Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5187: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 18. Būtinoji gintis (BK
14 str. )

Atmestas Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro
pavaduotojos, prašiusios panaikinti apeliacinės instancijos teismo nuosprendį,
kuriuo buvo išteisintas teisiamasis, esant jo veikoje būtinajai ginčiai,
kasacinis skundas, kadangi nustatyta, kad teisiamasis neperžengė būtinosios
ginties ribų, nes jo sveikatai buvo iškilęs realus ir akivaizdus pavojus, todėl
gindamasis jis dūrė peiliu nukentėjusiajam į krūtinę.

P-šėjas P. K-s                                                         Kasacinė byla Nr. 2K–433/1999 m.

N U T A R T I S

1999 m. birželio 29
d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, susidedanti iš
pirmininko J. R-o,
teisėjų E. B-o ir P. K-o,
sekretoriaujant D. Š-i-ei,
dalyvaujant prokurorei R. V-ei,
gynėjui advokatui I. B-ui,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal Šiaulių
apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojos kasacinį skundą dėl Lietuvos
apeliacinio teismo Baudžia­mųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. kovo 17
d. nuosprendžio, kuriuo panai­kintas Šiaulių apygardos teismo 1999 m. sausio 4
d. nuosprendis ir priimtas kitas nuosprendis: K-ys R-imas pagal Lietuvos
Respublikos BK 141 str. 1 d. ir 104 str. išteisintas, nesant nusikaltimo
sudėties.
Nukentėjusiosios N. K-ės civilinis ieškinys
paliktas nenagrinėtas.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo P. K-o
pranešimą, prokurorės, prašiusios Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. kovo 17 d. nuosprendį panaikinti ir palikti
galioti Šiaulių apygardos teismo 1999 m. sausio 4 d. nuosprendį su pakeitimais:
K-į R-imą, pripažintą kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 141 str. ir 104 str. ,
taikant Lietuvos Respublikos BK 45 str. 5 d. , nuteisti laisvės atėmimu dvejiems
metams, bausmę atliekant sustiprintojo režimo pataisos darbų kolonijoje,
gynėjo, prašiusio Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojos kasacinį
skundą atmesti, paaiškinimų,

nustatė:

Šiaulių apygardos teismo 1999 m. sausio 4 d. nuosprendžiu
K. R-imas buvo pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, numatytą BK 141 str. 1 d. ir 104
str. , ir, pritaikius BK 45 str. 5 d. , nuteistas laisvės atėmimu ketveriems
metams, bausmę atliekant sustiprintojo režimo pataisos darbų kolonijoje.
K. R-imas buvo nuteistas už tai, kad 1998 m. rugsėjo 8 d.
apie 19 val. R-einių rajone, Nemakščių seniūnijoje, Y-ų kaime, savo
gyvenamojo namo kieme tarpusavio konflikto, kilusio tarp jo ir V-o
M-jausko, metu, peržengdamas būtinosios ginties ribas, durdamas V. M-jauskui
vieną kartą peiliu į krūtinės ląstos dešiniąją pusę, padarė kiauryminę durtinę
priekinės sienos dešiniosios pusės žaizdą, atvėrusią dešiniąją krūtinės ertmę,
perdūrė dešiniojo plaučio vidurinės skilties viršutinį kraštą, tai komplikavosi
į trauminį hemopneumotoraksą, trauminį hemoraginį šoką, be to, dar sudavė lazda
vieną smūgį į galvą ir tokiu būdu tyčia nužudė V-ą M-jauską.
Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, išnagri­nėjusi bylą apeliacine tvarka, 1999 m. kovo 17 d.
nuosprendžiu Šiaulių apygardos teismo 1999 m. sausio 4 d. nuosprendį panaikino
ir priėmė kitą nuosprendį: K. R-imą išteisino, nesant jo veikoje nusikaltimo
sudėties. Kolegija konstatavo, jog pirmosios instancijos teismas padarė
teisingą išvadą, kad K. R-imas buvo būtinosios ginties būklėje ir turėjo teisę
gintis, tačiau netinkamai interpretavo įstatymo dėl būtinosios ginties
nuostatas ir padarė neteisingą išvadą dėl būtinosios ginties ribų peržengimo.
K. R-imas, gindamas savo sveikatą, nors ir atėmė užpuolikui gyvybę, tačiau
esamomis sąlygomis jo veikoje nebuvo aiškaus gynybos neatitikimo kėsinimosi
pobūdžiui ir pavojingumui. K. R-imas atėmė gyvybę V. M-jauskui, gindamasis nuo
pavojingo kėsinimosi į savo sveikatą, ir būtinosios ginties ribų neperžengė.
Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotoja
kasaciniame skunde prašo Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegijos 1999 m. kovo 17 d. nuosprendį panaikinti ir palikti galioti
Šiaulių apygardos teismo 1999 m. sausio 4 d. nuosprendį su pakeitimais: K-į
R-imą, pripažintą kaltu pagal BK 141 str. ir 104 str. , taikant BK 45 str. 5 d. , nuteisti
laisvės atėmimu dvejiems metams, bausmę atliekant sustiprintojo režimo pataisos
darbų kolonijoje. Kasatorė nurodo, jog Lietuvos apeliacinis teismas netinkamai
pritaikė BK 14 straipsnį. Iš bylos medžiagos matyti, kad K. R-imas viršijo
būtinosios ginties ribas. N-s V. M-jaus­kas ir užpuolė K. R-imą, tačiau šis
peilį išsitraukė dar prieš pavartojant smurtą; į pirmą smūgį kumščiu jis iš
karto atsakė smūgiu peiliu. Po to jie nugriuvo, grūmėsi ir vienas kitam sudavė
smūgius lazda, o kitus smūgius V. M-jauskas K. R-imui su­davė jau praktiškai
būdamas mirtinai sužalotas. Grumtynių metu nukentėjusysis tiek dėl mirtino
sužalojimo, tiek ir dėl ypatingai didelio girtumo negalėjo sukelti realaus
pavojaus K. R-imo sveikatai, tuo labiau kad konflikto pradžioje V. M-jauskas
jokio įrankio neturėjo.
Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojos
kasacinis skundas atmestinas.
Apeliacinės instancijos teismas tinkamai pritaikė
baudžiamąjį įstatymą ir K. R-imo veiką pagrįstai pripažino padaryta esant
būtinajai ginčiai.
Tos aplinkybės, kad K. R-imas peilį išsitraukė dar prieš
pavartojant smurtą ir po pirmo smūgio kumščiu dūrė V. M-jauskui peiliu, dar
nereiškia, kad K. R-i­mas peržengė būtinosios ginties ribas. Teisiamajame
posėdyje išnagrinėtais įrodymais nusta­­tyta, jog konfliktą sukėlė
V. M-jauskas, kuris buvo girtas, agresyviai nusi­teikęs ir grasino sumušti
K. R-imą. K. R-imas žinojo, kad išgėręs V. M-jauskas būna agresyvus, be to,
šis K. R-imą anksčiau jau buvo sumušęs. Manydamas, kad V. M-jauskas išsigąs ir
atsisakys savo ketinimo, K. R-imas ir išsitraukė peilį. Vadinasi, peilį
K. R-imas išsitraukė, siekdamas apsiginti nuo tiesiogiai gresiančio pavojingo
kėsinimosi. V. M-jauskas peilio neišsigando ir savo kėsinimosi nenu­traukė.
Vykdydamas savo sumanymą jis smogė kumščiu K. R-imui į veidą. V. M-jauskas
buvo jaunesnis ir fiziškai stipresnis už K. R-imą. K. R-imo sveikatai buvo
iškilęs realus ir akivaizdus pavojus. Atsidūręs tokioje padėtyje K. R-imas
turėjo pakankamą pagrindą manyti, kad V. M-jauskas suduos ir daugiau smūgių,
ir suvokė, kad jo sveikatai gresia realus pavojus, todėl, gindamasis nuo
pradėto pavojingo kėsinimosi į jo sveikatą, dūrė peiliu V. M-jauskui į
krūtinę. BK 14 str. nereikalauja, kad gynybos priemonės ir jų intensyvumas
visiškai atitiktų kėsinimosi pobūdį ir pavojingumą, ir neriboja gynybai nuo
pavojingo kėsinimosi naudojamų priemonių, todėl ta aplinkybė, kad konflikto
pradžioje V. M-jauskas jokio įrankio neturėjo, o K. R-imas nuo pradėto
pavojingo kėsinimosi gynėsi peiliu, taip pat nereiškia, kad buvo peržengtos
būtinosios ginties ribos. Be to, K. R-imas sunkiai vaikščiojo, sunkiai valdė
kairiąją ranką, todėl adekvačiai pasipriešinti ir apsiginti nuo fiziškai
stipresnio užpuoliko jis negalėjo. K. R-imas nužudė V. M-jauską gindamas save
nuo pradėto pavojingo kėsinimosi ir jo veikoje nėra aiškaus gynybos neatitikimo
kėsinimosi pobūdžiui ir pavojingumui.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK
429 str. 1 p. , 430 ir 4301 straipsniais,

nutarė:

Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojos
kasacinį skundą atmesti.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                             J.
R-a-

Teisėjai                                                                                                                             E.
B-a-
                                                                            
P. K-s

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.55045 sekundės -