Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5214: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 9. Chuliganizmas (BK
225 str. 1 d. ), pasipriešinimas policininkui
(BK
2011 str. 1 d. )

Pakeisti pirmosios instancijos teismo nuosprendis bei
apeliacinės ins­­tan­cijos teismo nutartis ir nuteistojo veika iš BK 225 str. 2
d. ir 2011 str. 2 d. perkvalifikuota atitinkamai į BK 225 str. 1 d.
ir 2011 str. 1 d. , nes kasacinės instan­cijos teismas nustatė,
kad chuliganizmas nepasižymėjo ypatingu įžū­lu­­­mu, o pasipriešinimas
policininkui nebuvo susijęs su smurtu.

P-šėjas V. P-a-                                                          Kasacinė byla Nr. 2K– 359/1999 m.

N U T A R T I S

1999 m. birželio 15
d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, susidedanti iš
pirmininko A. J-os,
teisėjų O. A. B-i-ės ir V. P-o,
sekretoriaujant D. K-ei,
dalyvaujant prokurorui J. U-elienei,
gynėjai B. V-ei,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal
nuteistojo J-o B-o kasacinį skundą dėl Kaišiadorių rajono
apylinkės teismo 1999 m. sausio 18 d. nuosprendžio, kuriuo J. B-a-
pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 225 str. 2 d. laisvės atėmimu
ketveriems metams; pagal BK 2011 str. 2 d. laisvės atėmimu trejiems metams. Vadovaujantis
BK 42 str. pagrindu, griežtesne bausme apimant švelnesnę bausmę, galutinė
bausmė paskirta – ketveri metai laisvės atėmimo, bausmę atliekant bendrojo
režimo pataisos darbų kolonijoje.
Taip pat skundžiama Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų
bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. kovo 24 d. nutartis, kuria nuteistojo
J. B-o apeliacinis skundas atmestas.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo V. P-o
pranešimą, gynėjo, prašiusio kasacinį skundą patenkinti, prokuroro, prašiusio
kasacinį skundą atmesti, paaiški­nimų,

nustatė:

J. B-a- nuteistas už tai, kad 1996 m. lapkričio 14 d.
apie 13. 45 val. Kaišiadorių rajone, P-iškių kaime, prie P-iškių
geležinkelio stoties, būda­mas girtas, šiurkščiai pažeisdamas viešąją tvarką ir
rodydamas aiškų visuomenės negerbimą, pasižymėjusį ypatingu įžūlumu, iš
chuliganiškų paskatų atliko šiuos tyčinius veiksmus: prikibo prie geležinkelio
darbuotojos N. Šapordos, vartojo necen­zūrinius žodžius, ne mažiau kaip du
kartus sudavė jai kumščiu į krūtinę, įspyrė į šlaunį, tęsdamas chuliganiškus
veiksmus, įvykio vietoje rastu buteliu sudavė vieną smūgį nukentėjusiajai į
galvą.
Be to, J. B-a- 1997 m. gegužės 15 d. apie 21 val.
Kaišiadorių rajono centri­nės ligoninės priėmimo kambaryje nepakluso
Kaišiadorių rajono PK jaunesniojo inspektoriaus B. Zuzevičiaus reikalavimui
vykti į policijos komisariatą – priimamojo koridoriuje pasipriešino šiam
policininkui, einančiam jam pavestas viešosios tvarkos saugojimo pareigas,
pavartodamas smurtą: rankomis ir kojomis sudavė B. Zuzevičiui nenustatytą
skaičių smūgių, įkando į kairės rankos pirštą, taip padarydamas nukentėjusiajam
lengvą kūno sužalojimą, nesukėlusį trumpalaikio sveikatos sutrikimo.
Kasaciniu skundu nuteistasis J. B-a- prašo panaikinti
apylinkės teismo nuosprendį ir apygardos teismo nutartį. Jis nurodo, jog esąs
invalidas, nuo vaikystės nešiojąs klausos aparatą, advokatai teismo metu jo
negynę, ir teismas jį nepagrįstai nuteisė ketveriems metams laisvės atėmimo.
J. B-a- įsitikinęs, jog ši byla sufabrikuota. Bylą nagrinėjant apylinkės
teisme, nebuvo atsižvelgta į jo liudytojų parodymus. Chuliganizmo epizode
J. B-a- nurodo, jog nukentėjusiosios N. Šapor­dos nemušęs, o atvirkščiai,
buvo pats jos sumuštas tris kartus jai sudavus veržlėrakčiu jam į krūtinę.
Pasipriešinimo policininkui epizode jis teigia, kad automobilį vaira­vęs ne
jis, o jo brolis A. B-a-; policininkas B. Zuzevičius juos sustabdęs ir liepęs
visiems išlipti, o jį sulaikęs, rankas surakinęs antrankiais ir nuvežęs į
mišką, kur prieš jį buvo panaudotas smurtas: B. Zuzevičius išsitraukė iš savo
automobilio alkoholio, jam pylė jį į burną, mušė, vartojo necenzūrinius
žodžius. Be to, A. B-a- nurodė, jog policininkui B. Zuzevičiui nesipriešinęs.
Kasacinis skundas tenkintinas iš dalies. Teisėjų kolegija
laiko, kad teismas nepagrįstai kvalifikavo J. B-o veiką pagal BK 225 str. 2
dalį. Teismas, nuteisdamas J. B-ą pagal BK 225 str. 2 d. , inkriminavo jam
šioje dalyje numatytą kvalifikuojantį požymį – ypatingą įžūlumą. Tačiau
kolegija laiko nepakankamu tą teismo argumentą, kad smurtas prieš moterį,
neatsižvelgiant į kitas padaryto nusikaltimo aplinkybes, turi būti laikomas
ypatingu įžūlumu. Kitų ypatingo įžūlumo požymių J. B-o veikoje teismas
nuosprendyje nepagrindė. Bylos medžiaga nustatyta, kad J. B-a- vartojo
necenzūrinius žodžius, spyrė kelis kartus koja ir sudavė buteliu per galvą.
Byloje nėra duomenų, kad smūgiai buvę stiprūs ir kad nukentėjusiajai padaryti
kūno sužalojimai. Bylos parengtinio tyrimo metu liudytoja D. M-onienė parodė,
kad aptiko pupelės dydžio guzelį, daugiau žymių nebuvo. Nuosprendyje nėra
duomenų, kad nusikaltimas buvo padarytas didelio žmonių susibūrimo vietoje ar
kad veika sutrikdė visuomeninę rimtį, arba grubiai buvo pažeista viešoji
tvarka. Nebuvo suardyti vieši renginiai ar sutrikdytas transporto judėjimas ir
panašiai. Kolegija laiko, kad, atsižvelgiant į nusikaltimo padarymo vietą,
veiksmų pobūdį bei jo pasekmes nuken­tėjusiajai, J. B-o padaryta veika
nesudaro BK 225 str. 2 d. numatyto nusikaltimo sudėties, o pagal savo pobūdį
bei pasekmes atitinka chuliganizmo, numatyto BK 225 str. 1 d. , sudėtį. Šio
straipsnio sankcijos ribose skiriama bausmė.
Kolegija laiko, kad J. B-o padaryta veika nepagrįstai
kvalifikuota pagal BK 2011 str. 2 dalį. Pasipriešinimo policininkui nusikaltimo
sudėtis reikalauja nustatyti aktyvius kaltininko veiksmus, nukreiptus į tai,
kad policijos darbuotojas negalėtų realizuoti įstatyme jam suteiktų įgaliojimų.
BK 2011 str. 1 ir 2 dalys numato kaltinin­ko jėgos pavartojimą
prieš policijos pareigūną. Be jėgos pavartojimo negali būti pasipriešinimo.
Tačiau ne bet koks jėgos vartojimas laikytinas smurtu. Pagal BK 2011
str. 2 dalies prasmę – smurtas tai apysunkio ar lengvo kūno sužalojimo, sukėlusio
trumpalaikį sveikatos sutrikimą, padarymas. J. B-o padarytų veiksmų negalima
laikyti smurtu BK 2011 str. 2 dalies prasme nei pagal pobūdį, nei pagal
pasekmes. Teisės medicinos specialisto išvadoje teigiama, kad sužalojimai
lengvi, nesukėlę trumpalaikio sveikatos sutrikimo, konkrečiai – užfiksuoti odos
nubrozdinimai, būdingi nagais padarytiems sužalojimams. Iš liudytojų parodymų
matyti, kad J. B-a- nepakluso, kėlė triukšmą, rėkė, spardėsi. Nė vienas
liudytojas neparodė, kad J. B-a- smogtų B. Zuzevičiui. Esant tokioms byloje
nustatytoms aplinkybėms, kolegija neturi pakankamo pagrindo teigti, kad
J. B-a- naudojo smurtą prieš B. Zuzevičių. Jo veika atitinka BK 2011
str. 1 d. numatytus nusikaltimo sudėties požymius, todėl ji perkvalifikuotina
iš BK 2011 str. 2 d. į BK 2011
str. 1 d. Šio straips­nio sankcijos ribose skiriama bausmė.
Skirdama bausmės rūšį, kolegija atkreipė dėmesį į tai,
kad J. B-a- praeityje ne kartą teistas, nors teistumas ir išnykęs, yra
padaręs administracinės teisės pažei­dimų, charakterizuojamas neigiamai,
girtauja, todėl jam skirtina laisvės atėmimo bausmė.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 429 str. 6 p. , 430
ir 4301 str. , teisėjų kolegija

nutarė:

Pakeisti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 1999 m.
sausio 18 d. nuosprendį ir Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegijos 1999 m. kovo 24 d. nutartį. Perkvalifikuoti J. B-o veiką
iš BK 225 str. 2 d. į BK 225 str. 1 d. ir paskirti jam vienerius metus laisvės
atėmimo; perkvalifikuoti jo veiką iš BK 2011
str. 2 d. į BK 2011 str. 1 d. ir paskirti dešimt mėnesių laisvės atėmimo.
Vadovaujan­tis BK 42 str. , griežtesne bausme apimant švelnesnę, galutinę bausmę
paskirti vie­ne­­­­­­­rius metus laisvės atėmimo. Kitą Kaišiadorių rajono
apylinkės teismo 1999 m. sausio 18 d. nuosprendžio ir Kauno apygardos teismo
Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. kovo 24 d. nutarties dalį
palikti galioti.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                             A.
J-

Teisėjai                                                                                                                 O. A.
B-i-ė
                                                                                   
V. P-a-
Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.55752 sekundės -