Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5272: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 7. Su­ben­drin­tos baus­mės pa­sky­ri­mas (BK 42, 43 str. )

Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos
teis­mo nuosp­ren­dis ir ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo nu­tar­tis pa­keis­ti,
nes teis­mas, skir­da­mas su­ben­drin­tą baus­mę, kai ke­li nu­si­kal­ti­mai pa­da­ry­ti
prieš pri­imant nuosp­ren­dį pir­mo­jo­je by­lo­je, o vie­nas – po šio nuosp­ren­džio
pri­ėmi­mo, rė­mė­si tik BK 42 str. , bet ne­pri­tai­kė BK 43 str. , ir dėl to be
pa­grin­do pa­sky­rė švel­nes­nę baus­mę nei tu­rė­jo pa­skir­ti, tin­ka­mai
tai­ky­da­mas įsta­ty­mą.

                                                              Ka­sa­ci­nė by­la Nr. 2K–108/2002
                                                              S–2. 1. 2. 1. 5; 2. 1. 2. 1. 8. 1; 2. 1. 2. 1. 8. 6;
                                                                                2. 1. 1. 3. 3. 3; 2. 1. 1. 3. 3. 4

LIETUVOS
AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS
RESPUBLIKOS VARDU

2002 m.
sau­sio 29 d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti
iš pir­mi­nin­kės L-os L-os Ž-ės, V-o P-o ir pra­ne­šė­jo
Ri­man­to Bau­mi­lo,
sek­re­to­riau­jant E.
K-ie­nei,
da­ly­vau­jant pro­ku­ro­rei
V. R-ie­nei, gy­nė­jui ad­vo­ka­tui I. B-­laus­kui,
teis­mo po­sė­dy­je iš­nag­ri­nė­jo
ka­sa­ci­nę by­lą pa­gal Klai­pė­dos apy­gar­dos vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jo
ka­sa­ci­nį skun­dą dėl Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­mo 2001 m. lie­pos
17–18 d. nuosp­ren­džio, ku­riuo A-us Ryb­ni­ko­vas nu­teis­tas
pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos BK 271 str. 1 d. lais­vės at­ėmi­mu dve­jiems
me­tams; pa­gal BK 271 str. 2 d. – lais­vės at­ėmi­mu tre­jiems me­tams, kon­fis­kuo­jant
penktadalį jam pri­klau­san­čio tur­to; pa­gal BK 2121 str. – lais­vės at­ėmi­mu vie­ne­riems me­tams ir 1250 li­tų bau­da; pa­gal
BK 278 str. 1 d. – lais­vės at­ėmi­mu šešiems mė­ne­siams.
Va­do­vau­jan­tis BK 42
str. (straips­nio da­lis ne­nu­ro­dy­ta), baus­mės su­ben­drin­tos ir su­ben­drin­ta
baus­mė pa­skir­ta lais­vės at­ėmi­mas tre­jiems me­tams, kon­fis­kuo­jant
penktadalį jam pri­klau­san­čio tur­to ir 1250 li­tų bau­da.
Re­mian­tis BK 42 str.
(da­lis ne­nu­ro­dy­ta) ši baus­mė su­ben­drin­ta su Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės
teis­mo 2001 m. va­sa­rio 13 d. nuosp­ren­džiu pa­skir­ta baus­me apė­mi­mo bū­du
ir ga­lu­ti­nė baus­mė pa­skir­ta lais­vės at­ėmi­mas tre­jiems me­tams, kon­fis­kuo­jant
penktadalį jo tur­to ir 1250 li­tų bau­da.
Skun­džia­ma ir Klai­pė­dos
apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001
m. lap­kri­čio 20 d. nu­tar­tis, ku­ria nu­teis­to­jo A. Ryb­ni­ko­vo ape­lia­ci­nis
skun­das at­mes­tas.
Teisėjų ko­le­gi­ja, iš­klau­siu­si
tei­sė­jo R. Bau­mi­lo pra­ne­ši­mą, gy­nė­ją, pra­šiu­sį ka­sa­ci­nio skun­do
ne­ten­kin­ti, pro­ku­ro­rę, pra­šiu­sią ka­sa­ci­nį skun­dą ten­kin­ti,

n u s t
a t ė :

A. Ryb­ni­ko­vas nu­teis­tas
už tai, kad 1998 m. bir­že­lio mėn. , nak­tį iš 16–osios į 17–ąją, Klai­pė­dos
mies­te, iš R-­ja­vi­ko gat­vės 12 na­mo kie­mo slap­ta pa­gro­bė J. Ma­ly­še­vo
16 000 Lt ver­tės au­to­mo­bi­lį „Au­di 80”.
Dar jis nu­teis­tas ir
už tai, kad 1998 m. bir­že­lio 16–osios nak­tį, vog­da­mas
J. Ma­ly­še­vo au­to­mo­bi­lį „Au­di 80”, ty­čia su­ža­lo­jo šio au­to­mo­bi­lio
300 li­tų ver­tės už­ve­di­mo spy­ne­lę bei kai­rės pu­sės prie­ki­nių du­re­lių
100 li­tų ver­tės spy­ne­lę, iš vi­so pa­da­ry­da­mas nu­ken­tė­ju­sia­jam žy­mią
400 li­tų dy­džio ma­te­ria­li­nę ža­lą.
Taip pat A. Ryb­ni­ko­vas
nu­teis­tas ir už tai, kad 2000 m. lie­pos 3 d. , apie 1 val. 30 min. , Klai­pė­dos
mies­te, iš B-­du­žių gat­vės 16 na­mo kie­mo, slap­ta pa­vo­gė V. Abar­čio
4000 li­tų ver­tės au­to­mo­bi­lį „Au­di 100” su ja­me bu­vu­siais nu­ken­tė­ju­sio­jo
daik­tais, iš vi­so pa­da­ry­da­mas jam 5060 li­tų dy­džio ma­te­ria­li­nę ža­lą.
A. Ryb­ni­ko­vas nu­teis­tas
ir už tai, kad ne­vyk­dė teis­mo įpa­rei­go­ji­mų – Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės
teis­mas 2000 m. rug­sė­jo 29 d. nu­tar­ti­mi A. Ryb­ni­ko­vą bu­vo įpa­rei­go­jęs
gy­ven­ti nu­ro­dy­to­je vie­to­je, bū­ti nu­ro­dy­to­je gy­ve­na­mo­jo­je vie­to­je
nuo 22 val. iki 6 val. ry­to, ne­pa­lai­ky­ti ry­šių su nu­tar­ty­je nu­ro­dy­tais
as­me­ni­mis, ne­vai­ruo­ti mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių, in­for­muo­ti
įga­lio­tą po­li­ci­jos pa­rei­gū­ną apie vi­sus san­do­rius, ku­rių ver­tė di­des­nė
kaip 2000 li­tų. A. Ryb­ni­ko­vas jam nu­tar­ty­je nu­ro­dy­to­je gy­ve­na­mo­jo­je
vie­to­je, Klai­pė­do­je, Žar­di­nin­kų g. 18–57, ne­bu­vo nuo 2001 m. va­sa­rio
28 d. 14 val. iki 2001 m. ko­vo 11 d. 18 val.
Ka­sa­ci­niu skun­du pro­ku­ro­ras
pra­šo Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­mo 2001 m. lie­pos 18 d. nuosp­ren­dį
ir Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo 2001 m. lap­kri­čio 20 d. nu­tar­tį pa­keis­ti:
Va­do­vau­jan­tis BK 42
str. 1 d. pa­skir­tą­sias baus­mes pa­gal BK 271 str. 1 d. , 271 str. 2 d. , 278
str. 1 d. su­ben­drin­ti jas ap­imant ir A. Ryb­ni­ko­vui pa­skir­ti lais­vės
at­ėmi­mą tre­jiems me­tams, kon­fis­kuo­jant penktada­lį jam pri­klau­san­čio
tur­to.
Va­do­vau­jan­tis BK 42
str. 4 d. šią baus­mę su­ben­drin­ti su Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės 2001 m.
va­sa­rio 13 d. nuosp­ren­džiu pa­skir­ta baus­me lais­vės at­ėmi­mu vie­ne­riems
me­tams ir 1250 li­tų bau­da jas ap­imant ir pa­skir­ti A. Ryb­ni­ko­vui su­ben­drin­tą
baus­mę lais­vės at­ėmi­mą tre­jiems me­tams, kon­fis­kuo­jant penktada­lį jam
pri­klau­san­čio tur­to.
Va­do­vau­jan­tis  BK 43 str. prie baus­mės, pa­skir­tos 2001 m.
lie­pos 18 d. nuosp­ren­džiu pa­gal BK 2121 str. iš da­lies su­de­dant, pri­dė­ti su­ben­drin­tą baus­mę, pa­skir­tą
šiuo nuosp­ren­džiu pa­gal BK 271 str. 1 d. , 271 str. 2 d. , 278 str. 1 d. ir pa­gal
2001 m. va­sa­rio 13 d. nuosp­ren­džiu pa­skir­tą baus­mę, ir ga­lu­ti­nę baus­mę
jam pa­skir­ti lais­vės at­ėmi­mą tre­jiems me­tams ir še­šiems mė­ne­siams,
kon­fis­kuo­jant penktada­lį jam pri­klau­san­čio tur­to ir ski­riant 1250 li­tų
bau­dą.
Skun­de ka­sa­to­rius nu­ro­do,
jog Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­mo nuosp­ren­dis keis­ti­nas dėl ne­tin­ka­mai
pri­tai­ky­to bau­džia­mo­jo įsta­ty­mo. Teis­mas ne­tei­sin­gai ben­dri­no V.
Ryb­ni­ko­vui pa­skir­tą­sias baus­mes va­do­vau­da­ma­sis tik BK 42 str. Jis
yra nu­teis­tas už ke­lis nu­si­kal­ti­mus, ku­rių vie­nas yra pa­da­ry­tas po
to, kai jis jau bu­vo nu­teis­tas už anks­tes­nį dar ki­tą nu­si­kal­ti­mą ir
už ku­rį jam jau yra pri­im­tas ap­kal­ti­na­ma­sis nuosp­ren­dis. To­dėl ben­dri­nant
baus­mes teis­mui rei­kė­jo va­do­vau­tis ir BK 42 str. , ir BK 43 str. nuo­sta­to­mis.
O ben­drin­da­mas baus­mes pa­gal BK 43 str. , teis­mas tu­rė­jo ben­drin­ti jas
ne apė­mi­mo bū­du, o da­li­nio ar vi­siš­ko su­dė­ji­mo bū­du. Ape­lia­ci­nės
ins­tan­ci­jos teis­mas iš­tai­sy­ti šios klai­dos ir pa­keis­ti nuosp­ren­dį
jį griež­tin­da­mas ne­ga­lė­jo, nes bu­vo nag­ri­nė­ja­mas tik nu­teis­to­jo
ape­lia­ci­nis skun­das, to­dėl tu­ri bū­ti pa­keis­ta ir ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos
teis­mo nu­tar­tis.
Ka­sa­ci­nis skun­das
ten­kin­ti­nas.
Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos
teis­mas tei­sin­gai pri­pa­ži­no A. Ryb­ni­ko­vą kal­tu, pa­da­rius jam in­kri­mi­nuo­tus
nu­si­kal­ti­mus, nag­ri­nė­da­mas by­lą es­mi­nių bau­džia­mo­jo pro­ce­so
įsta­ty­mo pa­žei­di­mų ne­pa­da­rė, tei­sin­gai kva­li­fi­ka­vo jo vei­ką, pa­sky­rė
tin­ka­mas baus­mes už kiek­vie­ną nu­si­kal­ti­mą, ta­čiau su­ben­drin­da­mas
baus­mes, tiek pa­skir­tas pas­ku­ti­niuo­ju 2001 m. lie­pos 17–18 d. nuosp­ren­džiu,
tiek ir jas su­ben­drin­da­mas su anks­tes­niu 2001 m. va­sa­rio 13 d. nuosp­ren­džiu
pa­skir­to­mis baus­mė­mis, va­do­vau­da­ma­sis tik BK 42 str. nuo­sta­to­mis
ir pa­skir­da­mas ga­lu­ti­nę baus­mę, ne­tin­ka­mai pri­tai­kė bau­džia­mą­jį
įsta­ty­mą.
Teis­mas, skir­da­mas
baus­mes as­me­niui, ku­ris vie­nus nu­si­kal­ti­mus pa­da­rė prieš pir­miau
jam pri­im­tą nuosp­ren­dį, o ki­tą – po šio nuosp­ren­džio pri­ėmi­mo, tu­ri
va­do­vau­tis BK 42 ir 43 straips­niuo­se nu­ma­ty­to­mis tai­syk­lė­mis.
Šio­je by­lo­je A. Ryb­ni­ko­vas
Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­mo 2001 m. lie­pos 17–18 d. nuosp­ren­džiu
nu­teis­tas už tris nu­si­kal­ti­mus (BK 271 str. 1 ir 2 d. ir 278 str. 1 d. ),
ku­riuos jis pa­da­rė nuo 1998 m. bir­že­lio 16 d. iki 2000 m. lie­pos 3 d. , o
už vie­ną (BK 2121 str. ) – ku­rį jis pa­da­rė lai­ko­tar­piu
nuo 2001 m. va­sa­rio 28 d. iki 2001 m. ko­vo 11 d. To pa­ties teis­mo anks­tes­niu
2001 m. va­sa­rio 13 d. nuosp­ren­džiu jis nu­teis­tas už nu­si­kal­ti­mą (BK
2121 str. ), ku­rį jis pa­da­rė 2000
m. gruo­džio 15–16 d.
Tai­gi Klai­pė­dos apy­lin­kės
teis­mas, re­zo­liu­ci­nė­je nuosp­ren­džio da­ly­je su­ben­dri­nęs vi­sas pa­skir­tą­sias
pas­ku­ti­niuo­ju 2001 m. lie­pos 17–18 d. nuosp­ren­džiu baus­mes pa­gal BK 42
str. (ne­nu­ro­dęs straips­nio da­lies) jas ap­imant ir po to šią su­ben­drin­tą­ją
baus­mę su­ben­drin­da­mas su anks­tes­niu 2001 m. va­sa­rio 13 d. nuosp­ren­džiu
pa­skir­tą­ja baus­me jas ap­imant, vėl­gi va­do­vau­da­ma­sis BK 42 str. (taip
pat ne­nu­ro­dęs straips­nio da­lies), ne­tei­sin­gai pri­tai­kė bau­džia­mą­jį
įsta­ty­mą. Ka­dan­gi tarp nu­si­kal­ti­mų, ku­rie yra da­bar­ti­nio teis­mi­nio
nag­ri­nė­ji­mo da­ly­kas (BK 271 str. 1 ir 2 d. , 278 str. 1 d. , 2121 str. ), yra vie­nas nu­si­kal­ti­mas (BK 2121 str. ), ku­ris pa­da­ry­tas vė­liau nei bu­vo pri­im­tas
anks­tes­nis nuosp­ren­dis, to­dėl šiuos abu nuosp­ren­džius su­ben­dri­nant tu­ri
bū­ti tai­ko­mos skir­tin­gos baus­mių su­ben­dri­ni­mo tai­syk­lės, ir baus­mės
su­ben­dri­na­mos ke­liais eta­pais. Iš pra­džių, va­do­vau­jan­tis BK 42 str.
1 d. nuo­sta­to­mis, rei­kia su­ben­drin­ti pas­ku­ti­niuo­ju nuosp­ren­džiu pa­skir­tą­sias
baus­mes pa­gal BK 271 str. 1 ir 2 d. ir 278 str. 1 d. jas ap­imant, vė­liau
šią su­ben­drin­tą baus­mę, va­do­vau­jan­tis BK 42 str. 4 da­li­mi, rei­kia su­ben­drin­ti
su baus­me, pa­skir­ta 2001 m. va­sa­rio 13 d. nuosp­ren­džiu, jas ap­imant. Ta­čiau
šiuo at­ve­ju anks­tes­niuo­ju nuosp­ren­džiu pa­skir­ta baus­mė A. Ryb­ni­ko­vui
tik už vie­ną nu­si­kal­ti­mą ir to­dėl baus­mė ne­bu­vo ben­dri­na­ma, o BK 42
str. nu­ma­ty­ta, jog baus­mės su­ben­dri­na­mos pa­gal tas pa­čias tai­syk­les
ir tais at­ve­jais, kai as­muo pri­pa­žįs­ta­mas kal­tas tuo, kad jis pa­da­rė
du ar dau­giau nu­si­kal­ti­mų, nu­ma­ty­tų Bau­džia­mo­jo ko­dek­so to pa­ties
straips­nio skir­tin­go­se da­ly­se ar­ba skir­tin­guo­se straips­niuo­se, iš
ku­rių nė už vie­ną jis ne­bu­vo anks­čiau nu­teis­tas (šio straips­nio 1 da­lis),
taip pat ir tais at­ve­jais, kai pri­ėmus nuosp­ren­dį nu­sta­to­ma, kad nu­teis­ta­sis
kal­tas dar ir ki­tu nu­si­kal­ti­mu, ku­rį jis yra pa­da­ręs prieš pri­imant
nuosp­ren­dį pir­mo­jo­je by­lo­je (šio straips­nio 4 da­lis), to­dėl šiuo at­ve­ju
nė­ra pras­mės pa­skir­tų­jų baus­mių su­ben­drin­ti du kar­tus. Už­ten­ka su­ben­drin­ti
pa­skir­tą­sias baus­mes nau­juo­ju nuosp­ren­džiu su baus­me, pa­skir­ta anks­tes­niuo­ju
nuosp­ren­džiu.
At­li­kus mi­nė­tą pro­ce­dū­rą,
vi­są šią baus­mę rei­kia su­ben­drin­ti, jau va­do­vau­jan­tis BK 43 str. nuo­sta­to­mis,
su baus­me, pa­skir­ta 2001 m. lie­pos 17–18 d. nuosp­rendžiu pa­gal BK 2121 str. iš da­lies ar vi­siš­kai jas su­de­dant. Pa­žy­mė­ti­na,
jog BK 43 str. nuo­sta­tos nu­ma­to tik vi­siš­ką ar da­li­nį baus­mių su­dė­ji­mo
bū­dą, to­kiu bū­du A. Ryb­ni­ko­vui tu­ri bū­ti pa­griež­ti­na­ma baus­mė, to­dėl
ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas šios klai­dos iš­tai­sy­ti ne­ga­lė­jo,
nes nag­ri­nė­jo tik nu­teis­to­jo ape­lia­ci­nį skun­dą. Šiuo as­pek­tu kei­čia­ma
ir ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo nu­tar­tis.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja,
va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos BPK 429 str. 6 p. , 430, 4301 str. ,

n u t a
r i a :

Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės
teis­mo 2001 m. lie­pos 17–18 d. nuosp­ren­dį ir Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo
Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. lap­kri­čio 20 d.
nu­tar­tį pa­keis­ti  – pa­nai­kin­ti
nuosp­ren­džio da­lį, ku­ria A. Ryb­ni­ko­vui su­ben­drin­tos baus­mės.
Va­do­vau­jan­tis
Lietuvos Respublikos BK 42 str. 1 ir 4 da­li­mis, A-ui Ryb­ni­ko­vui pa­skir­tą­sias
baus­mes 2001 m. lie­pos 17–18 d. nuosp­ren­džiu pa­gal BK 271 str.
1 d. – lais­vės at­ėmi­mą dve­jiems me­tams; pa­gal BK 271 str. 2 d. – lais­vės
at­ėmi­mą tre­jiems me­tams, kon­fis­kuo­jant penktada­lį jam pri­klau­san­čio
tur­to; pa­gal BK 278 str.
1 d. – lais­vės at­ėmi­mą še­šiems mė­ne­siams, su­ben­drin­ti jas ap­imant su
baus­me, jam pa­skir­ta Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­mo 2001 m. va­sa­rio
13 d. nuosp­rendžiu pa­gal BK 2121 str. lais­vės at­ėmi­mu vie­ne­riems me­tams su 1250 li­tų bau­da ir šią
su­ben­drin­tą baus­mę pa­skir­ti A. Ryb­ni­ko­vui lais­vės at­ėmi­mą tre­jiems
me­tams su penktadalio jam pri­klau­san­čio tur­to kon­fis­ka­vi­mu ir 1250 li­tų
bau­da.
Va­do­vau­jan­tis BK 43
str. , prie šios baus­mės iš da­lies pri­dė­ti Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės
teis­mo 2001 m. lie­pos 17–18 d. nuosp­ren­džiu pa­skir­tą baus­mę pa­gal BK
2121 str. še­šis mė­ne­sius lais­vės
at­ėmi­mo ir ga­lu­ti­nę baus­mę A-ui Ryb­ni­ko­vui pa­skir­ti lais­vės
at­ėmi­mą tre­jiems me­tams ir še­šiems mė­ne­siams su penktadalio jam pri­klau­san­čio
tur­to kon­fis­ka­vi­mu ir 1250 li­tų bau­da.
Ki­tą nuosp­ren­džio ir
nu­tar­ties da­lį pa­lik­ti ne­pa­keis­tą.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.65304 sekundės -