Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5276: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 23. Civilinio ieškinio
išsprendimas priimant išteisinamąjį nuosprendį (BPK 341 str. )

Pakeistos pirmosios instancijos teismo išteisinamojo
nuosprendžio ir apeliacinės instancijos teismo nutarties dalys dėl civilinio
ieškinio, paliekant civilinį ieškinį nenagrinėtą. Pirmosios instancijos teismas
civilinį ieškinį atmetė, nors to padaryti negalėjo, nes išteisino teisiamąjį
dėl nusikaltimo sudėties nebuvimo.

P-šėjas P. K-s                                                            Kasacinė byla Nr. 2K–434/1999 m.

N U T A R T I S

1999 m. rugsėjo 21
d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, susidedanti iš
pirmininko J. R-o,
teisėjų E. B-o ir P. K-o,
sekretoriaujant D. Š-i-ei,
dalyvaujant prokurorui J. B-iui,
gynėjui advo­katui Š. V-ui,
išteisin­tajam A. Ž-i,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal Vilniaus
apygardos vyriau­siojo prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą dėl Vilniaus
miesto 2–ojo apylinkės teismo 1999 m. vasario 11 d. nuosprendžio, kuriuo A-a-
Ž- pagal Lietuvos Respub­likos BK 274 str. 3 d. išteisintas,
nesant jo veikoje nusikaltimo sudėties. Taip pat skundžiama Vilniaus apygardos
teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. balandžio 15 d.
nutartis, kuria Vilniaus miesto apylinkės proku­ratūros sky­riaus prokurorės
apeliacinis skundas atmestas.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo P. K-o
pranešimą, prokuroro, prašiusio teismų sprendimus panaikinti ir perduoti bylą
iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teisme, nuteistojo ir jo gynėjo,
prašiusių Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą
atmesti, paaiškinimų,

nustatė:

A. Ž- buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą
Lietuvos Respub­likos BK 274 str. 3 d. , t. y. tuo, kad, iš anksto turėdamas
tikslą negrąžinti pinigų, nevystydamas jokios realios veiklos, 1994 m.
rugpjūčio 5 d. iš komercinio banko „Lietuvos verslas” pagal trumpalaikio
kredito sutartį Nr. 5 gavo 100 000 Lt kreditą trijų mėnesių laikotarpiui,
įsipareigodamas mokėti 8 procentus mėnesinių palūkanų, 1994 m. rugsėjo 9 d. iš
komercinio banko „Lietuvos verslas” pagal trumpalaikio kredito sutartį Nr. 30
gavo 200 000 Lt paskolą trijų mėnesių laikotarpiui, įsiparei­godamas mokėti 8
procentus mėnesinių palūkanų, tačiau sutartyse numatytu laiku kreditų negrąžino
ir užvaldė komercinio banko „Lietuvos verslas” turtą stambiu mastu –  300 000 Lt.
Vilniaus miesto 2–ojo apylinkės teismo 1999 m. vasario 11
d. nuospren­džiu A-a- Ž- pagal BK 274 str. 3 d.
išteisintas, nesant jo veikoje nusikaltimo sudė­ties. Nuosprendyje nurodyta,
jog A. Ž-, gaudamas iš banko kreditą, garantavo paskolų grąžinimą turto
įkeitimu, mokėjo palūkanas. Įkeistas turtas buvo parduotas iš varžytynių, dalis
paskolų grąžinta. Šios aplinkybės rodo, jog A. Ž- ketino grąžinti paskolas.
Jis pateikė firmos „Alt–a” kasos pajamų orderius, įrodančius, kad į šios firmos
kasą jis įnešė 80 000 JAV dolerių grynų pinigų, pateikė kontraktą su minėta
įmone. Tardymo metu nebuvo gauta įrodymų, kad šie dokumentai buvo A. Žibūdos ar
kito asmens suklastoti. Kaltinimas grindžiamas Briansko miesto VRV ir miesto
administracijos raštais apie tai, kad minėta firma nėra įregistruota. Tačiau
jokių įrodymų, kad A. Ž-, perduodamas pinigus įmonei, šią aplinkybę žinojo,
nėra. A. Ž- pripažino, kad nevykdė ir neplanavo vykdyti veiklos, nurodytos
ban­kui pateiktame biznio plane, kuris buvo sukurtas tik siekiant gauti
paskolas. Tokie A. Žibūdos veiksmai, panaudojant paskolas ne pagal paskirtį,
viršijant normalią ūkinę riziką, atitinka požymius nusikaltimo, numatyto BK 314
str. 2 d. , tačiau ši norma veikos padarymo metu negaliojo. Teismas padarė
išvadą, kad jokių įrodymų, patvir­tinančių, jog A. Ž- paėmė paskolas
turėdamas tikslą pinigų negrąžinti, t. y. apgaulės būdu užvaldė banko turtą,
nėra, jo veikoje nusikaltimo, numatyto BK 274 str. 3 d. , sudėties nenustatyta.
Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegijos 1999 m. balandžio 15 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės
prokuratūros skyriaus prokurorės apeliacinis skundas atmestas.
Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas
kasaciniame skunde prašo Vilniaus miesto 2–ojo apylinkės teismo nuosprendį ir
Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartį
panaikinti dėl esminių bau­­žiamojo proceso įstatymo pažeidimų ir perduoti bylą
iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teisme. Kasatorius nurodo, jog
teismas, pažeisdamas BPK 18 str. 1 d. , 76 str. 1 d. numatytus reikalavimus,
nevisapusiškai ištyrė bei nepilnai ir neobjektyviai įvertino bylos aplinkybių
visetą, nepilnai ir nevisapusiškai patikrino byloje surinktus įrody­mus, ir tai
paveikė teisėto bei pagrįsto nuosprendžio priėmimą. A. Žibūdos apgaulė
pasireiškė tuo, kad jis suklaidino banką, pateikdamas neteisingus duomenis apie
savo personalinės įmonės biznio planą, kurio neplanavo vykdyti. T-ėl jo
veiksmuose yra nusikaltimo, numatyto BK 274 str. 3 d. sudėtis, nes iš anksto
žinomai nevykdytino verslo plano pateikimas įrodo, jog paskolos buvo gautos
apgaule, neketinant jų grąžinti.
Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo
kasacinis skundas tenkintinas iš dalies.
Vilniaus miesto 2–asis apylinkės teismas išsamiai ir
objektyviai ištyrė esmines bylos aplinkybes, nagrinėdamas bylą ir priimdamas
nuosprendį, kasaciniame skunde nurodytų baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų
nepadarė.
Teismas ištyrė tą aplinkybę, kad A. Ž- nevykdė ir
neplanavo vykdyti veiklos, nurodytos pateiktame bankui biznio plane, kad planas
buvo sukurtas tik siekiant gauti paskolą, ir tinkamai ją įvertino. Teisiamajame
posėdyje išnagrinėtais ir nuosprendyje įvertintais įrodymais nustatyta, kad,
paimdamas paskolas iš AB banko „Lietuvos verslas”, A. Ž- neturėjo tyčios jų
negrąžinti. Tokią išvadą patvirtina tai, kad, imdamas paskolas, A. Ž- įkeitė
bankui nuosavybės teise jam priklausančią parduotuvę ir žemės sklypą, mokėjo
bankui palūkanas, o paskolų bankui negrąžino todėl, kad pats buvo apgautas.
Teismo posėdyje išnagrinėti įrodymai nepaneigia A. Žibūdos parodymų, kad paimtas
iš banko paskolas jis panaudojo gyvulių odoms pirkti pagal 1994 rugpjūčio 30 d.
sutartį su ribotos atsakomybės draugija „Alt–a”, bei šiuos parodymus
patvirtinančių dokumentų. Byloje nenustatyta, kad minėta sutartis, kasos pajamų
orderiai ar kiti dokumentai, susiję su šios nutarties vykdymu, yra suklastoti
ir kad A. Ž- žinojo, jog draugija „Alt–a” yra fiktyvi. Tai, kad A. Ž-
nebuvo sudaręs sutarties dėl odų pardavimo Lietuvoje ir kad, pats būdamas
apgautas, į teisėsaugos organus nesikreipė, gali būti vertinama tik kaip
spėjimas, kad A. Ž- žinojo apie minėtos firmos fiktyvumą ar kad jis pats
suklastojo pateiktus dokumentus, ar panaudojo žinomai suklastotus dokumentus,
nes šių aplinkybių kiti įrodymai nepatvirtina.
Byloje esantys atsiprašymo laiškai (b. l. 82–87)
teisiamajame posėdyje buvo ištirti (b. l. 346). Šie laiškai nebuvo pripažinti
daiktiniais įrodymais, o įrodomąją reikšmę galėjo turėti tik juose užfiksuota
informacija, t. y. jų turinys. Būtent šiuo aspektu minėti laiškai ir buvo
tiriami. Laiškų turinys patvirtina, kad A. Ž- buvo sudaręs sutartį su firma
„Alt–a” dėl odų pirkimo. Ši aplinkybė teisminio nagrinėjimo metu nebuvo ginčijama,
ją patvirtino ir kiti byloje surinkti įrodymai. Tai, kad visi laiškai išsiųsti
vienu metu ir ne iš Briansko, o iš Lietuvos, sukelia abejonių šių įrodymų
šaltinių patikimumu, tačiau jais nustatytais faktiniais duomenimis nuo­sprendis
nebuvo grindžiamas.
Ta aplinkybė, kad firmos „Alt–a” atsiprašymo laiškai
A. Ž-i buvo išsiųsti vienu metu ir ne iš Briansko, o iš Lietuvos, neįrodo,
jog jie yra fiktyvūs ir kad A. Ž- žinojo, jog firma „Alt–a” neegzistuoja.
Šiuose laiškuose taip pat yra įrašas, rodantis, kad jie buvo išsiųsti iš „TOO
ALT–A” ir siunčiami jie buvo ne vienu metu, todėl negalima atmesti galimybės,
kad jie buvo gauti skirtingu laiku, o vėliau dėl kažkokių priežasčių
pakartotinai siųsti iš kito fakso aparato vienu metu. Nenustačius šių laiškų
siuntimo ir gavimo aplinkybių, negalima padaryti išvados nei apie jų fiktyvumą,
nei apie jų tikrumą. Šių aplinkybių teismas netyrė, tačiau tuo BPK 18 str. 1 d.
ir 76 str. 1 d. numatytų reikalavimų nepažeidė. Atsiprašymo laiškais buvo
įrodinėjama tik ta aplinkybė, kad A. Ž- banko paskolas panaudojo odų
pirkimui, o šią aplinkybę patvirtino ir kiti byloje surinkti įrodymai.
Teismas pagrįstai konstatavo, kad A. Žibūdos veikoje,
paimant iš AB banko „Lietuvos verslas” paskolas ir jas panaudojant ne pagal paskirtį,
nėra nusikaltimo, numatyto BK 274 str. 3 d. , sudėties, nes paskolų gavimo
momentu A. Ž- neturėjo tyčios jas neatlygintinai užvaldyti. Tokia jo veika
atitinka požymius nusikaltimo, numatyto BK 314 str. 2 d. , tačiau ši norma
veikos padarymo metu negaliojo.
Vilniaus miesto 2–asis apylinkės teismas nuosprendžio
aprašomojoje dalyje nenurodė motyvų, pagrindžiančių sprendimą dėl civilinio
ieškinio, ir byloje pareikštą AB banko „Lietuvos verslas” civilinį ieškinį
išsprendė neteisingai. Teismas, priim­damas išteisinamąjį nuosprendį, civilinį
ieškinį privalėjo išspręsti vadovaudamasis BPK 341 str. 1 d. numatytomis
taisyklėmis. Kadangi A. Ž- buvo išteisintas
nesant jo veikoje nusikaltimo sudėties, teismas turėjo vadovautis šio
straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta taisykle ir civilinį ieškinį palikti
nenagrinėtą. Tuo tarpu teismas civilinį ieškinį atmetė. Tokiu būdu spręsdamas
civilinį ieškinį, teismas pritaikė ne tą baudžiamojo proceso įstatymo normą,
kurią turėjo taikyti, todėl ši nuosprendžio dalis keistina, AB banko „Lietuvos
verslas” civilinis ieškinys palik­tinas nenagrinėtas.
Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliacinį
skundą, neatkreipė dėmesio į tai, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai
išsprendė civilinio ieški­nio klausimą.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK
429 str. 6 p. , 430 ir 4301 straipsniais,

nutarė:

Vilniaus miesto 2–ojo apylinkės teismo 1999 m. vasario 11
d. nuosprendį ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų
kolegijos 1999 m. balandžio 15 d. nutartį pakeisti: AB banko „Lietuvos verslas”
civilinį ieškinį palikti nenagrinėtą.
Kitas nuosprendžio ir apeliacinės instancijos teismo
nutarties dalis palikti galioti Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro
pavaduotojo kasacinio skundo ribose.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                             J.
R-a-

Teisėjai                                                                                                                             E.
B-a-
                                                                            
P. K-s

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.73228 sekundės -