Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5291: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 12. Švelnesnės negu
įstatymo numatyta bausmės skyrimas (BK 45 str. )

Panaikinta apeliacinės instancijos teismo nutarties
dalis, kurioje nuteis­tiesiems nepagrįstai pritaikytas BK 45 str. , nes
nuteistieji parengtinio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu kaltais
neprisipažino ir, vengdami atsakomybės, davė neteisingus
parodymus. Jų prisipažinimas ir tik iš dalies tiesą atitinkančių parodymų
davimas apeliacinio proceso metu negali būti vertinamas kaip nuoširdus
gailėjimasis.

P-šėjas E. B-a-                                                                Kasacinė byla Nr. 2K–409/1999 m.

N U T A R T I S

1999 m. birželio 22
d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, susidedanti iš:
pirmininko J. R-o,
teisėjų O. A. B-i-ės ir
E. B-o,
sekretoriaujant D. Š-i-ei,
dalyvaujant prokurorui G. G-ui,
gynėjui R. B-ui,
nuteistiesiems V. Ž-ui ir A. Ž-ui,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal
einančiojo Lietuvos Aukš­čiausiojo Teismo pirmininko pareigas kasacinį teikimą
dėl Šiaulių apygardos teismo 1999 m. kovo 10 d. nutarties, kuria buvo pakeistas
R-iškio rajono apylinkės teismo 1998 m. lapkričio 10 d. nuosprendis
V-o Ž-aus ir A-o Ž-o baudžiamojoje byloje.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą,
prokuroro, prašiusio kasacinį teikimą patenkinti, ir nuteistųjų bei jų gynėjo,
prašiusių kasacinį teikimą atmesti, paaiškinimų,

nustatė:

R-iškio rajono apylinkės teismo 1998 m. lapkričio 10
d. nuosprendžiu V. Ž-us ir A. Ž-a- pripažinti kaltais padarę nusikaltimą,
numatytą BK 271 str. 4 d. , ir kiekvienas nuteistas laisvės atėmimu septyneriems
metams su 1100 Lt dydžio bauda bei viso turto konfiskavimu. L-ės atėmimo
bausmę jiems paskirta atlikti griežtojo režimo pataisos darbų kolonijoje. Be
to, iš abiejų nuteistųjų solidariai priteista 273,98 Lt suma nukentėjusiajam E. N-ui.
V. Ž-us ir A. Ž-a- nuteisti už tai, kad , iš anksto susitarę ir veikdami bendrai, 1997 m. spalio 1 d.
apie 15 val. 30 min. iš R-iškio m. M-io g. 151 esančios autobiržos kiemo atvirai pagrobė E. N-ui priklausantį 36
000 Lt vertės automo­bilį „Volkswagen T4“, t. y.
padarė vagystę stambiu mastu.
Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, išna­grinėjusi bylą pagal nuteistųjų apeliacinius skundus,
1999 m. kovo 10 d. nutartimi R-iškio rajono apylinkės teismo nuosprendį
pakeitė: nuteistųjų veiksmus perkva­lifikavo į BK 16 str. 2 d. ir 271 str. 4 d.
ir, remdamasi BK 45 str. , sumažino laisvės atėmimo bausmės trukmę abiem
nuteistiesiems iki ketverių metų bei pašalino sprendimą dėl 273,98 Lt dydžio
žalos atlyginimo priteisimo E. N-ui, o likusią nuosprendžio dalį paliko
galioti.
Kasaciniame teikime nurodoma, kad Šiaulių apygardos
teismo 1999 m. kovo 10 d. nutartis keistina dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo
pritaikymo (BPK 4181 str. 1 p. ir 430 str. ), nes byloje nebuvo pagrindų
taikyti nuteistiesiems BK 45 straipsnį. Nutartyje nepagrįstai remiamasi tuo,
kad nuteistieji atlygino nusikaltimu padarytą žalą ir nuoširdžiai gailisi.
Priteistoji suma E. N-ui buvo išsiųsta tik 1999 m. kovo 10 d. , t. y. bylos
nagrinėjimo apeliacine tvarka dieną (2 t. 262 l. ). Nuteistasis V. Ž-us parodė,
kad apie žalos atlyginimą jis nieko nežinojęs (2 t. 270 l. ).
Nuteistieji parengtinio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo
metu, taip pat apeliacine tvarka skųsdami nuosprendį, kaltais neprisipažino,
vengdami atsakomybės, davė neteisingus parodymus ir
tuo trukdė ištirti bei išnagrinėti bylą. Kaltę jie pripažino tik nagrinėjant
bylą apeliacine tvarka, nors ir toliau davė kai kuriuos tiesos neatitinkan­čius
parodymus. Tokio prisipažinimo kaltais negalima laikyti nuoširdžiu gailėjimusi
ir atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Nėra ir BK 45 str. 2 d. 2 p. numatytos
aplinkybės, kuria rėmėsi apygardos teismas. N-s A. Ž-a- turi mažametę dukrą,
bet nėra duomenų, kad jis ją išlaikytų. Dukrą prižiūri jos motina.
Iš  BK 45 str.
matyti, kad 2 dalyje nurodytų aplinkybių – nusikaltimu pada­rytos žalos
atlyginimo, nuoširdaus gailėjimosi, mažamečių vaikų išlaikymo bei jų
priežiūros, nusikaltimo nutrūkimo pasikėsinimo stadijoje ir kt. – nustatymas
nėra pa­kan­kamas pagrindas paskirti švelnesnę negu įstatymo numatyta bausmę.
Be šių aplinkybių, teismas privalo atsižvelgti į visas kitas bylos aplinkybes
(BK 45 str. 1 ir 2 d. ). Tos aplinkybės – tai padaryto nusikaltimo pobūdis ir jo
pavojingumo laipsnis, kaltininko asmenybė ir kt. Apygardos teismas nutartyje
pažymėjo, kad atsižvelgiąs į visas bylos aplinkybes, bet konkrečių tokių
aplinkybių nenurodė.
V. Ž-us ir A. Ž-a- padarė sunkų nusikaltimą (BK 81 str. ). Anksčiau
V. Žič­kus buvo teistas už tokios pat rūšies nusikaltimą, o A. Ž-a- turėjo
neišnykusį teistumą. Abu bausti administracine tvarka (1t. 121, 179 l. ). Į
visas šias aplinkybes Šiaulių apygardos teismas neatsižvelgė.
Be to, apygardos teismas nepagrįstai pakeitė tą apylinkės
teismo nuosprendžio dalį, kurioje išspręstas civilinio ieškinio klausimas. Tai,
kad žala buvo atlyginta, nesudarė pagrindo naikinti minėtą nuosprendžio dalį.
Dėl išdėstytų aplinkybių visumos Šiaulių apygardos teismo
nutartis keistina, naikinant tą jos dalį, kurioje nuteistiesiems V. Ž-ui ir
A. Ž-ui, pritaikius BK 45 str. , bausmės sumažintos iki ketverių metų laisvės
atėmimo, ir kitą dalį, kurioje iš nuosprendžio rezoliucinės
dalies pašalintas civilinio ieškinio klausimo sprendimas.
Kasaciniame teikime prašoma spręsti Šiaulių apygardos
teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. kovo 10 d. nutarties
pakeitimo klausimą.
Kasacinis teikimas tenkintinas.
Byloje nėra pakankamo pagrindo, kuriuo remiantis A. Ž-ui
ir V. Ž-ui galima taikyti BK 45 straipsnį. Šiaulių apygardos teismo
Baudžiamųjų bylų skyriaus tei­­sėjų kolegija pripažino lengvinančia aplinkybe
nuteistųjų nuoširdų gailėjimąsi dėl padary­­to nusikaltimo, tačiau nagrinėjant
bylą apeliacine tvarka suteikė pernelyg daug svarbos jų bendriems pareiškimams
dėl kaltės pripažinimo, neatsižvelgdama į nuteistųjų anks­tesnius parodymus ir
atkaklias pastangas išvengti atsakomybės. Be to, ir apeliacinio proceso metu
kai kurie jų parodymai (neva atsitiktinai atrakintos
automobilio durelės, veiksmų motyvo neatskleidimas) nesiderina su įprastine
nuoširdaus gailėjimosi dėl padaryto nusikaltimo samprata.
Apeliacinėje nutartyje nepagrįstai remtasi ir BK 45 str.
2 d. 2 punktu. V. Ž-ui ši norma iš viso negalėjo būti taikoma, o A. Ž-o
atžvilgiu nenustatyta būtina aplin­kybė, kad be jo paties nebus kam prižiūrėti
mažametį vaiką. Be šių formaliai apibrėžtų kliūčių BK 45 str. taikyti, ir kitos
bylos aplinkybės, į kurias privalėjo atsižvelgti teismas (ypač pirmiau padaryti nusikaltimai ir administraciniai teisės
pažeidimai), nebuvo nuteistiesiems palankios.
Kartu atsižvelgtina į tai, kad nusikaltimu padaryta nedidelė žala ir ji atlyginta. Be to, nusikaltimas yra
nutrūkęs pasikėsinimo stadijoje. T-ėl, nesant galimybės taikyti BK 45 str. ,
skirtina BK 271 str. 4 d. sankcijoje numatyta minimali laisvės atėmimo bausmė.
Ta aplinkybė, kad R-iškio rajono apylinkės teismo
nuosprendžio dalis dėl abiem nuteistiesiems solidariai priteistos 273,98 Lt
sumos, kompensuojančios nukentėjusiajam E. N-ui padarytą žalą, sumokėjimo
pastarajam yra įvykdyta, nedavė pagrindo ją iš nuosprendžio pašalinti.
Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir
vadovaudamasi BPK 4181 str. , 429 str. 6 p. , 430 ir 4301
straipsniais,

nutarė:

Pakeisti Šiaulių apygardos teismo 1999 m. kovo 10 d.
nutartį ir R-iš­kio rajono apylinkės teismo 1998 m. lapkričio 10 d.
nuosprendį: panaikinti nutar­­ties dalį, kurioje nuteistiesiems A. Ž-ui ir
V. Ž-ui yra pritaikytas BK 45 str. ir paskirta ketverių metų laisvės atėmimo
bausmė, bei tą dalį, kurioje iš nuosprendžio yra paša­lintas sprendimas dėl
273,98 Lt dydžio žalos priteisimo E. N-ui.
Nuosprendžiu paskirtas laisvės atėmimo bausmes A. Ž-ui ir V. Ž-ui sumažinti
iki šešerių metų kiekvienam. Kitas nutarties ir nuosprendžio dalis palikti
nepakeistas.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                             J. R-a-

Teisėjai                                                                                                                             O. A. B-i-ė
                                                                            
E. B-a-
Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.62145 sekundės -