Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5252: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 1. Ne­pil­na­me­čių at­sa­ko­my­bė (BK 11 str. )

At­mes­tas nu­teis­to­jo
įsta­ty­mi­nės at­sto­vės, pra­šiu­sios teis­mų spren­di­mus pa­nai­kin­ti ir
by­lą nu­trauk­ti, ka­sa­ci­nis skun­das, nes, ne­pai­sant to, kad nu­teis­ta­sis
pa­gal sa­vo in­te­lek­to iš­si­vys­ty­mą, so­cia­li­nę ir emo­ci­nę bran­dą
ati­tin­ka 11–12 me­tų am­žiaus as­me­nį, jis su­pra­to sa­vo veiks­mų es­mę ir
ga­lė­jo juos val­dy­ti, taip pat iki nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mo mo­men­to bu­vo
to­kio am­žiaus, ku­riam su­ėjus pa­gal BK 11 str. bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė
yra ga­li­ma.

                                                                   Ka­sa­ci­nė
by­la Nr. 2K–1066/2001
                                                                                                    S–2. 1. 2. 1

LIETUVOS
AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS
RESPUBLIKOS VARDU

2001 m.
gruodžio 4 d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti
iš pir­mi­nin­ko J-o T-iaus, Jo­no R-o ir pra­ne­šė­jo Sta­nis­lo­vo
Čat­raus­ko,
sek­re­to­riau­jant D.
K-ei,
da­ly­vau­jant pro­ku­ro­rui
A. Mi­lu­kui, gy­nė­jui S. Umb­ra­sui, nu­teis­to­jo T. La­po įsta­ty­mi­nei at­sto­vei
B. La­pie­nei,
teis­mo po­sė­dy­je iš­nag­ri­nė­jo
ka­sa­ci­nę by­lą pa­gal nu­teis­to­jo Ta­do La­po įsta­ty­mi­nės at­sto­vės B.
La­pie­nės ka­sa­ci­nį skun­dą dėl Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2000
m. spa­lio 9 d. nuosp­ren­džio ir Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. rug­pjū­čio 28 d. nu­tar­ties.
Šiuo nuosp­rendžiu T. La­pas
pri­pažin­tas kal­tu ir nu­teis­tas pa­gal BK 271 str. 2 d. lais­vės at­ėmi­mu
dve­jiems me­tams. Pri­tai­kius BK 471 str. , lais­vės at­ėmi­mo baus­mės vyk­dy­mas ati­dė­tas tre­jiems me­tams,
įpa­rei­go­jant at­ly­gin­ti nu­si­kal­ti­mais pa­da­ry­tą ma­te­ria­li­nę ža­lą
ir baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mo me­tu tęs­ti moks­lą.
Pri­teis­ta iš T. La­po
ir A. Tal­man­to so­li­da­riai 160 Lt B. J-­čiaus­ko nau­dai, o
T. La­pui ne­tu­rint tur­to, pri­teis­ta sub­si­dia­riai iš B. La­pie­nės 80
Lt. Iš T. La­po pri­teis­ta 817,4 Lt AB ,,Lie­tu­vos spau­da”, 75 Lt D. Dau­kin­čiui
ir 19,69 Lt vals­ty­bei už ad­vo­ka­to pa­gal­bą. T. La­pui ne­tu­rint tur­to,
šios pi­ni­gų su­mos pri­teis­tos iš B. La­pie­nės.
Klai­pė­dos apy­gar­dos
teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. rug­pjū­čio
28 d. nu­tar­ti­mi Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2000 m. spa­lio 9 d.
nuosp­ren­dis pa­keis­tas: iš nuosp­ren­džio re­zo­liu­ci­nės da­lies pa­ša­lin­ti
įpa­rei­go­ji­mai at­ly­gin­ti nu­si­kal­ti­mais pa­da­ry­tą ža­lą ir tęs­ti
moks­lą, pa­skir­ti BK 471
straips­nio pa­grin­du, ir skir­tas nau­jas įpa­rei­go­ji­mas – be or­ga­no,
pri­žiū­rin­čio baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mą, su­ti­ki­mo ne­keis­ti gy­ve­na­mo­sios
vie­tos.
Pri­teis­ta iš B. La­pie­nės
ir T. La­po po 408,70 Lt AB ,,Lie­tu­vos spau­da”, po 37,50 Lt D. Dau­kin­čiui,
po 40 Lt – B. J-­čiaus­kui, po 9,84 Lt vals­ty­bei už ad­vo­ka­to pa­gal­bą.
Šiuo nuosp­ren­džiu nu­teis­ti
A. Tal­man­tas ir A. En­driuš­ka, ta­čiau dėl jų nuosp­ren­dis ka­sa­ci­ne tvar­ka
ne­skundžia­mas.
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, iš­klau­siu­si
tei­sė­jo S. Čat­raus­ko pra­ne­ši­mą, įsta­ty­mi­nę nu­teis­to­jo T. La­po at­sto­vę
B. La­pie­nę, pra­šiu­sią pa­ten­kin­ti ka­sa­ci­nį skun­dą, ir pro­ku­ro­rą,
pra­šiu­sį šį skun­dą at­mes­ti,

n u s t
a t ė :

T. La­pas nu­teis­tas už
tai, kad 2000 m. ba­lan­džio 10 d. , iš anks­to su­si­ta­ręs ir veik­da­mas kar­tu
su A. Tal­man­tu, iš B. J-­čiaus­ko au­to­mo­bi­lio ,,Re­nault 25” (valst. Nr.
BTZ 120), sto­vė­ju­sio Plun­gė­je, Tel­šių g. 19 na­mo kie­me, pa­vo­gė daik­tų
už 190 Lt.
2000 m. bir­že­lio 7 d.
nak­tį, apie 1 val. , pa­kar­to­ti­nai, įsi­bro­vęs į AB ,,Lie­tu­vos spau­da”
kios­ką, esan­tį Plun­gė­je, A. Ju­cio g. 40, pa­gro­bė įvai­rių pre­kių už 817
Lt.
2000 m. bir­že­lio 10
d. , apie 23 val. , su­si­ta­ręs su A. En­driuš­ka, pa­kar­to­ti­nai, įsi­bro­vė
į G. Ba­ra­naus­kie­nės san­dė­liu­ką, esan­tį Plun­gė­je, V. Ma­čer­nio g. 47
na­mo rū­sy­je, ir pa­vo­gė 657 Lt kai­nuo­jan­tį dvi­ra­tį.
Tą pa­čią nak­tį apie 24
val. , pa­kar­to­ti­nai veik­da­mas kar­tu su A. En­driuš­ka, įsi­bro­vė į D.
Dau­kin­čio san­dė­liu­ką, esan­tį Plun­gė­je, Sto­ties g. 32 na­mo rū­sy­je,
ir pa­vo­gė dvi­ra­tį už 150 Lt.
Ka­sa­ci­niu skun­du nu­teis­to­jo
T. La­po įsta­ty­mi­nė at­sto­vė B. La­pie­nė pra­šo pa­nai­kin­ti Plun­gės ra­jo­no
apy­lin­kės teis­mo 2000 m. spa­lio 9 d. nuosp­ren­dį ir Klai­pė­dos apy­gar­dos
teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. rug­pjū­čio
28 d. nu­tar­tį, o bau­džia­mą­ją by­lą prieš T. La­pą nu­trauk­ti.
Ka­sa­to­rė nu­ro­do,
kad nuosp­ren­dis yra ne­tei­sė­tas ir ne­pa­grįs­tas. T. La­pas yra gi­męs
1985 m. bir­že­lio 3 d. ir for­ma­liai ati­tin­ka nu­si­kal­ti­mo sub­jek­tą.
Ta­čiau at­lik­tos teis­mo psi­chiat­ri­nės, psi­cho­lo­gi­nės, nar­ko­lo­gi­nės
eks­per­ti­zės iš­va­do­se nu­ro­dy­ta, kad T. La­pas yra že­mo pro­ti­nio iš­si­vys­ty­mo,
jo so­cia­li­nė ir emo­ci­nė bran­da ati­tin­ka 11–12 me­tų vai­ko am­žių. Pa­kar­to­ti­nai,
nag­ri­nė­jant by­lą ape­lia­ci­ne tvar­ka, bu­vo ap­klaus­tas eks­per­tas psi­cho­lo­gas
M. Ri­di­kas, ku­ris pa­tvir­ti­no anks­tes­nes iš­va­das, kad T. La­po so­cia­li­nė
ir emo­ci­nė rai­da ati­tin­ka 11–12 me­tų as­mens am­žių. Nu­teis­ta­sis T. La­pas
nė­ra pa­kan­ka­mai iš­si­vys­tęs fi­zi­ne, so­cia­li­ne ir emo­ci­ne pras­me.
Dėl vys­ty­mo­si de­fek­tų, pa­sak eks­per­to, T. La­pas ne­tu­ri vi­di­nio el­ge­sio
re­gu­lia­to­riaus, lei­džian­čio jam ne­si­elg­ti an­ti­vi­suo­me­niš­kai. Dėl
to T. La­pas nė­ra vi­sa­ver­tis nu­si­kal­ti­mo sub­jek­tas. Jis el­gia­si
leng­va­bū­diš­kai, ne­kri­tiš­kai, ne­at­sa­kin­gai, leng­vai pa­si­duo­da ki­tų
as­me­nų įta­kai, ne­tu­ri sa­vo nuo­mo­nės. Iš es­mės šios ap­lin­ky­bės nu­le­mia
ir as­mens įvyk­dy­tos vei­kos sub­jek­ty­vi­ą­ją pu­sę. Sub­jek­tas yra fi­zi­nis
as­muo, su­vo­kian­tis sa­vo pa­dė­tį vi­suo­me­nė­je, at­sa­kin­gas prieš ją,
emo­ciš­kai bran­dus bei tam tik­ro in­te­lek­to. Šių ele­men­tų ne­vi­sa­ver­tiš­ku­mas
dėl ne­pa­kan­ka­mo jo iš­si­vys­ty­mo ly­gio de­for­muo­ja ir sub­jek­to va­li­nį
mo­men­tą. Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas nu­tar­ty­je kon­sta­ta­vo, kad nu­si­kal­ti­mo
pa­da­ry­mo me­tu T. La­pas ga­lė­jo su­vok­ti sa­vo veiks­mus ir juos val­dy­ti,
o psi­chi­nio ir fi­zi­nio iš­si­vys­ty­mo trū­ku­mai ne­ga­lė­jo tu­rė­ti įta­kos
da­ro­mų nu­si­kal­ti­mų su­vo­ki­mui. To­kios teis­mo iš­va­dos prieš­ta­rau­ja
eks­per­to psi­cho­lo­go įvar­dy­tiems duo­me­nims apie T. La­po iš­si­vys­ty­mo
ly­gį. Teis­mų yra ig­no­ruo­ja­mos psi­chiat­ri­nės, psi­cho­lo­gi­nės, nar­ko­lo­gi­nės
eks­per­ti­zės iš­va­dų duo­me­nys ir eks­per­to nuo­mo­nė. Toks ne­tin­ka­mas
įver­ti­ni­mas tu­rė­jo tie­sio­gi­nės įta­kos ne­tei­sė­to nuosp­ren­džio ir
nu­tar­ties pri­ėmi­mui. T. La­pas nė­ra nu­si­kal­ti­mo sub­jek­tas, to­dėl jo
vei­ko­je nė­ra nu­si­kal­ti­mo su­dė­ties. Be to, net ir pri­pa­ži­nus T. La­pą
tin­ka­mu nu­si­kal­ti­mo sub­jek­tu, jis ne­pa­grįs­tai nu­teis­tas už va­gys­tę
iš AB ,,Lie­tu­vos spau­da” kios­ko, nes pa­reng­ti­nio ty­ri­mo me­tu jam bu­vo
da­ro­mas psi­cho­lo­gi­nis spau­di­mas. Šios va­gys­tės pa­da­ry­mą T. La­pas
pri­sky­rė sau, ži­no­da­mas, kad ne­to­li jo na­mų įvyk­dy­ta va­gys­tė, ir taip
no­rė­jo pa­si­pui­kuo­ti prieš drau­gus.
Ka­sa­ci­nis skun­das at­mes­ti­nas.
Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės
teis­mo nuosp­ren­dis ir Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų
sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos nu­tar­tis, ku­riais T. La­pas yra pri­pa­žin­tas
kal­tu už įvai­rias va­gys­tes, pa­da­ry­tas pa­kar­to­ti­nai, gru­pe su ki­tais
as­me­ni­mis ir įsi­brau­nant į ne­gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas, yra tei­sė­ti
ir pa­grįs­ti. T. La­po pa­da­ry­toms vei­koms tin­ka­mai pri­tai­ky­tas bau­džia­ma­sis
įsta­ty­mas.
Ne­pil­na­me­čių bau­džia­mo­ji
at­sa­ko­my­bė reg­la­men­tuo­ta BK 11 straips­ny­je. Įsta­ty­me nu­sta­ty­tos
dvi am­žiaus ri­bos, nuo ku­rių ga­li­ma ne­pil­na­me­čio at­sa­ko­my­bė. As­me­nys,
ku­riems su­ėję 16 me­tų, ga­li bū­ti pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn
už vi­sus nu­si­kal­ti­mus, as­me­nys, pa­da­rę nu­si­kal­ti­mus nuo 14 iki 16
me­tų am­žiaus, ga­li bū­ti trau­kia­mi bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn tik už
nu­si­kal­ti­mus, nu­ma­ty­tus šio straips­nio 2 da­ly­je. Įsta­ty­mo lei­dė­jas,
nu­sta­ty­da­mas bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės pra­džiai tam tik­rą am­žiaus
ri­bą, va­do­vau­ja­si tuo, kad šį am­žių pa­sie­kęs žmo­gus jau vi­sa­pu­siš­kai
su­ge­ba įver­tin­ti sa­vo el­ge­sį.
Pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­tį
bau­džia­mą­jį įsta­ty­mą yra nu­sta­ty­ta for­ma­li bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės
am­žiaus ri­ba, pa­gal ku­rios am­žiaus ypa­tu­mus yra su­siau­rin­ta tik pa­vo­jin­gų
vei­kų ap­im­tis, už ku­rias ne­pil­na­me­čiai nuo 14 iki 16 me­tų trau­kia­mi bau­džia­mo­jon
at­sa­ko­my­bėn įsta­ty­me nu­sta­ty­ta tvar­ka. Tai le­mia vei­kų pa­vo­jin­gu­mas
bei ne­pil­na­me­čio as­me­ny­bės so­cia­li­niai–p­si­cho­lo­gi­niai ypa­tu­mai.
T. La­pas pa­da­rė ke­tu­rias
va­gys­tes, iš ku­rių pir­mą­ją va­gys­tę pa­da­rė tu­rė­da­mas 14 me­tų ir 10
mė­ne­sių. Jam, kaip ma­ty­ti iš teis­mo psi­chiat­ri­nės, psi­cho­lo­gi­nės,
nar­ko­lo­gi­nės eks­per­ti­zės ak­to, ne­nu­sta­ty­ta psi­chi­nių su­tri­ki­mų.
Jis su­pra­to sa­vo veiks­mų es­mę ir ga­lė­jo juos val­dy­ti (T. 1, b. l. 156).
Esant to­kiems duo­me­nims,
teis­mų iš­va­dos dėl T. La­po pa­kal­ti­na­mu­mo yra pa­grįs­tos. Nu­teis­to­jo
T. La­po že­mas in­te­lek­to iš­si­vys­ty­mas, so­cia­li­nė ir emo­ci­nė bran­da
ne­tu­ri reikš­mės am­žiaus ri­bai ir ne­at­lei­džia jo nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės
už pa­da­ry­tas pa­vo­jin­gas vei­kas.
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, va­do­vau­da­ma­si
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos BPK 429 str. 1 punk­tu, 430 ir 4301 straips­niais,

n u t a
r i a :

Nu­teis­to­jo T. La­po
įsta­ty­mi­nės at­sto­vės B. La­pie­nės ka­sa­ci­nį skun­dą at­mes­ti.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.90203 sekundės -