Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5214: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 11. Apskundimo ir bylos
nagrinėjimo
kasaciniai
pagrindai (BPK 4181 str. )

Panaikinta apeliacinės instancijos teismo nutartis ir
byla perduota šiam teismui iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka, nes
apeliacinės instancijos teismas, nepagrįstai konstatavęs esminius baudžiamojo
proceso įstatymo pažeidimus, neva padarytus nagrinėjant bylą pirmosios
instancijos teisme, neišnagrinėjo paduoto apeliacinio skundo ir tuo iš esmės
pažeidė baudžiamojo proceso įstatymą (BPK 4181
str. 3 p. ).

P-šėjas P. K-s                                                             Kasacinė byla  Nr. 2K–352/1999 m.

n u t a r t i s

1999 m. birželio 22
d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, susidedanti iš
pirmininkės L. Ž-ės,
teisėjų A. J-os ir P. K-o,
sekretoriaujant D. K-ei,
dalyvaujant prokurorui G. P-ui,
gynėjui advokatui R. B-ui,
nuteistajam A. P-ui,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal Lietuvos
Respublikos gene­ralinio prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą dėl Lietuvos
apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. kovo 24
d. nutarties, kuria panai­­­kin­tas Klaipėdos apygardos teismo 1998 m.
rugpjūčio 28 d. nuosprendis ir byla perduota iš naujo nagrinėti teisme.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo P. K-o
pranešimą, prokuroro, prašiusio Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegijos nutartį panaikinti ir perduoti bylą iš naujo
nagrinėti apeliacine tvarka, nuteistojo ir jo gynėjo, prašiusių Lietuvos
Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą atmesti,
paaiškinimus,

nustatė:

Klaipėdos apygardos teismo 1998 m. rugpjūčio 28 d.
nuosprendžiu A-a- P-a- pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, numatytą
Lietuvos Respublikos BK 285 str. , ir nuteistas laisvės atėmimu trejiems metams
su 70 MGL (6650 Lt) bauda ir atėmimu teisės trejus metus dirbti vadovaujantį
darbą valstybinėse įmo­nėse, įstaigose ir organizacijose. Vadovaujantis
Lietuvos Respublikos BK 471 str. , laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas
vieneriems metams ir šešiems mėnesiams. Pagal Lietuvos Respublikos BK 282 str.
2 d. A. P-a- išteisintas, neįrodžius jo dalyva­vimo nusikaltimo padaryme.
A. P-a- nuteistas už tai, kad, dirbdamas Šilutės
rajono savivaldybės administratoriumi ir būdamas valstybės pareigūnu,
piktnaudžiavo tarnybine padė­timi, t. y. pažadėjo UAB „Šilutės komunalininkas“
direktoriui S. B-ui gauti jo vadovaujamai bendrovei iš Šilutės
savivaldybės kas mėnesį 50 000 Lt apmokėti už atliktus darbus ir už tai 1996 m.
spalio 29 d. apie 17 val. 30 min. savo kabinete Šilutėje, D-aus ir G-o g.
1, savanaudiškais tikslais priėmė iš S. B-o 5000 Lt.
Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegijos 1999 m. kovo 24 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo
nuosprendis panaikintas dėl esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų ir
byla perduota iš naujo nagrinėti teis­me. Nutartyje nurodoma, jog apygardos
teismo nuosprendžio aprašomojoje dalyje iš esmės nurodyta tik įvykių eiga bei
išdėstyta BK 285 str. dispozicija. Kadangi BK 285 str. dispozicija yra
blanketinė, nukreipianti į konkrečią valstybės pareigūno ar valstybės
tarnautojo veiklą ir šias pareigybes reglamentuojantį įstatymą ar kitus
norminius aktus, nuosprendyje turėjo būti konkretizuoti neteisėti A. P-o
veiks­mai ir kokius konkrečius įstatymus bei kitus norminius aktus jis pažeidė.
Toks netinkamas A. P-o nusikalstamos veikos aplinkybių aprašymas
nuosprendyje yra ne tik BPK 346 str. numatytų reikalavimų pažeidimas, bet kartu
pažeista ir nuteistojo teisė į gynybą (BPK 17 str. ). Nutartyje taip pat
nurodoma, jog, iš naujo nagrinėjant bylą teisme, turėtų būti patikrinta, ar
parengtinio tardymo metu nebuvo pažeistos baudžiamojo proceso normos.
Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojas
kasaciniame skunde prašo Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegijos nutartį panaikinti dėl esminio baudžiamojo proceso įstatymo
pažeidimo ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka. Kasatorius
nurodo, jog nuosprendis panaikintas nesant tam teisinio pagrindo. Apygardos
teismas nepažeidė Lietuvos Respublikos BPK 346 ir 17 straipsniuose numatytų
reikalavimų – nuosprendžio aprašomojoje dalyje konkretizavo neteisėtus
A. P-o veiksmus, nurodydamas, kad jie prieštaravo Šilutės rajono
savivaldybės administracijos nuostatams. Be to, BK 285 str. dispozicija nėra blanketinė,
nes joje aprašyti visi būtini nusikaltimo sudėties požymiai. Apeliacinio teismo
nurodymas, kad iš naujo nagrinėjant bylą teismas patikrintų, ar nebuvo
pažeistos baudžiamojo proceso normos, yra nekonkretus ir nepagrįstas, nes,
vadovaujantis BPK 382 ir 388 straipsniais, nutartyje turi būti nurodytos
pažeistos procesinės normos.
Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegijos 1999 m. kovo 24 d. nutartis naikintina dėl esminių
baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų nagrinėjant bylą apeliacine tvarka.
A. P-a- buvo kaltinamas tuo, kad, būdamas valstybės
pareigūnu ir galėdamas atlikti UAB „Šilutės komunalininkas“ direktoriaus
S. B-o inte­resams naudingus veiksmus – gauti iš savivaldybės kas mėnesį
50 000 Lt lėšų apmokėti už atliktus darbus, prievartavo S. B-ą duoti kyšį
ir priėmė iš jo 5000 Lt. Klaipė­dos apygardos teismas nustatė, jog A. P-a-
pagal savo užimamas pareigas negalėjo skirstyti biudžeto lėšų ir jų pervesti
seniūnijoms, tačiau žadėjo S. B-ui gauti kas mėnesį jo vadovaujamai
bendrovei 50 000 Lt ir paėmė iš S. B-o už tai 5000 Lt. Atsižvelgdamas į
tai, apygardos teismas A. P-o veiką perkvalifikavo iš Lietuvos Respublikos
BK 282 str. 2 d. į BK 285 str. (įstatymo redakcija, galiojusi iki 1998 m.
vasario 19 d. ). Nuosprendžio dalyje, kurioje aprašytos nusikalstamos veikos
aplinkybės, A. P-o veiksmai, sudarantys piktnaudžiavimo tarnyba būdą,
aprašyti nepilnai, tačiau iš nuosprendžio aprašomosios dalies aišku, už kokius
veiksmus jis yra nuteistas, nes A. P-o veiksmai konkretizuoti nuosprendžio
dalyje, kurioje pateikti kaltinimo pakeitimo motyvai. Pirmosios instancijos
teismas kaltinimą A. P-ui pakeitė į lengvesnį. Šis kaltinimas savo
faktinėmis aplin­kybėmis iš esmės nesiskiria nuo pradinio. A. P-a-
nuosprendį suprato ir apeliaciniame skunde ginčijo nuteisimo pagrįstumą bei
teismo išvadų atitikimą faktinėms bylos aplinkybėms, todėl jo teisė į gynybą
nebuvo pažeista.
Lietuvos Respublikos BK 285 str. dispozicija nėra
blanketinė: joje nėra tiesio­ginės nuorodos į kitus norminius aktus.
Pasinaudojimas tarnybine padėtimi priešingais tarnybai interesais gali
pasireikšti norminių aktų, reglamentuojančių pareigūno veiklą, pažeidimu, ir
tokiu atveju kaltinime būtina nurodyti konkrečias normas, kurias pareigūnas
pažeidė. Tačiau piktnaudžiavimas tarnyba gali pasireikšti ne tik konkrečių
norminių aktų reikalavimų pažeidimu, bet ir elgesiu, tiesiogiai
neprieštaraujančiu konkrečioms teisės normoms, bet prieštaraujančiu valstybės
tarny­bos principams, uždaviniams ar tarnybinės etikos reikalavimams. Tokiu
atveju nurodyti kaltinime konkrečius norminių aktų reikalavimų pažeidimus nėra
galimybės. Klaipėdos apygardos teismo nuosprendžiu nustatyta, jog A. P-a-
sudarė įvaizdį, kad nuo jo valios priklauso, ar bus pervestos lėšos UAB
„Šilutės komunalininkas“, pažadėjo S. B-ui gauti lėšų ir paėmė už tai iš
jo 5000 Lt. Tiesioginio tokios veikos draudimo Šilutės rajono savivaldybės
administracijos nuostatuose, Lietuvos Respub­likos valdininkų įstatyme ar
kituose valstybės pareigūnų veiklą regla­mentuojančiuose norminiuose aktuose
nėra, tačiau tokia veika nesuderinama su valstybės tarnybos esme, jos
principais ir uždaviniais. Šiuo atveju apygardos teismas, nuosprendžio
aprašomojoje dalyje nenurodydamas norminių aktų normų, kurias pažeidė A. Paplau­skas,
BPK 346 str. numatytų reikalavimų nepažeidė, nes tokių normų ir negalėjo
nurodyti.
Apeliacinės instancijos teismo nurodymas iš naujo
nagrinėjant bylą teisme patikrinti, ar parengtinio tyrimo metu nebuvo pažeistos
baudžiamojo proceso nor­mos, yra nekonkretus ir neatitinka baudžiamojo proceso
įstatymo reikalavimų. Nustatęs esminius baudžiamojo proceso įstatymo
pažeidimus, padarytus darant parengtinį tyrimą, apeliacinės instancijos
teismas, vadovaudamasis BPK 381 str. , turėjo nuosprendį panaikinti ir perduoti
bylą iš naujo tirti.
Nepagrįstai konstatavęs esminius baudžiamojo proceso
įstatymo pažeidimus, padarytus nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme,
apeliacinės instancijos teismas neišnagrinėjo paduoto apeliacinio skundo ir tuo
iš esmės pažeidė baudžia­mojo proceso įstatymą (BPK 4181
str. 3 p. ).
Iš naujo nagrinėjant bylą apeliacine tvarka tikrintinas
nuosprendžio teisėtu­mas ir pagrįstumas pagal nuteistojo A. P-o apeliacinį
skundą.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK
429 str. 5 p. , 430 ir 4301 straipsniais,

nutarė:

Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegijos 1999 m. kovo 24 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą
Lietuvos apeliaciniam teismui iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

Teisėjų kolegijos pirmininkė                                                                                               L.
Ž-ė

Teisėjai                                                                                                                             A.
J-
                                                                                 
P. K-s

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.614 sekundės -