Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5257: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 21. Baus­mės sky­ri­mas nag­ri­nė­jant by­lą ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos
teis­me (BPK 391 str. 4 d. , 431 str. 3 d. )

Iš­nag­ri­nė­jus BPK 477
str. nu­sta­ty­tu pa­grin­du at­nau­jin­tą bau­džia­mą­ją by­lą, ape­lia­ci­nės
ins­tan­ci­jos teis­mo nuosp­ren­dis ir ka­sa­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo nu­tar­tis
pa­keis­ti dėl ne­tin­ka­mo bau­džia­mo­jo įsta­ty­mo pri­tai­ky­mo, nes ape­lia­ci­nės
ins­tan­ci­jos teis­mas, iš­nag­ri­nė­jęs by­lą ape­lia­ci­ne tvar­ka, pa­nai­ki­nęs
pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo iš­tei­si­na­mą­jį nuosp­ren­dį, pri­im­tą
iš nau­jo iš­nag­ri­nė­jus by­lą, ir pri­ėmęs ap­kal­ti­na­mą­jį nuosp­ren­dį,
ne­si­lai­ky­da­mas BPK 391 str. 4 d. ir 431 str. 3 d. nuo­sta­tų, pa­sky­rė nu­teis­tie­siems
griež­tes­nes baus­mes už baus­mes, jiems skir­tas pir­mo­sios ins­tan­ci­jos
teis­mo anks­tes­niu nuosp­ren­džiu, ku­ris bu­vo pa­nai­kin­tas dėl es­mi­nio
bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mo.
                                                                                    
                                                                                    By­la Nr. 2A–3/2002

LIETUVOS
AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS
LIETUVOS
RESPUBLIKOS VARDU

2002 m.
va­sa­rio 5 d.
Vil­nius

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, su­si­de­dan­ti
iš pir­mi­nin­ko P-o K-io, V-o M-o, J-o T-iaus,
A-os R-ės, Sta­sio Čat­raus­ko, A-o P-io ir pra­ne­šė­jo
E-i­di­jaus B-o,
sek­re­to­riau­jant R.
B-­tu­lie­nei,
da­ly­vau­jant pro­ku­ro­rei
J. Zie­niū­tei,
gy­nė­jams ad­vo­ka­tams
R. Gar­ga­sui ir S. Umb­ra­sui,
teis­mo po­sė­dy­je pa­gal
nu­teis­to­jo Eu­re­gi­jaus K-­laus­ko pa­reiš­ki­mą iš­nag­ri­nė­jo at­nau­jin­tą
bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je, be pa­reiš­kė­jo, nu­teis­ti dar ir E-i­di­jus
Me­le­nis bei Tau­ri­jus Gal­kus.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja,
iš­klau­siu­si tei­sė­jo pra­ne­ši­mą, gy­nė­jo S. Umb­ra­so, pra­šiu­sio jo gi­na­mo­jo
pa­reiš­ki­mą pa­ten­kin­ti, gy­nė­jo R. Gar­ga­so, pra­šiu­sio jo gi­na­mo­jo
at­žvil­giu by­lą nu­trauk­ti, ir pro­ku­ro­rės, pra­šiu­sios nu­teis­to­jo E.
K-­laus­ko pa­reiš­ki­mą at­mes­ti, pa­aiš­ki­ni­mų,

n u s t
a t ė :

Pa­reiš­ki­mą dėl bau­džia­mo­sios
by­los pro­ce­so at­nau­ji­ni­mo pa­tei­kęs E. K-­laus­kas nu­teis­tas už tai,
kad kar­tu su T . Gal­ku­mi 1997 m. rug­sė­jo 16 d. Ma­tui­zų ge­le­žin­ke­lio
sto­ty­je, pa­si­sa­vi­nę pa­rei­gū­no var­dą, pri­sis­ta­tę po­li­ci­jos dar­buo­to­jais,
da­ly­va­vo E. Me­le­nio or­ga­ni­zuo­ta­me plė­ši­me, ku­rio me­tu už­val­dė
nu­ken­tė­ju­sio­jo A. Mo­tie­čiaus pi­ni­gus (4850 JAV do­le­rių, t. y. 19 400
Lt) ir jo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čio pa­są.
Va­rė­nos ra­jo­no apy­lin­kės
teis­mo 1999 m. ba­lan­džio 1 d. nuosp­ren­džiu E. K-­laus­kas ir T. Gal­kus
bu­vo pri­pa­žin­ti kal­tais pa­da­rę nu­si­kal­ti­mus, nu­ma­ty­tus BK 272
str. 2 d. , 204 ir 206 str. , ir kiek­vie­nas iš jų nu­teis­tas už šiuos nu­si­kal­ti­mus,
pri­tai­kius baus­mių apė­mi­mą pa­gal BK 42 str. , su­ben­drin­ta baus­me lais­vės
at­ėmi­mu ket­ve­riems me­tams ir še­šiems mė­ne­siams be bau­dos,
konfiskuojant pusę turto. E. Me­le­nis bu­vo nu­teis­tas pa­gal BK 18 str. 4 d.
ir 272 str. 2 d. bei 234 str. 1 d. , BK 42 str. pa­grin­du pri­tai­kius da­li­nio
baus­mių su­dė­ji­mo bū­dą, su­ben­drin­ta ket­ve­rių me­tų ir tri­jų mė­ne­sių
lais­vės at­ėmi­mo baus­me be bau­dos, konfiskuojant pusę turto. Vi­siems nu­teis­tie­siems
lais­vės at­ėmi­mo baus­mę pa­skir­ta at­lik­ti su­stip­rin­to­jo re­ži­mo pa­tai­sos
dar­bų ko­lo­ni­jo­je.
Vil­niaus apy­gar­dos
teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, iš­nag­ri­nė­ju­si
by­lą pa­gal nu­teis­tų­jų E. Me­le­nio, E. K-­laus­ko, T. Gal­kaus ir jo gy­nė­jo
ad­vo­ka­to R. Gar­ga­so bei nu­ken­tė­ju­sio­jo A. Mo­tie­čiaus ape­lia­ci­nius
skun­dus, 1999 m. bir­že­lio 24 d. ape­lia­ci­ne nu­tar­ti­mi šį nuosp­ren­dį
pa­nai­ki­no dėl es­mi­nio bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mo ir
by­lą per­da­vė iš nau­jo nag­ri­nė­ti pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­me.
Va­rė­nos ra­jo­no apy­lin­kės
teis­mo 2000 m. ko­vo 14 d. nuosp­ren­džiu E. Me­le­nis nu­teis­tas pa­gal BK
234 str. 1 d. lais­vės at­ėmi­mu vie­ne­riems me­tams, BK 471 str. pa­grin­du ati­de­dant baus­mės vyk­dy­mą
vie­ne­riems me­tams, ir iš­tei­sin­tas pa­gal BK 18 str. 4 d. ir 272 str. 2
d. , o E. K-­laus­kas ir T. Gal­kus pa­gal BK 272 str. 2 d. , 204 ir 206 str. iš­tei­sin­ti,
ne­įro­džius jų da­ly­va­vi­mo šiuo­se nu­si­kal­ti­muo­se.
Vil­niaus apy­gar­dos
teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, 2000 m. bir­že­lio
1 d. ape­lia­ci­ne tvar­ka iš­nag­ri­nė­ju­si by­lą pa­gal nu­ken­tė­ju­sio­jo
A. Mo­tie­čiaus ir Va­rė­nos ra­jo­no apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rės
ape­lia­ci­nius skun­dus, Va­rė­nos ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2000 m. ko­vo
14 d. nuosp­ren­džio da­lį dėl E. Me­le­nio, T. Gal­kaus ir E. K-­laus­ko iš­tei­si­ni­mo
pa­nai­ki­no ir pri­ėmė nau­ją nuosp­ren­dį, ku­riuo:
E. Me­le­nis pri­pa­žin­tas
kal­tu pa­da­ręs nu­si­kal­ti­mą, nu­ma­ty­tą BK 18 str. 4 d. ir 272 str. 2 d. ,
ir nu­teis­tas ket­ve­riems me­tams lais­vės at­ėmi­mo, konfiskuojant vieną
penktadalį jo tur­to. Šią baus­mę BK 42 str. pa­grin­du su­ben­dri­nus da­li­nio
su­dė­ji­mo bū­du su 2000 m. ko­vo 14 d. nuosp­ren­džiu pa­skir­tą­ja baus­me,
su­ben­drin­ta baus­mė pa­skir­ta ket­ve­ri me­tai ir du mė­ne­siai lais­vės at­ėmi­mo,
konfiskuojant vieną penktadalį turto, lais­vės at­ėmi­mo baus­mę at­lie­kant su­stip­rin­to­jo
re­ži­mo pa­tai­sos dar­bų ko­lo­ni­jo­je. Pri­tai­kius Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
2000 m. ba­lan­džio 11 d. įsta­ty­mo „Dėl am­nes­ti­jos ak­to” 3 str. 2 d. pa­skir­to­ji
lais­vės at­ėmi­mo baus­mė su­ma­žin­ta vie­nu penk­ta­da­liu.
T. Gal­kus ir E. K-­laus­kas
pri­pa­žin­ti kal­tais pa­gal BK 204 str. , 206 str. ir 272 str. 2 d. ir kiek­vie­nas
iš jų nu­teis­ti, BK 42 str. pa­grin­du su­ben­dri­nus baus­mes apė­mi­mo bū­du,
pen­ke­riems me­tams ir še­šiems mė­ne­siams lais­vės at­ėmi­mo, konfiskuojant
pusę turto, lais­vės at­ėmi­mo baus­mę at­lie­kant su­stip­rin­to­jo re­ži­mo
pa­tai­sos dar­bų ko­lo­ni­jo­je. Pri­tai­kius Lie­tu­vos Res­pub­li­kos 2000
m. ba­lan­džio 11 d. įsta­ty­mo „Dėl am­nes­ti­jos ak­to” 3 str. 2 d. 2 p. kiek­vie­nam
iš jų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė su­ma­žin­ta vie­ne­riais me­tais.
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja 2000 m. rug­sė­jo
19 d. iš­nag­ri­nė­jo šią by­lą ka­sa­ci­ne tvar­ka ir vi­sų tri­jų nu­teis­tų­jų
ka­sa­ci­nius skun­dus, ku­riuo­se bu­vo pra­šo­ma pa­nai­kin­ti Vil­niaus apy­gar­dos
teis­mo 2000 m. bir­že­lio 1 d. nuosp­ren­dį ir pa­lik­ti ga­lio­ti Va­rė­nos
ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2000 m. ko­vo 14 d. nuosp­ren­dį, at­me­tė.
Nu­teis­ta­sis E. K-­laus­kas
2001 m. lap­kri­čio 12 d. pa­da­vė pa­reiš­ki­mą Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam
Teis­mui, pra­šy­da­mas at­nau­jin­ti jo bau­džia­mo­sios by­los pro­ce­są BPK
477 str. nu­ma­ty­tu pa­grin­du. Šio teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tri­jų
tei­sė­jų ko­le­gi­ja 2001 m. gruo­džio 29 d. nu­tar­ti­mi pra­šy­mą pa­ten­ki­no
ir bau­džia­mo­sios by­los, ku­rio­je nu­teis­ti E. Me­le­nis, T . Gal­kus ir E.
K-­laus­kas, pro­ce­są at­nau­ji­no. By­la per­duo­ta nag­ri­nė­ti Lie­tu­vos
Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus sep­ty­nių tei­sė­jų ko­le­gi­jai.
E. K-­laus­kas sa­vo pa­reiš­ki­me nu­ro­do, kad Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas
2000 m. bir­že­lio 1 d. nuosp­ren­dy­je aiš­kiai ne­tin­ka­mai pri­tai­kė bau­džia­mą­jį
įsta­ty­mą, už tuos pa­čius jam in­kri­mi­nuo­tus nu­si­kal­ti­mus pa­skir­da­mas
griež­tes­nę baus­mę, ne­gu ta, ku­ri bu­vo pa­skir­ta Va­rė­nos ra­jo­no apy­lin­kės
teis­mo 1999 m. ba­lan­džio 1 d. nuosp­ren­džiu. Be to, pa­reiš­kė­jas de­ta­liai
ap­ra­šo by­los ap­lin­ky­bes, pa­tei­kia sa­vą­ją įro­dy­mų ver­ti­ni­mo ver­si­ją
ir tvir­ti­na, kad jo da­ly­va­vi­mas pa­da­rant in­kri­mi­nuo­tus nu­si­kal­ti­mus
ne­įro­dy­tas, to­dėl ap­kal­ti­na­ma­sis teis­mo nuosp­ren­dis bei pas­kes­nė
teis­mo nu­tar­tis nai­kin­ti­ni, o bau­džia­mo­ji by­la nu­trauk­ti­na. Šių mo­ty­vų
pa­grin­du jis pra­šo iš­spręs­ti ne­pa­grįs­tai pa­griež­tin­tos baus­mės klau­si­mą,
taip pat pa­nai­kin­ti teis­mų spren­di­mus dėl jo nu­tei­si­mo ir pa­lik­ti ga­lio­ti
jo at­žvil­giu iš­tei­si­na­mą­jį Va­rė­nos ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2000
m. ko­vo 14 d. nuosp­ren­dį.
Nu­teis­to­jo Euregijaus
K-­laus­ko pa­reiš­ki­me iš­dės­ty­tas pra­šy­mas iš da­lies ten­kin­ti­nas,
kei­čiant Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo 2000 m. bir­že­lio 1 d. nuosp­ren­dį ir
Lietuvos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo 2000 m. rug­sė­jo 19 d. ka­sa­ci­nę nu­tar­tį.
BPK 477 str. nu­ma­to
bau­džia­mo­sios by­los pro­ce­so at­nau­ji­ni­mą tik tuo­met, kai teis­mo
nuosp­ren­džiais ir nu­tar­ti­mis nu­sta­ty­tos by­los ap­lin­ky­bės ju­ri­diš­kai
yra įver­tin­tos ne­tei­sin­gai, aiš­kiai ne­tin­ka­mai pri­tai­kius bau­džia­mą­jį
įsta­ty­mą. Tai reiš­kia, kad bau­džia­mo­sios by­los at­nau­ji­ni­mas ir at­nau­jin­tos
by­los nag­ri­nė­ji­mas re­mia­si teis­mų spren­di­muo­se jau nu­sta­ty­tais
fak­tais, jų iš nau­jo ne­įro­di­nė­jant ir ne­ti­riant. Dėl šios prie­žas­ties
ko­le­gi­ja nė­ra kom­pe­ten­tin­ga nag­ri­nė­ti pa­reiš­ki­me iš­dės­ty­tų ar­gu­men­tų,
ku­rie reikš­min­gi fak­tų nu­sta­ty­mui ir ku­riais nu­teis­ta­sis E. K-­laus­kas
grin­džia sa­vą­jį įro­dy­mų ver­ti­ni­mą bei jų vi­se­to trak­ta­vi­mą, skir­tin­gą
nuo to, ko­kį šio­je by­lo­je yra pa­tei­kę teis­mai.
Pa­reiš­kė­jo pra­šy­mas
iš­spręs­ti jam ne­pa­grįs­tai pa­griež­tin­tos baus­mės klau­si­mą yra su­si­jęs
su bau­džia­mo­jo įsta­ty­mo tai­ky­mu. Šiuo klau­si­mu pa­si­sa­ky­ti ir pri­im­ti
spren­di­mą tei­sė­jų ko­le­gi­ja yra kom­pe­ten­tin­ga.
Pa­reiš­ki­me gre­ti­na­mi
lais­vės at­ėmi­mo baus­mių, pa­skir­tų nu­teis­ta­jam E. K-­laus­kui Va­rė­nos
ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 1999 m. ba­lan­džio 1 d. nuosp­ren­džiu ir Vil­niaus
apy­gar­dos teis­mo 2000 m. bir­že­lio 1 d. nuosp­ren­džiu, dy­džiai. Re­mian­tis
tuo, kad pas­kes­niuo­ju nuosp­ren­džiu pa­skir­tos lais­vės at­ėmi­mo baus­mės
truk­mė yra di­des­nė, tvir­ti­na­ma, kad bau­džia­ma­sis įsta­ty­mas pri­tai­ky­tas
aiš­kiai ne­tin­ka­mai. To­kia iš­va­da pa­grįs­ta, to­dėl pas­kes­ny­sis teis­mo
nuosp­ren­dis ir ka­sa­ci­nė nu­tar­tis keis­ti­ni, su­ma­ži­nant nu­teis­ta­jam
E. K-­laus­kui pa­skir­tą lais­vės at­ėmi­mo baus­mę iki to­kio dy­džio, koks
bu­vo nu­sta­ty­tas 1999 m. ba­lan­džio 1 d. nuosp­ren­džiu.
Baudžia­ma­ja­me ko­dek­se
nė­ra pa­rai­džiui iš­dės­ty­ta tai­syk­lė, pa­gal ku­rią nu­teis­ta­jam pa­skir­tos
baus­mės vė­liau ne­be­ga­li­ma pa­griež­tin­ti, iš­sky­rus spe­cia­liai įsta­ty­me
nu­ma­ty­tus at­ve­jus, kai nuosp­ren­dis ar nu­tar­tis yra pa­nai­kin­ti dėl
baus­mės švel­nu­mo ar rei­ka­lin­gu­mo pri­tai­ky­ti įsta­ty­mą, nu­ma­tan­tį
sun­kes­nį nu­si­kal­ti­mą, taip pat jei­gu po nuosp­ren­džio pa­nai­ki­ni­mo
iš nau­jo nag­ri­nė­jant by­lą nu­sta­to­mos ap­lin­ky­bės, ro­dan­čios, kad
tei­sia­ma­sis yra pa­da­ręs sun­kes­nį nu­si­kal­ti­mą. Tai­syk­lės šal­ti­nis
yra Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­sas, jo 391 str. 4 d. ir 431 str. 3 d. Ta­čiau
ne­ga­li­ma ta­pa­tin­ti tei­sės šal­ti­nio ir tei­sės nor­mos. Jei­gu tai­syk­lė
įve­da ap­ri­bo­ji­mus ski­ria­mų baus­mių dy­džiui, tai kartu ji ko­re­guo­ja
bau­džia­mo­sios tei­sės nor­mų tu­ri­nį, kon­kre­čio­je by­lo­je nu­sta­ty­da­ma
ki­to­kias, in­di­vi­du­a­li­zuo­tas sank­ci­jų ri­bas. To­dėl, nors ir iš­dės­ty­ta
BPK, tai­syk­lė tu­ri tarp­ša­ki­nį po­bū­dį. Ši jos sa­vy­bė lei­džia tvir­tin­ti,
kad minėtos tai­syk­lės pa­žei­di­mai priklauso tai sričiai, ku­rią re­gu­liuo­ja
BPK 477 str. , nu­sta­tan­tis bau­džia­mo­sios by­los pro­ce­so at­nau­ji­ni­mo
pa­grin­dus. Jie ne­ga­li bū­ti in­ter­pre­tuo­ja­mi siau­ri­na­mai, vien kaip
aiš­kiai ne­tin­ka­mas Bau­džia­mo­jo ko­dek­so kon­kre­taus straips­nio pri­tai­ky­mas.
Tai­ko­mas yra ne tiek tei­sės šal­ti­nis, kiek ja­me įtvir­tin­ta bau­džia­mo­sios
tei­sės nor­ma, ku­rios tu­ri­nį at­sklei­džiant įta­kos tu­ri ne vien
Baudžiamojo kodekso teks­tas, bet ir pla­tes­nis tei­si­nis kon­teks­tas. Šiuo
kon­kre­čiu at­ve­ju tei­sės nor­mos dėl baus­mės dy­džio ir am­nes­ti­jos įsta­ty­mo
tai­ky­mo ne­bu­vo pri­tai­ky­tos tin­ka­mai, to­dėl teis­mų spren­di­mai keis­ti­ni.
Šio­je by­lo­je vie­nas
po ki­to yra pri­im­ti pen­ki teis­mų spren­di­mai. Pa­reiš­kė­jas gre­ti­na
pir­mą­jį ir ket­vir­tą­jį, t. y. jo at­žvil­giu pri­im­tus ap­kal­ti­na­muo­sius
teis­mų nuosp­ren­džius. Tai pa­grįs­ta po­zi­ci­ja, nes tei­sia­ma­sis ati­duo­tas
teis­mui vie­ną kar­tą ir dėl vi­sų jam in­kri­mi­nuo­tų nu­si­kal­ti­mų vy­ko
vie­nas pro­ce­sas. Pa­žy­mė­ti­na, kad šio­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je nė
vie­nas iš teis­mų spren­di­mų pa­reiš­kė­jo at­žvil­giu ne­bu­vo skun­džia­mas
dėl baus­mės švel­nu­mo ar rei­ka­lin­gu­mo pri­tai­ky­ti įsta­ty­mą, nu­ma­tan­tį
sun­kes­nį nu­si­kal­ti­mą. Nag­ri­nė­jant by­lą iš nau­jo, ne­bu­vo nu­sta­ty­ta
ap­lin­ky­bių, ro­dan­čių, kad tei­sia­ma­sis yra pa­da­ręs sun­kes­nį nu­si­kal­ti­mą.
To­dėl teis­mas ne­ga­lė­jo skir­ti griež­tes­nės baus­mės už tą, ku­ri bu­vo
pa­skir­ta Va­rė­nos ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 1999 m. ba­lan­džio 1 d.
nuosp­ren­džiu. Lai­ky­ti, kad pa­gal nu­teis­to­jo E. K-­laus­ko skun­dą jo
by­los pro­ce­sas pa­si­bai­gė iš­tei­si­na­muo­ju nuosp­ren­džiu, pri­im­tu
2000 m. ko­vo 14 d. , o vė­liau tę­sė­si ki­tas pro­ce­sas, ka­dan­gi jį ini­ci­ja­vo
ne­be pa­reiš­kė­jas, o ki­ti pro­ce­so da­ly­viai, nė­ra pa­grin­do. Bau­džia­mo­jo
pro­ce­so už­da­vi­nys grei­tai ir iš­sa­miai iš­aiš­kin­ti nu­si­kal­ti­mus ir
tin­ka­mai pri­tai­ky­ti įsta­ty­mą, kad kiek­vie­nas nu­si­kal­ti­mą pa­da­ręs
as­muo bū­tų tei­sin­gai nu­bau­džia­mas, kon­kre­taus as­mens at­žvil­giu dėl
jo pa­da­ry­to to pa­ties nu­si­kal­ti­mo ar nu­si­kal­ti­mų dau­ge­to tu­ri bū­ti
pa­sie­kia­mas vie­na by­la ir vie­nin­gu jos pro­ce­su, koks su­dė­tin­gas jis
be­bū­tų. Prie­šin­gu at­ve­ju – su­skai­džius pro­ce­są į du ar dau­giau at­ski­rų
pro­ce­sų – bū­tų pa­žeis­tas prin­ci­pas, kad nie­kas ne­ga­li bū­ti du kar­tus
bau­džia­mas už vie­ną ir tą pa­tį nu­si­kal­ti­mą (Lie­tu­vos Res­pub­li­kos
Kon­sti­tu­ci­jos 31 str. , BK 3 str. 4 d. , BPK 5 str. 1 d. 9, 10 p. ). Šį prin­ci­pą
iš­plė­to­ja Žmo­gaus tei­sių ir pa­grin­di­nių lais­vių ap­sau­gos kon­ven­ci­jos
Pro­to­ko­lo Nr. 7 ket­vir­ta­sis straips­nis, ku­ria­me įtvir­tin­ta tei­sė ne­bū­ti
du­kart tei­sia­mam ar nu­baus­tam už tą pa­tį nu­si­kal­ti­mą, aiš­kiai nu­sa­ko
ir pro­ce­si­nį šio prin­ci­po as­pek­tą.
Tas fak­tas, kad Vil­niaus
apy­gar­dos teis­mo 2000 m. bir­že­lio 1 d. nuosp­ren­džiu E. K-­laus­kui pri­tai­kius
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos 2000 m. ba­lan­džio 11 d. įsta­ty­mo „Dėl am­nes­ti­jos
ak­to” 3 str. 2 d. 2 p. jam pa­skir­to­ji baus­mė su­ma­žin­ta vie­ne­riais me­tais,
t. y. iki ket­ve­rių me­tų ir še­šių mė­ne­sių, tai pri­lygs­ta Va­rė­nos ra­jo­no
apy­lin­kės teis­mo nuosp­ren­džiu pa­skir­tos lais­vės at­ėmi­mo baus­mės dy­džiui,
ne­tei­kia pa­grin­do pas­kes­niuo­ju nuosp­ren­džiu pa­skir­tos baus­mės ne­lai­ky­ti
griež­tes­ne. Šis am­nes­ti­jos įsta­ty­mas ga­lė­jo bū­ti tai­ko­mas ir Va­rė­nos
ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo nuosp­ren­džiu pa­skir­ta­jai lais­vės at­ėmi­mo
baus­mei, ma­ži­nant ją vie­nu penk­ta­da­liu. To­dėl lai­ky­ti­na, kad Vil­niaus
apy­gar­dos teis­mo nuosp­ren­džiu lais­vės at­ėmi­mo baus­mė E. K-­laus­kui
yra pa­griež­tin­ta be tei­sė­to pa­grin­do. Su­ma­ži­nus E. K-­laus­kui pa­skir­ti­ną
su­ben­drin­tą lais­vės at­ėmi­mo baus­mę iki ket­ve­rių me­tų ir še­šių mė­ne­sių,
tai­ky­ti­nas 2000 m. ba­lan­džio 11 d. įsta­ty­mo „Dėl am­nes­ti­jos ak­to” 3
str. 2 d. 2 p. ir ši baus­mė su­ma­žin­ti­na vie­nu penk­ta­da­liu.
Bau­džia­mo­sios by­los
do­ku­men­tai ro­do, kad nu­tei­siant ki­tą nu­teis­tą­jį – Tau­ri­jų Gal­kų –
teis­mų spren­di­muo­se yra pa­da­ry­ti ly­giai to­kie pa­tys įsta­ty­mo tai­ky­mo
pa­žei­di­mai, to­dėl šiuo­se spren­di­muo­se ana­lo­giš­ki pa­kei­ti­mai da­ry­ti­ni
ir jo at­žvil­giu.
Rem­da­ma­si tuo, kas iš­dės­ty­ta,
ir va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so
481 str. 5 p. , tei­sė­jų ko­le­gi­ja

n u t a
r i a :

Vil­niaus apy­gar­dos
teis­mo 2000 m. bir­že­lio 1 d. nuosp­ren­dį ir Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo
Teis­mo 2000 m. rug­sė­jo 19 d. nu­tar­tį pa­keis­ti: nu­teis­tie­siems Eu­re­gi­jui
K-­laus­kui ir Tau­ri­jui Gal­kui pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos BK 272 str.
2 d. pa­skir­tas lais­vės at­ėmi­mo baus­mes, taip pat kiek­vie­nam iš jų pa­skir­tas
su­ben­drin­tas lais­vės at­ėmi­mo baus­mes su­ma­žin­ti iki ket­ve­rių me­tų
ir še­šių mė­ne­sių kiek­vie­nam. Pri­tai­kius Lie­tu­vos Res­pub­li­kos 2000
m. ba­lan­džio 11 d. įsta­ty­mo „Dėl am­nes­ti­jos ak­to” 3 str. 2 d. 2 p. E.
K-­laus­kui ir T. Gal­kui pa­skir­tas su­ben­drin­tas ket­ve­rių me­tų ir še­šių
mė­ne­sių lais­vės at­ėmi­mo baus­mes su­ma­žin­ti vie­nu penk­ta­da­liu kiek­vie­nam.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.74191 sekundės -