Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5274: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 22. Bylos grąžinimas
tyrimui papildyti (BPK 380 ir 381 str. )

Panaikinta apeliacinės instancijos teismo nutartis
grąžinti bylą tyrimui papildyti, o byla perduota iš naujo nagrinėti apeliacine
tvarka, nes šis teismas grąžino bylą tyrimui papildyti nepagrįstai, todėl kad
nutartyje nurodė pažeidimus, kurie savo pobūdžiu negali būti pripažinti
esminiais baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimais.

P-šėjas V. P-a-                                   Kasacinė byla Nr. 2K–456, 1999 m.

N U T A R T I S

1999 m. rugsėjo 14
d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, susidedanti iš
pirmininko R. U-čio,
teisėjų S. Č-o ir V. P-o,
sekretoriaujant D. K-ei,
dalyvaujant prokurorui F. L-iui,
gynėjai D. S-tonaitei,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal Šiaulių
apygardos prokura­tūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojos kasacinį skundą dėl
Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m.
gegužės 19 d. nutarties, kuria, iš dalies tenkinant nuteistojo R-o
B-iaus apeliacinį skundą, Šiaulių miesto apylinkės teismo 1999 m.
kovo 19 d. nuosprendis, kuriuo R. B-ius nuteistas pagal BK 271 str. 4 d.
panaikintas, ir byla grąžinta Šiaulių miesto apylinkės prokuratūrai tyrimui
papildyti.
Šiaulių miesto apylinkės teismo 1999 m. kovo 19 d.
nuosprendžiu R-a- B-ius pripažintas kaltu pagal BK 271 str. 4 d. ir
pritaikius BK 45 str. 2 d. 2 p. nuteistas ketveriems metams laisvės atėmimo be
baudos su vieno ketvirtadalio jam priklausančio turto konfiskavimu, bausmę
atliekant sustiprintojo režimo pataisos darbų kolonijoje. Pagal BK 278 str. 1 d.
R. B-ius išteisintas, nesant jo veikoje nusikal­timo sudėties.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo V. P-o
pranešimą, prokuroro, prašiusio kasacinį skundą patenkinti, gynėjo, prašiusio
kasacinį skundą atmesti, paaiškinimus,

nustatė:

R. B-ius nuteistas už tai, kad 1998 m. kovo 25 d.
apie 16. 00 val. iš anksto susitaręs ir veikdamas grupėje su dviem tardymo metu
nenustatytais asmenimis (kurių atžvilgiu byla išskirta į atskirą baudžiamąją
bylą), iš namo kiemo, esančio Š-e, Tilžės g. 80, atvirai pagrobė
V. Šimaičiui priklausantį automobilį „VW Passat” (valst. nr. ESL 041),
padarydamas nukentėjusiajam V. Šimaičiui 22 000 Lt turtinę žalą.
Kasaciniu skundu Šiaulių apygardos prokuratūros
vyriausiojo prokuroro pava­duotoja prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo
1999 m. gegužės 19 d. nutartį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine
tvarka.
Kasatorius nurodo, jog ši apeliacinės instancijos teismo
nutartis naikintina dėl esminių baudžiamojo proceso pažeidimų, padarytų
priimant nutartį. Apeliacinės instancijos teismas nutartyje nurodė, jog būtina
nustatyti kitus du vyriškius, dalyvavusius pagrobiant automobilį, o nutarimas
jų atžvilgiu išskirti bylą į atskirą tyrimą yra neteisėtas. Kasatorius mano,
jog tokios apeliacinės instancijos teismo išvados yra nemotyvuotos ir
nepagrįstos. Apeliacinis teismas nenurodo, kodėl minėtas nutarimas yra
neteisėtas ir kodėl R. B-iaus versijai paneigti reikalingi kiti du
nusikaltimo padaryme dalyvavę asmenys. Kasatorius mano, kad byloje buvo
pakankamai įrodymų, liudijančių, jog R. B-ius dalyvavo pagrobiant V. Šimai­čio
automobilį. Dviejų nenustatytų asmenų atžvilgiu byla buvo išskirta į atskirą
baudžiamąją bylą vadovaujantis BPK 149 str. 3 d. , nes tai netrukdė ištirti
bylos aplinkybių.
Be to, kasatorius ginčija teismo nurodymą, kad reikia
pakartoti tardymo eksperimentą, ar nukentėjusysis V. Šimaitis, būdamas savo bute
ir žiūrėdamas pro langą iš devintojo aukšto, galėjo matyti asmenį, sėdintį
automobilyje už vairo.
Teismo nutartyje nurodyta, jog neatliktas atpažinimas
automobilį stūmusių asmenų iš turimų nuotraukų tų žmonių, kurie matė stūmimo ir
pabėgimo iš automo­bilio momentus, ir kad sujungus išskirtą medžiagą su byla,
bus galima nustatyti, kam priklausė ant automobilio palikti delnų pėdsakai.
Kasatorius mano, kad šie tardyminiai veiksmai gali būti
atliekami byloje, išskirtoje į atskirą tyrimą dėl dviejų nenustatytų asmenų. Be
to, apklausti liudytojai R. P-us, V. L-us ir L. Pokotylo parodė, kad negalėtų
atpažinti matytų asmenų (b. l. 32, 34, 236). Apeliacinės instancijos teismo
motyvai negali būti pagrindas grą­žinti baudžiamąją bylą tyrimui papildyti, nes
teismas nepagrįstai vadovavosi BPK 255 str. 1 d. 2 punktu.
Apeliacinės instancijos teismas, pažeisdamas BPK 388 str.
4 d. , rezoliucinėje nutarties dalyje nenurodė sprendimo dėl prokuroro
apeliacinio skundo ir nuteistojo R. B-iaus skundo.
Kasacinis skundas tenkintinas. Pagal BPK 380 str. 1 d. 2
p apeliacinės instancijos teismas gali grąžinti bylą tyrimui papildyti tik
esant BPK 381 str. numatytiems pagrindams. Apeliacinės instancijos teismas
nutarties aprašomojoje dalyje nepasisakė dėl nuosprendžio panaikinimo pagrindų
ir neargumentavo jų buvimo. Aprašomojoje nutarties dalyje teigiama, kad
nutarimas išskirti bylą dėl nenustatytų kaltinamųjų yra neteisėtas, tačiau
nutartyje nepateikiami jokie tokios išvados motyvai. Apeliacinės instancijos
teismas, priimdamas nutartį, rėmėsi BPK 255 str. 1 d. 2 p. , tačiau ir vėl
neargumentavo, kuo pasireiškė esminis baudžiamojo proceso pažeidimas. Nutartyje
išvardyti nuosprendžio panaikinimo motyvai: netin­kamai atliktas tardymo
eksperimentas, neatliktas automobilį stūmusių asmenų atpažinimas iš nuotraukų,
nesusiję su esminiais baudžiamojo proceso įstatymų pažei­dimais. Tuo tarpu BPK
388 str. 6 d. reikalauja, kad nutartyje būtų nurodyti konkretūs esminiai
baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai.
Pakartotinis tardymo eksperimentas naujų duomenų neduos,
nes iš esamos medžiagos aišku, jog vairuotojas galėjo būti matomas iš devinto
aukšto. Stūmusių automobilį asmenų atpažinimas iš nuotraukų taip pat
beprasmiškas, nes nei nuken­tėjusysis, nei nors vienas liudytojas nenurodė, kad
galėtų atpažinti asmenis, stūmusius mašiną.
Be to, BPK 388 str. 3 d. reikalauja, kad aprašomojoje
nutarties dalyje būtų išdėstomos motyvuotos išvados dėl apeliacinio skundo. Tuo
tarpu apeliacinės instan­cijos teismas nutartyje visiškai neanalizavo prokuroro
apeliacinio skundo ir nepriėmė sprendimo dėl jo, kaip to reikalauja BPK 388
str. 4 d.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 429 str. 5 p. , 430
ir 4301 str. , teisėjų kolegija

nutarė:

Panaikinti Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kole­gijos 1999 m. gegužės 19 d. nutartį, kuria panaikintas
Šiaulių miesto apylinkės teismo 1999 m. kovo 19 d. nuosprendis dėl
R. B-iaus nuteisimo pagal BK 271 str. 4 d. ir byla grąžinta Šiaulių miesto
apylinkės prokuratūrai tyrimui papildyti, bei perduoti bylą nagrinėti iš naujo
apeliacine tvarka.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                             R.
U-tis

Teisėjai                                                                                                                             S.
Č-a-
                                                                            
V. P-a-

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.56255 sekundės -