Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13590: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 3. Esminis baudžiamojo
proceso įstatymo pažeidimas
(BPK 382 ir 389 str. )

Panaikinta apeliacinės instancijos teismo
nutartis, nes teismas iš esmės pažei­­dė baudžiamojo proceso įstatymą, kadangi
priėmė procesinį dokumentą, kuris įstatymo nenumatytas: šis teismas,
konstatavęs, kad teisiamojo veiksmuose nėra nusikaltimo sudėties, priėmė
nutartį nutraukti bylą. Tuo tarpu BPK 389 straipsnis reikalauja, kad nesant
teisiamojo veiksmuose nusikaltimo sudėties apeliacinės instancijos teis­mas
priima naują – išteisinamąjį nuosprendį.

P-šėjas V. A-ukas                                                        Kasacinė byla Nr. 2K–756/1999 m.

NUTARTIS

1999 m. lapkričio 9 d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko J. R-o,
teisėjų A. R-ės ir V. A-uko,
sekretoriaujant R. B-ei,
dalyvaujant prokurorui P. M-ui, gynėjui
adv. I. B-ui,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal
Šiaulių apygardos prokuratū­­­­­­­­­­­­­­­-ros vyriausiojo prokuroro
pavaduotojos A. S-ės kasacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo
Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. birželio 30 d. nutarties.
R-iškio rajono apylinkės teismo 1999 m.
balandžio mėn. 14 d. nuo­sprendžiu, A. R-laukis pripažintas kaltu ir nuteistas
pagal BK 293 str. 1 d. laisvės atėmimu šešiems mėnesiams be baudos. Taikant BK
471 str. paskirtosios laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas vieneriems
metams.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo V. A-uko
pranešimą, prokuroro, prašiusio kasacinį skundą patenkinti, gynėjo, prašiusio
kasacinį skundą atmesti, paaiškinimų,

nustatė:

A. R-laukis nuteistas už tai, kad jis 1998 m.
vasario 5 d. apklausiamas kaip liudytojas R-iškio r. tardymo poskyryje,
atliekant parengtinį tyrimą baudžiamo­­­jo­­­­­­­je byloje dėl tyčinio
apysunkio kūno sužalojimo padarymo A. G-užauskui, prieš apklau­­są išaiškinus
jam jo pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos BPK 178 str. – teisingai
papasakoti visa, kas jam žinoma byloje, taip pat išaiškinus jam apie jo
atsakomybę už žinomai melagingus parodymus pagal Lietuvos Respublikos BK 293
str. , tyčia davė melagingus parodymus, siekdamas, kad A. Gabenis išvengtų
atsakomybės, t. y. parodė, kad 1997 m. rugpjūčio mėn. (dienos tiksliai
nepamena), apie 9 val. ryto, R-iškio r. , A-upių k. , važiuodamas dviračiu
pro A. Gabenio kiemą nematė, kad A. Gabenis būtų mušęs A. G-užauską, o
nagrinėjant baudžiamąją bylą dėl tyčinio apysunkio kūno sužalojimo padarymo
A. G-ušauskui R-iškio rajono apylinkės teisme 1998m. spalio 6 d.
liudytojui A. R-laukiui išaiškinus atsakomybę, numatytą BK 293 str. , už
žinomai melagingų parodymų davimą, apklausiamas kaip liudytojas A. R-laukis
pakeitė savo anksčiau duotus parodymus ir parodė, kad 1997 m. rugpjūčio mėn.
važiuodamas pro A. Gabenio kiemą matė, kad kieme ant žemės gulėjo žmogus, o
A. Gabenis buvo pakėlęs koją ir spardė gulintį žmogų.
Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegija 1999 m. birželio 30 d. nutartimi R-iškio r.
apylinkės teismo 1999 m. balandžio 14 d. nuo­sprendį, kuriuo A. R-laukis
nuteistas pagal BK 293 str. 1 d. panaikino ir baudžiamą­ją bylą nutraukė,
nesant A. R-laukio veikoje nusikaltimo įvykio (BPK 5 str. 1 p. ).
Kasaciniu skundu Šiaulių apygardos prokuratūros
vyriausiojo prokuroro pavaduotoja A. S-ė prašo panaikinti Šiaulių
apygardos teismo 1999 m. bir­želio 30 d. nutartį ir perduoti bylą iš naujo
nagrinėti apeliacine tvarka.
Kasaciniame skunde nurodoma, kad apeliacinės
instancijos teismo nutartis naikintina dėl esminių baudžiamojo proceso įstatymo
pažeidimų, padarytų nagrinėjant bylą apeliacine tvarka. Apeliacinės instancijos
teismas nutartyje nurodo, kad, nagri­nėjant teisme A. Gabenio bylą, protokole užfiksuoti
dvejopi prieštaringi nuteistojo A. R-laukio parodymai, ir jo parodymuose
esantys prieštaravimai turi būti aiškinami A. R-laukio naudai. Kasatoriaus
teigimu, parengtinio tardymo metu A. R-laukis paaiškino, jog nematė, kad
A. Gabenis būtų mušęs A. G-ušauską (b. l. 8–10). Teisme posėdžio metu
A. R-laukis parodė, kad matė, kaip A. Gabenis spardė koja gulintį žmogų. Taip
pat jis nurodė, kad teisme sako tiesą, nors parengtinio tardymo metu aiškino
priešingai, nes galvojo, kad teisiamasis su nukentėjusiuoju susitaikys, be to
vėliau jį A. gabenis yra pastūmęs,
dėl ko jis jaučia jam pyktį (b. l. 17–19). Apeliacinės instancijos teismas
neįvertino, kad remiantis A. R-laukio parodymais buvo priimtas apkaltinamasis
nuosprendis A. Gabenio atžvilgiu. Teismas, anot kasatoriaus, pažeidė BPK 18 str
įpareigojimus pilnutinai ir objektyviai ištirti bylos aplinkybes bei neįvyk­­­­dė
BPK 76 str. reikalavimų įvertinti įrodymus pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą
visapusiš­ku ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu.
Apeliacinės instancijos teismas nutarties rezoliucinėje dalyje nenurodė
baudžiamojo įstatymo dalies (BK 293 str. ).
Kasacinis skundas tenkintinas iš dalies.
Pagal BPK 19 str. baudžiamųjų bylų proceso tvarką
nustato baudžiamojo proceso įstatymai, galiojantys atitinkamai kvotos,
parengtinio tardymo ir teisminio bylos nagrinėjimo metu.
Taigi, nagrinėjant 1999 m. birželio 30 d.
apeliacine tvarka A. R-laukio baudžiamąją bylą, galiojo nauja BPK 389 str.
redakcija (įsigal. 1999 m. sausio 1 d. ). Tačiau apeliacinės instancijos teismas
padarė esminį baudžiamojo proceso įstatymo pažei­­­­dimą, nes priėmė procesinį
dokumentą, kuris nėra įstatymo numatytas. BPK 389 str. numato pagrindus
panaikinti pirmosios instancijos teismo apkaltinamąjį nuosprendį ir priimti
naują nuosprendį.
Pagal įstatymo nuostatas, jei apeliacinės
instancijos teismas teismo posė­­dyje padaro išvadą, jog yra aplinkybių,
darančių baudžiamąją byla negalima (BPK 5 str. 1 p. ), t. y. nesant nusikaltimo
įvykio, tai teismas priima išteisinamąjį nuosprendį, o ne kitokį procesinį
dokumentą.
Apeliacinės instancijos teismas nesilaikė minėto
įstatymo reikalavimo, todėl šio teismo nutartis naikintina (BPK 382 str. 1 d. ).
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos BPK 429 str. 1 d. 5 p. , 430 ir 4301 str. ,

nutarė:

Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegijos 1999m. birželio 30 d. nutartį A-o R-laukio
baudžiamojoje byloje panaikinti ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti apeliacine
tvarka tam pačiam teismui kitos teisėjų sudėties.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                         J.
R-a-

Teisėjai                                                                                                             A.
R-ė

                                                                                                                               V.
A-ukas


Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.70639 sekundės -