Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13574: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 24. Bylos grąžinimas
tyrimui papildyti
(BPK 255 str. 1 d. 1 p. ir 284 str. )

Panaikinta pirmosios instancijos teismo nutartis perduoti bylą iš naujo
tirti dėl esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų ir apeliacinės
instancijos teismo nutartis palikti šią nutartį galioti, nes tokių pažeidimų
nebuvo padaryta, esantys tyrimo trūkumai galėjo ir gali būti pašalinti nagri­nėjant
bylą teisiamajame posėdyje.

P-šėjas E. B-a-                                            Kasacinė byla Nr. 2K–137, 2000 m.

NUTARTIS

2000 m. vasario 29 d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko J. T-iaus, teisėjų
R. B-o ir E. B-o,
sekretoriaujant E. K-ei,
dalyvaujant prokurorui A. M-ai,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal
Lietuvos Respublikos gene­ralinio prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą dėl
V-aviškio rajono apylinkės teismo 1999 m. rugsėjo 27 d. nutarties, kuria
Ž-o M-o ir E-aus P-aus baudžiamoji byla, kur jie
kaltinami pagal Lietuvos Respublikos BK 271 str. 2 d. , buvo grąžinta tyrimui
papildyti. Skundžiama ir Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegijos 1999 m. lapkričio 24 d. nutartis, kuria minėta pirmosios ins­­tancijos
teismo nutartis palikta galioti.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą
ir prokuroro, prašiusio kasacinį skundą patenkinti, paaiškinimų,

nustatė:

Ž-a- M-a- ir E-us P-us kaltinami
tuo, kad jie 1998 m. rugsėjo 1 d. apie 23 val. V-aviškio r. Keturvalakių sen.
Keturvalakių k. , veikdami kaip grupė iš anksto susitarusių asmenų, pakartotinai
ir įsibraudami į negyvenamąją patalpą, slapta pagrobė iš G. Ž-o
parduotuvės svetimo turto: alkoholinių gėri­mų, cigarečių, įvairių maisto
produktų, iš viso turto ne mažiau kaip už 603,84 Lt.
V-aviškio rajono apylinkės teismas 1999 m.
rugsėjo 27 d. nutartimi šią bylą grąžino tyrimui papildyti, motyvuodamas tuo,
kad kaltinamiesiems pareikšti kaltini­mai yra nekonkretūs, suformuluoti
išsireiškiant „ne mažiau kaip” ir taip nurodant tik apytikrį pagrobtų prekių
kiekį, tuo buvo pažeista kaltinamųjų teisė į gynybą.
V-aviškio rajono apylinkės prokurorė pateiktame
apeliaciniame skunde pažymėjo, jog byloje parengtinis tyrimas atliktas
visiškai, pareikšti kaltinimai yra konkretūs ir todėl nepažeista kaltinamųjų
teisė į gynybą, bei prašė bylą perduoti iš naujo nagrinėti tame pačiame teisme
nuo teisminio nagrinėjimo stadijos. Kauno apygardos teismas 1999 m. lapkričio
24 d. nutartimi atmetė šį apeliacinį skundą ir paliko galioti V-aviškio
rajono apylinkės teismo priimtą nutartį.
Kasaciniame skunde nurodoma, jog V-aviškio
rajono apylinkės teismo bei Kauno apygardos teismo nutartys šioje byloje turi
būti panaikintos dėl esminio baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimo ir byla iš
naujo grąžinta nagrinėti apylinkės teisme.
Skunde pažymima, kad, nors kaltinimai byloje
suformuluoti ne visai tinkamai, nes naudojama nepakankamai konkreti sąvoka „ne
mažiau”, tačiau tai jokiu būdu nepažeidžia Lietuvos Respublikos BPK 52 str. 1
d. 1 p. numatytos kaltinamųjų teisės žinoti, kuo jie kaltinami, ir duoti
paaiškinimus dėl pareikšto kaltinimo. Priešingai, kasatoriaus teigimu,
pateikiant kaltinimą Ž. M-ui ir E. P-ui, jame konkrečiai
nurodytas jų padarytas nusikaltimas – slaptas svetimo turto grobimas
įsibraunant į negyvenamąją patalpą, padarytas pakartotinai ir grupės iš anksto
susita­ru­­sių asmenų, šio nusikaltimo padarymo vieta, laikas, išvardyti pagrobti
daiktai, nurodyta tiek bendra, tiek ir individuali nurodytų prekių vertė. Toks
kaltinimas visiškai atitinka BPK 162 str. reikalavimus, nes išdėstytos visos
byloje nustatytos aplinkybės. Kaltinamieji suprato, kuo jie kaltinami ir koks
nusikaltimas jiems inkriminuojamas, todėl jų teisė į gynybą nebuvo pažeista. Be
to, skunde pabrėžiama, jog iškilus neaiš­kumams teisminio nagrinėjimo metu pats
teismas turėjo galimybę tikslinti iš G. Ž-o parduotuvės pagrobtų prekių
kiekį ir jų vertę, nors tai ir neturėtų jokios įtakos kvalifikuojant
nusikalstamą veiką, kurią padarę pripažino patys kaltinamieji.
Kasaciniame skunde pažymima ir tai, jog bylą
nagrinėjęs teismas, iškilus abejonei dėl byloje esančio G. Ž-o įmonės
revizijos akto pagrįstumo, taip pat galėjo pats apklausti reviziją atlikusius
asmenis apie įmonėje nustatytus trūkumus ar esant reikalui paskirti pakartotinę
reviziją (BPK 843 str. ) negrąžinant bylos tyrimui papildyti. Kadangi teismas to nepadarė,
tai neišnaudojo visų jam suteiktų procesinių galimybių objektyviai tiesai
byloje nustatyti ir iki galo neištyręs visų bylos aplinkybių skubotai grąžino
bylą tyrimui papildyti.
Kasatoriaus teigimu, nepagrįstas yra teismo
nurodymas atlikti ankstesnių G. Ž-o komercinės įmonės patikrinimo aktų
paiešką, kadangi tokie aktai negali būti pripažinti šioje byloje turinčiais
kokios nors įrodomosios reikšmės.
Apibendrinant kasaciniame skunde nurodoma, jog
abu bylą nagrinėję teismai padarė esminių baudžiamojo proceso įstatymo
pažeidimų. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai grąžino bylą tyrimui
papildyti, nes neturėdamas jokio įstatyminio pagrindo, neatsižvelgdamas į
byloje esančius įrodymus bei iki galo jų neištyręs nepagrįstai pripažino, kad
parengtinis tyrimas yra neišsamus, ir jo metu suvaržytos kaltinamųjų teisės.
Tai sukliudė teismui per kiek įmanoma trumpesnį laiką ištirti bylos aplinkybes,
nubausti kaltininkus (BPK 18 str. 1 d. ), priimti teisėtą bei pagrįstą
nuosprendį, suvar­žė civilinio ieškovo teisę reikalauti ir gauti dėl
nusikaltimo turėtos materialinės žalos atlyginimą (BPK 382 str. 1 d. ).
Apeliacinės instancijos teismas netinkamai, būtent – nevisiškai, išnagrinėjo
prokurorės apeliacinį skundą, nes nepaneigė dalies skunde išdėstytų argumentų,
pavyzdžiui, nepasisakė dėl revizijos reikalingumo, ir tuo padarė esminį
baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimą. T-ėl, remdamasis minėtomis ap­linkybėmis,
kasatorius skunde prašo panaikinti V-aviškio rajono apylinkės teismo
1999 m. rugsėjo 27 d. ir Kauno apygardos teismo 1999 m. lapkričio 24 d.
nutartis dėl esminio baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimo ir perduoti bylą iš
naujo nagrinėti pirmosios instancijos teisme.
Kasacinis skundas tenkintinas.
V-aviškio rajono apylinkės teismas 1999 m.
rugsėjo 27 d. nutartyje ir Kauno apygardos teismas 1999 m. lapkričio 24 d.
nutartyje teisingai konstatavo tam tikrus bylos parengtinio tardymo defektus,
susijusius su prekių, kurias Ž. M-a- ir E. P-us pagrobė iš
G. R. Ž-o parduotuvės, tikslaus kiekio ir vertės nustatymu. Vis dėlto,
atsižvelgiant į bylos aplinkybes, šie defektai nesudarė neįveikia­mos kliūties,
kuri būtų atėmusi teismui galimybę bylą išnagrinėti iš esmės.
Kaltinamieji, nukentėjusysis ir liudytojai davė
tokius parodymus, pagal kuriuos pagrobtų prekių sąrašas ir jų vertė galėjo ir
gali būti nustatyti tik apytikriai. Revizijos aktas (t. I, b. l. 4–6), kuriuo
nukentėjusysis grindžia patirtos žalos, o kartu ir savo civilinio ieškinio
dydį, surašytas jo paties ir dviejų jam priklausančios parduotuvės darbuotojų.
Paskirti dar vieną reviziją tam, kad būtų gauti neginčytinai objektyvūs
duomenys apie prekių trūkumą parduotuvėje, nors ir būtų eventualiai naudinga
bylos aplinkybių išaiškinimui, tačiau tai abejonių dėl vagystės dalyko dydžio
neišsklaidytų, nes yra duoti nukentėjusiojo ir liudytojų prieštaringi
parodymai, kad prekių trūku­mas parduotuvėje buvo pastebėtas dar iki 1998 m.
rugsėjo 1 d. padarytos vagystės (t. I, b. l. 223, 235; t. II, b. l. 7, 9, 11, 12,
15, 100). T-ėl tapatinti duomenis dėl prekių trūkumo parduotuvėje ir dėl
Ž. M-ui bei E. P-ui inkriminuotos va­­gys­­­­­tės dalyko mastų
nėra pakankamo pagrindo.
Kita vertus, kaip rodo pačių kaltinamųjų
prisipažinimai ir paaiškinimai, gro­bimo metu paskubomis buvo imami visų pirma
alkoholiniai gėrimai, maisto produktai ir rūkalai, nedarant jų smulkmeniškos
atrankos ir vertės skaičiavimų. T-ėl kaltininkai, būdami dar ir neblaivūs, tik
apytikriai galėjo suvokti ar įsivaizduoti grobiamų prekių kiekį ir vertę. Tai
patvirtina ir tas faktas, kad net apie maišelių, į kuriuos buvo sukrautos
prekės, skaičių parodymai nebuvo visiškai vienodi ir stabilūs (t. I, b. l. 24,
27, 71, 74, 219; t. II, b. l. 98, 104). Kartu abu kaltinamieji kategoriškai
neigė ėmę kai kurias revizijos akte įrašytas prekes: kavą, žiebtuvėlius,
cigaretes „B-d” ir kt. (t. I, b. l. 217–219; t. II, b. l. 16, 40), sakė, kad į
parduotuvę buvo įsibrovę tik vieną kartą (t. II, b. l. 97, 98). Taigi tiek, kiek
kaltinamieji prisiminė vieną ar kitą faktą ir veiksmą, jie laisvai formulavo ir
dėstė kiekvieną iš jų teisinančias aplinkybes. Specialiai pažymėtina, kad abu
kaltinamieji ne kartą nurodė supratę, kuo kaltinami, ir tik vėlyvoje proceso
stadijoje ėmė keisti šią poziciją (t. II, b. l. 127). T-ėl nėra pagrindo
tvirtinti, kad proceso metu buvo atimta ar esmingai suvaržyta jų teisė į gynybą
ir galimybė tikslinti visas bylos aplinkybes.
Bylos aplinkybių visuma rodo, kad yra ir
objektyvių kliūčių visiškai tiksliam padarytos vagystės dalyko nustatymui ir
įvertinimui. Tuo pat metu akivaizdu, kad neaiškumai dėl vagystės dalyko dydžio
ir vertės šiuo konkrečiu atveju nedaro įtakos padaryto nusikaltimo
kvalifikavimui ir nėra lemiantys sprendžiant skirtinos bausmės klausimą.
Esant tokioms sąlygoms, teismas, negrąžindamas
bylos papildomam pareng­tiniam tardymui atlikti, galėjo pasirinkti kitą jam
priimtiną procesinį sprendimą: atidėti bylos nagrinėjimą ir vadovaujantis BPK
843 str. bei 283 str. 1 d. paskirti reviziją nusikaltimu padarytai žalai
patikslinti arba pasinaudoti BPK 340 str. 2 d. suteikta galimybe priimti
apkaltinamąjį nuosprendį, pripažįstant civiliniam ieškovui teisę į ieš­ki­­nio
patenkinimą, o ieškinio dydžio klausimą perduoti spręsti civilinio proceso
tvarka.
Neišnaudodami šių įstatymo suteiktų procesinių
galimybių, teismai be pa­grin­do užtęsė bylos procesą ir tuo padarė esminį baudžiamojo
proceso įstatymo (BPK 18 str. 1 d. ) pažeidimą.
Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos BPK 4181 str. , 429 str. 3 p. , 430 str. ir 4301 str. , teisėjų kolegija

nutarė:

Panaikinti V-aviškio rajono apylinkės teismo
1999 m. rugsėjo 27 d. nutartį bei Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. lapkričio 24 d. nutartį ir bylą perduoti iš
naujo nagrinėti V-aviškio rajono apylin­­­kės teisme.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                         J.
T-ius

Teisėjai                                                                                                             R.
B-s
                                                                                                                                    E.
B-a-

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.70176 sekundės -