Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5285: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 14. Nu­si­kal­ti­mu pa­da­ry­tos ma­te­ria­li­nės ža­los at­ly­gi­ni­mas
(BPK 65 str. )

Pa­nai­kin­ta pir­mo­sios
ins­tan­ci­jos teis­mo nuosp­ren­džio ir ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo
nu­tar­ties da­lis, ku­ria pa­ten­kin­tas ci­vi­li­nis ieš­ki­nys, ir per­duo­ta
by­la iš nau­jo nag­ri­nė­ti ci­vi­li­nio pro­ce­so tvar­ka, nes teis­mas, pa­ten­kin­da­mas
ci­vi­li­nį ieš­ki­nį, ne­pa­grin­dė, ko­dėl ne­tei­sė­tai lai­ko­mų ir pla­ti­na­mų
kom­piu­te­ri­nių pro­gra­mų ko­pi­jų ver­tę maž­me­ni­nė­mis kai­no­mis pri­ly­gi­no
ža­lai, pa­da­ry­tai BK 1421 str. nu­ro­dy­tu nu­si­kal­ti­mu, ne­iš­aiš­ki­no ci­vi­li­nio ieš­ko­vo
ne­gau­tų pa­ja­mų dy­džio bei neat­si­žvel­gė į tai, kad bau­džia­mo­jo­je by­lo­je
ga­li bū­ti nag­ri­nė­ja­mas ci­vi­li­nis ieš­ki­nys, pa­teik­tas tik dėl tie­sio­gi­nės
nu­si­kal­ti­mu pa­da­ry­tos ža­los.

                                                                   Ka­sa­ci­nė
by­la Nr. 2K–102/2002
                                                                                          S–2. 1. 2. 1. 4; 2. 2. 1

LIETUVOS
AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS
RESPUBLIKOS VARDU

2002 m.
sau­sio 29 d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti
iš pir­mi­nin­ko Ri­man­to Bau­mi­lo, L-os L-os Ž-ės ir pra­ne­šė­jo
V-o P-o,
sek­re­to­riau­jant E.
K-ie­nei,
da­ly­vau­jant pro­ku­ro­rui
G. Pa­ške­vi­čiui, gy­nė­jui A. So­ko­lov­skiui, nu­teis­ta­jam S. Po­ru­čiui,
ci­vi­li­nio ieško­vo at­sto­vei J. Ka­mins­kai­tei–Pranc­ke­vi­čie­nei,
teis­mo po­sė­dy­je iš­nag­ri­nė­jo
ka­sa­ci­nę by­lą pa­gal nu­teis­to­jo Sva­jū­no Po­ru­čio ka­sa­ci­nį skun­dą
dėl Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo 2001 m. rug­sė­jo 25 d. nuosp­ren­džio ir Lie­tu­vos
ape­lia­ci­nio teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos
2001 m. lap­kri­čio 22 d. nu­tar­ties.
Vil­niaus apy­gar­dos
teis­mo 2001 m. rug­sė­jo 25 d. nuosp­ren­džiu, S. Po­ru­tis pri­pa­žin­tas kal­tu
pa­gal BK 1421 str. ir nu­teis­tas lais­vės
at­ėmi­mu trims mė­ne­siams su jam pri­klau­san­čio tur­to už 1000 Lt kon­fis­ka­vi­mu,
baus­mę at­lie­kant ben­dro­jo re­ži­mo pa­tai­sos dar­bų ko­lo­ni­jo­je. Iš S.
Po­ru­čio pri­teis­tas 63 059 Lt dy­džio ci­vi­li­nis ieš­ki­nys kor­po­ra­ci­jai
„M-­ro­soft”.
Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio
teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja 2001 m. lap­kri­čio
22 d. nu­tar­ti­mi nu­teis­to­jo S. Po­ru­čio ape­lia­ci­nį skun­dą at­me­tė.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja,
iš­klau­siu­si tei­sė­jo pra­ne­ši­mą, nu­teis­to­jo ir jo gy­nė­jo, pra­šiu­sių
ka­sa­ci­nį skun­dą pa­ten­kin­ti, pro­ku­ro­ro, pra­šiu­sio ka­sa­ci­nį skun­dą
iš da­lies ten­kin­ti, ci­vi­li­nio ieš­ko­vo at­sto­vės, pra­šiu­sios ka­sa­ci­nio
skun­do da­lį dėl ci­vi­li­nio ieš­ki­nio at­mes­ti, pa­aiš­ki­ni­mų,

n u s t
a t ė :

S. Po­ru­tis nu­teis­tas
už tai, kad pa­žeis­da­mas 1999 m. ge­gu­žės 18 d. Au­to­rių tei­sių ir gre­tu­ti­nių
tei­sių įsta­ty­mo 15 str. 2 d. rei­ka­la­vi­mą, nu­ma­tan­tį, kad „bet koks kū­ri­nio
ori­gi­na­lo ar jo ko­pi­jos pa­nau­do­ji­mas be au­to­riaus, jo tei­sių pe­rė­mė­jo
ar jo tin­ka­mai įga­lio­to as­mens lei­di­mo yra lai­ko­mas ne­tei­sė­tu”, šio
įsta­ty­mo 64 str. 1 ir 2 punktų rei­ka­la­vi­mus, nu­ma­tan­čius, kad „Au­to­rių
tei­sių ir gre­tu­ti­nių tei­sių pa­žei­di­mu lai­ko­mi šie veiks­mai: 1) kū­ri­nio
ar gre­tu­ti­nių tei­sių ob­jek­to pa­nau­do­ji­mas (įskai­tant iš­lei­di­mą,
at­ga­mi­ni­mą, vie­šą at­li­ki­mą, tran­slia­vi­mą bei ret­ran­slia­vi­mą ar
vie­šą pa­skel­bi­mą), im­por­ta­vi­mas ir pla­ti­ni­mas be au­to­riaus ar gre­tu­ti­nių
tei­sių sub­jek­to li­cen­ci­jos (ne­su­da­rius su­tar­ties ar pa­žei­džiant
jos są­ly­gas); 2) kū­ri­nių ir gre­tu­ti­nių tei­sių ob­jek­tų ne­tei­sė­tų ko­pi­jų
im­por­ta­vi­mas, eks­por­ta­vi­mas, pla­ti­ni­mas, ga­be­ni­mas ar lai­ky­mas
ko­mer­ci­niais tiks­lais”, ne­tu­rė­da­mas kū­ri­nio au­to­riaus, jo tei­sių
pe­rė­mė­jo ar jo tin­ka­mai įga­lio­to as­mens lei­di­mo, tu­rė­da­mas vie­nin­gą
tiks­lą pla­tin­ti ir lai­ky­ti ko­mer­ci­niais tiks­lais kom­piu­te­ri­nių pro­gra­mų
ne­tei­sė­tas ko­pi­jas, lai­ko­tar­piu nuo 2000 m. ge­gu­žės 10 d. iki 2000 m.
rug­sė­jo 4 d. im­ti­nai, lai­kė ko­mer­ci­niais tiks­lais ir pla­ti­no ne­tei­sė­tas
kom­piu­te­ri­nių pro­gra­mų ko­pi­jas:
1. Jis nuo 2000 m. ge­gu­žės
10 d. sa­vo dar­bo vie­to­je, Vil­niu­je, S-io g. 5, lai­kė ko­mer­ci­niais
tiks­lais siek­da­mas par­duo­ti ne­tei­sė­tas kom­piu­te­ri­nių pro­gra­mų ko­pi­jas,
įra­šy­tas dvie­juo­se kom­pak­ti­niuo­se dis­kuo­se – pro­gra­mą „M-­ro­soft
Of­fi­ce 2000 Pre­mium”, ku­rios tei­sė­tos ko­pi­jos maž­me­ni­nė kai­na 3153
Lt, ir pro­gra­mą „M-­ro­soft Win­dows 2000 Pro­fe­sio­nal”, ku­rios tei­sė­tos
ko­pi­jos maž­me­ni­nė kai­na 1241 Lt, ir ku­rias 2000 m. bir­že­lio 22 d. ,
apie 12 val. 30 min. , prie ki­no te­at­ro „Per­ga­lė”, Vil­niu­je, Pa­mėn­kal­nio
g. 7, par­da­vė Lau­ry­nui Ken­trai už 25 Lt.
2. Be to, jis, tęs­da­mas
sa­vo nu­si­kals­ta­mą vei­ką, nuo 2000 m. ge­gu­žės 10 d. sa­vo dar­bo vie­to­je,
Vil­niu­je, S-io g. 5, lai­kė ko­mer­ci­niais tiks­lais siek­da­mas
par­duo­ti ne­tei­sė­tas kom­piu­te­ri­nių pro­gra­mų ko­pi­jas, įra­šy­tas sep­ty­niuo­se
kom­pak­ti­niuo­se dis­kuo­se: 1) „M-­ro­soft Of­fi­ce 2000 Pre­mium”, ku­rios
tei­sė­tos ko­pi­jos maž­me­ni­nė kai­na 3092 Lt; 2) „M-­ro­soft Win­dows 98
Se­cond E-ion”, ku­rios tei­sė­tos ko­pi­jos maž­me­ni­nė kai­na 788 Lt; 3)
„M-­ro­soft Win­dows Mi­le­nium E-ion”, ku­rios tei­sė­tos ko­pi­jos maž­me­ni­nė
kai­na 788 Lt; 4) „M-­ro­soft Win­dows 2000 Ad­van­ced Ser­ver”, ku­rios tei­sė­tos
ko­pi­jos maž­me­ni­nė kai­na 5768 Lt; 5)„SQL 7 ser­ver”, ku­rios tei­sė­tos ko­pi­jos
maž­me­ni­nė kai­na 1549 Lt, ir ku­rias 2000 m. rug­sė­jo 4 d. , apie 12 val. 30
min. , UAB „Pen­ki kon­ti­nen­tai” pa­tal­po­se, Vil­niu­je, S-io g. 5,
par­da­vė Kor­ne­li­jui Ny­de­riui už 139 Lt.
3. Be to, jis, tęs­da­mas
sa­vo nu­si­kals­ta­mą vei­ką, nuo 2000 m. ge­gu­žės 10 d. iki 2000 m. rug­sė­jo
4 d. , iki 12. 30 val. , lai­kė ko­mer­ci­niais tiks­lais siek­da­mas par­duo­ti
sa­vo dar­bo vie­to­je UAB „Pen­ki kon­ti­nen­tai”, Vil­niu­je, S-io
g. 5, ne­tei­sė­tas kom­piu­te­ri­nių pro­gra­mų ko­pi­jas, įra­šy­tas tri­juo­se
kom­pak­ti­niuo­se dis­kuo­se: pro­gra­mą „M-­ro­soft Win­dows 2000 Ad­van­ced
Ser­ver”, ku­rios tei­sė­tos ko­pi­jos maž­me­ni­nė kai­na 15 161 Lt ir du vie­ne­tus
pro­gra­mos „M-­ro­soft Win­dows 2000 Pro­fe­sio­nal”, ku­rių tei­sė­tos ko­pi­jos
maž­me­ni­nė kai­na 1208 Lt.
Tai­gi S. Po­ru­tis nu­teis­tas
už tai, kad iš vi­so pla­ti­no ir lai­kė ko­mer­ci­niais tiks­lais ne­tei­sė­tas
kom­piu­te­ri­nių pro­gra­mų ko­pi­jas, ku­rių tei­sė­tų ko­pi­jų maž­me­ni­nė
kai­na yra 63 059 Lt, t. y. dau­giau nei 100 MGL.
Ka­sa­ci­niu skun­du nu­teis­ta­sis
Sva­jū­nas Po­ru­tis pra­šo pa­nai­kin­ti Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo 2001
m. lap­kri­čio 22 d. nu­tar­tį, o Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo 2001 m. rug­sė­jo
25 d. nuosp­ren­dį pa­keis­ti: pri­tai­kius BK 471 str. ati­dė­ti nuosp­ren­džiu pa­skir­tos tri­jų mė­ne­sių lais­vės at­ėmi­mo
baus­mės vyk­dy­mą vie­ne­riems me­tams, įpa­rei­go­jant be or­ga­no, pri­žiū­rin­čio
baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mą, su­ti­ki­mo ne­keis­ti gy­ve­na­mo­sios vie­tos
ar­ba pa­skir­ti švel­nes­nę baus­mės rū­šį – 1250 Lt (10 MGL) dy­džio bau­dą;
ci­vi­li­nio ieš­ko­vo ieš­ki­nį pa­lik­ti ne­nag­ri­nė­tą.
Ka­sa­to­rius ma­no, kad
nu­baus­tas per griežtai. BK 1421 str. sank­ci­ja nu­ma­to al­ter­na­ty­vias baus­mes – lais­vės at­ėmi­mą
iki dve­jų me­tų ar­ba bau­dą. Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas už šį ne­sun­kų
nu­si­kal­ti­mą pa­sky­rė griež­tes­nę baus­mės rū­šį – lais­vės at­ėmi­mą,
nors jis anks­čiau ne­teis­tas, iš es­mės ne­gin­či­jo ne­tei­sė­tų kom­piu­te­ri­nių
pro­gra­mų pla­ti­ni­mo ir lai­ky­mo fak­to. Ka­sa­to­rius ne­su­tin­ka su teis­mo
mo­ty­vu, jog, at­si­žvel­giant į jo tur­ti­nę pa­dė­tį, bau­da ne­ga­lė­tų bū­ti
re­a­liai iš­ieš­ko­ta. Iš­ieš­kant bau­dą, iš­ieš­ko­ji­mas ga­li bū­ti nu­kreip­tas
į ka­sa­to­riaus gau­na­mas pa­ja­mas, t. y. į dar­bo už­mo­kes­tį, nes jis dir­ba.
Be to, pir­mo­sios ins­tan­ci­jos
teis­mas, ka­sa­to­riaus ma­ny­mu, ne­pa­grįs­tai ne­pri­tai­kė BK 471 str. nu­ro­dy­da­mas, kad ati­dė­ti baus­mės vyk­dy­mą
nė­ra tei­si­nio pa­grin­do, ka­dan­gi ne­at­ly­gin­ti­na bent trečda­lis nu­si­kal­ti­mu
pa­da­ry­tos ža­los. Ka­sa­to­riaus ma­ny­mu, teis­mas ne­tei­sin­gai nu­sta­tė
nu­si­kal­ti­mu pa­da­ry­tos ža­los dy­dį ir at­ly­gin­ti­ną jos da­lį, ne­si­rė­mė
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo se­na­to 2000 m. bir­že­lio 16 d. nu­ta­ri­mo
Nr. 25 „Dėl teis­mų prak­ti­kos ati­de­dant pa­skir­tų­jų baus­mių vyk­dy­mą” 3
punk­to nuo­sta­to­mis.
Ka­sa­to­rius ne­su­tin­ka
su Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo iš­va­da dėl 63 059 Lt, kaip tie­sio­gi­nės nu­si­kal­ti­mu
pa­da­ry­tos ža­los. Jis lai­ko, kad ši su­ma nu­sta­to tik bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės
at­si­ra­di­mo ri­bą (ne ma­žes­nė kaip 100 MGL), bet ne ža­lą. Ap­skai­čiuo­tos
maž­me­ni­nės kai­nos ne­ta­pa­čios pa­da­ry­tai ža­lai. Be to, kal­ti­ni­me nė­ra
nu­ro­dy­ta, kad sa­vo veiks­mais jis pa­da­rė kor­po­ra­ci­jai „M-­ro­soft”
tur­ti­nę ža­lą. Ka­sa­to­rius lai­ko, kad ben­dra ap­skai­čiuo­ta ne­tei­sė­tų
kom­piu­te­ri­nių pro­gra­mų ver­tė 63 059 Lt nė­ra tie­sio­gi­nės tur­ti­nės
nu­si­kal­ti­mo pa­sek­mės, o nuos­to­liai, t. y. kor­po­ra­ci­jos „M-­ro­soft”
ga­li­mos ne­gau­tos pa­ja­mos už tei­sė­tų kom­piu­te­ri­nių pro­gra­mų ko­pi­jų
par­da­vi­mą. Pir­mo­sios ir ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mų iš­va­dos
dėl ža­los prieš­ta­rau­ja Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so nor­moms bei Lie­tu­vos
Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mams. Dėl mi­nė­tų mo­ty­vų teis­mas ga­lė­jo
ati­dė­ti pa­skir­tos lais­vės at­ėmi­mo baus­mės vyk­dy­mą, nes yra vi­sos ki­tos
BK 471 str. nu­ma­ty­tos są­ly­gos.
Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos
teis­mas pri­tei­sė iš jo 63 059 Lt kor­po­ra­ci­jai „M-­ro­soft” pa­da­ry­tai
ža­lai at­ly­gin­ti. Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas nu­tar­ty­je nu­ro­dė,
kad teis­mo spren­di­mas dėl ci­vi­li­nio ieš­ki­nio ten­ki­ni­mo yra pa­grįs­tas
įro­dy­mais dėl kom­pa­ni­jos „M-­ro­soft” pa­tir­tų nuos­to­lių. Ka­sa­to­riaus
ma­ny­mu, by­lo­je nė­ra nė vie­no įro­dy­mo dėl kom­pa­ni­jos „M-­ro­soft” pa­tir­tų
nuos­to­lių. Su­ma, už ku­rią par­duo­ta kom­piu­te­ri­nė pro­gra­ma, yra di­le­rio
pa­ja­mos, o ne kor­po­ra­ci­jos „M-­ro­soft” pa­ja­mos. Ci­vi­li­nio ieš­ko­vo
at­sto­vas tu­rė­jo pa­teik­ti teis­mui įro­dy­mus (pvz. , su­tar­tis), iš ku­rių
ma­ty­tų­si, ko­kias pa­ja­mas tu­rė­jo gau­ti kor­po­ra­ci­ja „M-­ro­soft”
nuo par­duo­tų pro­gra­mų. Kom­pa­ni­ja „M-­ro­soft” pa­da­vė ieš­ki­nį ne dėl
ža­los ar nuos­to­lių at­ly­gi­ni­mo, o va­do­vau­da­ma­si Au­to­rių ir gre­tu­ti­nių
tei­sių įsta­ty­mo 67 str. 3 d. pra­šė pri­teis­ti kom­pen­sa­ci­ją.
Ka­sa­ci­nis skun­das
ten­kin­ti­nas. Ko­le­gi­ja lai­ko, kad teis­mai ne­pa­grįs­tai kon­sta­ta­vo
63 059 Lt ža­los pa­da­ry­mą kom­pa­ni­jai „M-­ro­soft” ka­sa­to­riaus nu­si­kals­ta­mais
veiks­mais ir pri­tei­sė iš ka­sa­to­riaus to­kio dy­džio ci­vi­li­nį ieš­ki­nį.
BK 1421 str. nu­sta­to, kad bau­džia­mo­ji
at­sa­ko­my­bė už ne­tei­sė­tą kom­piu­te­ri­nių pro­gra­mų pla­ti­ni­mą ar lai­ky­mą
ko­mer­ci­niais tiks­lais iš­ky­la tuo at­ve­ju, kai ne­tei­sė­tai lai­ko­mų ar
pla­ti­na­mų ko­pi­jų ben­dra ver­tė maž­me­ni­nė­mis kai­no­mis yra ne ma­žes­nė
kaip 100 MGL. Teis­mai pa­grįs­tai nu­sta­tė, kad ka­sa­to­riaus ne­tei­sė­tai
lai­ko­mų ir pla­ti­na­mų ko­pi­jų ver­tė maž­me­ni­nė­mis kai­no­mis yra 63
059 Lt ir vir­ši­ja su­mą, dėl ku­rios iš­ky­la bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė
pa­gal BK 1421 str. Ta­čiau teis­mai ne­pa­grin­dė,
ko­dėl šią su­mą jie pri­ly­gi­no ža­lai, pa­da­ry­tai nu­si­kal­ti­mu kom­pa­ni­jai
„M-­ro­soft”.
Teisėjų ko­le­gi­ja at­krei­pia
dė­me­sį, kad bet ku­rios pre­kės maž­me­ni­nę kai­ną su­da­ro dau­ge­lis kom­po­nen­tų.
Į pre­kės kai­ną įei­na ir pa­ties kom­pak­ti­nio dis­ko pa­ga­mi­ni­mo kai­na,
pre­kės trans­por­ta­vi­mo kai­na, mui­tų, pri­dė­ti­nės ver­tės ir ki­ti mo­kes­čiai,
su­mo­kė­ti vals­ty­bei, pa­ga­liau jos par­da­vi­mo kai­na, į ku­rią įei­na
did­me­ni­nio ir maž­me­ni­nio par­da­vė­jo at­ly­gi­ni­mas. Ta­čiau teis­mai
vi­są pre­kės maž­me­ni­nę kai­ną įver­ti­no tik kaip vie­nos kom­pa­ni­jos
nuos­to­lius, nors dėl to­kių nu­si­kals­ta­mų veiks­mų nu­ken­čia daug di­des­nis
as­me­nų ir kom­pa­ni­jų ra­tas, tarp jų ir Lie­tu­vos vals­ty­bė, ku­ri ne­gau­na
sa­vo pa­ja­mų da­lies mo­kes­čių pa­vi­da­lu. Teis­mai tu­rė­jo skir­ti eks­per­ti­zes,
ku­rios nu­sta­ty­tų, ko­kia da­lis par­duo­tos pre­kės kai­nos yra kom­pa­ni­jos
„M-­ro­soft” pa­ja­mos, ir tik ta­da spręs­ti klau­si­mą dėl ci­vi­li­nio ieš­ki­nio
kom­pa­ni­jai „M-­ro­soft”. Teis­mai to ne­pa­da­rė. Be to, ko­le­gi­ja pa­žy­mi,
kad kom­pa­ni­jos „M-­ro­soft” nuos­to­liai šio­je by­lo­je reiš­kė­si ne tie­sio­gi­ne
ža­la, o ne­gau­tų pa­ja­mų for­ma. Tuo tar­pu bau­džia­mo­jo­je by­lo­je ci­vi­li­nis
ieš­ki­nys ga­li bū­ti nag­ri­nė­ja­mas tik dėl tie­sio­gi­nės nu­si­kal­ti­mu
pa­da­ry­tos ža­los. Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo se­na­to 1998 m. gruo­džio
22 d. nu­ta­ri­mo Nr. 8 „Dėl teis­mų prak­ti­kos suk­čia­vi­mo ir tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo
ar­ba iš­švais­ty­mo bau­džia­mo­sio­se by­lo­se” su pa­kei­ti­mais ir pa­pil­dy­mais,
pa­da­ry­tais Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo se­na­to 1999 m. birželio
18 d. nu­ta­ri­mu Nr. 19, 20 punk­te pa­sa­ky­ta, kad ne­gau­tos pa­ja­mos
baudžia­mo­jo pro­ce­so tvar­ka ne­pri­tei­sia­mos.
Ki­ta ver­tus, iš by­los
ap­lin­ky­bių aiš­ku, kad nu­si­kal­ti­mo da­ly­kas bu­vo re­a­li­zuo­ja­mas ne
at­si­tik­ti­niams as­me­nims, ku­rie tu­rė­jo po­rei­kį įsi­gy­ti ir nau­do­ti
ati­tin­ka­mas pro­gra­mas. Kom­piu­te­ri­nės pro­gra­mos bu­vo pla­ti­na­mos
su po­li­ci­ja su­si­ju­siems as­me­nims, ku­rie vei­kė pa­gal tei­sė­sau­gos
ins­ti­tu­ci­jų už­duo­tį ir ne­tu­rė­jo sa­va­ran­kiš­ko in­te­re­so ne­tei­sė­tai
nau­do­ti šias pro­gra­mas. Pro­gra­mos bu­vo pa­im­tos po­ėmio tar­dy­mi­niu
veiks­mu ir vė­liau va­do­vau­jan­tis teis­mo nuosp­ren­džiu su­nai­kin­tos. Ši
ap­lin­ky­bė, ko­le­gi­jos ma­ny­mu, taip pat ke­lia abe­jo­nių dėl ka­sa­to­riui
in­kri­mi­nuo­tais nu­si­kals­ta­mais veiks­mais pa­da­ry­tos ža­los kom­pa­ni­jai
„M-­ro­soft” ir jos skai­čia­vi­mo. Dėl anks­čiau pa­mi­nė­tų prie­žas­čių ci­vi­li­nio
ieš­ki­nio kom­pa­ni­jai „M-­ro­soft” klau­si­mas šio­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je
ne­nag­ri­nė­ti­nas.
Ka­dan­gi ko­le­gi­ja
kei­čia nuosp­ren­džio ir nu­tar­ties da­lį dėl ci­vi­li­nio ieš­ki­nio, ten­kin­ti­na
ir ki­ta ka­sa­ci­nio skun­do da­lis, lie­čian­ti pa­skir­tos baus­mės vyk­dy­mo
ati­dė­ji­mą. Ko­le­gi­ja lai­ko, kad at­si­žvel­giant į pa­da­ry­to nu­si­kal­ti­mo
po­bū­dį ir ka­sa­to­riaus as­me­ny­bę, yra vi­sos BK 471 str. nu­ma­ty­tos są­ly­gos ati­dė­ti pa­skir­tos
lais­vės at­ėmi­mo baus­mės vyk­dy­mą. Kar­tu vyk­dant BK 471 str. 5 d. rei­ka­la­vi­mus ka­sa­to­riui skir­ti­ni
teis­mo įpa­rei­go­ji­mai: be or­ga­no, pri­žiū­rin­čio baus­mės vyk­dy­mą, su­ti­ki­mo
ne­keis­ti gy­ve­na­mo­sios vie­tos bei at­lik­ti 60 va­lan­dų ne­mo­ka­mų dar­bų.
Va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos
Res­pub­li­kos BPK 429 str. 6 p. , 430, 4301 str. , tei­sė­jų ko­le­gi­ja

n u t a
r i a :

Pa­keis­ti Vil­niaus
apy­gar­dos teis­mo 2001 m. rug­sė­jo 25 d. nuosp­ren­dį ir Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio
teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. lap­kri­čio
22 d. nu­tar­tį Sva­jū­no Po­ru­čio by­lo­je. Pa­nai­kin­ti Vil­niaus apy­gar­dos
teis­mo 2001 m. rug­sė­jo 25 d. nuosp­ren­džio ir Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio
teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. lap­kri­čio
22 d. nu­tar­ties da­lį dėl 63 059 Lt dy­džio ci­vi­li­nio ieš­ki­nio pri­tei­si­mo
kor­po­ra­ci­jai „M-­ro­soft” ir per­duo­ti šį klau­si­mą nag­ri­nė­ti ci­vi­li­nio
pro­ce­so tvar­ka.
Tai­ky­ti BK 471 str. ir teis­mo pa­skir­tos tri­jų mė­ne­sių lais­vės
at­ėmi­mo baus­mės vyk­dy­mą Sva­jū­nui Po­ru­čiui ati­dė­ti vie­ne­riems me­tams.
Skir­ti S. Po­ru­čiui
šiuos teis­mo įpa­rei­go­ji­mus:
1) be or­ga­no, pri­žiū­rin­čio
baus­mės vyk­dy­mą, su­ti­ki­mo ne­keis­ti gy­ve­na­mo­sios vie­tos;
2) at­lik­ti 60 va­lan­dų
ne­mo­ka­mų dar­bų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­ta tvar­ka.
Ki­tą Vil­niaus apy­gar­dos
teis­mo 2001 m. rug­sė­jo 25 d. nuosp­ren­džio ir Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio
teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. lap­kri­čio
22 d. nu­tar­ties da­lį pa­lik­ti ga­lio­ti.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.54821 sekundės -