Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13577: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 10. Esminis baudžiamojo
proceso įstatymo pažeidimas
(BPK 382 str. 1 d. )

Panaikintas apylinkės teismo nuosprendis ir byla perduota iš naujo
nagrinėti šiam teismui, nes teismas iš esmės pažeidė baudžiamojo proce­­so
įstatymą: atidavus kaltinamąjį teismui pagal BK 271 str. 2 d. , teismas, išna­grinėjęs
bylą,veiką perkvalifi­ka­vo į BK 16 str. 2 d. ir 271 str. 1 d. ir surašė
sutrumpintą aprašomąją nuosprendžio dalį, tuo pažeisdamas BPK 3461
str. 1 d. , draudžiančią taip surašyti nuosprendį, jeigu teisme pakeičia­mas
kaltinimas. Teismas padarė dar ir kitokių baudžiamojo proceso įstatymo
pažeidimų.

P-šėja A. R-ė                                                                Kasacinė byla Nr. 2K–926, 1999 m.

NUTARTIS

1999 m. gruodžio 14 d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko V. A-uko, teisėjų
J. T-iaus, A. R-ės,
sekretoriaujant R. B-ei,
dalyvaujant prokurorui A. M-ai,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal
Lietuvos Respublikos gene­ralinio prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą dėl
Tauragės rajono apylinkės teismo 1999 m. rugpjūčio 5 d. nuosprendžio, kuriuo
T. Ž-s nuteistas pagal Lietuvos Res­­pub­­likos BK 16 str. 2 d. , 271 str.
1 d. laisvės atėmimu šešiems mėnesiams. Pritaikius BK 471 str. paskirtos bausmės
vykdymas atidėtas vieneriems metams, įpareigojant jį be organo, prižiūrinčio
bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo nekeisti gyvenamosios vietos.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos
A. R-ės pranešimą, prokuroro, prašiusio kasacinį skundą patenkinti,
paaiškinimų,

nustatė:

T. Ž-s nuteistas už tai, kad 1999 m. gegužės
2 d. apie 17 val. Tauragėsm. , Š-io g. 1, per tvorą įsibrovė į UAB „A-ga”
teritoriją ir iš ten buvusių R. Ozgirdui priklausančių automobilių pagrobė 200
Lt vertės du radiatorius ir juos permetė už UAB „A-ga” teritorijos tvoros; be
to, pasikėsino pagrobti 18 Lt vertės šešis varinius stabdžių vamzdelius, 25 Lt
vertės varinį tepalo radiatorių, 200 Lt vertės radiatorių. Iš viso jis norėjo
pagrobti materialinių vertybių už 243 Lt, tačiau jų nepagrobė, nes buvo
R. Ozgirdo sulaikytas.
Kasaciniu skundu prašoma priimtą nuosprendį dėl
padarytų esminių baudžia­mojo proceso įstatymo pažeidimų panaikinti ir bylą
perduoti iš naujo nagrinėti apylin­kės teisme. Nurodoma, kad T. Ž-s
teismui buvo atiduotas pagal BK 271 str. 2 d. Teismas jo veiką perkvalifikavo į
BK 16 str. 2 d. , 271 str. 1 d. ir nuosprendyje nenurodė tokio veikos
kvalifikavimo motyvų. Kasatoriui neaišku, kodėl atsisakyta kaltinimo
įsibraunant į negyvenamąsias patalpas ir kodėl veika pripažinta nebaigta.
Kasatorius teigia, kad surašydamas sutrumpintą
nuosprendį teismas pažei­dė BPK 3461 str. reikalavimus, draudžiančius surašyti sutrumpintą
nuosprendį tais atve­jais, kai teisme pakeičiamas kaltinimas ir dėl to būtina
pritaikyti kitą baudžiamąjį įstatymą.
Taipogi skunde nurodoma, kad nagrinėjant bylą
buvo suvaržytos ir nuken­tėjusiojo R. Ozgirdo teisės, numatytos BPK 60 str. 3 d.
4 p. Pastarajam nebuvo pranešta apie teismo posėdį, teismo šaukimas jam
neįteiktas.
Teismas, nenurodydamas jokių motyvų, sumažino
pagrobtų radiatorių vertę ir neaišku kodėl konstatavo, jog T. Ž-s kėsinosi
pagrobti materialinių vertybių už 243 Lt, kai tuo tarpu atskirai išvardyto
turto vertė yra didesnė. Tokie R. Ozgirdui priklausančio turto vertės
pakeitimai, atimant galimybę nukentėjusiajam šiuo klausi­mu duoti paaiškinimus,
taipogi, kasatoriaus nuomone, suvaržė pastarojo teises.
R. Ozgirdo teisių suvaržymu kasatorius laiko ir
tai, kad šis nežinojo apie T. Žostautui priimto nuosprendžio paskelbimą ir taip
neteko galimybės nesutikti su priimtu nuosprendžiu bei jį apskųsti.
Kasacinis skundas tenkintinas.
Tauragės rajono apylinkės teismo nuosprendis
naikintinas dėl teismo padarytų esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų.
BPK 3461 str. pasakyta, kad
apylinkės teisėjas, surašydamas apkaltinamąjį nuosprendį bylose, kai asmenys
nuteisiami už nusikaltimus, kurie nėra sunkūs, ir teisiamieji prisipažįsta kaltais,
taip pat bylose, kurios buvo ištirtos sumarinio proceso tvarka, gali nedėstyti
BPK 346 str. 1 d. 2–5 punktuose numatytų aplinkybių. Tačiau tame pačiame
straipsnyje pasakyta, kad neleidžiama surašyti sutrumpintos apra­šomosios
nuosprendžio dalies tais atvejais, kai teisme pakeičiamas kaltinimas ir dėl to
būtina pritaikyti kitą baudžiamąjį įstatymą.
T. Ž-s buvo kaltinamas ir atiduotas teismui
pagal BK 271 str. 2 d. Teis­mas išnagrinėjęs bylą T. Žostauto veiką
perkvalifikavo į BK 16 str. 2 d. ir 271 str. 1d.
Tokiu būdu teismas pakeitė kaltinimą, pritaikė
kitą baudžiamąjį įstatymą, o tai yra aplinkybės, draudžiančios sutrumpinti
aprašomąją nuosprendžio dalį.
Surašydamas sutrumpintą nuosprendžio aprašomąją
dalį teismas iš esmės pažeidė baudžiamojo proceso įstatymą, suvaržė proceso
dalyvių teises žinoti teismo priimto sprendimo veikos kvalifikavimo motyvus
(BPK 382 str. 1 d. ).
Iš bylos duomenų matyti, kad nukentėjusiajam
R. Ozgirdui apie bylos nagri­nėjimo laiką ir vietą nebuvo žinoma, teismo
šaukimas jam nebuvo įteiktas.
Nukentėjęs R. Ozgirdas šioje byloje pripažintas ir
civiliniu ieškovu. Nutarime pripažinti civiliniu ieškovu nurodyta, kad šiuo
nusikaltimu jam padaryta 400 Lt materialinė žala (b. l. 24). Iš jo vėlesnių
apklausų visiškai neaišku, ar jis turi kokių nors materialinių pretenzijų
T. Žostautui, ar, grąžinus radiatorius, laikytina, kad jam materialinės žalos
nepadaryta.
BPK 295 str. pasakyta, kad neatvykus
nukentėjusiajam, teismas, išklausęs teisminio nagrinėjimo dalyvių nuomonių,
išsprendžia klausimą, ar nagrinėti bylą, ar atidėti ją priklausomai nuo to, ar
galima nesant nukentėjusiajam pilnutinai išaiškinti visas bylos aplinkybes ir
apginti jo teises bei teisėtus interesus.
Teisėjų kolegija daro išvadą, kad teismas, bylą
išnagrinėjęs nedalyvaujant nukentėjusiajam, taipogi iš esmės pažeidė
baudžiamojo proceso įstatymą (BPK 382 str. 1 d. ).
BPK 60 str. pasakyta, kad nukentėjusysis turi
teisę dalyvauti teisminiame nagrinėjime. Tinkamai nepranešus apie teismo
posėdžio vietą ir laiką, nukentėjusysis šia savo teise negalėjo pasinaudoti. Jo
nedalyvavimas teismo procese sutrukdė teismui pilnutinai išaiškinti visas bylos
aplinkybes ir apginti jo teises bei teisėtus interesus. Be to, atkreiptinas
dėmesys į tai, kad nesant byloje duomenų, jog nukentėjusiajam pra­nešta apie
teismo posėdį, proceso dalyviai buvo informuoti, kad jam apie bylos nagri­nėjimą
pranešta, o tai galėjo turėti įtakos sprendžiant klausimą dėl galimybės
nagrinėti bylą nedalyvaujant nukentėjusiajam.
Esant minėtiems esminiams baudžiamojo proceso
įstatymo pažeidimams, pri­imtas nuosprendis negali būti laikomas teisėtu ir
pagrįstu, ir tai yra vada, numatyta BPK 4181 str. , jam panaikinti.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos BPK 429 str. 3 p. , 430 ir 4301 str. ,

nutarė:

Tauragės rajono apylinkės teismo 1999 m.
rugpjūčio 5 d. nuosprendį panai­kinti ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti
apylinkės teismui.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                             V.
A-ukas
Teisėjai                                                                                                 J.
T-ius
A. R-ė
Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.68314 sekundės -