Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13574: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 7. P-aukimo
baudžiamojon atsakomybėn senatis (BK 49 str. )

Panaikinta apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio dalis dėl nuteistojo
pripažinimo kaltu ir nuteisimo pagal BK 277 str. 1 d. ir byla jo atž­­vilgiu
nutraukta, nes, remiantis BK 49 str. 1 d. 2 p. , šiai veikai yra suėję
patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminai.

P-šėjas E. B-a-                                                       Kasacinė byla Nr. 2K–643/1999 m.

nutartis

1999 m. gruodžio 7 d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko J. T-iaus, teisėjų
A. P-io ir E. B-o,
sekretoriaujant D. K-ei,
dalyvaujant prokurorui F. L-iui, gynėjai
S. R-ei, nuteistajam P. K-ui,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal
nuteistojo P. K-aus kasa­cinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo
Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. gegužės 13 d. nuosprendžio,
kuriuo panaikinta Mažeikių rajono apylinkės teismo 1998 m. rugsėjo 16 d.
nuosprendžio dalis dėl jo išteisinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 277 str. 1
d. P-a- K-us pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 277 str. 1 d. 200
MGL (9600 Lt) bauda.
Kita Mažeikių rajono apylinkės teismo 1998 m.
rugsėjo 16 d. nuosprendžio dalis, kurioje P. K-us išteisintas pagal BK 207
str. 2 d. , o B. J-montas nuteistas pagal BK 97 str. (1982 m. gruodžio 29 d.
redakcija) ir BK 291 str. 2 d. (1994 m. liepos 19 d. redakcija), palikta
nepakeista. Nuteistojo B. J-monto atžvilgiu minėtas teismo sprendimas kasacine
tvarka nėra skundžiamas.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą,
nuteistojo ir jo gynėjos, prašiu­sių kasacinį skundą patenkinti, bei prokuroro,
prašiusio kasacinį skundą tenkinti iš dalies, paaiškinimų,

nustatė:

P. K-us buvo kaltinamas ir atiduotas teismui
už tai, kad nuo 1994 m. gegu­žės 17 d. iki 1994 m. gegužės 27 d. , iš anksto
susitaręs ir veikdamas kartu su B. J-montu, siekdamas apgaule išvengti mokesčių
mokėjimo valstybei, B. J-mon­to vardu iš AB „Mažeikių nafta” nupirko 279 551 kg
benzino A–92 už 194 327 Lt,
135 526 kg benzino A–76 už 92 152 Lt, 109 267 kg dyzelinio kuro už 65 559 Lt,
tačiau nesumokėjo 168 924 Lt akcizo ir pridėtinės vertės mokesčių, taip
padaryda­mas valstybei žymią žalą.
P. K-us taip pat buvo kaltinamas ir atiduotas
teismui už tai, kad 1994 m. gegužės 17–27 d. suklastojo oficialius dokumentus –
prekių gabenimo važtaraščius, krovinių deklaracijas, kuriuose buvo įrašomi ne
jo, kaip pirkėjo, bet B. J-monto anketiniai duomenys. Dėl to buvo padaryta
valstybei 168 924 Lt materialinė žala.
Mažeikių rajono apylinkės teismo 1998 m. rugsėjo
16 d. nuosprendžiu P. Ku­bilius pagal BK 207 str. 2 d. ir BK 277 str. 1 d. buvo
išteisintas nesant jo vei­ko­­je nusikaltimo sudėties.
Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegija, išna­grinėjusi baudžiamąją bylą apeliacine tvarka
pagal Mažeikių rajono apylinkės prokuratūros apeliacinį skundą, Mažeikių rajono
apylinkės teismo nuosprendžio dalį dėl P. K-aus išteisinimo pagal BK 277
str. 1 d. panaikino, P-ą K-ų pripažino kaltu ir nuteisė pagal BK 277 str.
1 d. už tai, kad 1994 m. gegužės 17–27 dienomis, veikdamas kartu su nuteistuoju
B. J-montu, siekdamas apgaule išvengti mokėti nustatytus akcizo ir pridėtinės
vertės mokesčius, B. J-monto vardu iš AB „Mažeikių nafta” nupirko 279 551 kg
benzino A–92 už 194 327 Lt, 135 526 kg benzino A–76 už 92 152 Lt ir 109 267 kg
dyzelinio kuro už 65 559 Lt ir nesumokėjo 168 924 Lt akcizo bei pridėtinės
vertės mokesčių, taip padarydamas valstybei 168 924 Lt turtinę žalą.
Kasaciniame skunde nuteistasis P. K-us prašo
Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m.
gegužės 13 d. nuosprendį panaikinti dėl padarytų esminių baudžiamojo proceso įstatymo
pažeidimų bei netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo. P. K-us skunde
nurodo, jog Šiaulių apygardos teismas priėmė nuosprendį, remdamasis nuteistojo
B. J-monto, liudytojų R T-iauto ir R. J-o parodymais, kurie nebuvo tirti
teisminio tardymo metu pirmosios instancijos teisme, o apeliacinės instancijos
teisme teisminis tardymas apskritai nebuvo atliekamas. Taip pat apeliacinės
instancijos teismas viršijo apeliacinio skundo ribas, nes pablogino nuteistojo
B. J-monto, su kuriuo apeliacinis skundas visiškai nebuvo susijęs, padėtį,
nustatydamas, jog BK 277 str. 1 d. numatytą nusikaltimą jis padarė iš anksto
susitaręs ir veikdamas kartu su P. K-umi. Tokiu būdu apeliacinės instanci­jos
teismas iš esmės pažeidė baudžiamojo proceso įstatymo reikalavimus.
Be to, kasatorius skunde tvirtina, jog
apeliacinės instancijos teismas netinka­mai pritaikė baudžiamąjį įstatymą.
Šiaulių apygardos teismo 1999 m. gegužės 13 d. nuosprendžiu P. K-us buvo
pripažintas kaltu ir nuteistas už nusikaltimą, padarytą 1994 m. gegužės 17–27
dienomis. P-aukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminas už minėto
nusikaltimo, numatyto BK 277 str. 1 d. , padarymą yra treji metai nuo
nusikaltimo padarymo dienos (BK 49 str. 1 d. 2 p. ). Kadangi nuo minėto nusikal­ti­mo
padarymo iki apkaltinamojo nuosprendžio P. K-aus atžvilgiu priėmimo yra
praėję daugiau nei treji metai, kasatoriaus teigimu, apeliacinės instancijos
teismas netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą ir nuteisė jį pasibaigus
patraukimo baudžia­mojon atsakomybėn senaties terminams (BPK 5 str. 1 d. 3 p. ).
Apibendrindamas P. K-us kasaciniame skunde
prašo Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999
m. gegužės 13 d. nuosprendį panaikinti ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti
apeliacine tvarka.
Kasacinis skundas iš dalies tenkintinas.
P-a- K-us pagal BK 277 str. 1 d. nuteistas
už nusikalstamus veiksmus, padarytus 1994 m. gegužės 17–27 dienomis.
Apkaltinamasis nuosprendis jo atžvilgiu priimtas 1999 m. gegužės 13 d. , t. y.
praėjus beveik penkeriems metams nuo nusi­kaltimo padarymo.
P. K-ui inkriminuoto BK 277 str. 1 d. sankcija
numato pataisos darbus iki dvejų metų arba baudą. BK 49 str. 1 d. 2 p. už tokio
nusikaltimo padarymą numato trejų metų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn
senaties terminą. Šiam termi­­nui suėjus, nusikaltimą padaręs asmuo nebegali
būti traukiamas baudžiamojon atsako­mybėn. P. K-aus atžvilgiu toks terminas
buvo suėjęs iki apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo. Byloje nėra duomenų, kad
šiuo konkrečiu atveju senaties terminas, kaip numato BK 49 str. 2 ir 3 dalys,
būtų nutrūkęs dėl naujo nusikaltimo padarymo arba sustojęs dėl asmens
pasislėpimo nuo tardymo ar teismo. T-ėl atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo pateiktą naują patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties
interpretavimą, taikant BK 49 str. , pagal kurį senaties termino eigą pabaigia
ne asmens patraukimas kaltinamuoju ar kita tarpinė baudžiamojo proceso
įstatymuose nustatyta baudžiamosios bylos tyrimo stadija, bet nuosprendžio
priėmimas, darytina išvada, kad P. K-us negali būti nuteistas dėl to, kad
nuo atitinkamų faktų, kurių pagrindu jam buvo iškelta baudžiamoji byla, yra
suėjęs įstatymo numatytas senaties terminas. Pagal BPK 5 str. 1 d. 3 p. tokiu
atveju byla turi būti nutraukiama, o pagal BPK 426 str. 3 d. teismas tai gali
padaryti nagrinėdamas kasacinę bylą.
Kito šioje byloje nuteisto ir skunde minimo
asmens – B. J-monto atžvilgiu patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties
terminas pagal jam inkriminuotą BK 291 str. 2 d. yra ilgesnis ir iki priimant
nuosprendį nebuvo suėjęs.
Likusieji kasacinio skundo fragmentai vertintini
kaip antriniai, t. y. subordinuoti šioje byloje svarbiausiam – patraukimo
baudžiamojon atsakomybėn senaties klausimui, todėl atskiro aptarimo
nebereikalauja.
Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos BPK 4181, 429 str. 2 p. , 430 ir 4301 str. , teisėjų kolegija

nutarė:

Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegijos
1999 m. gegužės 13 d. nuosprendžio dalį dėl P-o K-aus pripažinimo kaltu
pagal Lietuvos Respublikos BK 277 str. 1 d. ir nuteisimo 200 MGL (9600 Lt)
bauda panai­kinti ir bylą P. K-aus atžvilgiu nutraukti. Kitą nuosprendžio
dalį palikti galioti.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                             J.
T-ius

Teisėjai                                                                                                 A.
P-is
                                                                                                                        E.
B-a-

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.72296 sekundės -