Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5279: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 12. Tur­ti­nės ža­los pa­da­ry­mas ap­gau­le ar­ba pik­tnau­džiau­jant
pa­si­ti­kė­ji­mu (BK 277 str. )

At­mes­tas nu­teis­to­jo,
pra­šiu­sio teis­mų spren­di­mus pa­nai­kin­ti ir nu­trauk­ti by­lą, ka­sa­ci­nis
skun­das dėl to, kad pa­gal BK 277 straipsnį as­muo at­sa­ko ne tik tuo at­ve­ju,
kai jis ap­gau­le vi­siškai ven­gia at­si­skai­ty­ti už at­lik­tus dar­bus, bet
ir ta­da, kai už juos at­si­skai­ty­ti ven­gia tik iš da­lies.

                                                                   Ka­sa­ci­nė
by­la Nr. 2K–193/2002
                                                                                                 S–2. 1. 2. 1. 8. 7

LIETUVOS
AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS
RESPUBLIKOS VARDU

2002 m.
ko­vo 5 d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti iš pir­mi­nin­ko
A-o Sir­vy­džio, A-os R-ės ir pra­ne­šė­jo A-o P-io,
sek­re­to­riau­jant E.
K-ie­nei,
da­ly­vau­jant pro­ku­ro­rei
J. Ze­niū­tei,
teis­mo po­sė­dy­je iš­nag­ri­nė­jo
ka­sa­ci­nę by­lą pa­gal nu­teis­to­jo Ar­vy­do Kil­ti­na­vi­čiaus ka­sa­ci­nį
skun­dą dėl Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­mo 2001 m. ge­gu­žės 24 d.
nuosp­ren­džio, ku­riuo Ar­vy­das Kil­ti­na­vi­čius pri­pa­žin­tas kal­tu pa­da­ręs
nu­si­kal­ti­mą, nu­ma­ty­tą BK 277 str. 1 d. , ir nu­teis­tas pa­tai­sos dar­bais
vie­ne­riems me­tams, iš už­dar­bio at­skai­tant 10 proc. į vals­ty­bės
pa­ja­mas.
Nu­ken­tė­ju­sių­jų lai­vo
„Ne­vė­žis” įgu­los na­rių ci­vi­li­niai ieš­ki­niai pa­lik­ti ne­nag­ri­nė­ti.
Skundžia­ma ir Klai­pė­dos
apy­gar­dos teis­mo 2001 m. rug­sė­jo 24 d. nu­tar­tis, ku­ria at­mes­tas Ar­vy­do
Kil­ti­na­vi­čiaus ape­lia­ci­nis skun­das.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja,
iš­klau­siu­si tei­sė­jo A. P-io pra­ne­ši­mą, pro­ku­ro­ro, pra­šiu­sio
skun­dą at­mes­ti, pa­aiš­ki­ni­mo,

n u s t
a t ė :

Ar­vy­das Kil­ti­na­vi­čius
nu­teis­tas už tai, kad, veng­da­mas at­si­skai­ty­ti už at­lik­tus dar­bus, ap­gau­le
pa­da­rė tur­ti­nę ža­lą Klai­pė­dos AB „Se­no­ji B-­ti­ja” lai­vo „Ne­vė­žis”
įgu­los na­riams, bū­tent : nu­teis­ta­sis, dirb­da­mas Klai­pė­dos ko­o­pe­ra­ti­nės
ben­dro­vės „Jū­rų žve­jy­ba” val­dy­to­ju, 1999 m. ko­vo 16 d. su AB ,,Se­no­ji
B-­ti­ja” di­rek­to­riu­mi su­da­rė su­tar­tį dėl lai­vo nuo­mos, o 1999 m. ko­vo
18 d. su­da­rė su­tar­tį su šio lai­vo ka­pi­to­nu V. M-­laus­ku
ir įsi­pa­rei­go­jo per dar­bo lai­ko­tar­pį lai­vo įgu­lai mo­kė­ti už dar­bą
po 120 Lt už kiek­vie­ną to­ną jū­ro­je pa­ga­min­tos pro­duk­ci­jos. Ta­čiau
nu­teis­ta­sis A. Kil­ti­na­vi­čius, 1999 m. ko­vo 26 d. – 1999 m. ge­gu­žės 24
d. lai­ko­tar­piu įgu­los na­riams pa­ga­mi­nus 636,64 to­nas žu­vies pro­duk­ci­jos,
už dar­bą nu­ken­tė­ju­sie­siems 1999 m. ba­lan­džio 24 d. su­mo­kė­jo tik da­lį
pi­ni­gų (14 000 Lt), o li­ku­sią da­lį mo­kė­ti at­si­sa­kė. Šiais jo veiks­mais
nu­ken­tė­ju­sie­siems pa­da­ry­ta 60 528,17 Lt ža­la.
Nu­teis­ta­sis A. Kil­ti­na­vi­čius
ka­sa­ci­nia­me skun­de pra­šo Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­mo 2001 m.
ge­gu­žės 24 d. nuosp­ren­dį ir Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo 2001 m. rug­sė­jo
24 d. nu­tar­tį pa­nai­kin­ti ir bau­džia­mą­ją by­lą jam nu­trauk­ti. Skun­de
nu­ro­do, kad Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas nu­tar­ty­je ne­pa­grįs­tai nu­ro­dė,
jog nu­teis­ta­sis A. Kil­ti­na­vi­čius su­da­rė su­tar­tį su lai­vo „Ne­vė­žis”
ka­pi­to­nu V. M-­laus­ku ir ap­gau­le pa­da­rė ža­lą
nu­ken­tė­ju­sie­siems, ka­dan­gi to­kie tei­gi­niai aki­vaiz­džiai prieš­ta­rau­ja
fak­ti­nėms by­los ap­lin­ky­bėms. Ka­sa­to­riaus tei­gi­mu, 1999 m. ko­vo 16
d. bu­vo su­da­ry­ta dvi­ša­lė AB „Se­no­ji B-­ti­ja” ir KB „Jū­rų žve­jy­ba”,
tai yra dvie­jų ju­ri­di­nių as­me­nų, Lai­vo nuo­mos su­tar­tis. Tai­gi ci­vi­li­nes
tei­ses ir pa­rei­gas sie­kė su­kur­ti AB „Se­no­ji B-­ti­ja” ir KB „Jū­rų žve­jy­ba”,
o ne A. Kil­ti­na­vi­čius. Prie­dą prie nu­ro­dy­tos su­tar­ties su­da­rė ju­ri­di­nis
as­muo KB „Jū­rų žve­jy­ba” ir lai­vo „Ne­vė­žis”’ įgu­la, ku­ri pa­gal ko­o­pe­ra­ti­nės
ben­dro­vė „Jū­rų žve­jy­ba” stei­gi­mo su­tar­ties 4 p. , yra ri­bo­tos tur­ti­nės
at­sa­ko­my­bės ben­dro­vė. Tai reiš­kia, kad stei­gė­jai ne­at­sa­ko pa­gal ko­o­pe­ra­ty­vo
prie­vo­les. Tai nu­ro­dy­ta ir CK 23, 25, 26 ir 32 str. Tai­gi su­tar­ties ša­lis
sie­jo ci­vi­li­niai tei­si­niai san­ty­kiai ir vi­si gin­čai tarp jų tu­rė­jo
bū­ti nag­ri­nė­ja­mi ci­vi­li­nio pro­ce­so tvar­ka. Tai pa­tvir­ti­na ir fak­tas,
kad šio­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je as­me­nų, pri­pa­žin­tų nu­ken­tė­ju­siai­siais,
ci­vi­li­nis ieš­ki­nys Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me pa­reikš­tas KB „Jū­rų
žve­jy­ba”, o ne A. Kil­ti­na­vi­čiui. Ka­sa­to­riaus ma­ny­mu, tiek apy­lin­kės,
tiek ir apy­gar­dos teis­mas ne­iš­sa­miai iš­ty­rė ir įver­ti­no anks­čiau iš­var­dy­tas
ap­lin­ky­bes, to­dėl pri­ėmė ne­tei­sė­tus spren­di­mus.
Skun­das at­mes­ti­nas.
Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas išsa­miai ir nešališkai
iš­si­aiš­ki­no bau­džia­mo­sios by­los ap­lin­ky­bes, kruopš­čiai pa­tik­ri­no
vi­sus by­lo­je su­rink­tus įro­dy­mus. By­lo­je esan­tys įro­dy­mai iš­nag­ri­nė­ti
tei­sia­ma­ja­me po­sė­dy­je lai­kan­tis es­mi­nių bau­džia­mo­jo pro­ce­so
įsta­ty­mo nuo­sta­tų. Įro­dy­mai įver­tin­ti lai­kan­tis BPK 76 str. rei­ka­la­vi­mų.
Ka­sa­ci­nia­me skun­de
ne­pa­grįs­tai A. Kil­ti­na­vi­čiaus ne­tei­sė­ti veiks­mai per­ke­lia­mi į ci­vi­li­nių
tei­si­nių san­ty­kių sfe­rą ir trak­tuo­ja­mi kaip iš­ves­ti­niai iš KB „Jū­rų
žve­jy­ba” su­tar­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų su AB „Se­no­ji B-­ti­ja”. Ša­lių
su­tar­ti­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai pa­gal AB „Se­no­ji B-­ti­ja” ir KB ,,Jū­rų
žve­jy­ba” 1999 m. ko­vo 16 d. lai­vo nuo­mos su­tar­tį bei 1999 m. ko­vo 16 d.
prie­dą prie lai­vo nuo­mos su­tar­ties ati­tik­tų ci­vi­li­nių tei­si­nių san­ty­kių
sfe­rą, jei ža­la bū­tų pa­da­ry­ta ne­sant BK 277 str. 1 d. dis­po­zi­ci­jo­je
nu­ma­ty­tų bū­ti­nų­jų ob­jek­ty­vio­sios nu­si­kal­ti­mo
su­dė­ties po­žy­mių –ven­gi­mo at­si­skai­ty­ti už at­lik­tus dar­bus ir ap­gau­lės.
Šiuos veiks­mus A. Kil­ti­na­vi­čius pa­da­rė at­sto­vau­da­mas KB „Jū­rų žve­jy­ba”.
Ap­gau­lė ven­giant at­si­skai­ty­mų ir mo­kė­ji­mų sa­vo es­me ati­tin­ka ap­gau­lės
tu­ri­nį pa­gal BK 274 str.
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo se­na­to 1998 m. gruo­džio 22 d. nu­ta­ri­mo Nr. 8 dėl BK 274 str. ir
275 str. ant­ra­ja­me punk­te nu­ro­do­ma, jog ap­gau­lė suk­čiau­jant pa­nau­do­ja­ma
tu­rint tiks­lą su­klai­din­ti tur­to sa­vi­nin­ką ar val­dy­to­ją ar­ba as­me­nį,
ku­rio ži­nio­je yra tur­tas. Šiuo at­ve­ju ap­gau­lė bu­vo nau­do­ja­ma sie­kiant
iš­veng­ti at­si­skai­ty­mo už at­lik­tus dar­bus. Tai, kad A. Kil­ti­na­vi­čius,
su­da­ry­da­mas su lai­vo „Ne­vė­žis” įgu­la 1999 m. ko­vo 16 d. su­tar­tį, ku­ri
įvar­di­ja­ma kaip prie­das prie lai­vo nuo­mos su­tar­ties, ne­ke­ti­no lai­ky­tis
pri­si­im­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų, ro­do jo veiks­mai po su­tar­ties su­da­ry­mo.
Mi­nė­to 1999 m. ko­vo
16 d. su­tar­ties prie­do 2. 3 p. nu­ma­ty­ta, jog nuo­mi­nin­kas ap­mo­ka už
dar­bą jū­ro­je – 120 Lt už 1 to­ną pa­ga­min­tos pro­duk­ci­jos. A. Kil­ti­na­vi­čius,
at­sto­vau­da­mas KB „Jū­rų žve­jy­ba”, ven­gė vyk­dy­ti šį įsi­pa­rei­go­ji­mą,
teig­da­mas, jog lai­vo eki­pa­žo dar­bo už­mo­kes­tis bu­vo nu­sta­ty­tas 1999
m. ko­vo 16 d. lai­vo nuo­mos su­tar­ties 3. 2 p. , o 1999 m. ko­vo 16 d. prie­do
prie lai­vo nuo­mos su­tar­ties 2. 3 p. tik kon­kre­ti­zuo­ja iš­mo­kė­ji­mą ir
nė­ra at­ski­ra už­mo­kes­čio rū­šis.
Teis­mai tei­sin­gai pri­pa­ži­no,
kad A. Kil­ti­na­vi­čius, ap­gau­lin­gai aiš­kin­da­mas KB „Jū­rų žve­jy­ba”
pri­si­im­tus įsi­pa­rei­go­ji­mus lai­vo „Ne­vė­žis” įgu­lai, sie­kė iš­veng­ti
ap­mo­kė­ji­mo už pa­ga­min­tą pro­duk­ci­ją. Ap­ta­ria­mo­sios su­tar­ties 2. 2
p. vie­na­reikš­miš­kai nu­ro­dy­ta, jog AB „Se­no­ji B-­ti­ja” pa­gal lai­vo
nuo­mos su­tar­ties 2. 1. 8 p. ap­mo­ka lai­vo įgu­lai dar­bo už­mo­kes­tį, atil­si­nes
ir atos­to­gas, o šią fik­suo­to dy­džio (24 380 Lt) iš­mo­ką pa­gal tos pa­čios
su­tar­ties 3. 2 p. jai per­ve­da nuo­mi­nin­kas (KB „Jū­rų žve­jy­ba”).
Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos
teis­mas, rem­da­ma­sis 1999 m. ko­vo 16 d. lai­vo nuo­mos su­tar­ti­mi ir tos
pa­čios die­nos prie­du prie lai­vo nuo­mos su­tar­ties, pa­grįs­tai nu­sta­tė,
jog 120 Lt už to­ną pa­ga­min­tos pro­duk­ci­jos yra at­ski­ra už­mo­kes­čio rū­šis.
Ši ap­lin­ky­bė pa­tvir­ti­na­ma ne tik mi­nė­tais ra­šy­ti­niais įro­dy­mais,
bet ir nu­ken­tė­ju­sių­jų V. Ur­bo­na­vi­čiaus, P. Bu­di­na­vi­čiaus,
R. Ubar­to, V. Birš­kaus, liu­dy­to­jų M. Re­mei­kio,
V. B-­dar­čiu­ko bei ki­tų pa­ro­dy­mais, jog A. Kil­ti­na­vi­čius,
at­sto­vau­da­mas KB „Jū­rų žve­jy­ba”, įsi­pa­rei­go­jo, be fik­suo­to ta­ri­fi­nio
at­ly­gi­ni­mo, mo­kė­ti po 120 Lt už kiek­vie­ną to­ną pa­ga­min­tos pro­duk­ci­jos.
Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos
teis­mas pa­da­rė tei­sin­gą iš­va­dą, jog A. Kil­ti­na­vi­čius ven­gė mo­kė­ti
įgu­lai at­ly­gi­ni­mą už pa­ga­min­tą pro­duk­ci­ją, nes jis įvai­rio­mis prie­mo­nė­mis
ir pa­stan­go­mis sten­gė­si iš­veng­ti at­si­skai­ty­mo su nu­ken­tė­ju­siai­siais.
Ne­ša­li­na at­sa­ko­my­bės tai, jog pra­džio­je A. Kil­ti­na­vi­čius iš­mo­kė­jo
nu­ken­tė­ju­sie­siems ne­di­de­les su­mas. Ši ap­lin­ky­bė
dar kar­tą pa­tvir­ti­na fak­tą, jog A. Kil­ti­na­vi­čius tei­sin­gai su­pra­to
pri­si­im­tą įsi­pa­rei­go­ji­mą, kad už pa­ga­min­tą pro­duk­ci­ją pri­va­lo
ap­mo­kė­ti at­ski­rai. Ap­gau­lė ga­li bū­ti nau­do­ja­ma ne tik sie­kiant vi­siš­kai
iš­veng­ti nu­sta­ty­to įsi­pa­rei­go­ji­mo, ta­čiau ir iš da­lies iš­ven­giant
nu­ma­ty­to įsi­pa­rei­go­ji­mo vyk­dy­mo. Be to, ne­di­de­lės
su­mos iš­mo­kė­ji­mas ga­li tu­rė­ti ir ap­gau­lės, ki­taip ta­riant, ma­sa­lo
reikš­mę, sie­kiant įti­kin­ti, įgau­ti pa­si­ti­kė­ji­mą ar su­klai­din­ti nu­ken­tė­ju­siuo­sius,
jog at­ei­ty­je įsi­pa­rei­go­ji­mai taip pat bus są­ži­nin­gai vyk­do­mi.
Ape­lia­ci­ne tvar­ka by­la
iš­nag­ri­nė­ta lai­kan­tis ben­drų­jų ape­lia­ci­nio nag­ri­nė­ji­mo nuo­sta­tų.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja, va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos BPK 429
str. 1 p. , 4301 str. ,

n u t a
r i a :

Nu­teis­to­jo Ar­vy­do
Kil­ti­na­vi­čiaus ka­sa­ci­nį skun­dą at­mes­ti.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.65584 sekundės -