Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#15208: Svečiai
#2: Vartotojai
#5721: Registruoti vartotojai

# Milian
# Lana


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 10. Trans­por­to prie­mo­nės vai­ra­vi­mas ne­blai­vaus as­mens,
iš ku­rio už vai­ra­vi­mą esant ne­blai­viam at­im­ta tei­sė
vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes (BK 2461 str.
2 d. )

At­mes­tas nu­teis­to­jo,
prašiu­sio nuosp­ren­dį pa­nai­kin­ti ir pri­im­ti nau­ją­jį, ku­riuo jis bū­tų
pa­gal BK 2461 str. 2 d. iš­tei­sin­tas, ka­sa­ci­nis skun­das dėl to, kad šis įsta­ty­mas
pri­tai­ky­tas tin­ka­mai – pa­gal BK 2461 str. 2 d. bau­džia­mas ne tik tas trans­por­to prie­mo­nę vai­ra­vęs ne­blai­vus
as­muo, iš ku­rio už vai­ra­vi­mą esant ne­blai­viam at­im­ta tei­sė vai­ruo­ti
trans­por­to prie­mo­nę nu­bau­dus jį pa­gal BK 2461 str. , bet ir tas, iš ku­rio ši tei­sė at­im­ta nu­bau­dus
jį pa­gal BK 246 str.

                                                                     Ka­sa­ci­nė by­la Nr. 2K–37/2002
                                                                                                 S–2. 1. 2. 1. 6. 6

LIETUVOS
AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS
RESPUBLIKOS VARDU

2002 m.
va­sa­rio 12 d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti
iš pir­mi­nin­ko A-o Sir­vy­džio, Sta­nis­lo­vo Čat­raus­ko, L-os L-os
Ž-ės, V-o P-o, V-o M-o, V-aus Č-os
ir pra­ne­šė­jo A-o P-io,
sek­re­to­riau­jant L.
B-ie­nei,
da­ly­vau­jant pro­ku­ro­rei
L. Bei­na­ry­tei, gy­nė­jui ad­vo­ka­tui B. Švar­liui,
teis­mo po­sė­dy­je iš­nag­ri­nė­jo
ka­sa­ci­nę by­lą pa­gal nu­teis­to­jo Dmit­ri­jaus K-­te­re­vo (Dmit­rij K-­te­rev)
ka­sa­ci­nį skun­dą dėl Vil­niaus mies­to 3–io­jo apy­lin­kės teis­mo 2001 m.
rug­pjū­čio 29 d. nuosp­ren­džio, ku­riuo Dmit­ri­jus K-­te­re­vas pri­pa­žin­tas
kal­tu pa­da­ręs nu­si­kal­ti­mą, nu­ma­ty­tą BK 2461 str. 2 d. , ir nu­teis­tas pa­tai­sos dar­bais vie­ne­riems me­tams, at­skai­tant
iš jo uždar­bio 20 proc. vals­ty­bei, at­imant tei­sę vai­ruo­ti trans­por­to
prie­mo­nę ket­ve­riems me­tams.
Re­mian­tis BK 43, 44
straips­niais, šiuo nuosp­ren­džiu pa­skir­ta baus­mė da­li­nio su­dė­ji­mo bū­du
su­ben­drin­ta su baus­me, pa­skir­ta 2000 m. lap­kri­čio 28 d. nuosp­ren­džiu,
ir ga­lu­ti­nė baus­mė nu­sta­ty­ta lais­vės at­ėmi­mas dve­jiems me­tams ir ke­tu­riems
mė­ne­siams, at­imant tei­sę vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nę ket­ve­riems me­tams,
baus­mę at­lie­kant ben­dro­jo re­ži­mo pa­tai­sos dar­bų ko­lo­ni­jo­je.
Taip pat skun­džia­ma ir
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo 2001 lap­kri­čio 8 d. nu­tar­tis, ku­ria at­mes­tas
D. K-­te­re­vo ape­lia­ci­nis skun­das.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja,
iš­klau­siu­si tei­sė­jo A. P-io pra­ne­ši­mą, gy­nė­jo, pra­šiu­sio ka­sa­ci­nį
skun­dą ten­kin­ti, pro­ku­ro­ro, pra­šiu­sio ka­sa­ci­nį skun­dą at­mes­ti, pa­aiš­ki­ni­mų,

n u s t
a t ė :

D. K-­te­re­vas nu­teis­tas
už tai, kad 2000 m. gruo­džio 24 d. , apie 17. 45 val. , bū­da­mas ne­blai­vus,
esant at­im­tai tei­sei vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nę už vai­ra­vi­mą ne­blai­viam,
vai­ra­vo au­to­mo­bi­lį VAZ 2105 (valst. Nr. GV 827) ir va­žiuo­da­mas žie­di­ne
san­kry­ža, esan­čia Vil­niu­je, Olandų – S. Ba­to­ro g. , bu­vo su­lai­ky­tas
ne­blai­vus vai­ruo­jan­tis trans­por­to prie­mo­nę.
Nu­teis­ta­sis ka­sa­ci­nia­me
skun­de nu­ro­do, jog 2000 m. lap­kri­čio 28 d. nuosp­ren­džiu jam tei­sė vai­ruo­ti
trans­por­to prie­mo­nę at­im­ta pa­gal BK 246 str. už eis­mo sau­gu­mo tai­syk­lių
pa­žei­di­mą, pa­da­rant nu­ken­tė­ju­sia­jam apy­sun­kį kū­no su­ža­lo­ji­mą,
o ne už vai­ra­vi­mą ne­blai­viam. Ka­sa­to­riaus tei­gi­mu, pir­ma­sis vai­ra­vi­mo
ne­blai­viam fak­tas už­trau­kia ad­mi­nist­ra­ci­nę at­sa­ko­my­bę pa­gal ATPK
126 str. Jis lai­ko, kad teis­mai ne­tei­sin­gai kon­sta­ta­vo, jog jam bu­vo
at­im­ta tei­sė vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nę už vai­ra­vi­mą ne­blai­viam,
to­dėl ne­tei­sė­tai jį nu­tei­sė pa­gal BK 2461 str. 2 d. Ka­sa­to­rius pri­pa­žįs­ta, jog vai­ra­vo trans­por­to prie­mo­nę
bū­da­mas ne­blai­vus pa­kar­to­ti­nai per vie­ne­rius me­tus, ta­čiau už tai
yra nu­baus­tas, o gir­tu­mas – jo vei­ką pa­gal BK 246 str. 3 d. kva­li­fi­kuo­jan­tis
po­žy­mis.
Ka­sa­to­riaus tei­gi­mu,
BK 2461 str. 1 d. rei­ka­lau­ja pa­kar­to­ti­nu­mo,
o kita vertus BK 3 str. 4 d. nu­ma­to, kad nie­kas ne­ga­li bū­ti bau­džia­mas
du kar­tus už vie­ną ir tą pa­tį nu­si­kal­ti­mą. Jo ma­ny­mu, BK 2461 str. 1 d. su­dė­tis rei­ka­lau­ja, kad po pir­mo­jo
pa­trau­ki­mo bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn bū­tų už­fik­suo­ti du vai­ra­vi­mo
ne­blai­viam fak­tai.
Ka­sa­to­riaus nuo­mo­ne,
BK 3 str. 4 d. nuo­sta­ta drau­džia pa­trau­ki­mą bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn
an­trą kar­tą už tą pa­tį nu­si­kal­ti­mą. To­dėl nė­ra pa­grin­do jo at­sa­ko­my­bei
pa­gal BK 2461 str. 2 d.
Pra­šo iš da­lies pa­nai­kin­ti
2001 m. rug­pjū­čio 29 d. Vil­niaus mies­to 3–io­jo apy­lin­kės teis­mo nuosp­ren­dį
ir pri­im­ti nau­ją nuosp­ren­dį jį iš­tei­si­nant pa­gal BK 2461 str. 2 d. , ne­sant nu­si­kal­ti­mo su­dė­ties,
bei pa­lik­ti ga­lio­ti Vil­niaus ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2000 m. lap­kri­čio
28 d. nuosp­ren­dį.
Skun­das at­mes­ti­nas.
BK 2461 str. 2 d. dis­po­zi­ci­jo­je
nu­ma­ty­ta at­sa­ko­my­bė už trans­por­to prie­mo­nės vai­ra­vi­mą ne­blai­viam,
ap­svai­gu­siam nuo nar­ko­ti­kų ar­ba vais­tų ar ki­tų svai­gių­jų me­džia­gų
as­mens, iš ku­rio už vai­ra­vi­mą ne­blai­viam, ap­svai­gu­siam nuo nar­ko­ti­kų
ar­ba vais­tų ar ki­tų svai­gių­jų me­džia­gų, at­im­ta tei­sė vai­ruo­ti trans­por­to
prie­mo­nes.
BK 2461 str. 2 d. su­dė­tis pa­gal pa­vo­jin­gu­mo laips­nį,
ly­gi­nant ją su BK 246 str. 1 d. su­dė­ti­mi, yra kva­li­fi­kuo­ta, nes vei­kos
pa­vo­jin­gu­mą di­di­nan­tis po­žy­mis yra tas, kad iš ne­blai­vaus as­mens,
vai­ra­vu­sio trans­por­to prie­mo­nę, už vai­ra­vi­mą ne­blai­viam tu­ri bū­ti
at­im­ta tei­sė vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nę. Ta­čiau tei­sės at­ėmi­mas
už vai­ra­vi­mą ne­blai­viam šio straips­nio ant­ro­jo­je da­ly­je nė­ra sie­ja­mas
tik su BK 2461 str. 1 d. , skir­tin­gai nei BK
2461 str. 3 d. , ku­ri nu­krei­pia į
BK 2461 str. 1 ir 2 da­lis. Va­di­na­si,
BK 2461 str. 2 d. nė­ra sie­ja­ma ir
ne­nu­krei­pia į šio straips­nio pir­mą­ją da­lį, ku­rios su­dė­tis nu­ma­to pa­kar­to­ti­nį
vai­ra­vi­mą per vie­ne­rius me­tus (du kar­tus) trans­por­to prie­mo­nės, as­mens,
ne­blai­vaus, ap­svai­gu­sio nuo nar­ko­ti­kų, vais­tų ar ki­tų svai­gių­jų me­džia­gų.
To­kiu bū­du for­mu­luo­tė ,,at­im­ta tei­sė” vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes
už vai­ra­vi­mą esant ne­blai­viam tu­ri bū­ti aiš­ki­na­ma ne tik BK 2461 str. nu­ma­ty­tais at­ve­jais, ta­čiau ir esant
at­im­tai tei­sei BK 246 str. nu­ma­ty­tais pa­grin­dais, kai vei­ka pa­da­ro­ma
esant ne­blai­viam.
Ka­sa­to­rius ne­gin­či­ja,
tai nu­sta­ty­ta ir by­lo­je iš­tir­tais įro­dy­mais, jog 2000 m. gruo­džio 24
d. jis vai­ra­vo trans­por­to prie­mo­nę ne­blai­vus, bū­da­mas nu­teis­tas pa­gal
BK 246 str. 3 d. , esant at­im­tai tei­sei vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes
dve­jus me­tus.
Rem­da­ma­si anks­čiau
iš­dės­ty­tais ar­gu­men­tais, ko­le­gi­ja lai­ko, jog apy­lin­kės teis­mas,
kva­li­fi­kuo­da­mas vei­ką pa­gal BK 2461 str. 2 d. , tin­ka­mai pri­tai­kė bau­džia­mą­jį įsta­ty­mą.
Ne­pa­grįs­tas ka­sa­ci­nio
skun­do ar­gu­men­tas, jog D. K-­te­re­vas yra nu­teis­tas už tą pa­čią vei­ką
du kar­tus. Nu­teis­ta­sis D. K-­te­re­vas 2001 m. rug­pjū­čio 29 d. nuosp­ren­džiu
yra nu­baus­tas už vei­ką, pa­da­ry­tą 2000 m. gruo­džio 24 d. vai­ruo­jant au­to­mo­bi­lį
esant ne­blai­viam ir esant at­im­tai tei­sei vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nę
už vai­ra­vi­mą ne­blai­viam. D. K-­te­re­vas su­pra­to sa­vo veiks­mų pa­vo­jin­gu­mą
ir va­lin­gai at­li­ko ne­tei­sė­tus veiks­mus. To­dėl tai yra at­ski­ra vei­ka,
tu­rin­ti in­di­vi­du­a­lius po­žy­mius.
Skun­das ne­pa­grįs­tas,
nuosp­ren­dis ka­sa­ci­nio skun­do ri­bo­se tei­sė­tas. Tei­sė­jų ko­le­gi­ja,
va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos BPK 429 str. 1 p. , 4301 str. ,

n u t a
r i a :

Nu­teis­to­jo Dmit­ri­jaus
K-­te­re­vo ka­sa­ci­nį skun­dą at­mes­ti.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.89206 sekundės -