Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5257: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 4. Pa­pil­do­mų baus­mių sky­ri­mas (BK 22 str. )

Pa­keis­ti pir­mo­sios
ins­tan­ci­jos nuosp­ren­dis ir ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo nu­tar­tis,
pa­nai­ki­nant pa­pil­do­mos baus­mės – bau­dos – pa­sky­ri­mą, nes teis­mo
nuosp­ren­džiu, ku­ris ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo nu­tar­ti­mi pa­lik­tas
ne­pa­keis­tas, nu­teis­ta­jam pa­skir­tos trys pa­pil­do­mos baus­mės, t. y. ne­tin­ka­mai
pri­tai­ky­tas BK 22 str. , ku­riuo nu­sta­ty­ta, kad nu­teis­ta­jam ga­li bū­ti
ski­ria­ma ne dau­giau kaip dvi pa­pil­do­mos baus­mės.

                                                              Baudžia­mo­ji by­la Nr. 2K–194/2002
                                                                                S–2. 1. 2. 1. 8. 3; 2. 1. 1. 3. 2

LIETUVOS
AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS
RESPUBLIKOS VARDU

2002 m.
ko­vo 5 d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti
iš pir­mi­nin­kės A-os R-ės, A-o P-io ir pra­ne­šė­jo
A-o Sir­vydžio,
sek­re­to­riau­jant E.
K-ie­nei,
da­ly­vau­jant pro­ku­ro­rui
R. Ž-aus­kui,
gy­nė­jui I. B-­laus­kui,
teis­mo po­sė­dy­je ka­sa­ci­ne
tvar­ka iš­nag­ri­nė­jo bau­džia­mą­ją by­lą pa­gal nu­teis­to­jo Al­fon­so
Ežers­kio ka­sa­ci­nį skun­dą dėl Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­mo 2001
m. bir­že­lio 25 d. nuosp­ren­džio, ku­riuo Al­fon­sas Ežers­kis nu­teis­tas pa­gal
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos BK 271 str. 1 d. lais­vės at­ėmi­mu še­šiems mė­ne­siams,
pa­gal BK 271 str. 2 d. lais­vės at­ėmi­mu dve­jiems me­tams su vi­so tur­to
kon­fis­ka­vi­mu, pa­gal BK 278 str. 1 d. lais­vės at­ėmi­mu ke­tu­riems mė­ne­siams,
pa­gal BK 273 str. 2 d. lais­vės at­ėmi­mu ket­ve­riems me­tams ir 1250 Lt bau­da
su vi­so tur­to kon­fis­ka­vi­mu, pa­gal BK 207 str. 2 d. lais­vės at­ėmi­mu
vie­ne­riems me­tams ir 1250 Lt bau­da, pa­gal BK 274 str. 3 d. lais­vės at­ėmi­mu
tre­jiems me­tams še­šiems mė­ne­siams su vi­so tur­to kon­fis­ka­vi­mu, pa­gal
BK 16 str. 2 d. , 274 str. 3 d. lais­vės at­ėmi­mu tre­jiems me­tams su vi­so
tur­to kon­fis­ka­vi­mu, pa­gal BK 246 str. 1 d. lais­vės at­ėmi­mu vie­ne­riems
me­tams su at­ėmi­mu tei­sės vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes ket­ve­riems
me­tams. Pa­gal BK 42 str. pa­skir­ta su­ben­drin­ta baus­mė – lais­vės at­ėmi­mas
ket­ve­riems me­tams ir 1250 Lt bau­da su vi­so tur­to kon­fis­ka­vi­mu bei at­ėmi­mu
tei­sės vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes ket­ve­riems me­tams. Pa­gal BK 43
str. prie pa­skir­tos baus­mės iš da­lies pri­dė­jus ne­at­lik­tą baus­mę pa­gal
Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­mo 1998 m. va­sa­rio 18 d. nuosp­ren­dį A.
Ežers­kiui nu­sta­ty­ta su­ben­drin­ta baus­mė – lais­vės at­ėmi­mas ket­ve­riems
me­tams še­šiems mė­ne­siams ir 1250 Lt bau­da su vi­so tur­to kon­fis­ka­vi­mu
bei at­ėmi­mu tei­sės vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes ket­ve­riems me­tams,
baus­mę at­lie­kant su­stip­rin­to­jo re­ži­mo pa­tai­sos dar­bų ko­lo­ni­jo­je.
A. Ežers­kis pa­gal BK
18 str. 6 d. , 212 str. 2 d. , BK 18 str. 6 d. , 207 str. 1 d. , BK 212 str. 2 d.
ištei­sin­tas.
Taip pat skun­džia­ma
Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos
2001 m. spa­lio 8 d. nu­tar­tis, ku­ria nu­teis­to­jo A. Ežers­kio ape­lia­ci­nis
skun­das at­mes­tas.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja,
iš­klau­siu­si tei­sė­jo pra­ne­ši­mą, pro­ku­ro­ro, pra­šiu­sio ka­sa­ci­nį
skun­dą at­mes­ti, gy­nė­jo pra­šiu­sio ka­sa­ci­nį skun­dą pa­ten­kin­ti, pa­aiš­ki­ni­mų,

n u s t
a t ė :

A. Ežers­kis pa­gal BK
273 str. 2 d. nu­teis­tas už tai, kad 1999 m. lap­kri­čio – gruo­džio mė­ne­siais,
Klai­pė­doje, pa­gro­bęs 10 000 Lt ver­tės A. Ka­taus­ko (M. Ka­taus­kie­nės)
au­to­mo­bi­lį ,,Maz­da 626” su ja­me bu­vu­siais 2596 Lt ver­tės A. Ka­taus­ko
daik­tais, 5000 Lt ver­tės G. Al­sei­kos au­to­mo­bi­lį ,,Opel Ka­dett Com­bo”
su ja­me bu­vu­siais 880 Lt ver­tės G. Al­sei­kos daik­tais, 8000 Lt ver­tės J.
Gai­liū­no au­to­mo­bi­lį ,,Maz­da 626” su ja­me bu­vu­siais 212 Lt ver­tės J.
Gai­liū­no daik­tais bei 5000 Lt ver­tės M. Kuz­men­kos au­to­mo­bi­lį ,,Nis­san
Sun­ny”, užuo­mi­no­mis gra­sin­da­mas pa­grob­tus au­to­mo­bi­lius su­nai­kin­ti,
rei­ka­la­vo iš nu­ken­tė­ju­sių­jų už šiuos au­to­mo­bi­lius iš­pir­kų:
1999 m. lap­kri­čio 3–5
d. – iš A. Ka­taus­ko 600 JAV do­le­rių, vė­liau – 400 JAV do­le­rių. 1999 m.
lap­kri­čio 5 d. pas­ta­ra­sis per­da­vė nu­teis­ta­jam 400 JAV do­le­rių ir
šis pa­grob­tą­jį au­to­mo­bi­lį grą­ži­no;
1999 m. lap­kri­čio 5–6
d. – iš G. Al­sei­kos 400 JAV do­le­rių;
1999 m. lap­kri­čio
16–21 d. – iš J. Gai­liū­no 500 JAV do­le­rių;
1999 m. gruo­džio 9–12
d. – iš M. Kuz­men­kos 300 JAV do­le­rių.
A. Ežers­kis pa­gal BK
274 str. 3 d. ir BK 16 str. 2 d. , 274 str. 3 d. nu­teis­tas už tai, kad kar­tu
su ne­nu­sta­ty­tais as­me­ni­mis, pa­teik­da­mas žino­mai su­klas­to­tus R.
Pet­re­lio var­du pa­są ir vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą, iš­si­nuo­mo­jo:
2000 m. sau­sio 27 d. iš
UAB ,,Ren­ta­car Vil­nius”, esan­čios Klai­pė­doje,
52 943,75 Lt ver­tės au­to­mo­bi­lį ,,Ford M-­deo”, ku­rio ne­grą­ži­no;
2000 m. sau­sio 28 d. iš
UAB ,,Au­to­bli­kas”, esan­čios Ma­žei­kiuose, 35 503,38 Lt ver­tės au­to­mo­bi­lį
,,Opel Vec­tra”, ku­rį taip pat pa­si­kė­si­no už­val­dy­ti, ta­čiau nu­si­kal­ti­mo
ne­bai­gė, nes bu­vo su­lai­ky­tas po­li­ci­jos dar­buo­to­jų.
Be to, A. Ežers­kis nu­teis­tas
pa­gal BK 271 str. 1 ir 2 d. už M. Kuz­men­kos, UAB ,,Nev­da”, A. Zda­nio, A.
Ka­taus­ko (M. Ka­taus­kie­nės), G. Al­sei­kos bei J. Gai­liū­no au­to­mo­bi­lių
ir šiuose tri­juo­se au­to­mo­bi­liuo­se bu­vu­sių daik­tų va­gys­tę, pa­gal BK
278 str. 1 d. – už A. Ka­taus­ko (M. Ka­taus­kie­nės) ir A. Zda­nio au­to­mo­bi­lių
su­ža­lo­ji­mą, pa­gal BK 207 str. 2 d. – už ži­no­mai su­klas­to­tų do­ku­men­tų
pa­tei­ki­mą UAB ,,Hertz” ir vieš­bu­čio ,,Klai­pė­dos V-i­ja” dar­buo­to­joms
bei pa­gal BK 246 str. 1 d. – už Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus, pa­da­ry­tus
ne­blai­viam vai­ruo­jant pa­grob­tą A. Zda­nio au­to­mo­bi­lį, ta­čiau dėl šių
epi­zo­dų nuosp­ren­dis ir ape­lia­ci­nė nu­tar­tis ka­sa­ci­ne tvar­ka ne­skun­džia­mi.
Ka­sa­ci­nia­me skun­de
A. Ežers­kis pra­šo pa­nai­kin­ti nuosp­ren­džio ir ape­lia­ci­nės nu­tar­ties
da­lį dėl nu­tei­si­mo pa­gal BK 273 str. 2 d. , BK 274 str. 3 d. , BK 16 str. 2
d. , 274 str. 3 d. ir pa­gal šiuos kal­ti­ni­mus jį iš­tei­sin­ti.
1. Ka­sa­to­rius nu­ro­do,
jog teis­mai ne­tin­ka­mai pri­tai­kė bau­džia­mą­jį įsta­ty­mą. Jo no­ras grą­žin­ti
au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kams pa­grob­tus au­to­mo­bi­lius ne­ga­li bū­ti ver­ti­na­mas
kaip tur­to prie­var­ta­vi­mas. Ka­sa­to­rius de­rė­jo­si su nu­ken­tė­ju­siai­siais
ne dėl nau­jo tur­to per­da­vi­mo, o dėl jau pa­grob­to tur­to grą­ži­ni­mo už
tam tik­rą mo­kes­tį. Šiuos veiks­mus teis­mai ne­pa­grįs­tai kva­li­fi­ka­vo
pa­gal BK 273 str. 2 d.
2. Ka­sa­to­riaus vei­ka
ne­tei­sin­gai kva­li­fi­kuo­ta ir pa­gal BK 274 str. 3 d. bei BK 16 str. 2 d. ,
274 str. 3 d. Čia jo kal­tė grin­džia­ma tuo, kad au­to­mo­bi­lis ,,Ford M-­deo”
nuo­mos punk­tui ne­bu­vo grą­žin­tas. Ta­čiau šio au­to­mo­bi­lio ka­sa­to­rius
ne­ga­lė­jo grą­žin­ti dėl to, kad dar ne­pa­si­bai­gus nuo­mos ter­mi­nui ka­sa­to­rių
su­lai­kė po­li­ci­ja. Prieš tai iš­si­nuo­mo­tą au­to­mo­bi­lį ,,Maz­da 626”
nu­teis­ta­sis nuo­mos punk­tui grą­ži­no nu­sta­ty­tu ter­mi­nu.
3. Ka­sa­ci­nia­me skun­de
taip pat nu­ro­do­ma, jog by­lo­je pa­da­ry­ti es­mi­niai bau­džia­mo­jo pro­ce­so
įsta­ty­mo pa­žei­di­mai. Ka­sa­to­rius ne­ga­lė­jo pa­neig­ti ir pa­tiks­lin­ti
nu­ken­tė­ju­sių­jų pa­ro­dy­mų dėl jiems ne­va iš­sa­ky­tų gra­si­ni­mų, ka­dan­gi
tarp jų ne­bu­vo at­lik­tos aki­sta­tos. Tai su­var­žė nu­teis­to­jo tei­ses ir
su­kliu­dė vi­sa­pu­siš­kai iš­nag­ri­nė­ti by­lą.
Ka­sa­ci­nis skun­das at­mes­ti­nas.
Teis­mas iš­sa­miai iš­ty­rė
vi­sas by­los ap­lin­ky­bes ir pa­grįs­tai nu­tei­sė A. Ežers­kį pa­gal BK 273
str. 2 d. , BK 274 str. 3 d. ir BK 16 str. 2 d. , 274 str. 3 d. Ka­sa­to­riaus ar­gu­men­tai,
jog skun­džia­muo­se epi­zo­duo­se ne­tin­ka­mai pri­tai­ky­tas bau­džia­ma­sis
įsta­ty­mas, at­mes­ti­ni.

BK 273 str. tai­ky­mas

Iš nu­ken­tė­ju­sių­jų
A. Ka­taus­ko, G. Al­sei­kos, J. Gai­liū­no ir M. Kuz­men­kos pa­ro­dy­mų ma­ty­ti,
kad nu­teis­ta­sis, pa­gro­bęs jų au­to­mo­bi­lius, rei­ka­la­vo per­duo­ti pi­ni­gus,
gra­sin­da­mas prie­šin­gu at­ve­ju pa­grob­tus au­to­mo­bi­lius su­nai­kin­ti.
Teis­mas pa­grįs­tai ti­kė­jo jų pa­ro­dy­mais, nes juos pa­tvir­ti­na ki­ti
nuosp­ren­dy­je ap­tar­ti įro­dy­mai, ir šiuo­se epi­zo­duo­se A. Ežers­kio vei­ką
tei­sin­gai įver­ti­no kaip tur­to prie­var­ta­vi­mą. Tur­to prie­var­ta­vi­mas
– tai rei­ka­la­vi­mas per­duo­ti tur­tą tie­sio­giai ar užuo­mi­no­mis gra­si­nant
su­nai­kin­ti ar su­ga­din­ti nu­ken­tė­ju­sio­jo tur­tą. Nu­si­kal­ti­mas baig­tas
nuo rei­ka­la­vi­mo per­duo­ti tur­tą su gra­si­ni­mais pa­tei­ki­mo nu­ken­tė­ju­sia­jam.
Tai, kad nu­teis­ta­sis at­li­ko šiuos veiks­mus, yra aki­vaiz­du. Ta ap­lin­ky­bė,
kad prieš rei­ka­lau­da­mas pi­ni­gų ir gra­sin­da­mas su­nai­kin­ti au­to­mo­bi­lius
nu­teis­ta­sis juos pa­vo­gė, si­tu­a­ci­jos ne­kei­čia, o gra­si­ni­mą da­ro
aki­vaiz­des­nį ir leng­viau įvyk­do­mą. Pa­bai­gęs vie­ną nu­si­kal­ti­mą, pa­vo­gęs
au­to­mo­bi­lį, nu­teis­ta­sis da­rė ki­tą nu­si­kal­ti­mą – gra­sin­da­mas su­nai­kin­ti
pa­grob­tą au­to­mo­bi­lį rei­ka­la­vo iš jo sa­vi­nin­ko pi­ni­gų, to­dėl jo
vei­ka tei­sin­gai kva­li­fi­kuo­ta ir pa­gal BK 273 str.

BK 274 str. tai­ky­mas

Suk­čia­vi­mo es­mė yra
ap­gau­lės pa­nau­do­ji­mas sve­ti­mam tur­tui už­val­dy­ti. Ap­gau­lė, be ki­tų
bū­dų, reiš­kia­si as­mens, ku­rio ži­nio­je yra tur­tas, su­klai­di­ni­mu pa­tei­kiant
su­klas­to­tus do­ku­men­tus. Teis­mų iš­va­da, jog ka­sa­to­rius ap­gau­le už­val­dė
au­to­mo­bi­lį ,,Ford M-­deo” bei pa­si­kė­si­no už­val­dy­ti au­to­mo­bi­lį
,,Opel Vec­tra”, yra tei­sin­ga. Iš by­los me­džia­gos ma­ty­ti, kad A. Ežers­kis,
pa­teik­da­mas su­klas­to­tus do­ku­men­tus, už­val­dė au­to­mo­bi­lį ,,Ford
M-­deo” ir jį per­da­vė ben­dri­nin­kams, o po to tuo pa­čiu bū­du pa­si­kė­si­no
už­val­dy­ti ki­tą pra­ban­gų au­to­mo­bi­lį. Šiuos veiks­mus ka­sa­to­rius at­li­ko
pa­pra­šy­tas ki­tų as­me­nų, ku­riems ir bu­vo per­duo­tas au­to­mo­bi­lis
,,Ford M-­deo”, to­dėl nu­teis­to­jo ver­si­ja, kad pas­ta­rą­jį au­to­mo­bi­lį
jis bū­tų nu­sta­ty­tu lai­ku grą­ži­nęs, pa­grįs­tai at­mes­ta. Šiuo­se epi­zo­duo­se
A. Ežers­kio vei­ka tei­sin­gai kva­li­fi­kuo­ta pa­gal BK 274 str. 3 d. bei BK
16 str. 2 d. , 274 str. 3 d.

Dėl aki­sta­tos

Es­mi­nių bau­džia­mo­jo
pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mų by­lo­je ne­nu­sta­ty­ta. Ka­sa­to­riaus mo­ty­vai,
jog ne­at­li­kus aki­sta­tų bu­vo su­var­žy­tos jo tei­sės ir su­kliu­dy­tas vi­sa­pu­siš­kas
by­los iš­nag­ri­nė­ji­mas, ne­pa­grįs­ti. Su­ves­ti aki­sta­ton as­me­nis, ku­rių
pa­ro­dy­mai iš es­mės prieš­ta­rin­gi, yra tar­dy­to­jo tei­sė, o ne pa­rei­ga.
Be to, A. Ežers­kis sa­vo, kaip tei­sia­mo­jo tei­ses, nu­ma­ty­tas BPK 267
str. , ga­lė­jo vi­siš­kai re­a­li­zuo­ti tei­sia­ma­ja­me po­sė­dy­je.
N-s ka­sa­ci­nis skun­das
at­mes­ti­nas, ta­čiau teis­mo nuosp­ren­dis ir ape­lia­ci­nė nu­tar­tis keis­ti­ni.
Teis­mas tei­sin­gai pa­sky­rė
baus­mes už at­ski­rus nu­si­kal­ti­mus, kar­tu pa­sky­rė ir pa­pil­do­mas baus­mes,
jos bu­vo pri­va­lo­mos. Su­ben­drin­da­mas baus­mes teis­mas pa­žei­dė BK 22
str. rei­ka­la­vi­mą, pa­gal ku­rį nu­teis­ta­jam ne­ga­li bū­ti ski­ria­ma dau­giau
kaip dvi pa­pil­do­mos baus­mės. Nuosp­ren­džiu pa­skir­ta vi­so tur­to kon­fis­ka­vi­mas,
1250 Lt bau­da ir at­ėmi­mas tei­sės vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes ket­ve­riems
me­tams. To­kio­je si­tu­a­ci­jo­je teis­mas tu­ri pa­si­rink­ti, ku­rios iš pa­pil­do­mų
baus­mių jas su­ben­dri­nant ne­skir­ti. Tur­to kon­fis­ka­vi­mas ir bau­da yra
tur­ti­nio po­bū­džio baus­mės, to­dėl su­ben­dri­nant baus­mes bau­da ne­skir­ti­na.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja,
va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos BPK 429 str. 1 ir 6 p. , 430, 4301 str. ,

n u t a
r i a :

Nu­teis­to­jo Al­fon­so
Ežers­kio ka­sa­ci­nį skun­dą at­mes­ti.
Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės
teis­mo 2001 m. bir­že­lio 25 d. nuosp­ren­dį ir Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo
2001 m. spa­lio 8 d. nu­tar­tį pa­keis­ti, A. Ežers­kiui su­ben­dri­nus baus­mes
pa­gal BK 42 ir 43 str. pa­pil­do­mos baus­mės – 1250 Lt bau­dos pa­sky­ri­mą
pa­nai­kin­ti.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.662 sekundės -