Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#15206: Svečiai
#2: Vartotojai
#5721: Registruoti vartotojai

# Milian
# Lana


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 8. Švel­nes­nės ne­gu įsta­ty­mo nu­ma­ty­ta baus­mės sky­ri­mas (BK 45
str. )

Pa­keis­tas pir­mo­sios
ins­tan­ci­jos teis­mo nuosp­ren­dis ir ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo
nu­tar­tis, pa­nai­ki­nant nu­tar­ties da­lį, ku­ria as­me­niui, nu­teis­tam pa­gal
BK 312 str. 3 d. , baus­mė pa­skir­ta pri­tai­kius BK 45 str. 2 d. bei pa­ski­riant
jam lais­vės at­ėmi­mą pen­ke­riems me­tams, nes BK 45 str. 2 d. pri­tai­ky­ta ne­tin­ka­mai,
t. y. ne­pai­sant to, kad BK 45 str. 4 d. nu­ro­dy­ta, jog šio straips­nio 2 da­lis
ne­tai­ko­ma as­me­nims, nu­teis­tiems už kon­tra­ban­dą (BK 312 str. ).

                                                                 Bau­džia­mo­ji by­la Nr. 2K–23/2002
                                                                                                   S–2. 1. 1. 3. 3. 5
LIETUVOS
AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS
RESPUBLIKOS VARDU

2002 m.
ko­vo 5 d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti
iš pir­mi­nin­ko Sta­nis­lo­vo Čat­raus­ko, O-os A-os B-ės, pra­ne­šė­jo
V-aus Č-os,
sek­re­to­riau­jant L.
B-ei,
da­ly­vau­jant pro­ku­ro­rei
J. Ur­be­lie­nei, gy­nė­jui ad­vo­ka­tui L. Ši­le­riui,
nu­teis­ta­jam I. M-­te­ni­cai,
teis­mo po­sė­dy­je iš­nag­ri­nė­jo
ka­sa­ci­nę by­lą pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro
pa­va­duo­to­jo ir nu­teis­to­jo Igo­rio M-­te­ni­cos ka­sa­ci­nius skun­dus
dėl Kau­no apy­gar­dos teis­mo 2001 m. bir­že­lio 28 d. nuosp­ren­džio, ku­riuo
Igo­ris M-­te­ni­ca (I- M-­te­ni­ca) pri­pa­žin­tas kal­tu pa­gal BK 312
str. 3 d. ir, tai­kant BK 411 str. ,
nu­teis­tas dve­jiems me­tams pa­tai­sos dar­bų be lais­vės at­ėmi­mo dar­bo­vie­tė­je,
iš­skai­tant kas mė­ne­sį po 20 proc. iš jo gau­na­mo už­dar­bio į vals­ty­bės
pa­ja­mas su 12 500 Lt bau­da ir vie­nos tre­čio­sios da­lies jo tur­to kon­fis­ka­vi­mu.
Ka­sa­ci­ne tvar­ka skun­džia­ma
ir Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų
ko­le­gi­jos 2001 m. rug­sė­jo 20 d. nu­tar­tis, ku­ria Kau­no apy­gar­dos teis­mo
2001 m. bir­že­lio 28 d. nuosp­ren­dis pa­keis­tas:
Igo­riui M-­te­ni­cai,
pri­pa­žin­tam kal­tu pa­gal BK 312 str. 3 d. , pa­nai­kin­tas BK 411 str. tai­ky­mas ir, pri­tai­kius BK 45 str. 2 d. ,
pa­skir­ti dve­ji me­tai pa­tai­sos dar­bų be lais­vės at­ėmi­mo dar­bo­vie­tė­je,
iš­skai­tant kas mė­ne­sį po 20 proc. iš jo gau­na­mo už­dar­bio į vals­ty­bės
pa­ja­mas su 10 MGL (12 500 Lt) bau­da ir vie­nos tre­čio­sios da­lies jo tur­to
kon­fis­ka­vi­mu.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja,
iš­klau­siu­si tei­sė­jo pra­ne­ši­mą, pro­ku­ro­rės, pra­šiu­sios Lie­tu­vos
Res­pub­li­kos ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jo ka­sa­ci­nį skun­dą
pa­ten­kin­ti, o nu­teis­to­jo ka­sa­ci­nį skun­dą at­mes­ti, nu­teis­to­jo ir
jo gy­nė­jo, pra­šiu­sių nu­teis­to­jo ka­sa­ci­nį skun­dą pa­ten­kin­ti, o ge­ne­ra­li­nio
pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jo ka­sa­ci­nį skun­dą at­mes­ti, pa­aiš­ki­ni­mų,

n u s t
a t ė :

Igo­ris M-­te­ni­ca nu­teis­tas
už tai, kad jis per Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės sie­ną stam­biu mas­tu
ga­be­no pi­ni­gus, ne­pa­teik­da­mas jų mui­ti­nės kon­tro­lei. I. M-­te­ni­ca
2001 m. sau­sio 24 d. , apie 21 val. , per Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės
sie­ną, Aly­taus te­ri­to­ri­nės mui­ti­nės Laz­di­jų ke­lio pos­tą, Laz­di­jų
r. , Ak­me­nių k. , jam nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čiu au­to­mo­bi­liu BMW
(valst. Nr. MVP 934) pa­slė­pęs po dra­bu­žiais ga­be­no: 60 260 JAV do­le­rių
(241 040 Lt), 211 Len­ki­jos zlo­tų (205,57 
Lt) ir 176,87 Lt. Ben­dra I. M-­te­ni­cos ga­ben­tų pi­ni­gų ver­tė yra
241 422 Lt.
Ka­sa­ci­niu skun­du pro­ku­ro­ras
pra­šo skun­džia­mus pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo nuosp­ren­dį ir ape­lia­ci­nės
ins­tan­ci­jos teis­mo nu­tar­tį pa­keis­ti: pa­nai­kin­ti nu­tar­ties da­lį,
ku­rio­je I. M-­te­ni­cai pri­tai­ky­tas BK 45 str. , ir pa­gal BK 312 str. 3
d. jam pa­skir­ti pen­ke­rius me­tus lais­vės at­ėmi­mo su 100 MGL (12 500 Lt)
bau­da ir vienu trečdaliu jam pri­klau­san­čio tur­to kon­fis­ka­vi­mu. Lais­vės
at­ėmi­mo baus­mę pa­skir­ti at­lik­ti su­stip­rin­to­jo re­ži­mo pa­tai­sos
dar­bų ko­lo­ni­jo­je. Au­to­mo­bi­lį BMW (valst. Nr. MVP 934) kon­fis­kuo­ti
kaip nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mo prie­mo­nę. Ka­sa­to­rius nu­ro­do, kad skun­džia­mi
teis­mų spren­di­mai keis­ti­ni dėl ne­tin­ka­mo bau­džia­mo­jo įsta­ty­mo pri­tai­ky­mo
ir ne­tei­sin­gos – aiš­kiai per švel­nios baus­mės pa­sky­ri­mo. Be to, ka­sa­to­rius
pa­žy­mi, jog pri­tai­ky­da­mas BK 45 str. ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas
per­žen­gė pro­ku­ro­ro ape­lia­ci­nio skun­do ri­bas, nes pra­šy­mo tai­ky­ti
šią nor­mą skun­de ne­bu­vo, o nu­teis­ta­sis ape­lia­ci­nio skun­do ne­bu­vo
pa­da­vęs. Ape­lia­ci­nia­me skun­de pro­ku­ro­ras bu­vo nu­ro­dęs, kad BK 411 str. teis­mas pri­tai­kė ne­tin­ka­mai ir pra­šė
I. M-­te­ni­cai pa­skir­tą baus­mę pa­griež­tin­ti, pa­ski­riant jam lais­vės
at­ėmi­mo baus­mę. Ka­sa­to­rius skun­de tvir­ti­na, jog skun­džia­mo­je nu­tar­ty­je
nu­ro­dy­tas baus­mės I. M-­te­ni­cai pa­sky­ri­mo ar­gu­men­tas, jog šiuo at­ve­ju
nu­si­kal­ti­mas nė­ra toks pa­vo­jin­gas kaip ki­ti kon­tra­ban­dos stam­biu
mas­tu at­ve­jai, yra ne­pa­grįs­tas. By­lo­je nu­sta­ty­ta, jog nu­teis­ta­sis
kon­tra­ban­dos bū­du ga­be­no pi­ni­gų su­mą, ku­ri dau­giau kaip tris kar­tus
vir­ši­ja įsta­ty­mo nu­sta­ty­tą kon­tra­ban­dos stam­baus mas­to mi­ni­mu­mą.
Ka­sa­ci­nia­me skun­de
nu­ro­do­ma, kad pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas ne­tin­ka­mai pri­tai­kė
BPK 93 str. 1 d. 6 p. kon­sta­tuo­da­mas, jog au­to­mo­bi­lis, ku­riuo I. M-­te­ni­ca
va­žia­vo per Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės sie­ną, nė­ra nu­si­kal­ti­mo
pa­da­ry­mo prie­mo­nė ir nu­spręs­da­mas šio au­to­mo­bi­lio ne­kon­fis­kuo­ti.
Pro­ku­ro­ro nuo­mo­ne, au­to­mo­bi­lis yra nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mo prie­mo­nė,
nes juo per vals­ty­bės sie­ną bu­vo ga­be­na­mas kon­tra­ban­dos da­ly­kas. To­dėl
jis tu­ri bū­ti kon­fis­kuo­tas. Be to, ka­sa­to­rius pa­žy­mi, jog ape­lia­ci­nės
ins­tan­ci­jos teis­mas nu­tar­ty­je ne­tei­sin­gai nu­ro­dė, kad nu­teis­ta­jam
pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo pa­skir­to­ji bau­da ati­tin­ka 10 MGL dy­dį.
Nu­teis­ta­jam bu­vo pa­skir­ta 12 500 Lt bau­da, ku­ri ati­tin­ka 100 MGL dy­dį.
To­dėl ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo nu­tar­ties da­lis dėl pa­pil­do­mos
baus­mės pa­sky­ri­mo ir­gi keis­ti­na.
Nu­teis­ta­sis I. M-­te­ni­ca
ka­sa­ci­niu skun­du prašo Kau­no apy­gar­dos teis­mo 2001 m. birželio 28 d.
nuosp­ren­dį ir Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo 2001 m. rug­sė­jo 20 d. nu­tar­tį
pa­keis­ti: pri­tai­kius BK 45 str. 2 d. 1 ir 2 punk­tus, jam pa­skir­ti baus­mę,
ne­su­si­ju­sią su lais­vės at­ėmi­mu, o pa­pil­do­mos baus­mės – bau­dos – dy­dį
su­ma­žin­ti iki 10 MGL (1250 Lt). Pir­mą­jį pra­šy­mą ka­sa­to­rius mo­ty­vuo­ja
tuo, kad jo šei­my­ni­nė pa­dė­tis ir ki­tos by­lo­je nu­sta­ty­tos ap­lin­ky­bės
yra pa­grin­das jam pa­skir­ti švel­nes­nę baus­mės rū­šį nei nu­ma­to įsta­ty­mas
už pa­da­ry­tą nu­si­kal­ti­mą. Ta­čiau pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas ne­tin­ka­mai
pri­tai­kė BK 411 str. , o ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos
teis­mas pri­tai­kė 45 str. 2 d. , ne­sant pra­šy­mo teis­mo nuosp­ren­dį švel­nin­ti,
nes ape­lia­ci­ne tvar­ka I. M-­te­ni­ca nuosp­ren­džio ne­bu­vo ap­skun­dęs.
Skun­džia­mi teis­mų spren­di­mai keis­ti­ni, sie­kiant nu­ro­dy­tus įsta­ty­mų
pa­žei­di­mus iš­tai­sy­ti. Ant­rą­jį pra­šy­mą nu­teis­ta­sis mo­ty­vuo­ja
tuo, kad 2001 m. spa­lio 9 d. pri­im­tu įsta­ty­mu bau­dos mi­ni­ma­lus dy­dis
su­ma­žin­tas iki 1 MGL. Ka­sa­to­rius ma­no, kad, at­si­žvel­gus į šią ap­lin­ky­bę
ir į sun­kią jo šei­my­ni­nę pa­dė­tį, yra pa­grin­das jam pa­skir­tos baus­mės
dy­dį su­mažin­ti.
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jo ka­sa­ci­nis skun­das ten­kin­ti­nas
iš da­lies. Skun­džia­mi teis­mų spren­di­mai pa­keis­ti­ni dėl ne­tin­ka­mo
bau­džia­mo­jo įsta­ty­mo pri­tai­ky­mo (BPK 4181 str. 1 p. ). Pa­skir­da­mas nu­teis­ta­jam baus­mę pir­mo­sios ins­tan­ci­jos
teis­mas ne­tin­ka­mai pri­tai­kė BK 411 str. , nes ši nor­ma ne­nu­ma­to ga­li­my­bės pa­skir­ti švel­nes­nę baus­mės
rū­šį ne­gu nu­ma­ty­ta įsta­ty­me už pa­da­ry­tą nu­si­kal­ti­mą, o BK 312
str. 3 d. sank­ci­jo­je pa­tai­sos dar­bai ne­nu­ma­ty­ti. Pa­keis­da­mas pir­mo­sios
ins­tan­ci­jos teis­mo nuosp­ren­dį Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas ne­tin­ka­mai
pri­tai­kė BK 45 str. 2 d. , nes to pa­ties straips­nio ket­vir­to­ji da­lis
drau­džia tai­ky­ti ant­ro­sios da­lies nuo­sta­tas as­me­nims, nu­teis­tiems
už kon­tra­ban­dą (BK 312 str. ). By­lo­je nė­ra ki­to­se BK 45 str. da­ly­se nu­ro­dy­tų
są­ly­gų švel­nes­nei nei įsta­ty­mo nu­ma­ty­ta už pa­da­ry­tą nu­si­kal­ti­mą
baus­mei pa­skir­ti. To­dėl ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo nu­tar­ties
da­lis, ku­rio­je I. M-­te­ni­cai baus­mė pa­skir­ta, pri­tai­kius BK 45 str.
2 d. , nai­kin­ti­na. Įver­ti­nus nu­si­kal­ti­mo po­bū­dį ir jo pa­vo­jin­gu­mo
laips­nį, at­si­žvel­gus į by­lo­je nu­sta­ty­tas nu­teis­to­jo as­me­ny­bę
leng­vi­nan­čias ap­lin­ky­bes, į jo šei­my­ni­nę pa­dė­tį, I. M-­te­ni­cai
skir­ti­na mi­ni­ma­li pa­grin­di­nė BK 312 str. 3 d. sank­ci­jo­je nu­ma­ty­ta
baus­mė. Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas, pa­keis­da­mas pir­mo­sios ins­tan­ci­jos
teis­mo nuosp­ren­dį, pa­pil­do­mų baus­mių ne­pa­kei­tė, o jas tik pa­sky­rė
pa­kar­to­ti­nai. To­dėl nai­kin­ti­na ir ši ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo
nu­tar­ties da­lis. Kar­tu pa­žy­mė­ti­na, kad mė­gin­da­ma pa­tiks­lin­ti BK
32 str. tai­ky­mą (pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas nuosp­ren­dy­je ne­bu­vo
nu­ro­dęs pa­skir­tos bau­dos dy­džio mi­ni­ma­liais gy­ve­ni­mo ly­giais), ape­lia­ci­nės
ins­tan­ci­jos teis­mo tei­sė­jų ko­le­gi­ja šios nor­mos tai­ky­mą pa­da­rė
dar ne­aiš­kes­nį: ap­ra­šo­mo­jo­je nu­tar­ties da­ly­je klai­din­gai nu­ro­dy­ta,
kad I. M-­te­ni­cai nuosp­ren­džiu yra pa­skir­ta mi­ni­ma­li 1250 Lt dy­džio
bau­da, o re­zo­liu­ci­nė­je da­ly­je nu­tar­ta jam pa­skir­ti 12 500 Lt dy­džio
bau­dą, klai­din­gai nu­ro­dant, kad toks dy­dis ati­tin­ka 10 MGL. Ka­sa­to­riaus
pra­šy­mas kon­fis­kuo­ti au­to­mo­bi­lį BMW (valst. Nr. MVP 934) ne­ten­kin­ti­nas,
nes pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas pa­grįs­tai nu­sta­tė, jog šis au­to­mo­bi­lis
ne­bu­vo nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mo prie­mo­nė. Nu­sta­ty­ta, kad kon­tra­ban­dos
da­ly­kas bu­vo sle­pia­mas ne au­to­mo­bi­ly­je, o po dra­bu­žiais. Au­to­mo­bi­lis
šiuo at­ve­ju bu­vo nau­do­ja­mas tik kaip su­si­sie­ki­mo prie­mo­nė.
Nu­teis­to­jo I. M-­te­ni­cos
ka­sa­ci­nis skun­das at­mes­ti­nas.
BK 45 str. 2 d. jam ne­ga­li
bū­ti pri­tai­ky­ta dėl šio­je nu­tar­ty­je jau ap­tar­tų prie­žas­čių. Dėl
2001 m. spa­lio 9 d. pa­da­ry­tų BK 32 str. ant­ro­sios ir tre­čio­sios da­lių
pa­kei­ti­mų nė­ra pa­grin­do ma­žin­ti nu­teis­ta­jam pa­skir­to­sios bau­dos
dy­dį, nes nuosp­ren­džiu jam bu­vo pa­skir­ta ne mi­ni­ma­li šios rū­šies pa­pil­do­mo­ji
baus­mė.
Va­do­vau­da­ma­si BPK
429 str. 1, 6 punk­tais, 430, 4301 str. , tei­sė­jų ko­le­gi­ja

n u t a
r i a :

Kau­no apy­gar­dos teis­mo
2001 m. birželio 28 d. nuosp­ren­dį ir Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo Bau­džia­mų­jų
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. rug­sė­jo 20 d. nu­tar­tį pa­keis­ti
– pa­nai­kin­ti nu­tar­ties da­lį, ku­rio­je Igo­riui M-­te­ni­cai, pri­tai­kius
BK 45 str. 2 d. , pa­skir­ta pa­grin­di­nė pa­tai­sos dar­bų baus­mė ir pa­kar­to­ti­nai
pa­skir­tos pa­pil­do­mos baus­mės. Igo­riui M-­te­ni­cai pa­skir­ti lais­vės
at­ėmi­mą pen­ke­riems me­tams, pa­siun­čiant at­lik­ti šią baus­mę į su­stip­rin­to­jo
re­ži­mo pa­tai­sos dar­bų ko­lo­ni­ją, ir pa­lik­ti pir­mo­sios ins­tan­ci­jos
teis­mo nuosp­ren­džiu pa­skir­tas pa­pil­do­mas baus­mes – vienos trečiosios
da­lies jam pri­klau­san­čio tur­to kon­fis­ka­vi­mą ir100 MGL (12 500 Lt) bau­dą.
Nu­teis­to­jo Igo­rio
M-­te­ni­cos ka­sa­ci­nį skun­dą at­mes­ti.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.89214 sekundės -