Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5276: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 9. Ty­či­nis nu­žu­dy­mas, pa­da­ry­tas as­mens, anks­čiau nu­si­kal­tu­sio
ty­či­niu nu­žu­dy­mu (BK 105 str. 12 p. )

Pa­nai­kin­ta pir­mo­sios
ins­tan­ci­jos teis­mo nuosp­rendžio ir ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo
nu­tar­ties da­lis dėl iš­tei­si­ni­mo pa­gal BK 16 str. 2 d. ir 105 str. 12
p. , nes ty­či­nis nu­žu­dy­mas (pa­si­kė­si­ni­mas nu­žu­dy­ti) kva­li­fi­kuo­ja­mas
pa­gal BK 105 str. 12 p. (BK 16 str. 2 d. ir 105 str. 12 p. ) kaip ty­či­nis nu­žu­dy­mas
(pa­si­kė­si­ni­mas nu­žu­dy­ti), pa­da­ry­tas as­mens, anks­čiau nu­si­kal­tu­sio
ty­či­niu nu­žu­dy­mu, ne­pai­sant to, ar dėl pir­miau pa­da­ry­to nu­žu­dy­mo
(pa­si­kė­si­ni­mo nu­žu­dy­ti) įvy­ko as­mens mir­tis, ir to, ar ji įvy­ko
prieš nu­žu­dant (pa­si­kė­si­nant nu­žu­dy­ti) ki­tą as­me­nį.

                                                                   Ka­sa­ci­nė
by­la Nr. 2K–114/2002
                                                                                                 S–2. 1. 2. 1. 3. 1

LIETUVOS
AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS
RESPUBLIKOS VARDU

2002 m.
sau­sio 29 d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti
iš pir­mi­nin­ko Sta­nis­lo­vo Čat­raus­ko, A-os R-ės ir pra­ne­šė­jo
A-o Sir­vy­džio,
sek­re­to­riau­jant R.
B-­tu­lie­nei,
da­ly­vau­jant pro­ku­ro­rei
J. Ur­be­lie­nei, gy­nė­jai A. Ru­čie­nei,
nu­teis­ta­jam V.
S-ui,
teis­mo po­sė­dy­je iš­nag­ri­nė­jo
ka­sa­ci­nę by­lą pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro
pa­va­duo­to­jo ir nu­teis­to­jo Vil­gi­man­to Staš­kaus ka­sa­ci­nius skun­dus
dėl Kau­no apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos
2001 m. ge­gu­žės 25 d. nuosp­ren­džio, ku­riuo nu­teis­ti:
Vil­gi­man­tas S-us– pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
BK 105 str. 9 p. lais­vės at­ėmi­mu sep­ty­nio­li­kai me­tų, pa­gal BK 16 str.
2 d. , 105 str. 2, 4, 10 p. lais­vės at­ėmi­mu pen­kio­li­kai me­tų, pa­gal BK
234 str. 1 d. lais­vės at­ėmi­mu tre­jiems me­tams, pa­gal BK 42 str. pa­skir­ta
su­ben­drin­ta baus­mė – lais­vės at­ėmi­mas sep­ty­nio­li­kai me­tų, baus­mę
at­lie­kant pir­muo­sius pen­ke­rius me­tus ka­lė­ji­me, li­ku­sią baus­mės da­lį
– griež­to­jo re­ži­mo pa­tai­sos dar­bų ko­lo­ni­jo­je;
Piot­ras Se­mio­no­vas
(P- Se­mio­nov) – pa­gal BK 234 str. 1 d. lais­vės at­ėmi­mu pen­ke­riems me­tams,
baus­mę at­lie­kant griež­to­jo re­ži­mo pa­tai­sos dar­bų ko­lo­ni­jo­je.
Taip pat skun­džia­ma
Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos
2001 m. spa­lio 31 d. nu­tar­tis, ku­ria apy­gar­dos teis­mo nuosp­ren­dis pa­keis­tas,
V. Staš­kaus veiks­mus per­kva­li­fi­kuo­jant iš BK 105 str. 9 p. į BK 104 str.
ir nu­tei­siant jį lais­vės at­ėmi­mu vie­nuo­li­kai me­tų. Pa­gal BK 42 str.
šią baus­mę su­ben­dri­nus su nuosp­ren­džiu pa­skir­to­mis baus­mė­mis pa­gal
BK 16 str. 2 d. , 105 str. 2, 4, 10 p. bei BK 234 str. 1 d. V. Staš­kui pa­skir­ta
su­ben­drin­ta baus­mė – lais­vės at­ėmi­mas pen­kio­li­kai me­tų.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja,
iš­klau­siu­si tei­sė­jo pra­ne­ši­mą, nu­teis­to­jo ir gy­nė­jos, pra­šiu­sių
pa­ten­kin­ti nu­teis­to­jo ka­sa­ci­nį skun­dą ir at­mes­ti pro­ku­ro­ro skun­dą,
pro­ku­ro­rės, pra­šiu­sios pa­ten­kin­ti pro­ku­ro­ro skun­dą ir kar­tu iš da­lies
ten­kin­ti nu­teis­to­jo skun­dą, pa­aiš­ki­ni­mų,

n u s t
a t ė :

V. Staš­kus nu­teis­tas
už tai, kad 2000 m. rug­pjū­čio 6 d. , būdamas gir­tas, pa­ė­męs iš P. Se­mio­no­vo
šau­na­mą­jį gin­klą – au­to­ma­ti­nį kul­kos­vai­dį „Ag­ram–2000” su šaud­me­ni­mis,
apie 16. 45 val. , tur­ga­vie­tė­je, esan­čio­je prie par­duo­tu­vės ,,Iki G-s­tu­pis”,
Kau­ne, Ko­vo 11–osios g. 22, vie­ną kar­tą iš šio gin­klo ty­čia šo­vė į Vla­dą
N-­džių. Nuo šau­ti­nio kul­ki­nio kiau­ry­mi­nio pil­vo su­ža­lo­ji­mo, plo­nų­jų
žar­nų ir kai­riosios klu­bi­nės ve­nos pa­žei­di­mo at­si­ra­dus kom­pli­ka­ci­joms
V. N-­džius 22. 15 val. li­go­ni­nė­je mi­rė. Po šū­vio į V. N-­džių V. Staš­kus,
bėg­da­mas iš nu­si­kal­ti­mo vie­tos, ak­ty­viai veng­da­mas su­lai­ky­mo, ty­čia
iš­šo­vė iš mi­nė­to gin­klo: už paš­to, esan­čio Kau­ne, Che­mi­jos g. 2, į jį
be­si­ve­jan­tį E. Gruz­dze­vi­čių ne ma­žiau kaip du kar­tus, už fir­mos ,,Kau­no
du­jos” ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to, esan­čio Kau­ne, Che­mi­jos g. 4, į jį
be­si­ve­jan­čius E. Gruz­dze­vi­čių, V. Der­ga­čio­vą, I. Že­mai­tie­nę bei G.
Ju­re­vi­čių ne ma­žiau kaip tris kar­tus. Nuo V. Staš­kaus šū­vių iš­du­žo G.
Ži­do­nie­nės au­to­mo­bi­lio „Nis­san Blu­e­bird” stik­lai.
Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos
teis­mas šią V. Staš­kaus vei­ką kva­li­fi­ka­vo pa­gal BK 105 str. 9 p. bei BK
16 str. 2 d. , 105 str. 2, 4, 10 p. Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas, kon­sta­ta­vęs,
jog V. Staš­kus ty­čia nu­žu­dė V. N-­džių tar­pu­sa­vio kon­flik­to me­tu, o
ne dėl chu­li­ga­niš­kų pa­ska­tų, nuosp­ren­dį pa­kei­tė, jo vei­ką per­kva­li­fi­kuo­da­mas
iš BK 105 str. 9 p. į BK 104 str.
Be to, V. Staš­kus ir P.
Se­mio­no­vas nu­teis­ti pa­gal BK 234 str. 1 d. už ne­tei­sė­tą šau­na­mo­jo
gin­klo bei šaud­me­nų ne­šio­ji­mą, o P. Se­mio­no­vas – ir už jų įgi­ji­mą
bei lai­ky­mą, ta­čiau ši nuosp­ren­džio bei nu­tar­ties da­lis ka­sa­ci­ne
tvar­ka ne­skun­džia­ma.
Ka­sa­ci­nia­me skun­de
pro­ku­ro­ras pra­šo pa­nai­kin­ti ape­lia­ci­nę nu­tar­tį ir pa­keis­ti pir­mo­sios
ins­tan­ci­jos teis­mo nuosp­ren­dį: pa­nai­kin­ti nuosp­ren­džio da­lį, ku­ria
V. Staš­kus nu­teis­tas pa­gal BK 105 str. 9 p. , BK 16 str. 2 d. , 105 str. 2,
4, 10 p. bei iš­tei­sin­tas pa­gal BK 105 str. 4 p. , BK 16 str. 2 d. , 105 str.
12 p. ir per­duo­ti by­lą iš nau­jo nag­ri­nė­ti pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­me.
Taip pat pra­šo­ma pa­keis­ti nuosp­ren­džio re­zo­liu­ci­nę da­lį, nu­ro­dant,
kad V. Staš­kus pa­gal BK 278 str. 2 d. , o P. Se­mio­no­vas pa­gal BK 18 str. 6
d. , 105 str. 4, 9 p. iš­tei­sin­ti ne­sant jų vei­ko­je nu­si­kal­ti­mo su­dė­ties.
Ka­sa­to­rius nu­ro­do, jog nu­tar­tis bei nuosp­ren­džio da­lis yra nai­kin­ti­ni
dėl ne­tin­ka­mo bau­džia­mo­jo įsta­ty­mo pri­tai­ky­mo bei es­mi­nių bau­džia­mo­jo
pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mų.
Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos
teis­mas, per­kva­li­fi­kuo­da­mas V. Staš­kaus vei­ką iš BK 105 str. 9 p. į BK
104 str. , sa­vo spren­di­mą grin­dė prie­lai­da. Šis teis­mas V. N-­džiaus nu­žu­dy­mo
mo­ty­vu lai­kė kon­flik­tą tarp V. Staš­kaus ir V. N-­džiaus, ta­čiau nu­tar­ty­je
pri­pa­ži­no, kad kon­flik­to fak­tas ne­nu­sta­ty­tas. Ka­sa­to­rius tei­gia,
jog tei­sin­gą ir pa­grįs­tą iš­va­dą dėl nu­si­kal­ti­mo mo­ty­vo pa­da­rė pir­mo­sios
ins­tan­ci­jos teis­mas, ka­dan­gi by­lo­je su­rink­ti ir ka­sa­ci­nia­me skun­de
nu­ro­dy­ti įro­dy­mai pa­tvir­ti­na, jog V. Staš­kus ty­čia nu­žu­dė V. N-­džių
dėl chu­li­ga­niš­kų pa­ska­tų. Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas ver­tin­da­mas
įro­dy­mus pa­žei­dė BPK 374 str. 3 d. , ir tai su­kliu­dė tei­sin­gai iš­nag­ri­nė­ti
by­lą ir lė­mė ne­tin­ka­mą bau­džia­mo­jo įsta­ty­mo pri­tai­ky­mą. Šis bau­džia­mo­jo
pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mas lai­ky­ti­nas es­mi­niu.
Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos
teis­mas ne­pa­grįs­tai iš­tei­si­no V. Staš­kų pa­gal BK 105 str. 4 p. Iš by­lo­je
esan­čių įro­dy­mų ma­ty­ti, kad V. N-­džius bu­vo nu­žu­dy­tas tur­ga­vie­tė­je,
die­nos me­tu, nu­si­kal­ti­mui pa­nau­do­tas ga­lin­gas šau­na­ma­sis gin­klas,
į V. nau­džių bu­vo šau­ta iš pa­kan­ka­mai
di­de­lio at­stu­mo, įvy­kio me­tu jis sto­vė­jo nu­ga­ra į aikš­tę, nuo­lat
gau­siai lan­ko­mą žmo­nių. Dėl šių ap­lin­ky­bių V. Staš­kus pri­va­lė­jo su­pras­ti
ir su­pra­to, kad sa­vo vei­ka su­ke­lia re­a­lų pa­vo­jų dau­ge­lio žmo­nių gy­vy­bei.
Ne­pa­grįs­tai V. Staš­kus iš­tei­sin­tas ir pa­gal BK 16 str. 2 d. , 105 str.
12 p. Toks teis­mo spren­di­mas prieš­ta­rau­ja Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo se­na­to 1999 m. bir­že­lio 18 d. nu­ta­ri­mo Nr. 18 ,,Dėl teis­mų prak­ti­kos
nu­žu­dy­mų by­lo­se” nuo­sta­toms. Tai, jog V. N-­džius mi­rė pra­ėjus pen­kioms
va­lan­doms nuo V. Staš­kaus veiks­mų, ne­ga­li tu­rė­ti įta­kos vei­kos kva­li­fi­ka­vi­mui,
nes V. Staš­kus jį be­si­ve­jan­čius žmo­nes pa­si­kė­si­no nu­žu­dy­ti jau bū­da­mas
nu­si­kal­tęs ty­či­niu V. N-­džiaus nu­žu­dy­mu. Ka­sa­to­rius tei­gia, jog
šio­je da­ly­je pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas, pa­žeis­da­mas BPK 18 ir
76 straips­nių rei­ka­la­vi­mus, ne­iš­sa­miai iš­nag­ri­nė­jo by­los ap­lin­ky­bes,
ne­pri­tai­kė įsta­ty­mo, ku­rį tu­rė­jo tai­ky­ti, to­dėl pa­da­rė es­mi­nį
bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mą.
Ka­sa­ci­nia­me skun­de
taip pat nu­ro­do­ma, jog pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas pa­žei­dė BPK 348
str. , nes nuosp­ren­džio ap­ra­šo­mo­jo­je da­ly­je pri­pa­ži­nęs, kad pa­gal
tam tik­rus BK straips­nius V. Staš­kų ir P. Se­mio­no­vą iš­tei­si­na, re­zo­liu­ci­nė­je
da­ly­je apie to­kio spren­di­mo pri­ėmi­mą ir spren­di­mo pa­grin­dų ne­nu­ro­dė.
Su teis­mo spren­di­mu iš­tei­sin­ti V. Staš­kų pa­gal BK 278 str. 2 d. , o P.
Se­mio­no­vą pa­gal BK 18 str. 6 d. , 105 str. 4, 9 p. pro­ku­ro­ras su­tin­ka.
Ka­sa­ci­nia­me skun­de
V. Staš­kus pra­šo pa­nai­kin­ti ape­lia­ci­nę nu­tar­tį ir pa­keis­ti nuosp­ren­dį:
jo vei­ką per­kva­li­fi­kuo­ti iš BK 105 str. 9 p. į BK 109 str. 2 d. , pa­gal
BK 16 str. 2 d. , 105 str. 2, 4, 10 p. by­lą nu­trauk­ti ir su­ma­žin­ti jam pa­skir­tą
baus­mę. Ka­sa­to­rius tei­gia, jog V. N-­džių nu­šo­vė at­si­tik­ti­nai dėl
ne­at­sar­gaus el­ge­sio su gin­klu, ty­čios nu­žu­dy­ti ne­tu­rė­jo, to­dėl jo
vei­ka kva­li­fi­kuo­ti­na pa­gal BK 109 str. 2 d. Apie tai ka­sa­to­rius da­vęs
nuo­sek­lius pa­ro­dy­mus, jo ver­si­jos by­lo­je esan­tys įro­dy­mai ne­pa­nei­gia,
ta­čiau teis­mai šios ver­si­jos ne­ty­rė. Teis­mai ne­nu­sta­tė ir nu­žu­dy­mo
mo­ty­vo. Dėl skun­de nu­ro­dy­tų ap­lin­ky­bių N. N-­vai­šai­tės, A. Vui­če­kie­nės,
R. Fa­de­je­vie­nės, A. Sa­muš­kie­nės bei E. Gruz­dze­vi­čiaus pa­ro­dy­mai
ver­tin­ti­ni kri­tiš­kai. Į ki­tus žmo­nes ka­sa­to­rius ne­šau­dė, to­dėl jam
by­la pa­gal BK 16 str. 2 d. , 105 str. 2, 4, 10 p. nu­trauk­ti­na. Šia­me epi­zo­de
tir­tos tik nu­teis­tą­jį įkal­ti­nan­čios ap­lin­ky­bės, su­rink­ti įro­dy­mai
yra prieš­ta­rin­gi, nu­ken­tė­ju­sių­jų pa­ro­dy­mai ne­nuo­sek­lūs. Tei­sin­gi
tė­ra liu­dy­to­jų M. B-­nei­kio bei D. Gri­bė­no pa­ro­dy­mai. Be to, teis­mai
neat­si­žvel­gė į Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo se­na­to 1999 m. bir­že­lio
18 d. nu­ta­ri­mo Nr. 18 nuo­sta­tas, kad vei­ka ga­li bū­ti kva­li­fi­kuo­ja­ma
kaip pa­si­kė­si­ni­mas nu­žu­dy­ti tik esant api­brėž­tai ty­čiai at­im­ti gy­vy­bę.
Ka­sa­to­rius tei­gia, jog šie mo­ty­vai jo vei­ko­je ne­nu­sta­ty­ti.
Dėl V. N-­džiaus nu­žu­dy­mo
pro­ku­ro­ro skun­das ten­kin­ti­nas iš da­lies, o nu­teis­to­jo skun­das at­mes­ti­nas.
Šia­me epi­zo­de apy­gar­dos teis­mo nuosp­ren­dis tei­sė­tas ir pa­grįs­tas,
V. Staš­kus pa­grįs­tai nu­teis­tas pa­gal BK 105 str. 9 p. Jo vei­ka kva­li­fi­kuo­ta
tei­sin­gai. Teis­mai tei­sin­gai at­me­tė V. Staš­kaus ver­si­ją, ku­rią jis
ke­lia ir ka­sa­ci­nia­me skun­de, kad V. N-­džius bu­vo nu­žu­dy­tas V. Staš­kui
ne­at­sar­giai el­gian­tis su tu­ri­mu šau­na­muo­ju gin­klu. Teis­mų mo­ty­vai,
kad gin­klas pats iš­šau­ti ne­ga­lė­jo, o V. Staš­kus į V. N-­džių šo­vė ty­čia,
yra pa­grįs­ti by­lo­je iš­tir­tais ir nuosp­ren­dy­je bei ape­lia­ci­nė­je nu­tar­ty­je
ap­tar­tais įro­dy­mais. Dėl V. N-­džiaus nu­žu­dy­mo mo­ty­vo apy­gar­dos
teis­mo iš­va­dos tei­sin­gos ir pa­grįs­tos by­lo­je su­rink­tais įro­dy­mais.
Ty­či­nis nu­žu­dy­mas be prie­žas­ties ar esant men­kai prie­žas­čiai kva­li­fi­kuo­ja­mas
kaip nu­žu­dy­mas dėl chu­li­ga­niš­kų pa­ska­tų. Iš by­lo­je esan­čių įro­dy­mų
ma­ty­ti, kad jo­kio kon­flik­to tarp V. Staš­kaus ir V. N-­džiaus ne­bu­vo.
Šio­je da­ly­je ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas be pa­grin­do nu­ro­dė,
kad pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas klai­din­gai su­sie­jo šį nu­žu­dy­mą
su anks­tes­niu kon­flik­tu tarp V. Staš­kaus ir tur­gaus pre­kei­vių, o sa­vo
iš­va­dą, kad ne­pa­neig­ta kon­flik­to tarp V. Staš­kaus ir V. N-­džiaus ga­li­my­bė,
pa­grin­dė prie­lai­da, prieš­ta­rau­jan­čia by­lo­se su­rink­tiems įro­dy­mams.
Pro­ku­ro­ro pra­šy­mas
šia­me epi­zo­de V. Staš­kaus vei­ką kva­li­fi­kuo­ti ir kaip nu­žu­dy­mą, pa­da­ry­tą
pa­vo­jin­gu dau­ge­lio žmo­nių gy­vy­bei bū­du, at­mes­ti­nas. V. Staš­kus į
V. N-­džių šo­vė vie­ną kar­tą, iš ar­ti – maž­daug iš 3 met­rų. K-­kos tra­jek­to­ri­ja
– iš vir­šaus že­myn. K-­ka li­ko nu­žu­dy­to­jo kū­ne. Ne­to­li V. N-­džiaus
bu­vo ki­ti tur­gu­je pre­kia­vę žmo­nės, ta­čiau teig­ti, kad šis šū­vis kė­lė
re­a­lų pa­vo­jų jų gy­vy­bei, nė­ra pa­grin­do, kaip ir teig­ti, kad šis šū­vis
kė­lė pa­vo­jų į pre­ky­bos cen­trą at­ei­nan­tiems ar iš­ei­nan­tiems žmo­nėms.
Pro­ku­ro­ro tei­gi­nys
apie ga­lin­gą šau­na­mą­jį gin­klą taip pat klai­din­gas. Iš šio gin­klo šau­do­ma
pis­to­le­to šo­vi­niais.
Ka­dan­gi V. S-us pir­mo­sios
ins­tan­ci­jos teis­mo nuosp­rendžiu tei­sin­gai bu­vo nu­teis­tas pa­gal BK
105 str. 9 p. , šią by­los da­lį grą­žin­ti iš nau­jo nag­ri­nė­ti nė­ra pa­grin­do,
pa­lie­ka­mas ga­lio­ti pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo nuosp­ren­dis.
Dėl pa­si­kė­si­ni­mo nu­žu­dy­ti,
kur V. Staš­kus nu­teis­tas pa­gal BK 16 str. 2 d. , 105 str. 2, 4, 10 p. bei iš­tei­sin­tas
pa­gal 12 p. , teis­mų spren­di­mai nai­kin­ti­ni ir by­la per­duo­ti­na iš nau­jo
nag­ri­nė­ti pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­me. Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos
teis­mo iš­va­dos dėl 105 str. 12 punk­to ne­bu­vi­mo sie­ja­mos su tuo, kad V.
Staš­kus į ki­tus žmo­nes šau­dė ta­da, kai V. N-­džius dar ne­bu­vo mi­ręs.
Teis­mas ne­įver­ti­no, kad nu­si­kal­ti­mas – V. N-­džiaus nu­žu­dy­mas – jau
bu­vo baig­tas, o at­sa­ko­my­bė už pa­sek­mes at­si­ran­da ne­pri­klau­so­mai
nuo to, kiek lai­ko pra­ei­na nuo su­ža­lo­ji­mo iki mir­ties. Be to, teis­mas
ne­pa­kan­ka­mai iš­ty­rė, kiek kar­tų V. Staš­kus šo­vė. Įvy­kio vie­to­je ras­ta
tik vie­na tū­te­lė iš V. Staš­kaus gin­klo. Gin­klas bu­vo su dus­lin­tu­vu,
šū­vio gar­sas pri­slo­pin­tas. Su­lai­ky­mo me­tu šau­dė ir po­li­ci­nin­kai.
V. Staš­kaus pa­ro­dy­mai, kad jis tur­ga­vie­tė­je šo­vęs tik vie­ną kar­tą į
V. N-­džių, nuosp­ren­dy­je nė­ra ap­tar­ti ir įti­ki­na­mai pa­neig­ti. Nuosp­ren­dy­je
ne­ma­ty­ti, iš ko liu­dy­to­jai, da­vę pa­ro­dy­mus, kad V. Staš­kus bėg­da­mas
nuo per­se­kio­to­jų at­si­šau­dė, spren­dė, kad gar­sas, ku­rį jie gir­dė­jo
ir lai­kė šū­viais, bu­vo šau­dy­mas iš V. Staš­kaus gin­klo. Šiuo as­pek­tu
nuosp­ren­dis ne­mo­ty­vuo­tas ir iš nau­jo nag­ri­nė­jant by­lą šios ap­lin­ky­bės,
taip pat au­to­mo­bi­lio per­šo­vi­mas tu­ri bū­ti nuo­dug­niai iš­tir­tos.
Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos
teis­mo nuosp­rendžio mo­ty­vuo­se nu­ro­dy­ta, kad V. S-us ištei­si­na­mas
pa­gal BK 278 str. 2 d. , o P. Se­mio­no­vas pa­gal BK 18 str. 6 d. 105 str. 4
ir 9 p. , ta­čiau nuosp­ren­džio re­zo­liu­ci­nė­je da­ly­je toks spren­di­mas
ne­nu­ro­dy­tas. Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas šios klai­dos ne­iš­tai­sė.
To­dėl pa­pil­dant nuosp­ren­džio re­zo­liu­ci­nę da­lį šis spren­di­mas įra­šy­ti­nas.
Pro­ku­ro­ro skun­das,
kad tik nuosp­ren­džio ap­ra­šo­mo­jo­je da­ly­je nu­ro­dy­ti mo­ty­vai dėl V.
Staš­kaus iš­tei­si­ni­mo pa­gal BK 105 str. 4 p. ir BK 16 str. 2 d. , 105 str.
12 p. , o teis­mas pa­da­rė klai­dą, to ne­nu­ro­dy­da­mas ir re­zo­liu­ci­nė­je
nuosp­ren­džio da­ly­je, yra klai­din­gas. Nu­tei­siant pa­gal BK 105 str. re­zo­liu­ci­nė­je
nuosp­ren­džio da­ly­je nu­ro­do­mi tik tie punk­tai (sun­ki­nan­čios ap­lin­ky­bės),
pa­gal ku­riuos nu­teis­ta­sis pri­pa­žįs­ta­mas kal­tu, o tie punk­tai, ku­rie
bu­vo in­kri­mi­nuo­ti be pa­grin­do, nu­ro­do­mi pa­tei­kiant mo­ty­vus tik ap­ra­šo­mo­jo­je
(mo­ty­vuo­ja­mo­jo­je) nuosp­ren­džio da­ly­je, o re­zo­liu­ci­nė­je da­ly­je
ne­nu­ro­do­mi.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja,
va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos BPK 429 str. 3, 4 p. , 430, 4301 str. ,

n u t a
r i a :

Pa­nai­kin­ti Lie­tu­vos
ape­lia­ci­nio teis­mo 2001 m. spa­lio 31 d. nu­tar­ties da­lį, ku­ria V. Staš­kaus
vei­ka iš BK 105 str. 9 p. per­kva­li­fi­kuo­ta į BK 104 str. ir pa­skir­ta
baus­mė bei su­ben­drin­ta baus­mė ir pa­lik­ti ga­lio­ti šią Kau­no apy­gar­dos
teis­mo 2001 m. ge­gu­žės 25 d. nuosp­ren­džio da­lį be pa­kei­ti­mų.
Pa­nai­kin­ti Lie­tu­vos
ape­lia­ci­nio teis­mo 2001 m. spa­lio 31 d. nu­tar­ties ir Kau­no apy­gar­dos
teis­mo 2001 m. ge­gu­žės 25 d. nuosp­ren­džio da­lį, ku­ria V. Staš­kus nu­teis­tas
pa­gal BK 16 str. 2 d. , 105 str. 2, 4, 10 p. ir iš­tei­sin­tas pa­gal BK 16
str. 2 d. , 105 str. 12 p. , šią by­los da­lį per­duo­ti iš nau­jo nag­ri­nė­ti
pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­me nuo teis­mi­nio nag­ri­nė­ji­mo sta­di­jos.
Kau­no apy­gar­dos teis­mo
2001 m. ge­gu­žės 25 d. nuosp­ren­džio re­zo­liu­ci­nę da­lį pa­pil­dy­ti: lai­ky­ti
V. Staš­kų pa­gal BK 278 str. 2 d. , P. Se­mio­no­vą pa­gal BK 18 str. 6 d. , 105
str. 4, 9 p. iš­tei­sin­tais ne­sant jų vei­ko­je nu­si­kal­ti­mo su­dė­ties.
Pa­gal BK 42 str. 1 d.
V. Staš­kui baus­mes, pa­skir­tas pa­gal BK 105 str. 9 p. ir 234 str. 1 d. , su­ben­drin­ti
apė­mi­mo bū­du ir pa­skir­ti su­ben­drin­tą baus­mę lais­vės at­ėmi­mą sep­ty­nio­li­kai
me­tų.
Ki­tą nuosp­ren­džio ir
nu­tar­ties da­lį pa­lik­ti ne­pa­keis­tą.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.7468 sekundės -