Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13591: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 21. Piktybinis
chuliganizmas (BK 225 str. 3 d. )

Pakeisti teismų sprendimai ir veika iš BK 225 str. 3 d. perkvalifikuota į
BK 225 str. 2 d. , kadangi nuteistasis, padarydamas chuliganiškus veiksmus,
peilį panaudojo ne nukentėjusiojo kūnui, o jo turtui sužaloti – pradūrė guminę
valtį, kuria plaukė žmonės.

P-šėjas V. M-a-                                          Kasacinė byla Nr. 2K–109, 2000 m.

NUTARTIS

2000 m. vasario 15 d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko J. R-o,
teisėjų A. R-ės ir V. M-o,
sekretoriaujant E. K-ei,
dalyvaujant prokurorui G. G-ui, gynėjai adv. V. R. L-enei,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal
nuteistojo G-o Š-ės kasacinį skundą dėl R-iškio rajono apylinkės
teismo 1999 m. kovo 24 d. nuo­sprendžio, kuriuo G-a- Š-ė pripažintas
kaltu padaręs nusikaltimą, numatytą BK 225 str. 3 d. , ir nuteistas laisvės
atėmimu trejiems metams. Vadovaujantis BK 43 str. prie paskirtosios bausmės
pridėta 1993 m. gruodžio 22 d. nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmės
dalis – laisvės atėmimas dviem mėnesiams, ir galutinė bausmė paskirta laisvės
atėmimas trejiems metams dviem mėnesiams, šią bausmę atliekant griežtojo režimo
pataisos darbų kolonijoje.
Iš G. Š-ės priteista K. P-iui 1500 Lt žalai
atlyginti.
Skundžiama ir Šiaulių apygardos teismo
Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. lapkričio 4 d. nutartis,
kuria nuteistojo G. Š-ės apeliacinis skun­das atmestas.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo V. M-o
pranešimą, gynėjos, prašiusios kasacinį skundą patenkinti, prokuroro, prašiusio
skundą atmesti, paaiškinimų,
nustatė:

G. Š-ė nuteistas už tai, kad 1996 m. rugpjūčio 3
d. apie 16 val. , R-iškio rajono Gomertos ežere,
girtas tyčia peiliu pradūrė guminę valtį, dėl ko du nukentėju­sieji įkrito į
vandenį. Šie jo veiksmai šiurkščiai pažeidė viešąją
tvarką ir parodė aiškų visuomenės negerbimą bei pasižymėjo ypatingu įžūlumu ir
buvo padaryti naudojant peilį, turint teistumą už chuliganizmą.
Kasaciniu skundu nuteistasis G. Š-ė prašo
panaikinti ankstesnius teismų sprendimus ir bylą nutraukti, nes netinkamai
pritaikytas baudžiamasis įstatymas bei neįrodytas jo dalyvavimas nusikaltimo
padaryme.
Kasatorius nurodo, jog teismai klaidingai nustatė
motyvą, dėl kurio kilo incidentas tarp jo ir nukentėjusiųjų. Teismo nustatyta,
jog nukentėjusieji, žvejodami ežere iš valties, leido daugiau skritulių negu
leidžia žvejybos taisyklės, taip jas pažeis­dami, ir jis, kaip žvejys mėgėjas,
norėjo išsiaiškinti su pažeidėjais, liepdamas jiems plaukti į krantą, nes
pažeidėjai žvejojo jų būrelio išsinuomotame ežere. Taigi jo tyčia nebuvo
nukreipta į viešosios tvarkos pažeidimą. Teismai šios
aplinkybės ir paskatų visiškai neaptarė, todėl jis mano, jog jo veika
kvalifikuota neteisingai.
Kasatoriaus nuomone, nukentėjusiųjų parodymai
nepatvirtinti kitais byloje esančiais įrodymais, be to, teismas dalimi jų
nepatikėjo, todėl nebuvo galima jais rem­­tis. Taip pat teismas nepagrįstai
rėmėsi mažamečių liudytojų S. A-io, M. A-io ir S. G-o parodymais,
duotais parengtinio tyrimo metu, nes teis­me jie šiuos parodymus įtikinamai
paneigė. Jo parodymai nuoseklūs, juos patvirtina liudytojų D. S-o,
A. B-o, J. G-o, E. J-o, V. ir V. Larčenkų
parodymai, todėl, kasatoriaus nuomone, jo dalyvavimas nusikaltimo padaryme –
neįrodytas.
Kasacinis skundas tenkintinas iš dalies.
Nukentėjusiųjų K. P-io ir D. Š-io
parodymais bei bylos medžiaga nustatyta, kad jie, žvejodami Gomertos
ežere, pažeidė Žūklės taisykles, nes iš val­ties leido daugiau skritulių negu
priklausė (t. 1, b. l. 99–100), todėl nuteistojo G. Š-ės pradiniai veiksmai
(priplaukimas ir noras su pažeidėjais išsiaiškinti) neturėjo chuliga­niškų
paskatų. Tačiau tolimesni nuteistojo G. Š-ės veiksmai – atsisakius nukentė­jusiesiems
plaukti su juo jų valties pradūrimas, buvo neadekvatūs
situacijai ir perėjo į chuliganiškus.
Nuteistojo G. Š-ės kaltė padarius chuliganizmą
yra įrodyta.
Nukentėjusiųjų K. P-io ir D. Š-io
parodymai, kad nuteistasis peiliu pradūrė K. P-io guminę valtį ir jie
įkrito į ežero vandenį, yra nuoseklūs, juos patvirtino liudytojai N. Gradauskienė, K. P-is, G. Kuskys, L. Pranaitis ir V. Motie­jūnas, be to, dar tas
faktas, jog apžiūrint įvykio vietą, ežero dumble buvo rastas K. P-io batas
(t. 1, b. l. 16–18). Teismas teisingai įvertino mažamečių liudytojų M-o ir
S-o A-ių bei S. G-o parodymus, duotus parengtinio tyrimo metu
(jie patvirtino, kad valtį pradūrė G. Š-ė), ir pagrįstai jais rėmėsi, nes
nustatė, kad būtent šie jų parodymai yra teisingi, nes juos apklausiant
dalyvavo pedagogai D. D-ytė, A. Zakienė, V. M-a-, P. V-a- ir V. Šalkuvienė, teisme jie buvo apklausti liudytojais ir
patvirtino, jog apklausiant vaikus nebuvo jokios prievartos.
Šių įrodymų visuma paneigia nuteistojo G. Š-ės
ir liudytojų D. S-o, A. B-o, J. G-o, E. J-o, V. ir V. Larčenkų parodymus. Pirmosios instancijos teismas juos išanalizavo
ir pagrįstai atmetė.
Taigi pirmosios instancijos teismas pilnai ir
visapusiškai ištyrė visas bylos aplinkybes, teisingai įvertino įrodymus, tačiau
kvalifikuodamas nuteistojo G. Š-ės veiką pagal BK 225 str. 3 d. netinkamai
pritaikė baudžiamąjį įstatymą, todėl teis­­mo nuosprendis ir apeliacinė
nutartis keistini (BPK 4181 str. 1 p. ir 430 str. ).
Kolegijos nuomone, nuteistojo G. Š-ės veika
teisingai įvertinta kaip padaryta iš chuliganiškų paskatų, nes jis suprato, kad
pradūrus guminę valtį apsirengę nu­kentėjusieji atsidurs vandenyje ir tų
pasekmių siekė, tai yra veikė tiesiogine tyčia. Be to, tokius G. Š-ės veiksmus
matė ir trys jo valtyje buvę mažamečiai vaikai, todėl šie veiksmai (jų visuma),
atsižvelgiant į jų pobūdį ir apimtį, teisingai įvertinti kaip šiurkš­čiai
pažeidžiantys viešąją tvarką ir rodantys aiškų
negerbimą visuomenės. Pagal BK 225 str. 3 d. dispozicijos prasmę chuliganiškų
veiksmų metu peilis turi būti naudoja­mas ar mėginamas panaudoti siekiant
sužaloti asmenį. Šiuo atveju nuteistasis G. Š-ė peiliu nesiekė sužaloti
nukentėjusiųjų, todėl jo veika iš BK 225 str. 3 d. perkvalifikuo­tina į BK 225
str. 2 d. , nes jo veikos pasekmė – buvo sunaikintas nukentėjusiojo K. P-io
turtas – guminė valtis, o tokia veika vertintina kaip ypatingai įžūli, be to,
G. Š-ė turi teistumą už chuliganizmą.
Kadangi keičiama nuteistojo G. Š-ės veikos
kvalifikacija, be to, 1999 m. lapkričio 25 d. įstatymo Nr. VIII–1439 redakcija
sušvelnino bausmę už šį nusikaltimą, todėl G. Š-ei skirtina mažesnė bausmė.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos BPK 429 str. 6 p. , 430–4301 str. ,

nutarė:

Pakeisti R-iškio rajono apylinkės teismo 1999
m. kovo 24 d. nuosprendį ir Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegijos 1999 m. lapkričio 4 d. nutartį: G-o Š-ės veiką iš BK
225 str. 3 d. perkvalifikuoti į BK 225 str. 2 d. (1999 m. lapkričio 25 d.
įstatymo Nr. VIII–1439 redakcija) ir paskirti laisvės atėmimą dvejiems metams.
Vadovaujantis BK 43 str. , prie paskirtosios
bausmės pridėti 1993 m. gruodžio 22 d. nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos
bausmės dalį – dviejų mėnesių laisvės atėmimą ir galutinę bausmę G. Š-ei
paskirti – laisvės atėmimą dvejiems metams dviem mėnesiams.
Likusias nuosprendžio ir apeliacinės nutarties
dalis palikti galioti.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                         J.
R-a-

Teisėjai                                                                                                             A.
R-ė
                                                                                                                                    V.
M-a-

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.68141 sekundės -