Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5299: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 18. Nuosp­rendžio pa­skel­bi­mas (BPK 352 str. )

Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos
teis­mo nuosp­ren­dis ir ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo nu­tar­tis pa­nai­kin­ta
ir per­duo­ta by­la iš nau­jo nag­ri­nė­ti pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­me,
nes teis­mas, pa­žeis­da­mas BPK 352 str. 1 d. rei­ka­la­vi­mus, pa­skel­bė tik
re­zo­liu­ci­nę nuosp­ren­džio da­lį ir dėl to pa­da­rė es­mi­nį bau­džia­mo­jo
pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mą (BPK 382 str. 1 d. ).

                                                                 Baudžia­mo­ji by­la Nr. 2K–74/2002
                                                                                                       S–2. 2. 3

LIETUVOS
AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS
RESPUBLIKOS VARDU

2002 m.
ko­vo 19 d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus sep­ty­nių tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti
iš pir­mi­nin­ko A-o Sir­vy­džio, V-aus Č-os, V-o A-o,
Jo­no R-o, L-os Ž-ės, J-o T-iaus, pra­ne­šė­jos
O-os
A-os B-ės,
sek­re­to­riau­jant
D. Š-ie­nei,
da­ly­vau­jant pro­ku­ro­rui
A. Mažei­kai, gy­nė­jai  ad­vo­ka­tei A.
Ru­čie­nei,
nu­teis­ta­jai I. T. B-­sie­nei,
teis­mo po­sė­dy­je ka­sa­ci­ne
tvar­ka iš­nag­ri­nė­jo bau­džia­mą­ją by­lą pa­gal nu­teis­to­sios I-e­nos Te­re­sės
B-­sie­nės ka­sa­ci­nį skun­dą dėl Kau­no ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2001 m.
ge­gu­žės 7 d. nuosp­ren­džio, ku­riuo I-e­na Te­re­sė B-­sie­nė nu­teis­ta
pa­gal BK 323 str. 1 d. , tai­kant BK 35 str. , lais­vės at­ėmi­mu dve­jiems me­tams
su 25 000 Lt bau­da, kon­fis­kuo­jant pu­sę jai pri­klau­san­čio tur­to, pa­gal
BK 324 str. 1 d. , tai­kant BK 35 str. , lais­vės at­ėmi­mu dve­jiems me­tams še­šiems
mė­ne­siams, kon­fis­kuo­jant pu­sę jai pri­klau­san­čio tur­to, pa­gal BK 324
str. 2 d. , tai­kant BK 35 str. , lais­vės at­ėmi­mu tre­jiems me­tams, kon­fis­kuo­jant
pu­sę jai pri­klau­san­čio tur­to, pa­gal BK 274 str. 1 d. lais­vės at­ėmi­mu
dve­jiems me­tams ir 37 500 Lt bau­da. Re­mian­tis BK 42 str. , ga­lu­ti­nė baus­mė
pa­skir­ta lais­vės at­ėmi­mas tre­jiems me­tams su 37 500 Lt bau­da, kon­fis­kuo­jant
pu­sę jai pri­klau­san­čio tur­to. Pri­tai­kius 2000 m. ba­lan­džio 11 d. Lie­tu­vos  Res­pub­li­kos įsta­ty­mo ,,Dėl am­nes­ti­jos
ak­to” 1 str. 1 d. 3 p. , ji nuo ne­at­lik­tos baus­mės da­lies at­leis­ta.
Pri­teis­ta iš I. T. B-­sie­nės
672 Lt už ža­lą Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai.
Skundžia­ma ir Kau­no
apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001
m. rug­sė­jo 4 d. nu­tar­tis, ku­ria nu­teis­to­sios I. T. B-­sie­nės ape­lia­ci­nis
skun­das at­mes­tas.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja,
iš­klau­siu­si tei­sė­jos O. A. B-ės pra­ne­ši­mą, pro­ku­ro­ro, pra­šiu­sio
nu­teis­to­sios I. T. B-­sie­nės ka­sa­ci­nį skun­dą at­mes­ti, ir nu­teis­to­sios
bei jos gy­nė­jos, pra­šiu­sių ka­sa­ci­nį skun­dą pa­ten­kin­ti, pa­aiš­ki­ni­mų,

n u s t
a t ė :

I. T. B-­sie­nė nu­teis­ta
už šiuos nu­si­kal­ti­mus:
Dirb­da­ma Ša­kių ad­vo­ka­tų
kon­to­ros ad­vo­ka­te, ap­gau­lin­gai tvar­kė sa­vo įmo­nės bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą,
t. y. 1998 m. rug­sė­jo 16 d. sa­vo na­muo­se – Ša­kių ra­jo­ne, Gi­rė­nų kai­me,
Sie­sar­ties g. 11, ga­vu­si iš gi­na­mo­jo Ed­vi­nu K-­laus­ku pri­sis­ta­čiu­sio
Ed­var­do Rut­kaus­ko 200 JAV do­le­rių (800 Lt) už ad­vo­ka­to pa­slau­gas, o
1998 m. spa­lio 28 d. sa­vo dar­bo ka­bi­ne­te, esan­čia­me Ša­kiuo­se, Baž­ny­čios
g. 6, ga­vu­si dar 500 JAV do­le­rių (2000 Lt), pa­žeis­da­ma Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos pa­grin­dų įsta­ty­mo 4, 9 ir 10 str. , ne­su­ra­šė
ap­skai­tos do­ku­men­tų – kvi­tų ir gau­tų pa­ja­mų ne­įra­šė į pa­si­rink­tą
ap­skai­tos re­gist­rą – su­si­ta­ri­mų su klien­tais re­gist­ra­ci­jos kny­gą,
t. y. 700 JAV do­le­rių (2800 Lt) ne­už­fik­sa­vo ofi­cia­lio­je bu­hal­te­ri­nė­je
ap­skai­to­je, taip truk­dy­da­ma iš da­lies nu­sta­ty­ti įmo­nės fi­nan­si­nės
būk­lės re­zul­ta­tus.
1998 m. rug­sė­jo 16 d.
sa­vo na­muo­se, ga­vu­si iš anks­čiau mi­nė­to as­mens 200 JAV do­le­rių už ad­vo­ka­to
pa­slau­gas, pa­žeis­da­ma Lie­tu­vos Res­pub­li­kos fi­zi­nių as­me­nų pa­ja­mų
mo­kes­čio lai­ki­no­jo įsta­ty­mo 26 str. , 1998 m. spa­lio 15 d. į de­vy­nių
mė­ne­sių pa­ja­mų de­kla­ra­ci­ją įra­šė ži­no­mai ne­tei­sin­gus duo­me­nis
apie sa­vo įmo­nės pa­ja­mas – vie­to­je 7780 Lt ap­mo­kes­ti­na­mų pa­ja­mų pa­ro­dy­da­ma
6980 Lt, ir pa­tei­kė ją Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties vals­ty­bi­nės mo­kes­čių
ins­pek­ci­jos Ša­kių sky­riui.
1998 m. spa­lio 28 d. sa­vo
ka­bi­ne­te, ga­vu­si iš gi­na­mo­jo E. K-­laus­ku pri­sis­ta­čiu­sio E. Rut­kaus­ko
dar 500 JAV do­le­rių (2000 Lt) už ad­vo­ka­to pa­slau­gas, pa­žeis­da­ma Lie­tu­vos
Res­pub­li­kos fi­zi­nių as­me­nų pa­ja­mų mo­kes­čio lai­ki­no­jo įsta­ty­mo
26 str. , 1999 m. sau­sio 14 d. į 1998 m. pa­ja­mų de­kla­ra­ci­ją pa­kar­to­ti­nai
įra­šė ži­no­mai ne­tei­sin­gus duo­me­nis apie sa­vo įmo­nės pa­ja­mas – vie­to­je
11 895 Lt ap­mo­kes­ti­na­mų pa­ja­mų pa­ro­dy­da­ma 9095 Lt, ir 1999 m. sau­sio
15 d. ją pa­tei­kė Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos
Ša­kių sky­riui.
Dirb­da­ma ad­vo­ka­te,
veik­da­ma sa­va­nau­diš­kais tiks­lais, mo­ty­vuo­da­ma ne­va įvy­ku­siu su­si­ta­ri­mu
su tei­sė­ju ir pro­ku­ro­ru, 1999 m. sau­sio 28 d. įti­ki­nė­jo mi­nė­tą gi­na­mą­jį
per­duo­ti jai, kaip tar­pi­nin­kei, 6000 JAV do­le­rių (24 000 Lt), iš ku­rių
3000 JAV do­le­rių (12 000 Lt) ap­gau­lin­gai ža­dė­jo per­duo­ti tei­sė­jui už
tai, kad jis bū­tų iš­tei­sin­tas, o A. Sa­ka­laus­kas nu­baus­tas baus­me, ne­su­si­ju­sia
su lais­vės at­ėmi­mu, ir 3000 JAV do­le­rių (12 000 Lt) pro­ku­ro­rui už tai,
kad šis ne­skųs­tų to­kio teis­mo nuosp­ren­džio, o 1999 m. va­sa­rio 2 d. ,
apie 17 val. , sa­vo na­muo­se, ga­vu­si iš gi­na­mo­jo 6000 JAV do­le­rių (24
000 Lt), ap­gau­le už­val­dė šį sve­ti­mą tur­tą.
Ka­sa­ci­niu skun­du nu­teis­to­ji
I. T. B-­sie­nė pra­šo pa­nai­kin­ti Kau­no ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo nuosp­ren­dį
bei Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tį ir per­duo­ti by­lą nag­ri­nė­ti iš
nau­jo Jur­bar­ko ra­jo­no apy­lin­kės teis­mui; nu­ro­do, kad bu­vo pa­da­ry­ti
es­mi­niai bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mai:
1. Pa­žeis­tas BPK 382
str. 2 d. 8 p. , nes by­la iš­nag­ri­nė­ta ne­tei­sė­tos teis­mo su­dė­ties. Pa­gal
BPK 42 str. 3 d. tik Kau­no apy­gar­dos teis­mas ga­lė­jo by­lą per­duo­ti iš
vie­no apy­lin­kės teis­mo ki­tam. Nu­si­ša­li­nus Ša­kių ra­jo­no apy­lin­kės
teis­mo tei­sė­jams, Kau­no apy­gar­dos teis­mas by­lą bu­vo per­da­vęs Jur­bar­ko
ra­jo­no apy­lin­kės teis­mui, ku­ris ją ir tu­rė­jo iš­nag­ri­nė­ti. Nuosp­ren­dis
ne­tei­sė­tas ir dėl to, kad bu­vo pa­skelb­ta tik re­zo­liu­ci­nė jo da­lis.
2. Pažeis­tas BPK 59
str. 2 d. 4 p. , nes 1999 m. va­sa­rio 4 d. ap­klau­siant ją kaip įta­ria­mą­ją
ne­da­ly­va­vo ad­vo­ka­tas. Ji ne­pri­si­me­na, kad bū­tų at­si­sa­kiu­si ad­vo­ka­to. Teis­mas
ne­pa­grįs­tai at­me­tė jos pra­šy­mą pa­skir­ti tei­sės me­di­ci­nos eks­per­ti­zę
sie­kiant nu­sta­ty­ti, ar 1999 m. va­sa­rio 4 d. ji ga­lė­jo dėl svei­ka­tos
būk­lės su­pras­ti su ja at­lie­ka­mus veiks­mus.
3. Pa­žeis­tas BPK 18
str. Jos kal­tė pa­rem­ta vien liu­dy­to­jo E. Rut­kaus­ko pa­ro­dy­mais, ku­ris
pats pa­da­rė nu­si­kal­ti­mą, nu­ma­ty­tą BK 298 str. , nes jis, kaip ki­tas as­muo,
da­vė me­la­gin­gus pa­ro­dy­mus. Ka­sa­to­rės nuo­mo­ne, bu­vo pa­da­ry­ti Ope­ra­ty­vi­nės
veik­los įsta­ty­mo pa­žei­di­mai, nes ne­aiš­kios mo­de­lio tai­ky­mo ri­bos,
bu­vo pro­vo­kuo­ja­ma pa­da­ry­ti nu­si­kal­ti­mą, tei­ki­me sank­cio­nuo­ti
nu­si­kals­ta­mos vei­kos imi­ta­ci­jos el­ge­sio mo­de­lį ran­ka pa­da­ry­ti
tai­sy­mai. Šias ap­lin­ky­bes tu­rė­jo iš­tir­ti ir įver­tin­ti apy­lin­kės ir
apy­gar­dos teis­mai, ta­čiau tai ne­bu­vo pa­da­ry­ta. Ne­pa­grįs­tai bu­vo at­si­sa­ky­ta
pa­skir­ti fo­nos­ko­pi­nę bei do­ku­men­tų ra­šy­se­nos eks­per­ti­zes sie­kiant
nu­sta­ty­ti, ar vaiz­do įra­šas nė­ra su­mon­tuo­tas, bei tai, ar vi­sus do­ku­men­tus
už ta­ria­mą E. K-­laus­ką pa­si­ra­ši­nė­jo vien tik E. Rut­kaus­kas. Be to,
ne­bu­vo aiš­kin­ta­si, kur din­go 2000 JAV do­le­rių, nes kra­tos me­tu ras­ta
tik 4000 JAV do­le­rių iš 6000 JAV do­le­rių.
I. T. B-­sie­nė dar nu­ro­do,
kad ji pri­pa­žin­ta kal­ta pa­gal BK 323 str. 1 d. , 324 str. 1 ir 2 d. , taip
pat re­mian­tis vien E. Rut­kaus­ko pa­ro­dy­mais. Ji ka­te­go­riš­kai tvir­ti­na,
kad iš E. Rut­kaus­ko ne­ėmė jo­kių pi­ni­gų, ku­rių bū­tų ne­įtrau­ku­si į bu­hal­te­ri­nius
do­ku­men­tus, iš­sky­rus pi­ni­gus už gy­ny­bą, ta­čiau jų įfor­min­ti ne­spė­jo,
nes bu­vo su­lai­ky­ta. Iš jos teis­mas pri­tei­sė 672 Lt ža­los at­ly­gi­ni­mo,
ne­kreip­da­mas dė­me­sio į tai, kad ad­vo­ka­tai mo­ka 15 proc. pa­ja­mų mo­kes­tį.
Be to, nuosp­ren­dy­je nu­ro­dy­ta kon­fis­kuo­ti 5330 Lt ir 900 JAV do­le­rių,
nors šie pi­ni­gai iš jos kra­tos me­tu ne­bu­vo pa­im­ti.
Ka­sa­to­rė tvir­ti­na,
kad jai pa­skir­ta aiš­kiai per griež­ta baus­mė. Skir­da­mas pa­pil­do­mas
baus­mes – bau­das, teis­mas ne­pa­si­sa­kė, ko­dėl jas bū­ti­na skir­ti, ne­at­krei­pė
dė­me­sio į tai, kad vi­si nu­si­kal­ti­mai, už ku­riuos ji nu­teis­ta, ne­pri­ski­ria­mi
sun­kiems, neat­si­žvel­gė į tai, kad ji yra ant­ros gru­pės in­va­li­dė ir se­ny­vo
am­žiaus, vy­ras taip pat in­va­li­das. Dėl jai pa­skir­tos baus­mės bus pri­vers­ta
pra­ras­ti sa­vo tur­tą, o už li­ku­sią da­lį, ku­ri ne­kon­fis­kuo­ti­na, dar
su­mo­kė­ti 37 500 Lt bau­dą, nors tam tur­to ne­už­teks, to­dėl iš­ieš­ko­ji­mas
bus nu­kreip­tas į jos in­va­li­du­mo pen­si­ją.
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. sau­sio
22 d. nu­tar­ti­mi by­la, va­do­vau­jan­tis BPK 4271 str. 1 d. 1 p. , bu­vo per­duo­ta nag­ri­nė­ti sep­ty­nių tei­sė­jų ko­le­gi­jos
po­sė­dy­je .
Ka­sa­ci­nis skun­das
ten­kin­ti­nas.
Ne­pa­grįs­tas I. T. B-­sie­nės
ka­sa­ci­nio skun­do ar­gu­men­tas, jog ap­klau­siant ją kaip įta­ria­mą­ją ne­da­ly­va­vo
ad­vo­ka­tas ir taip bu­vo pa­žeis­ta jos tei­sė į gy­ny­bą. Tei­sė tu­rė­ti gy­nė­ją
jai bu­vo iš­aiš­kin­ta, ta­čiau gy­nė­jo ji at­si­sa­kė (T. 3, b. l. 41).
Ap­tar­da­ma ka­sa­to­rės
skun­do ar­gu­men­tą, kad by­la bu­vo iš­nag­ri­nė­ta ne­tei­sė­tos teis­mo su­dė­ties,
taip pa­žei­džiant BPK 382 str. 2 d. 8 p. įtvir­tin­tą nor­mą, ko­le­gi­ja pa­žy­mi,
kad šis klau­si­mas tu­rė­jo bū­ti spren­džia­mas per nu­ša­li­ni­mo ins­ti­tu­tą,
ta­čiau I. T. B-­sie­nė nu­ša­li­ni­mo dėl teis­mo su­dė­ties ne­pa­reiš­kė (T.
4, b. l. 252).
Ta­čiau ka­sa­to­rė tei­si
skun­de teig­da­ma, kad teis­mas, pa­skel­bęs ją ap­kal­ti­nan­čio nuosp­ren­džio
tik re­zo­liu­ci­nę da­lį, pa­da­rė es­mi­nį bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo
pa­žei­di­mą.
Pa­grin­das pa­nai­kin­ti
ap­skųs­tą nuosp­ren­dį yra Lie­tu­vos Res­pub­li­kos bau­džia­mo­jo pro­ce­so
ko­dek­so nor­mų rei­ka­la­vi­mų es­mi­niai pa­žei­di­mai. BPK 382 str. 1 d. nu­sta­ty­ta,
kad es­mi­niais bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mais, be ki­tų,
pri­pa­žįs­ta­mi to­kie BPK rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mai, ku­rie at­ėmė ar su­var­žė
pro­ce­so da­ly­vių tei­ses. Tei­sia­mo­jo tei­ses by­los teis­mi­nio nag­ri­nė­ji­mo
sta­di­jo­je nu­sta­to BPK 267 str. By­los duo­me­ni­mis ne­gin­čy­ti­nai nu­sta­ty­ta,
kad 2001 m. ge­gu­žės 7 d. 9 val. tei­sė­jas per­skai­tė ne vi­są I-e­ną Te­re­sę
B-­sie­nę ap­kal­ti­nan­tį nuosp­ren­dį, bet tik jo re­zo­liu­ci­nę da­lį.
Nuosp­ren­dis su­si­de­da iš įžan­gi­nės, ap­ra­šo­mo­sios bei re­zo­liu­ci­nės
da­lių (BPK 344 str. 5 d. ). BPK 352 str. 1 d. im­pe­ra­ty­viai nu­ro­dy­ta, kad
pa­si­ra­šęs nuosp­ren­dį teis­mas ar tei­sė­jas pa­skel­bia jį, ir tai reiš­kia,
kad nuosp­ren­dis tu­ri bū­ti pa­skel­bia­mas vi­sas ir ne­ga­li bū­ti trum­pi­na­mas.
Pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­tį bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mą skelb­ti re­zo­liu­ci­nę
nuosp­ren­džio da­lį by­lai esant su­dė­tin­gai ir di­de­lės ap­im­ties su­teik­ta
tei­sė tik ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mui bei ka­sa­ci­nės ins­tan­ci­jos
teis­mui, taip pat by­lo­se, ku­rio­se lei­džia­ma su­ra­šy­ti su­trum­pin­tą
ap­ra­šo­mą­ją nuosp­ren­džio da­lį, skel­bia­mas toks nuosp­ren­dis, koks yra
su­ra­šy­tas (BPK 3461 str. ).
Rem­da­ma­si nu­ro­dy­tais
mo­ty­vais, tei­sė­jų ko­le­gi­ja da­ro iš­va­dą, kad pa­skel­bus tik re­zo­liu­ci­nę
ap­kal­ti­na­mo­jo nuosp­ren­džio da­lį teis­mi­nio by­los nag­ri­nė­ji­mo sta­di­jo­je
bu­vo su­var­žy­tos I. T. B-­sie­nės tei­sės, ir tai lai­ky­ti­na es­mi­niu bau­džia­mo­jo
pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mu, dėl to nuosp­ren­dis nai­kin­ti­nas.
Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos
teis­mo nu­tar­ty­je pa­da­ry­ta ka­te­go­riš­ka iš­va­da, jog nu­teis­ta­jai
nuosp­ren­dis bu­vo pa­skelb­tas, ne­ati­tin­ka tik­ro­vės, to­dėl ši nu­tar­tis
taip pat nai­kin­ti­na. Ten­ki­nant ka­sa­to­rės pra­šy­mą, by­la grą­žin­ti­na
iš nau­jo nag­ri­nė­ti Jur­bar­ko ra­jo­no apy­lin­kės teis­mui, ku­riam ji pa­grįs­tai
bu­vo per­siųs­ta Kau­no apy­gar­dos Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus pir­mi­nin­ko
(BPK 42 str. 3 d. ).
Ki­ti ka­sa­ci­nia­me
skun­de iš­dės­ty­ti klau­si­mai bus ap­svars­ty­ti ir iš­spręs­ti by­lą nag­ri­nė­jant
iš nau­jo.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja,
va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos BPK 429 str. 3 d. , 430 ir 4301 str. ,

 n u t a r i a :

Kau­no ra­jo­no apy­lin­kės
teis­mo 2001 m. ge­gu­žės 7 d. nuosp­ren­dį ir Kau­no apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų
by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. rug­sė­jo 4 d. nu­tar­tį pa­nai­kin­ti
ir by­lą per­duo­ti nag­ri­nė­ti iš nau­jo Jur­bar­ko ra­jo­no apy­lin­kės teis­mui.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.60951 sekundės -