Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5299: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 2. Ren­gi­ma­sis pa­leis­ti apy­var­ton di­de­lį kie­kį ne­tik­rų pi­ni­gų
(BK 16 str. 1 d. ir 327 str. 2 d. )

At­mes­tas nu­teis­to­jo,
pra­šiu­sio pa­nai­kin­ti nuosp­ren­dį, ku­riuo jis nu­teis­tas pa­gal BK 16
str. 1 d. ir 327 str. 2 d. , ir by­lą nu­trauk­ti ka­sa­ci­nis skun­das, nes nu­teis­ta­sis,
su­ma­nęs pa­leis­ti apy­var­ton ne­tik­rus JAV do­le­rius, at­li­ko veiks­mus,
ku­riais sie­kė su­da­ry­ti są­ly­gas šiam nu­si­kal­ti­mui pa­da­ry­ti: su­si­ta­rė
su ki­tu as­me­niu pa­leis­ti apy­var­ton ne­tik­rus do­le­rius, įti­ki­nė­jo,
kad jie bus ge­ros ko­ky­bės, ap­ta­rė ne­tik­rų pi­ni­gų re­a­li­za­vi­mo kai­ną
bei pa­lei­di­mo apy­var­ton vie­tą, per­da­vė ki­tam as­me­niui dvi ku­piū­ras
ne­tik­rų do­le­rių, kad šis pats įsi­ti­kin­tų ir įti­kin­tų ki­tus ben­dri­nin­kus,
jog šie ne­tik­ri pi­ni­gai yra ge­ros ko­ky­bės.

                                                                   Ka­sa­ci­nė
by­la Nr. 2K–111/2002
                                                                                              S–2. 1. 2. 1. 1. 2

LIETUVOS
AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS
RESPUBLIKOS VARDU

2002 m.
sau­sio 29 d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti
iš pirmininko A-o P-io, Jo­no R-o ir pranešėjo R-o K-io
U-čio,
sek­re­to­riau­jant Da­nu­tei
Š-ie­nei,
da­ly­vau­jant pro­ku­ro­rui
Da­riui Čap­li­kui,
teis­mo po­sė­dy­je iš­nag­ri­nė­jo
ka­sa­ci­nę by­lą pa­gal nu­teis­to­jo Ole­go Via­čes­la­vo Mi­ku­le­vi­čiaus
ka­sa­ci­nį skun­dą dėl Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo 2001 m. ba­lan­džio 30 d.
nuosp­ren­džio, ku­riuo jis nu­teis­tas pa­gal 
BK 16 str. 1 d. ir 327 str. 2 d. lais­vės at­ėmi­mu pen­ke­riems me­tams
kon­fis­kuo­jant pu­sę tur­to, pa­gal  BK
2321 str. 5 d. (2000 m. vasario 3
d. įsta­ty­mo re­dak­ci­ja) lais­vės at­ėmi­mu aš­tuo­ne­riems me­tams kon­fis­kuo­jant
pu­sę tur­to. Va­do­vau­jan­tis BK 42 str. , baus­mės su­ben­drin­tos apė­mi­mo
bū­du ir ga­lu­ti­nė baus­mė pa­skir­ta lais­vės at­ėmi­mas aš­tuo­ne­riems me­tams
kon­fis­kuo­jant pu­sę tur­to, baus­mę at­lie­kant griež­to­jo re­ži­mo pa­tai­sos
dar­bų ko­lo­ni­jo­je. O. V. Mi­ku­le­vi­čius pa­gal BK 327 str. 1 d. iš­tei­sin­tas
ne­sant vei­ko­je šio nu­si­kal­ti­mo su­dė­ties.
Taip pat skun­džia­ma
Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus 2001 m. spa­lio
20 d. tei­sė­jų ko­le­gi­jos nu­tar­tis, ku­ria Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo
nuosp­ren­dis pa­keis­tas ir O. V. Mi­ku­le­vi­čiaus vei­ka iš BK 2321 str. 5 d. (2000 m. vasario 3 d.   įsta­ty­mo re­dak­ci­ja) per­kva­li­fi­kuo­ta
į BK 2321 str. 5 d. (2000 m. birželio 15
d. įsta­ty­mo Nr. VIII–1736 re­dak­ci­ja), pa­lie­kant 2001 m. ba­lan­džio 30
d. nuosp­ren­džiu pa­skir­tas baus­mes. Daik­ti­niai įro­dy­mai – 314,794 g he­roi­no
hid­roch­lo­ri­do ir 927,31 g ko­kai­no hid­roch­lo­ri­do narkotinių medžiagų –
per­duo­ti Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tui.
Teis­mo nuosp­ren­džiu
taip pat nu­teis­tas V-a- Ak­ma­na­vi­čius, ta­čiau jo at­žvil­giu pir­mo­sios
ins­tan­ci­jos teis­mo nuosp­ren­dis ir ka­sa­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo nu­tar­tis
ka­sa­ci­ne tvar­ka ne­skun­džia­mi.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja,
iš­klau­siu­si tei­sė­jo R. K. U-čio pra­ne­ši­mą, pro­ku­ro­ro, pra­šiu­sio
ka­sa­ci­nį skun­dą at­mes­ti, pa­aiš­ki­ni­mų,

n u s t
a t ė :

O. V. Mi­ku­le­vi­čius nu­teis­tas
už tai, kad ren­gė­si pa­leis­ti apy­var­ton di­de­lį kie­kį ne­tik­rų ki­tos
vals­ty­bės pi­ni­gų, be to, jis pa­kar­to­ti­nai ne­tei­sė­tai, stam­biu mas­tu
įgi­jo, lai­kė, ga­be­no ir pla­ti­no nar­ko­ti­nes me­džia­gas.
1998 m. ba­lan­džio 2 d.
O. V. Mi­ku­le­vi­čius ir šio­je by­lo­je nu­teis­tas V. Ak­ma­na­vi­čius su
įslap­tin­tu liu­dy­to­ju „Vi­tol­du”, vei­ku­siu pa­gal nu­si­kals­ta­mą vei­ką
imi­tuo­jan­tį mo­de­lį, su­si­ta­rė pa­leis­ti apy­var­ton di­de­lį kie­kį pi­ni­gų
– 50 000 JAV do­le­rių. Įgy­ven­din­da­mas nu­si­kals­ta­mą su­ma­ny­mą, V. Ak­ma­na­vi­čius
iš ne­nu­sta­ty­to šal­ti­nio ga­vo du ne­tik­rus 100 JAV do­le­rių ver­tės ban­kno­tus
ir per­da­vė juos O. V. Mi­ku­le­vi­čiui, kad šis kaip ne­tik­rų pi­ni­gų pa­vyz­džius
pa­teik­tų juos liu­dy­to­jui „Vi­tol­dui”. Pas­ta­ra­sis įver­ti­nęs jų ko­ky­bę
ir nu­spren­dęs, ar jie bus jam tin­ka­ma pre­kė, pa­vyz­džius tu­rė­jo grą­žin­ti.
O. V. Mi­ku­le­vi­čius,
veik­da­mas iš­anks­ti­nio nu­si­kals­ta­mo su­si­ta­ri­mo su „Vi­tol­du” ir V.
Ak­ma­na­vi­čiu­mi ri­bo­se, 1998 m. ba­lan­džio 15 d. in­di­vi­du­a­lio­je įmo­nė­je
„Zė­ja” per­da­vė ne­tik­rų pi­ni­gų pa­vyz­džius slap­ta­jam po­li­ci­jos agen­tui
„Vi­tol­dui”, per­spė­jęs, kad šie pi­ni­gai ne­skir­ti pa­lei­di­mui į apy­var­tą
ir po pi­ni­gų įver­ti­ni­mo tu­rės bū­ti grą­žin­ti.
Su­tar­to di­de­lio kie­kio
ne­tik­rų už­sie­nio vals­ty­bės pi­ni­gų V. Ak­ma­na­vi­čius ir O. V. Mi­ku­le­vi­čius
į apy­var­tą ne­pa­lei­do dėl prie­žas­čių, ne­pri­klau­siu­sių nuo jų va­lios,
nes 1998 m. lie­pos 8 d. , iš­aiš­ki­nus juos ir jų pa­da­ry­tus nu­si­kal­ti­mus,
bu­vo su­lai­ky­ti.
1998 m. ba­lan­džio–­ge­gu­žės
mė­ne­siais O. V. Mi­ku­le­vi­čius ir šio­je by­lo­je nu­teis­tas V. Ak­ma­na­vi­čius
su įslap­tin­tu liu­dy­to­ju „Vi­tol­du” su­si­ta­rė di­de­liais kie­kiais pla­tin­ti
įvai­rias nar­ko­ti­nes me­džia­gas. Re­a­li­zuo­da­mas nu­si­kals­ta­mą su­si­ta­ri­mą
O. V. Mi­ku­le­vi­čius 1998 m. ge­gu­žės 25 d. , apie 15 val. , in­di­vi­du­a­lio­je
įmo­nė­je „Zė­ja” per­da­vė „Vi­tol­dui” 0,09 g he­roi­no, pa­kar­to­ti­nai to­je
pa­čio­je vie­to­je 1998 m. ge­gu­žės 26 d. per­da­vė 0,21 g he­roi­no, ge­gu­žės
27 d. – 314,43 g he­roi­no, lie­pos 1 d. – 0,314 g he­roi­no.
Iš vi­so ne­tei­sė­tu bū­du
įsi­gi­jęs, lai­kęs, ga­be­nęs ir re­a­li­za­vęs 315,044 g he­roi­no, O. V. Mi­ku­le­vi­čius
stam­biu mas­tu pla­ti­no nar­ko­ti­nes me­džia­gas.
Ka­sa­ci­niu skun­du nu­teis­ta­sis
O. V. Mi­ku­le­vi­čius pra­šo Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo nuosp­ren­džio da­lį,
kur jis pri­pa­žin­tas kal­tu ir nu­teis­tas pa­gal BK 16 str. 1 d. ir 327 str.
2 d. , pa­nai­kin­ti ir by­lą nu­trauk­ti.
Ka­sa­ci­nia­me skun­de
nu­teis­ta­sis O. V. Mi­ku­le­vi­čius tei­gia, kad yra nu­teis­tas ne už kon­kre­čius
veiks­mus, ku­rie liu­dy­tų apie ren­gi­mą­si di­de­lio kie­kio ne­tik­rų ki­tos
vals­ty­bės pi­ni­gų pa­lei­di­mą apy­var­ton, o už žo­di­nį sam­pro­ta­vi­mą
apie ga­li­my­bę to­kį ne­tik­rų pi­ni­gų kie­kį pla­tin­ti. Jis tik­rai nu­teis­to­jo
V. Ak­ma­na­vi­čiaus ir „Vi­tol­do” po­kal­bio me­tu įsi­ter­pęs pa­reiš­kė
apie ga­li­my­bę par­duo­ti „Vi­tol­dui” 50 000 ne­tik­rų JAV do­le­rių. Ta­čiau
tik­ro­vė­je šis tei­gi­nys nie­ko ne­reiš­kė, nes jis ne­tu­rė­jo ry­šių bei
ka­na­lų, iš kur gau­ti ne­tik­rų pi­ni­gų. Žo­di­nis sam­pro­ta­vi­mas ne­ga­li
bū­ti lai­ko­mas nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mo sta­di­ja ir už tai ne­ga­li bū­ti
bau­džia­ma. Kaip ži­nia, jis atve­žė „Vi­tol­dui” du ne­tik­rus 100 JAV do­le­rių
ban­kno­tus. Šiuos jo veiks­mus teis­mas pa­lai­kė ypa­tin­ga ap­lin­ky­be ir
spren­dė, kad jis ren­gė­si pa­leis­ti apy­var­ton di­de­lį kie­kį ne­tik­rų pi­ni­gų.
To­kia teis­mo iš­va­da ne­tei­sin­ga ir dėl to jo vei­kai kva­li­fi­kuo­ti
teis­mas pri­tai­kė ne­tin­ka­mą bau­džia­mą­jį įsta­ty­mą.
Ka­sa­ci­nis skun­das at­mes­ti­nas.
Vil­niaus apy­gar­dos
teis­mas bei Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pa­grįs­tai spren­dė, kad O. V.
Mi­ku­le­vi­čiaus vei­ko­je yra BK 16 str. 1 d. ir 327 str. 2 d. nu­ma­ty­to nu­si­kal­ti­mo
su­dė­tis ir šiai vei­kai kva­li­fi­kuo­ti pri­tai­kė tin­ka­mą įsta­ty­mą.
Tech­ni­nių prie­mo­nių
pa­nau­do­ji­mo me­tu bu­vo pa­da­ry­tas gar­so – vaiz­do įra­šas, ku­ria­me
1998 m. ba­lan­džio 2 d. už­fik­suo­tas nu­teis­tų­jų O. V. Mi­ku­le­vi­čiaus ir
V. Ak­ma­na­vi­čiaus su­si­ti­ki­mas su įslap­tin­tu liu­dy­to­ju „Vi­tol­du”.
Po­kal­by­je nu­teis­tie­ji O. V. Mi­ku­le­vi­čius ir V. Ak­ma­na­vi­čius tei­gė,
kad tu­ri šal­ti­nių gau­ti di­de­lį kie­kį ne­tik­rų JAV do­le­rių ir ta­rė­si
juos par­duo­ti už pu­sę no­mi­na­lios kai­nos įslap­tin­tam liu­dy­to­jui. Po­kal­bio
me­tu nu­teis­ta­sis O. V. Mi­ku­le­vi­čius net du kar­tus pa­kar­to­jo, kad tu­ri
bū­ti per­ka­ma ne ma­žiau kaip 50 000 JAV do­le­rių ne­tik­rų pi­ni­gų. Vi­si
su­si­ta­rė, kad nu­teis­tie­ji įslap­tin­tam liu­dy­to­jui „Vi­tol­dui” per­duos
ke­lias pa­dirb­tas 100 JAV do­le­rių ku­piū­ras, kad jis ir ki­ti su juo pir­ki­me
da­ly­vau­jan­tys as­me­nys ga­lė­tų įsi­ti­kin­ti jų ko­ky­be (T. 1, b. l.
58–68).
Tech­ni­nių prie­mo­nių
pa­nau­do­ji­mo me­tu 1998 m. ba­lan­džio 15 d. bu­vo pa­da­ry­tas gar­so ir
vaiz­do įra­šas, ku­rio me­tu už­fik­suo­tas nu­teis­to­jo O. V. Mi­ku­le­vi­čiaus
ir įslap­tin­to liu­dy­to­jo „Vi­tol­do” su­si­ti­ki­mas. Šio su­si­ti­ki­mo me­tu,
vyk­dy­da­mas jų su­si­ta­ri­mą, nu­teis­ta­sis per­duo­da „Vi­tol­dui” dvi ne­tik­rų
100 JAV do­le­rių ku­piū­ras. Po­kal­bio me­tu nu­teis­ta­sis dar kar­tą pa­kar­to­ja,
kad tu­ri bū­ti per­ka­ma ne ma­žiau kaip 50 000 pa­dirb­tų JAV do­le­rių. Taip
pat nu­ro­do, kad šios ku­piū­ros jas ap­žiū­rė­jus tu­ri bū­ti grą­žin­tos.
By­lo­je ap­klaus­tas
įslap­tin­tas liu­dy­to­jas „Vi­tol­das” tiek pa­reng­ti­nio (T. 3, b. l. 91),
tiek teis­mi­nio tar­dy­mo me­tu šias ap­lin­ky­bes pa­tvir­ti­no. To­kio tu­ri­nio
po­kal­bio ne­nei­gia ir nu­teis­ta­sis O. V. Mi­ku­le­vi­čius.
Šiais įro­dy­mais va­do­vau­jan­tis,
teis­mai pa­grįs­tai spren­dė, kad nu­teis­ta­sis O. V. Mi­ku­le­vi­čius ren­gė­si
pa­da­ry­ti nu­si­kal­ti­mą, nu­ma­ty­tą BK 327 str. 2 d.
Nu­si­kals­ta­mas su­ma­ny­mas
pa­leis­ti apy­var­ton ne­tik­rus JAV do­le­rius nu­teis­to­jo O. V. Mi­ku­le­vi­čiaus
są­mo­nė­je bu­vo ki­lęs dar prieš po­kal­bį su įslap­tin­tu liu­dy­to­ju „Vi­tol­du”.
Tai ma­ty­ti iš mi­nė­to po­kal­bio įra­šo, ku­ria­me nu­teis­tie­ji tei­gia,
kad re­a­li­zuo­ti pa­dirb­tus JAV do­le­rius jie mė­gi­nę ir anks­čiau. Ka­sa­ci­nio
skun­do mo­ty­vuo­se tei­sin­gai pa­ste­bi­ma, kad min­tis, su­ma­ny­mas pa­da­ry­ti
nu­si­kal­ti­mą nė­ra bau­džia­mas. Ta­čiau mi­nė­tuo­se nu­teis­to­jo veiks­muo­se
yra ren­gi­ma­sis pa­da­ry­ti nu­si­kal­ti­mą.
Bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė
už ren­gi­mą­si pa­da­ry­ti kon­kre­tų nu­si­kal­ti­mą at­si­ran­da tuo­met,
kai su­ma­ny­mas pa­da­ry­ti nu­si­kal­ti­mą yra iš­reiš­kia­mas veiks­mais, są­mo­nin­gai
su­da­ran­čiais ar sie­kian­čiais su­da­ry­ti są­ly­gas su­ma­ny­tam nu­si­kal­ti­mui
pa­da­ry­ti. O. V. Mi­ku­le­vi­čiaus su­ma­ny­mas pa­da­ry­ti nu­si­kal­ti­mą ta­po
ren­gi­mu­si pa­da­ry­ti nu­si­kal­ti­mą tuo me­tu, kai jis su įslap­tin­tu liu­dy­to­ju
„Vi­tol­du” su­si­ta­rė pa­leis­ti apy­var­ton ne­tik­rus JAV do­le­rius. Šio
su­si­ta­ri­mo me­tu nu­teis­ta­sis iš­reiš­kė va­li­nes pa­stan­gas įti­kin­ti
liu­dy­to­ją, kad jam par­duo­da­mi ne­tik­ri JAV do­le­riai bus ge­ros ko­ky­bės,
ap­ta­rė ne­tik­rų pi­ni­gų re­a­li­za­vi­mo kai­ną, pa­lei­di­mo apy­var­ton
vie­tą (Len­ki­jos Res­pub­li­ka), ap­ta­rė są­ly­gas su­da­ran­čias nu­si­kal­ti­mo
pa­gal BK 327 str. 2 d. kva­li­fi­kuo­jan­tį po­žy­mį – pa­lei­di­mą apy­var­ton
ne­tik­rų JAV do­le­rių di­de­liais kie­kiais (50 000 JAV do­le­rių). Pra­ėjus
ku­riam lai­kui, vyk­dy­da­mas su­si­ta­ri­mo są­ly­gas, nu­teis­ta­sis O. V. Mi­ku­le­vi­čius
per­da­vė įslap­tin­tam liu­dy­to­jui dvi ku­piū­ras ne­tik­rų JAV do­le­rių,
kad šis ga­lė­tų įsi­ti­kin­ti ir įti­kin­ti liu­dy­to­jo le­gen­dos ben­dri­nin­kus
ne­tik­rų pi­ni­gų ko­ky­be. Pi­ni­gų per­da­vi­mo mo­men­tu nu­teis­to­jo O. V.
Mi­ku­le­vi­čiaus veiks­mai dar ne­per­au­go į pa­si­kė­si­ni­mą pa­da­ry­ti nu­si­kal­ti­mą,
nes, nu­sta­ty­da­mas są­ly­gą – grą­žin­ti per­duo­da­mas ne­tik­rų pi­ni­gų
ku­piū­ras, šiais veiks­mais jis ne­sie­kė pa­skleis­ti ne­tik­rus pi­ni­gus.
Šie veiks­mai ver­tin­ti­ni kaip vie­ni iš ren­gi­mo­si pa­da­ry­ti nu­si­kal­ti­mą
sta­di­jos veiks­mų, ku­riais bu­vo sie­kia­ma su­pa­žin­din­ti ne­tik­rų pi­ni­gų
pir­kė­jus su jų ko­ky­be ir taip su­da­ry­ti są­ly­gas nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mui.
O. V. Mi­ku­le­vi­čiaus
vei­kai bau­džia­ma­sis įsta­ty­mas pri­tai­ky­tas tin­ka­mai.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja,
va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos BPK 429 str. 1 p. , 430, 4301 str. ,

n u t a
r i a :

Nu­teis­to­jo Ole­go Via­čes­la­vo
Mi­ku­le­vi­čiaus ka­sa­ci­nį skun­dą at­mes­ti.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.51486 sekundės -