Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5252: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 20. Es­mi­niai bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mai, pa­da­ry­ti
nag­ri­nė­jant by­lą ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­me (pa­žeis­ti
BPK 374 str. 5 d. ir 381 str. 1 d. rei­ka­la­vi­mai)

Pa­nai­kin­ta ape­lia­ci­nės
ins­tan­ci­jos teis­mo nu­tar­tis ir per­duo­ta by­la iš nau­jo nag­ri­nė­ti
ape­lia­ci­ne tvar­ka, nes pa­žeis­ti BPK 374 str. 5 d. ir 381 str. 1 d. rei­ka­la­vi­mai.
Teis­mas, nag­ri­nė­da­mas by­lą pa­gal nu­teis­to­jo ape­lia­ci­nį skun­dą, pa­nai­ki­no
pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo nuosp­ren­dį, ku­riuo as­muo nu­teis­tas pa­gal
BK 271 str. 2 d. ir iš­tei­sin­tas pa­gal BK 278 str. 1 d. , ir per­da­vė by­lą
iš nau­jo nag­ri­nė­ti pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­me dėl to, kad re­zo­liu­ci­nė­je nuosp­ren­džio da­ly­je ne­iš­dės­ty­tas
spren­di­mas dėl pa­reikš­to kal­ti­ni­mo pa­gal BK 278 str. 1 d. Tai­gi teis­mas
ne­pa­grįs­tai kon­sta­ta­vo pa­žei­di­mą, ku­ris ne­bu­vo pa­da­ry­tas, ir, ne­sant
pro­ku­ro­ro, nu­ken­tė­ju­sio­jo ar ci­vi­li­nio ieš­ko­vo ape­lia­ci­nių skun­dų,
pa­blo­gi­no nu­teis­to­jo pa­dė­tį.

                                                               Baudžia­mo­ji by­la Nr. 2K–432/2002
                                                                          
                                  S–2. 2. 4
LIETUVOS
AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS
RESPUBLIKOS VARDU

2002 m.
ba­landžio 23 d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti
iš pir­mi­nin­ko A-o Sir­vy­džio, E-i­di­jaus B-o ir pra­ne­šė­jo
P-o K-io,
sek­re­to­riau­jant D.
K-ei,
da­ly­vau­jant pro­ku­ro­rei
D. Mi­liū­tei, gy­nė­jui ad­vo­ka­tui I. B-­laus­kui,
nu­teis­ta­jam V. Ba­ra­vy­kui,
teis­mo po­sė­dy­je ka­sa­ci­ne
tvar­ka iš­nag­ri­nė­jo bau­džia­mą­ją by­lą pa­gal Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo pir­mi­nin­ko ka­sa­ci­nį tei­ki­mą dėl Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo
Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2002 m. va­sa­rio 27 d.
nu­tar­ties, ku­ria pa­nai­kin­tas R-­vi­liš­kio ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo
2001 m. gruo­džio 19 d. nuosp­ren­dis dėl Val­de­ma­ro Ba­ra­vy­ko ir by­la per­duo­ta
iš nau­jo nag­ri­nė­ti pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­me; V. Ba­ra­vy­ko kar­do­mo­jo
ka­li­ni­mo (su­ėmi­mo) ter­mi­nas pra­tęs­tas iki 2002 m. ba­lan­džio 28 d.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja,
iš­klau­siu­si tei­sė­jo pra­ne­ši­mą, pro­ku­ro­rės, pra­šiu­sios ka­sa­ci­nį
tei­ki­mą pa­ten­kin­ti bei pra­tęs­ti V. Ba­ra­vy­ko kar­do­mo­jo ka­li­ni­mo
(su­ėmi­mo) ter­mi­ną, nu­teis­to­jo ir jo gy­nė­jo, pra­šiu­sių ka­sa­ci­nį
tei­ki­mą at­mes­ti, pa­aiš­ki­ni­mų,

n u s t
a t ė :

R-­vi­liš­kio ra­jo­no
apy­lin­kės teis­mo 2001 m. gruo­džio 19 d. nuosp­ren­džiu Val­de­ma­ras Ba­ra­vy­kas
nu­teis­tas pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos BK 271 str. 2 d. lais­vės at­ėmi­mu
tre­jiems me­tams ir še­šiems mė­ne­siams, kon­fis­kuo­jant 1000 Lt ver­tės tur­tą.
Pa­gal BK 278 str. 1 d. V. Ba­ra­vy­kas iš­tei­sin­tas, ne­įro­džius, kad jis
pa­da­rė šį nu­si­kal­ti­mą.
V. Ba­ra­vy­kas nu­teis­tas
už tai, kad iš anks­to su­si­ta­ręs ir ben­drai veik­da­mas
su A. Ša­ry­po­vu, 2000 m. gruo­džio mė­ne­sį R-­vi­liš­ky­je,
Ži­ro­nų g. 16, iš pus­prie­ka­bės pa­gro­bė Ž. Šim­kui
pri­klau­san­čius fo­te­lius ir lo­vą, iš vi­so pa­gro­bė 1000 Lt ver­tės Ž.
Šim­kaus tur­tą, o vė­liau iš au­to­mo­bi­lio pa­gro­bė Ž. Šim­kui pri­klau­san­čią
mag­ne­to­lą, ran­ki­nę ir ki­tus daik­tus, iš vi­so pa­gro­bė 750 Lt ver­tės
Ž. Šim­kaus tur­tą.
V. Ba­ra­vy­kas taip pat
nu­teis­tas už tai, kad 2001 m. bir­že­lio 16 d. , apie 2 val. , R-­vi­liš­ky­je,
Vil­niaus g. 7, įsi­bro­vęs į ga­ra­žą, slap­ta pa­gro­bė J. Plis­kai pri­klau­san­čius
kom­pak­ti­nių dis­kų gro­tu­vą, gar­sia­kal­bius, stip­rin­tu­vą ir ki­tus
daik­tus, iš vi­so pa­gro­bė 680 Lt ver­tės tur­tą; 2001 m. bir­že­lio 17 d. ,
apie 2 val. , iš to pa­ties ga­ra­žo slap­ta pa­gro­bė 616 Lt ver­tės J. Plis­kos
tur­tą; 2001 m. bir­že­lio 26 d. , apie 2. 30 val. , iš to pa­ties ga­ra­žo pa­gro­bė
360 Lt ver­tės J. Plis­kos tur­tą; 2001 m. lie­pos 23 d. , apie 3 val. , R-­vi­liš­ky­je,
R-­vi­lų g. 11, įsi­bro­vęs į par­duo­tu­vę „Apranga–V-a”, slap­ta pa­gro­bė
dra­bu­žius, ava­ly­nę, ki­tus daik­tus, iš vi­so pa­gro­bė 1125,72 Lt ver­tės
UAB „Kęgs­vy­tis” tur­tą.
Šiau­lių apy­gar­dos
teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, iš­nag­ri­nė­ju­si
by­lą pa­gal nu­teis­to­jo V. Ba­ra­vy­ko ape­lia­ci­nį skun­dą, nuosp­ren­dį
dėl V. Ba­ra­vy­ko pa­nai­ki­no ir per­da­vė by­lą iš nau­jo nag­ri­nė­ti pir­mo­sios
ins­tan­ci­jos teis­me. Ko­le­gi­ja nu­sta­tė, jog apy­lin­kės teis­mas pa­žei­dė
BPK 333 ir 345–349 straips­niuo­se nu­ma­ty­tus rei­ka­la­vi­mus, nes re­zo­liu­ci­nė­je nuosp­ren­džio da­ly­je ne­iš­dės­tė
spren­di­mo dėl V. Ba­ra­vy­kui pa­reikš­to kal­ti­ni­mo pa­gal BK 278 str. 1
d. , ir šie pa­žei­di­mai su­kliu­dė teis­mui vi­sa­pu­siš­kai iš­nag­ri­nė­ti
by­lą bei pa­vei­kė tei­sė­to ir pa­grįs­to nuosp­ren­džio pri­ėmi­mą.
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo pir­mi­nin­kas tei­kia Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jai
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos
2002 m. va­sa­rio 27 d. nu­tar­tį pa­nai­kin­ti ir per­duo­ti by­lą iš nau­jo
nag­ri­nė­ti ape­lia­ci­ne tvar­ka. Tei­ki­me nu­ro­do­ma, jog ape­lia­ci­nės
ins­tan­ci­jos teis­mas ne­pa­grįs­tai kon­sta­ta­vo, kad apy­lin­kės teis­mas
pa­da­rė es­mi­nį bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mą, nes tiek ap­ra­šo­mo­jo­je,
tiek re­zo­liu­ci­nė­je nuosp­ren­džio da­ly­se nu­ro­dy­ta,
kad pa­gal BK 278 str. 1 d. V. Ba­ra­vy­kas iš­tei­si­na­mas. To­dėl apy­gar­dos
teis­mas pa­žei­dė BPK 381 str. ir 382 str. 1 d. nu­ma­ty­tus rei­ka­la­vi­mus
ir pa­da­rė es­mi­nį bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mą. Be to,
tei­ki­me nu­ro­do­ma, kad net ir tuo at­ve­ju, jei­gu re­zo­liu­ci­nė­je
nuosp­ren­džio da­ly­je ir ne­bū­tų iš­dės­ty­tas teis­mo spren­di­mas dėl kal­ti­ni­mo
nu­si­kal­ti­mu, nu­ma­ty­tu BK 278 str. 1 d. , ne­bu­vo pa­grin­do to­kį pa­žei­di­mą
pri­pa­žin­ti es­mi­niu bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mu ir nai­kin­ti
nuosp­ren­dį. To­kios nu­tar­ties pri­ėmi­mas prieš­ta­rau­tų BPK 374 str. 5 d.
ir 382 str. 1 d. nu­ma­ty­toms nuo­sta­toms, nes, nag­ri­nė­jant by­lą tik pa­gal
nu­teis­to­jo ape­lia­ci­nį skun­dą, ne­lei­džia­ma pa­blo­gin­ti nu­teis­to­jo
pa­dė­ties, pa­nai­ki­nant tą nuosp­ren­džio da­lį, ku­ria jis iš­tei­sin­tas.
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo pir­mi­nin­ko tei­ki­mas ten­kin­ti­nas.

BPK 381 str. 1 d. ir 374
str. 5 d. tai­ky­mas

Ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos
teis­mas nu­tar­ty­je kon­sta­ta­vo, jog nuosp­ren­džio re­zo­liu­ci­nė­je
da­ly­je ne­nu­ro­dy­tas spren­di­mas dėl V. Ba­ra­vy­kui pa­reikš­to kal­ti­ni­mo
pa­gal BK 278 str. 1 d. , ir šią ap­lin­ky­bę pri­pa­ži­no es­mi­niu bau­džia­mo­jo
pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mu. To­kia ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo
iš­va­da ne­pa­grįs­ta, nes nuosp­ren­džio re­zo­liu­ci­nė­je
da­ly­je nu­ro­dy­tas spren­di­mas dėl V. Ba­ra­vy­kui pa­reikš­to kal­ti­ni­mo
pa­gal BK 278 str. 1 d. , o nuosp­ren­džio ap­ra­šo­mo­jo­je da­ly­je nu­ro­dy­ti
to­kio spren­di­mo mo­ty­vai. Ne­pa­grįs­tai kon­sta­tuo­da­mas pa­žei­di­mą,
ku­ris ne­bu­vo pa­da­ry­tas, pa­nai­kin­da­mas nuosp­ren­dį ir per­duo­da­mas
by­lą iš nau­jo tir­ti, ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas pa­žei­dė BPK
381 str. 1 d. nu­ma­ty­tus rei­ka­la­vi­mus.
Ape­lia­ci­ne tvar­ka by­la
bu­vo nag­ri­nė­ja­ma pa­gal nu­teis­to­jo V. Ba­ra­vy­ko ape­lia­ci­nį skun­dą,
ku­riuo jis pra­šė su­švel­nin­ti pa­skir­tą baus­mę. Pa­nai­kin­da­mas nuosp­ren­džio
da­lį, ku­ria V. Ba­ra­vy­kas bu­vo iš­tei­sin­tas, ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos
teis­mas pa­blo­gi­no jo pa­dė­tį, ne­sant pro­ku­ro­ro, nu­ken­tė­ju­sio­jo ar
ci­vi­li­nio ieš­ko­vo ape­lia­ci­nių skun­dų, ir taip pa­žei­dė BPK 374 str. 5
d. nu­ma­ty­tus rei­ka­la­vi­mus.
BPK 381 str. 1 d. bei
374 str. 5 d. nu­ma­ty­tų rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mai su­kliu­dė teis­mui vi­sa­pu­siš­kai
iš­nag­ri­nė­ti by­lą bei pa­vei­kė tei­sė­tos bei pa­grįs­tos nu­tar­ties pri­ėmi­mą,
nes nu­teis­to­jo V. Ba­ra­vy­ko pa­duo­tas ape­lia­ci­nis skun­das ne­bu­vo iš­nag­ri­nė­tas.
To­dėl ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo nu­tar­ties da­lis, ku­ria pa­nai­kin­tas
V. Ba­ra­vy­ko nuosp­ren­dis ir by­la per­duo­ta iš nau­jo nag­ri­nė­ti pir­mo­sios
ins­tan­ci­jos teis­me, nai­kin­ti­na ir by­la per­duo­ti­na iš nau­jo nag­ri­nė­ti
ape­lia­ci­ne tvar­ka.
Iš nau­jo nag­ri­nė­jant
by­lą ape­lia­ci­ne tvar­ka, tik­rin­ti­nas nuosp­ren­džio tei­sė­tu­mas ir pa­grįs­tu­mas
pa­gal nu­teis­to­jo V. Ba­ra­vy­ko ape­lia­ci­nį skun­dą.

Kar­do­mo­jo ka­li­ni­mo
(su­ėmi­mo) V. Ba­ra­vy­kui pra­tę­si­mas

Šiau­lių apy­gar­dos
teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2002 m. va­sa­rio
27 d. nu­tar­ti­mi kar­do­mo­jo ka­li­ni­mo (su­ėmi­mo) ter­mi­nas V. Ba­ra­vy­kui
pra­tęs­tas iki 2002 m. ba­lan­džio 28 d. Ši nu­tar­ties da­lis ne­bu­vo ap­skųs­ta,
ka­sa­ci­ne tvar­ka ji ne­ga­li bū­ti skun­džia­ma, to­dėl ga­lio­ja to­liau.
Ta­čiau V. Ba­ra­vy­kui pa­skir­to kar­do­mo­jo ka­li­ni­mo (su­ėmi­mo) ter­mi­nas
bai­gia­si, to­dėl, va­do­vau­jan­tis BPK 426 str. 5 d. , spręs­ti­nas kar­do­mo­jo
ka­li­ni­mo (su­ėmi­mo) ter­mi­no pra­tę­si­mo klau­si­mas.
Nuosp­ren­džiu V. Ba­ra­vy­kui
pa­skir­tas lais­vės at­ėmi­mas tre­jiems me­tams ir
še­šiems mė­ne­siams bei pa­lik­ta jam anks­čiau pa­skir­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė
– kar­do­ma­sis ka­li­ni­mas (su­ėmi­mas). V. Ba­ra­vy­kas nu­teis­tas už pen­kių
nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei pa­da­ry­mą; anks­čiau jis taip pat bu­vo teis­tas
už nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei pa­da­ry­mą. At­si­žvel­giant į tai, yra pa­kan­ka­mas
pa­grin­das ma­ny­ti, jog bū­da­mas lais­vė­je
V. Ba­ra­vy­kas slėp­sis nuo baus­mės at­li­ki­mo bei ga­li da­ry­ti nau­jus nu­si­kal­ti­mus
nuo­sa­vy­bei, to­dėl kar­do­mo­jo ka­li­ni­mo (su­ėmi­mo) ter­mi­nas pra­tęs­ti­nas.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja,
va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos BPK 429 str. 5 p. , 430, 4301 str. , 426 str. 5 d. ,

n u t a
r i a :

Šiau­lių apy­gar­dos
teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­jos 2002 m. va­sa­rio
27 d. nu­tar­ties da­lį, ku­ria pa­nai­kin­tas R-­vi­liš­kio ra­jo­no apy­lin­kės
teis­mo
2001 m. gruo­džio 19 d. nuosp­ren­dis V. Ba­ra­vy­kui ir by­la per­duo­ta iš
nau­jo nag­ri­nė­ti pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­me, pa­nai­kin­ti ir per­duo­ti
by­lą iš nau­jo nag­ri­nė­ti ape­lia­ci­ne tvar­ka.
Val­de­ma­ro Ba­ra­vy­ko
kar­do­mo­jo ka­li­ni­mo (su­ėmi­mo) ter­mi­ną pra­tęs­ti vie­nam mė­ne­siui.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.76062 sekundės -