitus tris kinus,
J. Stabinskui atvežus juos į Vilnių prie M-o g. esančios baldų parduotuvės,
pasitiko L- Ksi Ming’as, kuris, atsiskaitęs su taksistu, persodino juos į Sun
Ja Guang’o (Sun Ya Guang) vairuojamą automobilį „Renault21” (valst. nr. CLP
179) ir nuvežė bei paslėpė nelegalus tame pačiame bute (Kalvarijų g. 160–92,
V-).
Tą patį 1997 m. rugsėjo 2 d. vakarą H- Min’as,
veikdamas L- Ksi Ming’o nurodymu, apie 18 val. 45 min. kavinėje „P-a-”
perdavė E. T-i nuteistajam priklausančius 1400 JAV dolerių ir taip
atsiskaitė už išleistus iš URC kinus.
Kasaciniu skundu L- Ksi Ming’as prašo panaikinti
Vilniaus apygardos teis­mo 1999 m. vasario 26 d. nuosprendį bei Lietuvos
apeliacinio teismo 1999 m. birželio 17 d. nutartį ir bylą nutraukti. Kasatorius
nurodo, kad jo kaltė įrodyta vien netiesiogi­niais įrodymais bei nenuosekliais
liudytojų parodymais.
Kaip vienas nuteistojo kaltę pagrindžiančių
įrodymų įvardytas sąrašas prašomų paleisti asmenų, tačiau jis iki šiol
neišverstas. Juk negalima pieštuku padarytų įrašų laikyti tinkamu dokumento
vertimu. Nuteistasis pabrėžia, jog ir apklausų, ir teisminio tardymo metu jis
neigė šio dokumento surašymą bei jo perdavimą H- Min’ui, tačiau nebuvo atlikta
jo rašysenos ekspertizė.
Kasatorius teigia, kad tardymo metu nebuvo
neginčijamai įrodyta, iš kur bu­vo gauti Kinijos Liaudies Respublikos piliečių
pasai ir kas juos gavo, ar jie nebuvo suklastoti, tačiau kaltė dėl jų
inkriminuota jam.
Teismai neatkreipė tinkamo dėmesio į tai, kad
pokalbių su E. T- siekė H- Min’as, tai paliudyjo ir pats E. T-.
Konkrečią pinigų sumą už asmenų palei­di­­mą siūlė taip pat H- Min’as, būdamas
vienas, ir pinigus E. T-i perdavė taip pat jis. Be to, poėmio metu paimti
pinigai nebuvo tirti siekiant nustatyti pirštų anspau­dus – nuteistojo, H-
Min’o ar Sun Ja Guang’o.
H- Min’o teigimu, jam perduotieji pinigai buvo
perskaičiuoti ir įdėti į voką matant bute buvusiems asmenims. Tuo tarpu nė
vienas jų nepaliudijo, kad matė, kaip L- Ksi Ming’as perdavė pinigus H-
Min’ui. Į tai teismai neatkreipė jokio dėmesio.
Nuteistojo L- Ksi Ming’o kasacinis skundas
tenkintinas iš dalies, o pirmosios instancijos teismo nuosprendis ir apeliacinė
nutartis keistini dėl pasikeitusios BK 821 str. redakcijos.
L- Ksi Ming’as nuteistas pagrįstai, nes jo
kaltumas nustatytas byloje surink­tais ir teisiamajame posėdyje išnagrinėtais
įrodymais, visapusiškai, pilnutinai ir objek­t­­­­­y­­­­­­­­­­­­viai juos įvertinus.
Nuteistojo kaltę patvirtina liudytojo H- Min’o, kurio atžvil­­­giu baudžiamoji
byla nutraukta vadovaujantis BK 151 str. , parodymai. Iš teisiamajame posėdyje
perskaitytų H- Min’o parodymų matyti, kad L- Ksi Ming’o, mokančio tik kinų
kalbą, prašymu jie abu važiavo pas U-iečių registravimo centro prie
Lietuvos VRM direktorių E. Tuinylą dėl Čen Ai Ming’o bei dar šešių kinų
išleidimo iš URC, žadėdami sumokėti po 200 JAV dolerių už kiekvieną.
L-ytojas E. T-, veikęs pagal nusikalstamą
veiką imituojantį elgesio modelį, H- Min’o parodymus patvirtino. Jis parodė,
kad pas jį buvo L- Ksi Ming’as ir H- Min’as, mokantis kalbėti rusiškai.
E. T- supratęs, kad H- Min’as yra kaip vertėjas, nes jis kiniškai
tardavęsis su L- Ksi Ming’u. Kalbėta apie Čen Ai Min’o, vadinamo Bao, ir kitų
kinų išleidimą iš URC. L-ytojas susitikimo pokalbį įrašęs į magnetofono
juostelę. Vėliau jis su H- Min’u susitikdavęs mieste ir šis jam sakęs, kad
veikia L- Ksi Ming’o vardu, perdavęs jam kinų pasus, o šiuos išleidus iš URC,
„Plen­­­­­­­­­­­­to” kavinėje perdavęs jam geltoną voką.
Tokie liudytojų parodymai yra įtikėtini, nes L-
Ksi Ming’as, mokantis tik kinų kalbą, be vertėjo tartis ir bendrauti su
pareigūnais dėl kinų išleidimo iš URC negalėjo.
L-ytojas J. Stabinskas parodė, kad jis atvežęs
iš Pabradės URC tris kinus į Vilnių prie baldų parduotuvės. Ten jį sustabdę du
kinai, ir L- Ksi Ming’as jam sumo­kėjęs už tai 190 Lt.
Byloje nustatyta, kad visi išleisti iš URC kinai
buvo slepiami V-, Kal­­­­­­­­­va­­­­­­ri­­jų g. 160–92, o L- Ksi Ming’as
jais rūpinosi, pirko jiems maisto. Tačiau jie buvo sulaikyti policijos
pareigūnų.
L- Ksi Ming’o kasacinio skundo teiginys, kad
kinų sąrašas byloje neišverstas į lietuvių kalbą, yra nepagrįstas. Sąraše yra
pavardės, parašytos kinietiškais hierogli­fais, tačiau kiekviena pavardė
parašyta ir lotyniškam raidėm (T. 1, b. l. 191–192).
Esminių baudžiamojo proceso įstatymų pažeidimų
byloje nenustatyta.
Nuteistojo L- Ksi Ming’o nusikalstama veika
pagal BK 284 str. 1 d. kvalifi­kuota teisingai.
L- Ksi Ming’as pagal BK 821 str. 2 d. nuteistas už tai,
kad veikdamas grupėje iš anksto susitarusių asmenų nelegaliai gabeno ir slėpė
asmenis Lietuvos Respublikos teritorijoje, t. y. pagal tris BK 821 str. kvalifikuojančius
požymius. Jo nusikalstamos veikos padarymo metu galiojo BK 821 str. 1997 m. liepos 23 d.
įstatymo Nr. VIII–355 redakcija. Tačiau šio įstatymo redakcija pasikeitė, ir
dabar galioja BK 821 str. 1999 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. VIII–1281,
įsigaliojusio 1999 m. liepos 30 d. , redak­cija, kurioje iš viso nėra
kvalifikuojančio požymio – grupės iš anksto susitarusių asmenų. Tačiau liko
kvalifikuojantys požymiai – neteisėtai valstybės sieną perėjusių asmenų
slėpimas (BK 821 str. 1 d. ) ir jų gabenimas (BK 821 str. 2 d. ). Be to, dabartinio
BK 821 str. 1 d. ir 2 d. sankcijos yra žymiai švelnesnės.
BK 7 str. 2 d. numato, kad įstatymas,
panaikinantis veikos nusikalstamumą arba kitokiu būdu palengvinantis veiką
padariusiojo asmens padėtį, turi grįžtamąją galią, tai yra taikomas asmenims,
padariusiems veiką iki tokio įstatymo įsigaliojimo. T-ėl L- Ksi Ming’o veika
turi būti perkvalifikuota pagal BK 821 str. naująją redak­ciją.
Teisėjų kolegija laiko, kad L- Ksi Ming’o nusikalstama veika atitinka dabar
veikiančio BK 821 str. 2 d. Perkvalifikavus L- Ksi Ming’o veiką pagal naująją BK 821 str. 2 d. redakciją, jam
skirtina minimali sankcijoje numatyta laisvės atėmimo bausmė su bauda taikant
BK 35 str. , nes pagal nusikaltimo padarymo metu galiojusią BK 821 str. 2 d. redakciją jam
taip pat buvo paskirta minimali sankcijoje numatyta laisvės atėmimo bausmė su
bauda, konfiskuojant visą jo turtą.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 429 str. 6
p. , 430 ir 4301 str. , teisėjų kolegija

nutarė:

Vilniaus apygardos teismo 1999 m. vasario 26 d.
nuosprendį ir Lietu­­vos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų
kolegijos 1999 m. birželio 17 d. nutartį pakeisti: perkvalifikuoti L- Ksi
Ming’o nusikalstamą veiką iš BK 821 str. 2 d. (1997 m. liepos 23 d. įstatymo Nr.
VIII–355 redakcija) į BK 821 str. 2 d. (1999 m. liepos 1 d. įstatymo Nr.
VIII–1281 redakcija) ir, pritaikius BK 35 str. , paskirti jam laisvės atėmimą
penkeriems metams su 20 MGL (2200 Lt) dydžio bauda, konfiskuo­jant visą turtą.
Vadovaujantis BK 42 str. šią bausmę subendrinti apėmimo būdu su Lietuvos
apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. bir­že­­­­­­­­lio
17 d. nutartimi paskirta bausme pagal BK 284 str. 1 d. ir paskirti jam galutinę
bausmę – laisvės atėmimą penkeriems metams su 20 MGL (2200 Lt) dydžio bauda,
konfiskuojant visą jo turtą, atliekant bausmę sustiprintojo režimo pataisos
darbų kolonijoje.
Kitą nuosprendžio ir nutarties dalį palikti
nepakeistą.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                             V.
P-a-

Teisėjai                                                                                                 A.
P-is
                                                                                                                        I.
S-ė

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.70504 sekundės -