Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#15212: Svečiai
#2: Vartotojai
#5721: Registruoti vartotojai

# Milian
# Lana


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 11. Plė­ši­mas, pa­da­ry­tas gru­pės iš anks­to su­si­ta­ru­sių as­me­nų
(BK 272 str. 2 d. )

Pa­keis­tas teis­mo
nuosp­ren­dis per­kva­li­fi­kuo­jant nu­teis­to­jo veiks­mus iš BK 16 str. 2 d.
ir 271 str. 2 d. į BK 272 str. 2 d. , nes teis­mas nu­ken­tė­ju­sio­jo ran­kų
pri­spau­di­mą, ap­glė­biant už­puo­li­mo me­tu jį iš nu­ga­ros pu­sės, ne­pa­grįs­tai
ne­pri­pa­ži­no fi­zi­nio smur­to pa­var­to­ji­mu, o pi­ni­gų bei daik­tų iš jo
at­ėmi­mą – tur­to už­val­dy­mu ir to­dėl plė­ši­mą, pa­da­ry­tą gru­pės iš
anks­to su­si­ta­ru­sių as­me­nų, ne­tei­sin­gai kva­li­fi­ka­vo kaip pa­si­kė­si­ni­mą
įvyk­dy­ti at­vi­rą sve­ti­mo tur­to pa­gro­bi­mą (va­gys­tę).

                                                                   Ka­sa­ci­nė
by­la Nr. 2K–25/2002
                                                                   S–2. 1. 2. 1. 81;
2. 1. 2. 8. 2; 2. 1. 1. 2. 6

LIETUVOS
AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS
RESPUBLIKOS VARDU

2002 m.
sau­sio 15d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti
iš pir­mi­nin­ko Jo­no R-o, Ri­man­to Bau­mi­lo ir pra­ne­šė­jos L-os
L-os Ž-ės,
sek­re­to­riau­jant E.
K-ie­nei,
da­ly­vau­jant pro­ku­ro­rei
R. Va­si­liaus­kie­nei, gy­nė­jai ad­vo­ka­tei J. U-ty­tei,
nu­teis­ta­jam D. Fe­du­lo­vui,
teis­mo po­sė­dy­je iš­nag­ri­nė­jo
ka­sa­ci­nę by­lą pa­gal Vil­niaus apy­gar­dos vyriausiojo  pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jo ka­sa­ci­nį skun­dą
dėl Vil­niaus mies­to ant­ro­jo apy­lin­kės teis­mo 2001 m. rug­pjū­čio 1 d.
nuosp­ren­džio, ku­riuo Dmit­ri­jus Fe­du­lo­vas, gim. 1978 m. , ne­teis­tas,
pri­pa­žin­tas kal­tu ir nu­teis­tas pa­gal BK 16 str. 2 d. ir 271 str. 2 d. ,
per­kva­li­fi­ka­vus jo vei­ką iš BK 272 str. 2 d. , ir nu­teis­tas lais­vės at­ėmi­mu
dve­jiems me­tams, kon­fis­kuo­jant ket­vir­ta­da­lį jam pri­klau­san­čio tur­to.
Pri­tai­kius BK 471 str. baus­mės vyk­dy­mas ati­dė­tas
dve­jiems me­tams, įpa­rei­go­jant iki 2002 m. rug­pjū­čio 1 d. at­ly­gin­ti nu­ken­tė­ju­sia­jam
li­ku­sią ža­lą bei be or­ga­no, pri­žiū­rin­čio baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mą,
su­ti­ki­mo ne­keis­ti gy­ve­na­mo­sios vie­tos.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja,
iš­klau­siu­si tei­sė­jos pra­ne­ši­mą, pro­ku­ro­rės, pra­šiu­sios skun­dą ten­kin­ti,
nu­teis­to­jo D. Fe­du­lo­vo, pra­šiu­sio skun­dą at­mes­ti, ir jo gy­nė­jos,
pra­šiu­sios skun­dą at­mes­ti, nes pa­gal nu­ken­tė­ju­sio­jo pa­ro­dy­mus jis
tu­rė­jo ga­li­my­bę prie­šin­tis ki­to­kiais veiks­mais, pa­aiš­ki­ni­mų,

n u s t
a t ė :

Dmit­ri­jus Fe­du­lo­vas
nu­teis­tas už tai, kad gru­pe iš anks­to su­si­ta­ru­sių as­me­nų pa­si­kė­si­no
pa­grob­ti sve­ti­mą tur­tą. 2001 m. va­sa­rio 22 d. , apie 22 val. , jis prie Ge­ro­sios
Vil­ties vi­du­ri­nės mo­kyk­los, esan­čios Vil­niu­je, Skrob­lų g. 3, gru­pe
iš anks­to su­si­ta­ru­sių ne­nu­sta­ty­tų as­me­nų pa­gro­bė iš nu­ken­tė­ju­sio­jo
V. Ker­šio at­vi­ro­sios va­gys­tės bū­du pas­ta­ro­jo as­me­ni­nį tur­tą, va­gys­tę
įvyk­dy­da­mi to­kiu bū­du: vie­nas ne­nu­sta­ty­tas as­muo ap­glė­bė nu­ken­tė­ju­sį­jį
per pe­čius ir ran­kas iš nu­ga­ros pu­sės, ki­tas ne­nu­sta­ty­tas as­muo iš
nu­ken­tė­ju­sio­jo kel­nių de­ši­nės ki­še­nės iš­trau­kė 5 Lt ver­tės pi­ni­gi­nę
su jo­je bu­vu­siais 300 Lt, LTB 25 Lt ver­tės ,,Ma­est­ro” mo­kė­ji­mo kor­te­lę
ir 15 Lt ver­tės 50 vie­ne­tų tak­so­fo­no kor­te­lę, tuo me­tu D. Fe­du­lo­vas
iš nu­ken­tė­ju­sio­jo striu­kės vir­šu­ti­nės kai­rės pu­sės ki­še­nės iš­trau­kė
250 Lt bei nu­ė­mė nuo pe­ties 10 Lt ver­tės juo­dos spal­vos me­džia­gi­nį
krep­šį su ja­me bu­vu­siu 2 Lt ver­tės plast­ma­si­niu in­du ir smul­kiais be­ver­čiais
daik­tais, va­gys­tės ne­bai­gė, nes bu­vo su­lai­ky­tas, pa­da­ry­ta 607 Lt ma­te­ria­li­nė
ža­la nu­ken­tė­ju­sia­jam.
D. Fe­du­lo­vo veiks­mai
per­kva­li­fi­kuo­ti iš BK 272 str. 2 d. į 271 str. 2 d. , 16 str. 2 d. mo­ty­vuo­jant
tuo, kad by­lo­je ne­įro­dy­ta, jog jis gru­pe su ki­tais as­me­ni­mis įvyk­dė
plė­ši­mą, tai yra už­puo­lė V. Ker­šį pa­var­to­da­mi fi­zi­nį ar psi­chi­nį
smur­tą. D. Fe­du­lo­vas ir ki­ti du ne­nu­sta­ty­ti as­me­nys tur­to už­val­dy­mo
me­tu nu­ga­lė­jo tam tik­rą nu­ken­tė­ju­sio­jo pa­si­prie­ši­ni­mą, ta­čiau
tai da­rė ne smur­tu, o ne­ti­kė­tais sa­vo veiks­mais. Šis už­puo­li­kų veiks­mas
– ran­kų pri­spau­di­mas, ap­ka­bi­nant nu­ken­tė­ju­sį­jį iš nu­ga­ros, bu­vo
nu­kreip­tas ne į as­me­nį, bet į tur­to už­val­dy­mą, to­dėl to­kie veiks­mai
ne­lai­ko­mi plė­ši­mu, o ver­tin­ti­ni kaip pa­si­kė­si­ni­mas už­val­dy­ti
tur­tą at­vi­ro­sios va­gys­tės bū­du ir kva­li­fi­kuo­ti­ni pa­gal BK 271 str.
2 d.
Ka­sa­ci­niu skun­du Vil­niaus
apy­gar­dos vyr. pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas pra­šo teis­mo nuosp­ren­dį dėl
ne­tin­ka­mo bau­džia­mo­jo įsta­ty­mo pri­tai­ky­mo pa­keis­ti – D. Fe­du­lo­vą
pri­pa­žin­ti kal­tu pa­gal BK 272 str. 2 d. ir nu­teis­ti jį lais­vės at­ėmi­mu
ket­ve­riems me­tams be bau­dos, kon­fis­kuo­jant pu­sę jam pri­klau­san­čio
tur­to, baus­mę at­lie­kant su­stip­rin­to­jo re­ži­mo pa­tai­sos dar­bų ko­lo­ni­jo­je.
Ka­sa­to­rius nu­ro­do,
kad teis­mas ne­pa­grįs­tai pri­tai­kė BK 16 str. 2 d. , nes nu­si­kal­ti­mas pa­da­ry­tas
gru­pės iš anks­to su­si­ta­ru­sių as­me­nų, ir ki­ti as­me­nys, pa­gro­bę V.
Ker­šiui pri­klau­siu­sius daik­tus, su jais bė­go, da­lis daik­tų ras­ta pas
D. Fe­du­lo­vą jį su­lai­kius. Ka­dan­gi da­lis daik­tų pa­si­sa­vin­ta, nu­si­kal­ti­mas
yra baig­tas.
Be to, veiks­mai iš BK
272 str. 2 d. be pa­grin­do per­kva­li­fi­kuo­ti į BK 271 str. 2 d. , nes nu­si­kal­tė­lių
veiks­mais bu­vo at­im­ta nu­ken­tė­ju­sia­jam ga­li­my­bė prie­šin­tis, ir
toks kal­ti­ni­mas D. Fe­du­lo­vui bu­vo pa­teik­tas. Teis­mas pri­pa­ži­no,
kad bu­vo nu­ga­lė­tas tam tik­ras nu­ken­tė­ju­sio­jo pa­si­prie­ši­ni­mas, ta­čiau
klai­din­gai nu­spren­dė, kad tie veiks­mai bu­vo nu­kreip­ti į tur­to už­val­dy­mą,
o ne į nu­ken­tė­ju­sio­jo as­me­nį, to­dėl dėl jų tur­to pa­gro­bi­mas ne­lai­ky­ti­nas
plė­ši­mu. To­kia iš­va­da ne­pa­grįs­ta, nes tam tik­ra fi­zi­nės prie­var­tos
prie­mo­nė bu­vo pa­var­to­ta tiek prieš at­imant tur­tą, tiek tur­to už­val­dy­mo
me­tu ir nu­trauk­ta tik ta­da, kai tur­tas bu­vo už­val­dy­tas.
Ka­sa­ci­nis skun­das ten­kin­ti­nas,
teis­mo nuosp­ren­dis keis­ti­nas dėl ne­tin­ka­mo bau­džia­mo­jo įsta­ty­mo
tai­ky­mo (BPK 4181 str. 1 p. ).
Apy­lin­kės teis­mo iš­va­da,
kad tur­to už­val­dy­mo me­tu pa­da­ry­tu iš anks­to su­si­ta­ru­sių gru­pės as­me­nų
veiks­mu –ran­kų pri­spau­di­mu ap­ka­bi­nant nu­ken­tė­ju­sį­jį iš nu­ga­ros
pu­sės – ne­bu­vo sie­kia­ma at­im­ti jam ga­li­my­bę prie­šin­tis fi­ziš­kai,
o tik už­val­dy­ti tur­tą, ne­pa­grįs­ta. Šis veiks­mas – ran­kų pri­spau­di­mas
ir kar­tu nu­ken­tė­ju­sio­jo lai­ky­mas bu­vo ir at­lik­tas tam, kad jis ne­ga­lė­tų
pa­si­prie­šin­ti (ran­ko­mis) ar ki­taip iš­veng­ti (pa­bė­gant) kė­si­ni­mo­si
į jo tur­tą. Prie­var­tos veiks­mas – lai­ky­mas ap­glė­bus – pra­si­dė­jo ir
vy­ko vi­so tur­to už­val­dy­mo me­tu ir pa­si­bai­gė tik nu­si­kal­tė­liams fi­ziš­kai
pa­ė­mus ras­tą tur­tą – pi­ni­gus, krep­šį ir kt. Tai­gi šis veiks­mas dėl sa­vo
po­bū­džio ir tie­sio­gi­nio po­vei­kio į nu­ken­tė­ju­sio­jo as­me­nį ne­ga­li
bū­ti lai­ko­mas tik ne­ti­kė­tu, stai­giu ju­de­siu, t. y. veiks­mu, ku­riuo
tie­sio­giai tur­tas pa­ima­mas ir už­val­do­mas. Šiuo at­ve­ju prie­var­tos
veiks­mo stai­gu­mas, ne­ti­kė­tu­mas taip pat tu­rė­jo reikš­mės nu­ken­tė­ju­sio­jo
pa­si­prie­ši­ni­mui pa­lauž­ti. Šių ob­jek­ty­vių ir sub­jek­ty­vių po­žy­mių
vi­su­ma lei­džia ko­le­gi­jai kon­sta­tuo­ti, kad nu­ken­tė­ju­sio­jo tur­tas
bu­vo už­val­dy­tas at­ėmus jam ga­li­my­bę prie­šin­tis, t. y. plė­ši­mo bū­du.
Teis­mo iš­va­da, kad D.
Fe­du­lo­vo vei­ka nė­ra baig­tas nu­si­kal­ti­mas, nes jis tur­to ne­už­val­dė,
prieš­ta­rau­ja nu­sta­ty­toms fak­ti­nėms ap­lin­ky­bėms. Iš įvy­kio vie­tos
D. Fe­du­lo­vas (pa­gal jo pa­ro­dy­mus) pa­bė­go tu­rė­da­mas nu­ken­tė­ju­sio­jo
pi­ni­gus, ku­riuos iš­trau­kė iš jo kel­nių ki­še­nės, ir krep­šį, ku­rį pats
nu­ka­bi­no nu­ken­tė­ju­sia­jam nuo pe­ties. Tuo me­tu nu­ken­tė­jusysis ėmė
šauk­tis pa­gal­bos. Tai iš­gir­dę vi­si trys pra­dė­jo bėg­ti į skir­tin­gas
pu­ses, jį ėmė vy­tis kaž­koks vai­ki­nas, to­dėl pi­ni­gus per­da­vė ki­tam
vai­ki­nu­kui, ku­ris vė­liau iš­me­tė juos ant že­mės, o jis pats iš­me­tė tu­rė­tą
krep­šį. Jį pa­vi­jo ir su­lai­kė, po to at­vy­ku­siems pa­rei­gū­nams pa­ro­dė,
kur yra iš­mes­ti pi­ni­gai ir krep­šys. Šias ap­lin­ky­bes pa­tvir­ti­na ir
liu­dy­to­jo E. Bran­di­šaus­ko pa­ro­dy­mai. Iš jų ma­ty­ti, kad D. Fe­du­lo­vas
tur­tą už­val­dė ne tik fak­tiš­kai, bet ir juo dis­po­na­vo sa­vo nuo­žiū­ra,
da­lį per­da­vė ki­tam, da­lį – iš­me­tė, pa­grob­to tur­to bu­vi­mo vie­ta nu­sta­ty­ta,
ir jis ras­tas tik D. Fe­du­lo­vą su­lai­kius ir šiam tas vie­tas pa­ro­džius.
Šios ap­lin­ky­bės yra pa­grin­das ko­le­gi­jai spręs­ti, kad nu­ken­tė­ju­sio­jo
tur­tą D. Fe­du­lo­vas bu­vo ne tik pa­ė­męs, bet ir už­val­dęs, to­dėl jo pa­da­ry­ta
vei­ka kva­li­fi­kuo­ti­na kaip baig­tas nu­si­kal­ti­mas.
Per­kva­li­fi­ka­vus vei­ką,
skir­ti­na mi­ni­ma­li BK 272 str. 2 d. sank­ci­jo­je nu­ma­ty­ta baus­mė. Tai­ky­ti
D. Fe­du­lo­vui BK 45 str. są­ly­gas nė­ra ga­li­my­bių, nes jis nė­ra at­ly­gi­nęs
nu­si­kal­ti­mu pa­da­ry­tos ža­los.
Va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos
Res­pub­li­kos BPK 429 str. 6 p. , 430 ir 4301 str. , tei­sė­jų ko­le­gi­ja

n u t a
r i a :

Vil­niaus mies­to 2–ojo
apy­lin­kės teis­mo 2001 m. rug­pjū­čio 1 d. nuosp­ren­dį Dmit­ri­jaus Fe­du­lo­vo
bau­džia­mo­jo­je by­lo­je pa­keis­ti. D. Fe­du­lo­vo nu­si­kals­ta­mą vei­ką
iš BK 16 str. 2 d. ir 271 str. 2 d. per­kva­li­fi­kuo­ti į BK 272 str. 2 d. ir
pa­skir­ti jam baus­mę – lais­vės at­ėmi­mą ket­ve­riems me­tams be bau­dos,
kon­fis­kuo­jant pu­sę jam pri­klau­san­čio tur­to, šią baus­mę at­lie­kant su­stip­rin­to­jo
re­ži­mo pa­tai­sos dar­bų ko­lo­ni­jo­je.
Ki­tą nuosp­ren­džio da­lį
pa­lik­ti ne­pa­keis­tą.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.74591 sekundės -