Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#15220: Svečiai
#2: Vartotojai
#5721: Registruoti vartotojai

# Milian
# Lana


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 19. Es­mi­nis bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mas,
pa­da­ry­tas ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­me
(ne­si­lai­ky­ta BPK 367 str. 1 d. rei­ka­la­vi­mų)

Pa­nai­kin­ta ape­lia­ci­nės
ins­tan­ci­jos teis­mo nu­tar­tis, ku­ria ape­lia­ci­nis skun­das pa­lik­tas ne­nag­ri­nė­tas,
o teis­mo pro­ce­sas nu­trauk­tas, ir by­la per­duo­ta iš nau­jo nag­ri­nė­ti
ape­lia­ci­ne tvar­ka, nes ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas pa­žei­dė BPK
367 str. 1 d. nuo­sta­tas – ne­pa­grįs­tai pri­pa­ži­no, kad ape­lia­ci­nis
skun­das su­ra­šy­tas ne­si­lai­kant įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų.

                                                                     Ka­sa­ci­nė by­la Nr. 2K–36/2002
                                                                                                       S–2. 2. 4
LIETUVOS
AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS
RESPUBLIKOS VARDU

2002 m.
sau­sio 8 d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti
iš pirmininko V-o M-o, A-o P-io ir pranešėjo Sta­nis­lo­vo
Čat­raus­ko,
sek­re­to­riau­jant D.
Ci­cė­nie­nei
da­ly­vau­jant pro­ku­ro­rei
J. Ze­niū­tei, gy­nė­jui I. B-­laus­kui,
ištei­sin­ta­jai J. Ošur­ko­vie­nei,
teis­mo po­sė­dy­je iš­nag­ri­nė­jo
ka­sa­ci­nę by­lą pa­gal Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jo
ka­sa­ci­nį skun­dą dėl Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus
tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. rug­pjū­čio 23 d. nu­tar­ties, ku­ria Ma­žei­kių
ra­jo­no apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros kal­ti­ni­mo pro­ku­ro­ro ape­lia­ci­nis
skun­das pa­lik­tas ne­nag­ri­nė­tas ir ape­lia­ci­nis by­los nag­ri­nė­ji­mo
pro­ce­sas nu­trauk­tas.
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, iš­klau­siu­si
tei­sė­jo S. Čat­raus­ko pra­ne­ši­mą, pro­ku­ro­rę, pra­šiu­sią pa­ten­kin­ti
Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jo ka­sa­ci­nį skun­dą, iš­tei­sin­tą­ją
J. Ošur­ko­vie­nę, jos ir nu­teis­to­sios S. Liut­ku­vie­nės gy­nė­ją, pra­šiu­sius
pro­ku­ro­rą ka­sa­ci­nį skun­dą at­mes­ti,

n u s t
a t ė :

Ma­žei­kių ra­jo­no apy­lin­kės
teis­mo 2001 m. ba­lan­džio 10 d. nuosp­ren­džiu Snie­guo­lė Liut­ku­vie­nė nu­teis­ta
pa­gal BK 207 str. 1 d. lais­vės at­ėmi­mu vie­ne­riems me­tams ir pri­tai­kius
šio ko­dek­so 49 str. 1 d. 3 p. pa­grin­dus nuo pa­skir­to­sios baus­mės at­leis­ta.
Snie­guo­lė Liut­ku­vie­nė
ir Je­le­na Ošur­ko­vie­nė pa­gal BK 274 str. 2 d. iš­tei­sin­tos, ne­sant jų
veiks­muo­se nu­si­kal­ti­mo su­dė­ties, o J. Ošur­ko­vie­nė dar iš­tei­sin­ta
ir pa­gal BK 207 str. 1 d. , ne­įro­džius jos da­ly­va­vi­mo pa­da­rant nu­si­kal­ti­mą.
Ape­lia­ci­niu skun­du
pro­ku­ro­ras pra­šė pa­nai­kin­ti iš­tei­si­na­mą­jį nuosp­ren­dį ir pri­im­ti
ap­kal­ti­na­mą­jį nuosp­ren­dį, ku­ria­me S. Liut­ku­vie­nę ir J. Ošur­ko­vie­nę
pri­pa­žin­ti kal­to­mis pa­gal BK 274 str. 2 d. , J. Ošur­ko­vie­nę dar ir pa­gal
207 str. 1 d. , ir jas nuo baus­mės at­leis­ti BK 49 str. pa­grin­du (BPK 5 str.
2 d. ).
Šiau­lių apy­gar­dos
teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus te­sė­jų ko­le­gi­ja mi­nė­ta nu­tar­ti­mi
pro­ku­ro­ro ape­lia­ci­nį skun­dą pa­li­ko ne­nag­ri­nė­tą ir ape­lia­ci­nį
pro­ce­są by­lo­je nu­trau­kė, nes pri­ėjo prie iš­va­dos, kad ape­lia­ci­nis
skun­das ne­ati­tin­ka BPK 367 str. 1 d. rei­ka­la­vi­mų, nes pra­šant S. Liut­ku­vie­nę
ir J. Ošur­ko­vie­nę pri­pa­žin­ti kal­to­mis už pa­da­ry­tus nu­si­kal­ti­mus
skun­de ne­nu­ro­dy­tas skir­ti­nos baus­mės dy­dis. To­dėl nag­ri­nė­ti to­kį
skun­dą nė­ra ga­li­my­bių, nes ski­riant baus­mę bū­tų per­ženg­tos ape­lia­ci­nio
skun­do ri­bos.
Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nio
pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas ka­sa­ci­niu skun­du pra­šo pa­nai­kin­ti ape­lia­ci­nės
ins­tan­ci­jos nu­tar­tį ir by­lą per­duo­ti nag­ri­nė­ti iš nau­jo ape­lia­ci­ne
tvar­ka.
Skun­de nu­ro­do­ma, kad
pa­gal Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo se­na­to 2000 m. bir­že­lio 16 d. nu­ta­ri­mo
,,Dėl teis­mų prak­ti­kos tai­kant Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so nor­mas,
re­gu­liuo­jan­čias by­lų nag­ri­nė­ji­mą ape­lia­ci­ne tvar­ka” 8 punk­tą tuo
at­ve­ju, kai ape­lian­tai ne­tiks­liai ar ne­tin­ka­mai su­for­mu­luo­ja sa­vo
rei­ka­la­vi­mą, ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas apie ape­lia­ci­nio
skun­do ri­bas tu­ri spręs­ti iš nu­ro­dy­tų skun­de nuosp­ren­džio (nu­tar­ties)
ap­skun­di­mo pa­grin­dų ir mo­ty­vų. Pro­ku­ro­rui pra­šant pa­nai­kin­ti iš­tei­si­na­mą­jį
nuosp­ren­dį ir pri­im­ti nau­ją ap­kal­ti­na­mą­jį nuosp­ren­dį, o nu­teis­tą­sias
at­leis­ti nuo baus­mės, su­ėjus pa­trau­ki­mo bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn
se­na­ties ter­mi­nui, aki­vaiz­du, kad tu­rė­tų bū­ti pa­skir­tos ir baus­mės.
Skir­da­mas baus­mes teis­mas ne­ga­lė­jo bū­ti ne­sais­to­mas ape­lia­ci­nio
skun­do ri­bų ir tu­rė­jo pa­skir­ti baus­mę va­do­vau­da­ma­sis ben­drai­siais
baus­mės sky­ri­mo prad­me­ni­mis, nu­ma­ty­tais BK 39 straips­ny­je, at­si­žvelg­da­mas
į nu­sta­ty­tas sank­ci­jų ri­bas tų nu­si­kal­ti­mų, ku­riais S. Liut­ku­vie­nė
ir J. Ošur­ko­vie­nė bū­tų pri­pa­žin­tos kal­to­mis (Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo se­na­to 2000 m. bir­že­lio 16 d. nu­ta­ri­mo ,,Dėl teis­mų prak­ti­kos
tai­kant Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so nor­mas, re­gu­liuo­jan­čias by­lų
nag­ri­nė­ji­mą ape­lia­ci­ne tvar­ka” 9 punk­tas).
Pa­lik­da­mas ape­lia­ci­nį
skun­dą ne­nag­ri­nė­tą, ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas pa­žei­dė BPK
367 str. 1 d. rei­ka­la­vi­mus, ku­rių pa­žei­di­mas yra es­mi­nis. Tai lai­ky­ti­na
ap­skun­di­mo ir by­los nag­ri­nė­ji­mo ka­sa­ci­niu pa­grin­du (BPK 418 str. 1
d. 3 p. ).
Ka­sa­ci­nis skun­das
ten­kin­ti­nas.
Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos
teis­mas ne­pa­grįs­tai pa­li­ko ape­lia­ci­nį skun­dą ne­nag­ri­nė­tą ir ne­tei­sė­tai
nu­trau­kė by­lo­je ape­lia­ci­nį pro­ce­są. Iš pro­ku­ro­ro ape­lia­ci­nio
skun­do ma­ty­ti, kad ape­lian­to skun­de dėl Ma­žei­kių ra­jo­no apy­lin­kės
teis­mo iš­tei­si­na­mo­jo nuosp­ren­džio yra su­for­mu­luo­ti kon­kre­tūs rei­ka­la­vi­mai,
api­brėž­ti nuosp­ren­džio ap­skun­di­mo pa­grin­dai ir mo­ty­vai. Šio skun­do
ne­tiks­lu­mas, ku­ris su­klai­di­no teis­mą, yra ne­apib­rėž­ta rei­ka­la­vi­mų
ap­im­tis dėl skir­ti­nos kal­ti­nin­kams baus­mės, jei­gu bū­tų pri­im­tas ap­kal­ti­na­ma­sis
nuosp­ren­dis.
Tuo at­ve­ju, kai ape­lian­tas
tik pra­šo pa­griež­tin­ti baus­mę, ne­nu­ro­dy­da­mas kon­kre­čios baus­mės rū­šies
ir dy­džio, ar­ba baus­mės ne­pra­šo skir­ti ar ki­taip pa­si­elg­ti su baus­me,
ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas sais­to­mas tik įsta­ty­mo, nu­ma­tan­čio
at­sa­ko­my­bę už pa­da­ry­tą sank­ci­ją, ir Bau­džia­mo­jo ko­dek­so ben­dro­sios
da­lies nuo­sta­tų.
To­kiais at­ve­jais ne­bus
lai­ko­ma, kad nu­teis­to­jo pa­dė­tis pa­blo­gin­ta la­biau, ne­gu to pra­šo­ma
ape­lia­ci­nia­me skun­de (Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo se­na­to 2000 m.
bir­že­lio 16 d. nu­ta­ri­mo ,,Dėl teis­mų prak­ti­kos tai­kant Bau­džia­mo­jo
pro­ce­so ko­dek­so nor­mas, re­gu­liuo­jan­čias by­lų nag­ri­nė­ji­mą ape­lia­ci­ne
tvar­ka” 9 punk­tas).
Mi­nė­tų rei­ka­la­vi­mų
ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas ne­si­lai­kė, to­dėl pri­im­ta nu­tar­tis
yra ne­pa­grįs­ta ir nai­kin­ti­na.
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, va­do­vau­da­ma­si
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos BK 429 str. 5 punk­tu, 430 ir 4301 straips­niais,

n u t a
r i a :

Šiau­lių apy­gar­dos
teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2001 m. rug­pjū­čio
23 d. nu­tar­tį pa­nai­kin­ti ir by­lą per­duo­ti nag­ri­nė­ti iš nau­jo ape­lia­ci­ne
tvar­ka.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 1.13779 sekundės -