Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5302: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 15. Pagrindai
nuosprendžiui panaikinti (BPK 380 str. 4 d. )
ar
pakeisti (BPK 384 str. 1 p. ) apeliacinės instancijos teisme

Panaikinta apeliacinės instancijos teismo nutartis ir
byla perduota iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka, nes jeigu apeliacinės
instancijos teismas nustato, kad nuosprendyje teismo išvados neatitinka
faktinių bylos aplinkybių arba byla išnagrinėta vienpusiškai, neišsamiai ir
neobjektyviai, šis teismas pakeičia pirmosios instancijos teismo nuosprendį
arba jį panaikina ir priima nuosprendį nustatyta tvarka išnagrinėjęs bylą
teismo posėdyje.

P-šėjas A. J-                                                                 Kasacinė byla Nr. 2K-442/1999 m.

n u t a r t i s

1999 m. birželio 29
d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, susidedanti iš
pirmininkės I. S-ės,
teisėjų O. A. B-i-ės ir A. J-os,
sekretoriaujant R. B-ei,
dalyvaujant prokurorei V. R-i-ei,
gynėjui A. G-ui,
nuteistajam R. Gam­­zu­­­­novui,      
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal Lietuvos
Respublikos gene­ralinio prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą dėl Lietuvos
apeliacinio teismo Baudžia­mųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. kovo 4
d. nutarties, kuria Vilniaus apygardos teismo 1999 m. sausio 5 d. nuosprendis,
kuriuo R-a- Gamzunovas pripažintas kaltu padarius nusikaltimus,
numatytus Lietuvos Respublikos BK 312 str. 2 d. (1994 m. liepos 19 d. įstatymo
Nr. I-551 ir 1995 m. liepos 4 d. įstatymo Nr. I-1014 redakcija), BK 207 str. 1
d. (1994 m. lapkričio 10 d. įstatymo Nr. I-652 redakcija) ir BK 207 str. 2 d.
(1994 m. lapkričio 10 d. įstatymo Nr. I-652 redakcija), ir nuteistas: pagal BK
312 str. 2 d. - trejiems metams laisvės atėmimo, 2000 Lt bauda ir vienu
trečdaliu turto konfiskavimu, pagal BK 207 str. 1 d. - vieneriems metams
laisvės atėmimo ir pagal BK 207 str. 2 d. - dvejiems metams laisvės atėmimo ir
1500 Lt bauda, o subendrinus paskirtąsias bausmes Lietuvos Respublikos BK 42
str. pagrindu - trejiems metams laisvės atėmimo, 2000 Lt bauda ir vienu
trečdaliu turto konfis­kavimu, atliekant paskirtąją laisvės atėmimo bausmę
sustiprintojo režimo pataisos darbų kolonijoje, panaikintas ir byla perduota iš
naujo nagrinėti teisme.
Kolegija, išklausiusi teisėjo A. J-os pranešimą,
prokurorės, prašiusios kasa­cinį skundą tenkinti, gynėjo ir nuteistojo
R. Gamzunovo, prašiusių generalinio prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą
atmesti, paaiškinimų,

nustatė:

R. Gamzunovas nuteistas už tai, kad jis padarė kontrabandą
itin stambiu mastu.
1996 m. gegužės 3 d. apie 11 val. , veikdamas grupėje iš
anksto susitarusių ir tardymo nenustatytų asmenų, panaudojant suklastotą
važtaraštį (krovinio išdavimo lapą Nr. 00656), kuriame nurodyta Vilniaus mieste
neegzistuojanti akcinė bendrovė „Vauda”, išvengiant muitinės kontrolės,
traukinio Nr. 2002 vagone Nr. 22947931, per Lietuvos Respublikos valstybės sieną,
Vilniaus teritorinės muitinės V-ų geležin­kelio postą, gabeno privalomus
pateikti muitinei 25484 litrus degtinės „Rossia vodka”, kurios vertė 76 452 Lt.
1996 m. gegužės 7 d. apie 5 val. , veikdamas grupėje iš
anksto susitarusių ir tardymo nenustatytų asmenų, panaudojant suklastotą
dokumentą – važtaraštį  (krovinio
išdavimo lapą Nr. 00655), kuriame nurodyta Vilniaus mieste neegzistuojanti
akcinė bendrovė „Vauda”, o vietoje gabenamų prekių pavadinimo „Rossia vodka”
įrašytas pavadinimas „Voda mineralna”, išvengiant muitinės kontrolės, traukinio
Nr. 2002 vagone Nr. 21122742, per Lietuvos Respublikos sieną, Vilniaus
teritorinės muitinės V-ų geležinkelio postą, gabeno privalomų pateikti
muitinei 25920 litrų degtinės „Rossia vodka”, kurios vertė 77760 Lt.
R. Gamzunovas 1996 m. balandžio–gegužės mėnesiais, tardymo
nenustatytu laiku ir tardymo nenustatytoje vietoje, siekdamas išvengti muitinės
kontrolės įvežant degtinę „Rossia vodka”, suklastojo oficialų dokumentą -
važtaraštį  (krovinio išdavimo lapą Nr.
00655), kuriame uždažęs baltos spalvos korektoriumi pavadinimą „Rossia vodka”
įrašė kitą žinomai melagingą prekių pavadinimą „Voda mineralna”, dėl ko
valstybei buvo padaryta žymi žala dėl 686 693 Lt nesumokėtų mokesčių už įvežtą
degtinę „Rossia vodka”.
Be to, R. Gamzunovas 1995 m. gruodžio 19 d. B-arusijos
Respublikoje, Minsko mieste, L-o 17, transporto ekspedicinės įmonės
“B-intertrans” patal­pose, suklastojo oficialų dokumentą - 1995 m. liepos 26
d. sutarties Nr. 200 papildymą Nr. 1, pasirašydamas vietoj neegzistuojančios
Lietuvos Respublikoje  firmos “Orizon”
direktoriaus V. I-o.
Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegijos 1999 m. kovo 4 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 1999 m.
sausio 5 d. nuospren­­­­dis panaikintas ir byla perduota iš naujo nagrinėti
teisme.
Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojas
kasaciniame skunde prašo Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegijos 1999 m. kovo 4 d. nutartį panaikinti dėl esminių baudžiamojo
proceso įstatymo pažeidimų ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti apeliacine
tvarka. Kasatorius nurodo, jog priimdamas nuosprendį, apygardos teismas esminių
baudžiamojo proceso pažei­dimų nepadarė. Jis, laikydamasis BPK 346 str. 1d. 1
p. reikalavimų, nuosprendžio aprašomojoje dalyje išdėstė nusikalstamų veikų,
pripažintų įrodytomis, aplinkybes, nurodė jų padarymo vietą, laiką, būdą ir kt.
T-ėl Lietuvos apeliacinis teismas savo nutartyje nepagrįstai nurodė, kad
apygardos teismas pažeidęs BPK 346 str. 1 d. 1 p. reikalavimus ir tuo suvaržęs
teisiamojo gynybos teisę.
Taip pat nepagrįstas yra ir Lietuvos apeliacinio teismo
tvirtinimas, kad apy­gardos teismas nesilaikęs BPK 346 str. 1 d. 2 p.
reikalavimų ir dėl to esmingai pažeidęs baudžiamojo proceso įstatymą, suvaržęs
teisiamojo teises, paveikęs teisėto bei pagrįsto nuosprendžio priėmimą ir
apsunkinęs galimybę patikrinti nuosprendžio pagrįstumą, nagrinėjant bylą
apeliacine tvarka.
Apygardos teismas, vykdydamas BPK 346 str. 1 d. 2 p.
reikalavimus, nuos­prendyje nurodė įrodymus, kuriais grindžiamos teismo
išvados, ir išdėstė motyvus, kodėl atmetė nuteistojo parodymus, kaip įvertino
kitus įrodymus.
Lietuvos apeliacinis teismas apygardos teismo
nuosprendyje išdėstytų motyvų nepaneigė, nenurodė jokių konkrečių įrodymų,
kuriuos apygardos teismas be jokių motyvų yra atmetęs.
Be to, ta aplinkybė, kad nuosprendyje nenurodyta, kuo
remdamasis teismas priėmęs vienus iš įrodymų ir atmetęs kitus, pagal įstatymą
yra ne esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas, o nuosprendyje
išdėstytų išvadų neatitikimas faktinių bylos aplinkybių (BPK 385 str. 3 p. ).
Jeigu nuosprendyje išdėstytos teismo išvados neatitinka faktinių bylos
aplinkybių, apeliacinės instancijos teismas nuosprendžio nepanaikina ir bylos
neperduoda iš naujo nagrinėti teisme, bet privalo patikrinti visus įrodymus,
juos įvertinti, nustatyti faktines bylos aplinkybes ir, priklausomai nuo to,
pakeisti nuosprendį arba panaikinti jį ir priimti naują nuosprendį (BPK 374
str. 3 d. , 378 str. 6 ir 7 d. , 384 str. 1 p. ). Nurodęs nesamą pagrindą
nuosprendžiui panaikinti ir bylai perduoti iš naujo nagrinėti teisme bei
neįvykdęs minėtų įstatymo reikalavimų, Lietuvos apeliacinis teismas pats padarė
esminius baudžiamojo proceso įstatymo pažei­­dimus (BPK 4181 str. 3 p. ) ir priėmė
neteisėtą bei nepagrįstą nutartį.
     Lietuvos
Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojo kasacinis skundas tenkintinas.
     Lietuvos
apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija apy­gardos teismo
nuosprendį panaikino dėl esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų,
nagrinėjant bylą teisme.
Kaip nurodė apeliacinės instancijos teismas, R. Gamzunovas
kontrabandą padarė grupėje iš anksto susitarusių asmenų, tačiau apygardos
teismas nenurodė, kokius konkrečius veiksmus R. Gamzunovas atliko kaip
nusikaltimo bendrininkas, t. y. jo bendrininkavimo formos, neišdėstė įrodymų,
kuriais remiantis padarytos teismo išvados ir motyvai, atmetant nuteistojo
R. Gamzunovo parodymus apie tai, kad jis kontrabandos nepadaręs, o tik
atstovaudamas firmą „Dzidex” siekė grąžinti į Lenkiją per klaidą į Lietuvos
Respubliką atsiųstą degtinę.
Apeliacinis teismas, konstatavęs, kad nagrinėjant bylą
pirmosios instancijos teismas pažeidė BPK 346 str. 1 d. 1 ir 2 punktų
reikalavimus, tačiau kokius ir kokiu būdu - nenurodė.
Apeliacinės instancijos teismo nurodyti pažeidimai
nepriskiriami prie esmi­nių baudžiamojo proceso įstatymų pažeidimų, o atitinka
BPK 385 str. ir 18 str. reikalavimų pažeidimus.
Nustačius, kad nuosprendyje teismo išvados neatitinka
faktinių bylos aplin­kybių arba byla išnagrinėta nevisapusiškai, neišsamiai ir
neobjektyviai, apeliacinės instancijos teismas pakeičia pirmosios instancijos
teismo nuosprendį (BPK 384 str. 1 d. 1 p. ) arba jį panaikina ir priima naują
nuosprendį (BPK 380 str. ) nustatyta tvarka išnagrinėjęs bylą teismo posėdyje
(BPK 378 str. ).
T-ėl apeliacinės instancijos teismo nutartis naikintina,
o byla perduotina iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 429 str. 5 p. , 430
str. ir 4301 str. , kolegija

nutarė:

     Lietuvos
apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. kovo 4
d. nutartį R-o Gamzunovo baudžiamojoje byloje panaikinti ir bylą perduoti
iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

Teisėjų kolegijos pirmininkė                                                                                   I.
S-ė

Teisėjai                                                                                                                 O. A.
B-i-ė
                                                                            
A. J-
Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.50423 sekundės -