Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5204: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 7. Bausmės vykdymo
atidėjimas (BK 471 str. )

Atmestas nuteistojo, prašiusio paskirti laisvės atėmimo
bausmę ir atidėti bausmės vykdymą, kasacinis skundas, kadangi pirmosios
instancijos teismas pagrįstai paskyrė baudą kaip pagrindinę bausmę ir teisėtai
nesvarstė bausmės vykdymo atidėjimo klausimo, nes BK 471
str. baudos vykdymo atidėjimo galimy­bės nenumato.

P-šėjas P. K-s                                                            Kasacinė byla Nr. 2K–376/1999 m.

N U T A R T I S

1999 m. birželio 15
d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, susidedanti iš
pirmininkės L. Ž-ės,
teisėjų J. T-iaus ir P. K-o,
sekretoriaujant E. J-ei,
dalyvaujant prokurorui J. M-iui,
gynėjai advokatei B. V-ei,
nuteis­tajam R. K-iui,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal
nuteistojo R. K-io kasacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 1999
m. sausio 15 d. nuosprendžio, kuriuo R-a- K-is pripažintas kaltu
padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 18 str. 5 d. , 291 str. 1
d. ir nuteistas 125 MGL dydžio – 15 000 Lt 
bauda. Taip pat skundžiama Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. kovo 18 d. nutartis, kuria nuteistųjų
R. K-io ir V. J-o apeliaciniai skundai atmesti.
Tuo pačiu nuosprendžiu V. J-a- nuteistas pagal Lietuvos
Respublikos BK 291 str. 1 d. , tačiau ši nuosprendžio ir apeliacinės instancijos
teismo nutarties dalis kasacine tvarka neapskųsta.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo P. K-o
pranešimą, nuteistojo ir jo gynė­jos, prašiusių teismų sprendimus pakeisti:
nuteistajam R. K-iui paskirti laisvės atėmimo bausmę, atidedant jos vykdymą,
ir neskirti papildomos bausmės – baudos, prokuroro, prašiusio nuteistojo
R. K-io kasacinį skundą atmesti, paaiškinimų,

nustatė:

R. K-is nuteistas už tai, kad 1998 m. liepos 4 d. ,
padaręs autoavariją ir pasišalinęs iš įvykio vietos, Panevėžio mieste, prie
parduotuvės, esančios Klai­pė­­dos g. 102, sukurstė V. J-ą padaryti
nusikaltimą, pasiūlydamas melagingai pranešti Panevėžio miesto VPK budėtojų
daliai apie žinomai nebūtą nusikaltimą – automobilio „Opel Kadet” (valst. nr.
CPE 517), kurį jis vairavo autoįvykio dieną – vagystę.
Nuteistasis R. K-is kasaciniame skunde prašo nuosprendį
ir apeliacinės instancijos teismo nutartį pakeisti: paskirti jam laisvės
atėmimo bausmę ir, pritaikius Lietuvos Respublikos BK 471
str. , atidėti paskirtosios bausmės vykdymą bei neskirti papildomos bausmės –
baudos. Kasatorius nurodo, jog teismų sprendimai neteisėti ir nepagrįsti, nes
neteisingai pritaikytas baudžiamasis įstatymas, neteisingai paskirta bausmė.
Buvo pažeisti BK 39 str. numatyti bendrieji bausmės skyrimo pradmenys –
neatsižvelgta į bylos aplinkybes, kurios turėjo būti įvertintos nuosprendyje,
t. y. į jo materialinę ir šeiminę padėtį. Skirdamas didelę piniginę baudą
apylinkės teismas pažeidė BK 21 str. numatytus reikalavimus, nes šiuo atveju labiausiai
nukentėtų jo šeima, vaikai, o ne vien tik jis. Nuosprendyje niekuo nemotyvuota
išvada, kad nusikaltimo kurstytojui skirtina bausmė, tolygi bausmei, skirtinai
vykdytojui. Taip neturėtų būti, nes kurstymas yra mažiau pavojingas negu veikos
tiesioginis įvykdymas. Be to, kurstymas pasireiškė ne griežta forma, o tik
prašymu: „pasakyk, kad pavogė”. Kadangi jis kito nuteistojo nekurstė rašyti
policijai pareiškimą, tai svarstytina, ar iš viso jo veikoje buvo nusikaltimo
sudėtis. Kasaciniame skunde taip pat nurodoma, jog buvo padarytas ir esminis
baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas, nes neįvykdyti BPK 333 str. 1 d. 13
punkte numatyti reikalavimai apsvarstyti galimybę atidėti bausmės vykdymą.
Apygardos teismo nutartyje neatsakyta į jo apeliacinio skundo argumentus.
Nuteistojo R. K-io kasacinis skundas atmestinas.
Teisiamajame posėdyje išnagrinėtais įrodymais nustatyta,
jog R. K-is, padaręs autoavariją V. J-ui priklausančiu automobiliu, paprašė
V. J-ą pranešti policijai, kad jo automobilį pavogė, ir nesakyti, kad šį
automobilį vairavo R. K-is, tai V. J-a- ir padarė. Tokia R. K-io veika
visiškai atitinka nusikaltimo, numa­tyto BK 18 str. 5 d. ir 291 str. 1 d. ,
požymius. Kurstytoju laikomas asmuo, palenkęs kitą asmenį padaryti nusikaltimą
(BK 18 str. 5 d. ). Šiuo atveju būdai, kuriais vykdytojas buvo lenkiamas
padaryti nusikaltimą, veikos kvalifikacijai reikšmės neturi. R. K-io veikos
kvalifikacijai neturi reikšmės ir ta aplinkybė, kad jis nekurstė V. J-o
parašyti policijai pareiškimą. Nusikaltimo, numatyto BK 291 str. 1 d. , sudėtį
sudaro pranešimas kvotos, tardymo, prokuratūros įstaigoms arba teismui apie
žinomai nebūtą nusikal­timą. Piliečių pareiškimai apie nusikaltimą gali būti
žodiniai ir rašytiniai. (BPK 127 str. 1 d. ). V. J-a- apie žinomai nebūtą
nusikaltimą – jo automobilio „Opel Kadett” (valst. nr. CPE 517) vagystę – pranešė
žodžiu, o kvotos organo pareigūnas šį jo pranešimą įformino pareiškimo
protokolu (b. l. 11).
Skirdamas bausmę R. K-iui apylinkės teismas nepažeidė
BK 39 str. numa­tytų reikalavimų ir kitų Baudžiamojo kodekso bendrosios dalies
nuostatų. Teismas atsižvelgė į tai, kad R. K-io padarytas nusikaltimas
nepriskirtinas prie sunkių, kad jis anksčiau neteistas, visiškai pripažino savo
kaltę ir gailisi padaręs nusikaltimą, charakterizuojamas gerai. Atsižvelgdamas
į šias aplinkybes teismas padarė pagrįstą išvadą, kad R. K-iui skirtina
bausmė, nesusijusi su laisvės atėmimu, o bausmės tikslas bus pasiektas ir
paskyrus jam baudą. Pagal BPK 346 str. 2 d. teismas privalo motyvuoti laisvės
atėmimo bausmės skyrimą, jeigu baudžiamojo įstatymo sankcija numato ir kitas
bausmes, nesusijusias su laisvės atėmimu. BK 291 str. 1 d. sankcija greta
laisvės atėmimo numato ir alternatyvią bausmę – baudą. Apylinkės teismas
paskyrė R. K-iui švelniausią bausmės rūšį iš numatytų BK 291 str. 1 d.
sankcijoje. Aplinkybių, dėl kurių R. K-iui turėjo būti paskirta laisvės
atėmimo bausmė, bylo­je nenustatyta.
Bausmė nusikaltimo kurstytojui skiriama vadovaujantis
bendraisiais baus­mių skyrimo pradmenimis. Pirmosios instancijos teismas
nuosprendyje nurodė, jog nusi­kaltimo kurstytojui skirtina bausmė, tolygi
bausmei, skirtinai nusikaltimo vykdytojui. Tokia bausmė R. K-iui paskirta
pagrįstai. V. J-a- nusikaltimą, numa­tytą BK 291 str. 1 d. , padarė sukurstytas
R. K-io. V. J-a- žinojo, kas važiavo jo automobiliu ir kas padarė
autoavariją, todėl jeigu R. K-is nebūtų jo prašęs mela­gingai pranešti
policijai apie automobilio vagystę, jam nebūtų jokio pagrindo tai daryti.
R. K-iui paskirta bauda yra artima šios bausmės
minimumui, numatytam BK 32 str. 2 d. , ir švelninti R. K-iui paskirtą bausmę
kasacinio skundo motyvais nėra pagrindo.
Apylinkės teismas nepažeidė BPK 333 str. 1 d. 13 p.
numatytų reikalavimų, nes, priimant nuosprendį, bausmės vykdymo atidėjimo
galimybė gali būti svarstoma tik tuo atveju, kai teisiamajam paskiriama laisvės
atėmimo ar pataisos darbų be laisvės atėmimo bausmė. R. K-iui nuosprendžiu
buvo paskirta bauda, o BK 471 str. baudos vykdymo atidėjimo galimybės nenumato.
Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai atmetė
nuteistojo R. K-io apeliacinį skundą.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK
429 str. 1 p. , 430 ir 4301 straipsniais,

nutarė:

Nuteistojo R-o K-io kasacinį skundą atmesti.

Teisėjų kolegijos pirmininkė                                                                                               L.
Ž-ė

Teisėjai                                                                                                                             J.
T-ius
                                                                            
P. K-s  

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.57697 sekundės -