Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5268: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 6. Baus­mės sky­ri­mas, vi­siš­kai pri­pa­ži­nus kal­tę (BK 411
str. )

Teis­mo nuosp­ren­dis pa­keis­tas,
pa­ski­riant nu­teis­ta­jam pa­gal BK 271 str. 3 d. ir 278 str. 1 d. lais­vės
at­ėmi­mo baus­mes, nes teis­mas, pa­skir­da­mas už tuos nu­si­kal­ti­mus pa­tai­sos
dar­bus be lais­vės at­ėmi­mo, ne­tin­ka­mai pri­tai­kė BK 411 str. , ku­riuo nu­sta­ty­ta, kad ga­li bū­ti ski­ria­ma
įsta­ty­mo, pa­gal ku­rį kva­li­fi­kuo­ja­mi veiks­mai, sank­ci­jo­je nu­ro­dy­ta
baus­mė.

                                                                Baudžia­mo­ji by­la Nr.
2K–199/2002
                                                                                             S–2. 1. 1. 3. 3. 10

LIETUVOS
AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS
RESPUBLIKOS VARDU

2002 m.
ko­vo 12 d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti
iš pir­mi­nin­ko V-o P-o, P-o K-io ir pra­ne­šė­jos A-os
R-ės,
sek­re­to­riau­jant L.
B-ie­nei,
da­ly­vau­jant pro­ku­ro­rei
J. Ze­niū­tei, gy­nė­jai ad­vo­ka­tei B. V-u­tei,
teis­mo po­sė­dy­je ka­sa­ci­ne
tvar­ka iš­nag­ri­nė­jo bau­džia­mą­ją by­lą pa­gal Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros
vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jo ka­sa­ci­nį skun­dą dėl Kau­no ra­jo­no
apy­lin­kės teis­mo 2001 m. rug­sė­jo 25 d. nuosp­ren­džio, ku­riuo Man­tas Ša­dui­ka
pri­pa­žin­tas kal­tu pa­da­ręs nu­si­kal­ti­mus, nu­ma­ty­tus Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
BK 271 str. 3 d. , 278 str. 1 d. , ir nu­teis­tas: pa­gal BK 271 str. 3 d. , pri­tai­kius
BK 411 str. , dve­jiems me­tams pa­tai­sos
dar­bų dar­bo­vie­tė­je, iš­skai­tant kas mė­ne­sį po 20 proc. jo už­dar­bio
vals­ty­bei ir kon­fis­kuo­jant vie­ną šeš­ta­da­lį jam pri­klau­san­čio tur­to;
pa­gal BK 278 str. 1 d. , pri­tai­kius BK 411 str. , še­šiems mė­ne­siams pa­tai­sos dar­bų dar­bo­vie­tė­je, iš­skai­tant
kas mė­ne­sį po 10 proc. jo už­dar­bio vals­ty­bei. Re­mian­tis BK 42 str. 1
d. , ga­lu­ti­nė baus­mė pa­skir­ta dve­ji me­tai pa­tai­sos dar­bų dar­bo­vie­tė­je,
iš­skai­tant kas mė­ne­sį po 20 proc. jo už­dar­bio vals­ty­bei ir kon­fis­kuo­jant
vie­ną šeš­ta­da­lį jam pri­klau­san­čio tur­to.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja,
iš­klau­siu­si tei­sė­jos pra­ne­ši­mą, pro­ku­ro­rės, pra­šiu­sios ka­sa­ci­nį
skun­dą pa­ten­kin­ti, nu­teis­to­jo gy­nė­jos, pra­šiu­sios ka­sa­ci­nį skun­dą
at­mes­ti, pa­aiš­ki­ni­mų,

n u s t
a t ė :

M. Šadui­ka nu­teis­tas
už tai, kad 2000 m. gruo­džio 14–18 d. , apie 1 val. nak­ties, iš­dau­žęs lan­go
stik­lą, įsi­bro­vė į O. D. R-­vi­la­vi­čie­nei pri­klau­san­tį gy­ve­na­mą­jį
na­mą, esan­tį Kau­no ra­jo­ne, Do­mei­ka­vo­je, Aka­ci­jų g. 5, ir slap­ta pa­gro­bė
nu­ken­tė­ju­sio­sios O. D. R-­vi­la­vi­čie­nės 913 Lt ver­tės bei nu­ken­tė­ju­sio­sios
A. Vir­žai­tie­nės 1000 Lt ver­tės tur­tą.
Be to, M. Ša­dui­ka nu­teis­tas
ir už tai, kad tuo pa­čiu me­tu ir to­je pa­čio­je vie­to­je, va­gys­tės me­tu
ty­čia iš­dau­žė gy­ve­na­mo­jo na­mo 60 Lt ver­tės lan­go stik­lą, 30 Lt ver­tės
rū­sio lan­go stik­lą, su­dau­žė kam­ba­ry­je bu­vu­sį 40 Lt ver­tės veid­ro­dį,
pra­dur­da­mas žir­klė­mis su­ga­di­no 25 Lt ver­tės si­jo­ną, 10 Lt ver­tės lo­va­tie­sę,
25 Lt ver­tės pa­veiks­lą, pa­da­ry­da­mas nu­ken­tė­ju­sia­jai O. D. R-­vi­la­vi­čie­nei
190 Lt tur­ti­nę ža­lą.
Ka­sa­ci­niu skun­du Kau­no
apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas pra­šo
Kau­no ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2001 m. rug­sė­jo 25 d. nuosp­ren­dį dėl ne­tin­ka­mo
bau­džia­mo­jo įsta­ty­mo pri­tai­ky­mo ir aiš­kiai per švel­nios baus­mės pa­sky­ri­mo
pa­keis­ti: pa­nai­kin­ti nuosp­ren­džio da­lį, ku­ria M. Šadui­kai, pri­tai­kius
BK 411 str. , pa­gal BK 271 str. 3 d.
pa­skir­ti pa­tai­sos dar­bai dar­bo­vie­tė­je dve­jiems me­tams, iš­skai­tant
kas mė­ne­sį po 20 proc. jo už­dar­bio į vals­ty­bės pa­ja­mas, pa­gal BK 278
str. 1 d. – pa­tai­sos dar­bai dar­bo­vie­tė­je še­šiems mė­ne­siams, iš­skai­tant
kas mė­ne­sį po 10 proc. jo už­dar­bio į vals­ty­bės pa­ja­mas, ir va­do­vau­jan­tis
BK 42 str. 1 d. su­ben­drin­ta baus­mė pa­skir­ta pa­tai­sos dar­bai dar­bo­vie­tė­je
dve­jiems me­tams, iš­skai­tant kas mė­ne­sį po 20 proc. jo už­dar­bio į vals­ty­bės
pa­ja­mas. M. Ša­dui­kai pa­gal BK 271 str. 3 d. skir­ti lais­vės at­ėmi­mą dve­jiems
me­tams, kon­fis­kuo­jant vie­ną šeš­ta­da­lį jam pri­klau­san­čio tur­to, pa­gal
BK 278 str. 1 d. – lais­vės at­ėmi­mą še­šiems mė­ne­siams ir, su­ben­dri­nus
pa­skir­tą­sias baus­mes BK 42 str. 1 d. pa­grin­du, ga­lu­ti­nę baus­mę pa­skir­ti
lais­vės at­ėmi­mą dve­jiems me­tams, kon­fis­kuo­jant vie­ną šeš­ta­da­lį jam
pri­klau­san­čio tur­to. Baus­mę pa­skir­ti at­lik­ti su­stip­rin­to­jo re­ži­mo
pa­tai­sos dar­bų ko­lo­ni­jo­je.
Ka­sa­to­rius tei­gia,
jog teis­mas, tei­sin­gai kva­li­fi­ka­vęs M. Ša­dui­kos nu­si­kals­ta­mus
veiks­mus, skir­da­mas baus­mes ne­tin­ka­mai pri­tai­kė BK 411 str. , nes pa­sky­rė to­kias baus­mes, ko­kių ne­nu­ma­to
nei BK 271 str. 3 d. , nei BK 278 str. 1 d. sank­ci­ja.
Tai­kant BK 411 str. ga­li bū­ti ski­ria­ma lais­vės at­ėmi­mo
baus­mė, ne di­des­nė kaip įsta­ty­mo sank­ci­jo­je už pa­da­ry­tą nu­si­kal­ti­mą
nu­ma­ty­tos baus­mės vi­dur­kis, ar­ba baus­mė, ne­su­si­ju­si su lais­vės at­ėmi­mu.
BK 271 str. 3 d. ir BK 278 str. 1 d. sank­ci­jo­se pa­tai­sos dar­bai nė­ra nu­ma­ty­ti,
to­dėl teis­mas, tai­ky­da­mas BK 411 str. , M. Ša­dui­kai pa­gal BK 271 str. 3 d. ga­lė­jo skir­ti ne di­des­nę
kaip tre­jų me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę su bau­da ar be bau­dos, o pa­gal
BK 278 str. 1 d. – ne di­des­nę kaip še­šių mė­ne­sių lais­vės at­ėmi­mo baus­mę
ar­ba bau­dą.
Ka­sa­ci­nis skun­das
ten­kin­ti­nas.
Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos
teis­mas pa­grįs­tai M. Ša­dui­ką pri­pa­ži­no kal­tu pa­da­rius nu­si­kal­ti­mus,
nu­ma­ty­tus BK 271 str. 3 d. bei BK 278 str. 1 d. , ta­čiau skir­da­mas baus­mes
ne­tin­ka­mai pri­tai­kė BK 411 str.
By­lo­je nu­sta­čius vi­sas
BK 411 str. nu­ma­ty­tas są­ly­gas
(kal­ti­nin­kas vi­siš­kai pri­si­pa­ži­no pa­da­ręs nu­si­kal­ti­mą, nuo­šir­džiai
gai­li­si, ak­ty­viai pa­dė­jo iš­aiš­kin­ti nu­si­kal­ti­mą ir by­lo­je nė­ra
at­sa­ko­my­bę sun­ki­nan­čių ap­lin­ky­bių) teis­mas pri­va­lo tai­ky­ti BK 411 str. ir skir­ti lais­vės at­ėmi­mo baus­mę, ne di­des­nę
kaip įsta­ty­mo sank­ci­jo­je už pa­da­ry­tą nu­si­kal­ti­mą nu­ma­ty­tas baus­mės
vi­dur­kis, ar­ba baus­mę, ne­su­si­ju­sią su lais­vės at­ėmi­mu. Tai­kant BK
411 str. , ga­li bū­ti ski­ria­ma
tik įsta­ty­mo sank­ci­jo­je nu­ma­ty­ta baus­mė.
BK 271 str. 3 d. sank­ci­ja
nu­ma­to tik lais­vės at­ėmi­mo baus­mę, o BK 278 str. 1 d. – lais­vės at­ėmi­mą
ar­ba bau­dą. Teis­mas, ne­tin­ka­mai aiškin­da­mas ir tai­ky­da­mas BK 411 str. , M. Ša­dui­kai pa­sky­rė mi­nė­tų įsta­ty­mų
sank­ci­jo­se ne­nu­ma­ty­tas baus­mes – pa­tai­sos dar­bus.
Ne­tin­ka­mas bau­džia­mo­jo
įsta­ty­mo pri­tai­ky­mas yra BPK 4181 str. 1 d. nu­ma­ty­tas pa­grin­das pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo
nuosp­ren­dį pa­keis­ti pa­nai­ki­nant jo da­lį, ku­ria M. Ša­dui­kai, pri­tai­kius
BK 411 str. , pa­gal BK 271 str. 3 d.
bei BK 278 str. 1 d. pa­skir­tos įsta­ty­mų sank­ci­jo­se ne­nu­ma­ty­tos baus­mės.
Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos
teis­mas ne­nu­sta­tė ap­lin­ky­bių, ku­rios są­ly­go­tų BK 45 str. tai­ky­mą,
t. y. švel­nes­nės nei įsta­ty­me nu­ma­ty­ta baus­mės pa­sky­ri­mą, to­dėl ka­sa­to­riaus
pra­šy­mas M. Ša­dui­kai pa­gal BK 271 str. 3 d. pa­skir­ti įsta­ty­mo sank­ci­jo­je
nu­ma­ty­tą mi­ni­ma­lią, o pa­gal BK 271 str. 1 d. – ne­vir­ši­jan­čią vi­dur­kio
lais­vės at­ėmi­mo baus­mę, ten­kin­ti­nas.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja,
va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos BPK 429 str. 6 p. , 430, 4301 str. ,

n u t a
r i a :

Kau­no ra­jo­no apy­lin­kės
teis­mo 2001 m. rug­sė­jo 25 d. nuosp­ren­dį pa­keis­ti. Pa­nai­kin­ti jo da­lį,
ku­ria M. Ša­dui­kai pa­gal BK 271 str. 3 d. , pri­tai­kius BK 411 str. , pa­skir­ti pa­tai­sos dar­bai dve­jiems me­tams,
iš­skai­tant kas mė­ne­sį po 20 proc. jo už­dar­bio vals­ty­bei, pa­gal BK 278
str. 1 d. , pri­tai­kius BK 411 str. ,
– pa­tai­sos dar­bai še­šiems mė­ne­siams, iš­skai­tant kas mė­ne­sį po 10
proc. jo už­dar­bio vals­ty­bei, bei, va­do­vau­jan­tis BK 42 str. 1 d. , pa­skir­ta
su­ben­drin­ta baus­mė – pa­tai­sos dar­bai dve­jiems me­tams, iš­skai­tant kas
mė­ne­sį po 20 proc. jo už­dar­bio vals­ty­bei.
M-i Ša­dui­kai pa­gal
BK 271 str. 3 d. pa­skir­ti lais­vės at­ėmi­mą dve­jiems me­tams, pa­gal BK 278
str. 1 d. – lais­vės at­ėmi­mą še­šiems mė­ne­siams. Pa­gal BK 271 str. 3 d.
nuosp­ren­džiu pa­skir­tą pa­pil­do­mą baus­mę – kon­fis­kuo­ti vie­ną šeš­tą­ją
da­lį tur­to – pa­lik­ti ne­pa­keis­tą. Va­do­vau­jan­tis BK 42 str. 1 d. ,
griež­tes­ne baus­me ap­imant švel­nes­nę, ga­lu­ti­nę baus­mę nu­sta­ty­ti
lais­vės at­ėmi­mą dve­jiems me­tams, kon­fis­kuo­jant vie­ną šeš­ta­da­lį jo
tur­to. Baus­mę pa­skir­ti at­lik­ti su­stip­rin­to­jo re­ži­mo pa­tai­sos dar­bų
ko­lo­ni­jo­je.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.68272 sekundės -